Kejadian 11

11:1 Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. 11:1 Samasam hinan do hata i sab tanoh on anjaha sada do parsahapan.
11:2 Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. 11:2 Sanggah na bungkas sidea hun habinsaran, jumpah sidea ma sada pamah i nagori Sinear, jadi marianan ma sidea ijai.
11:3 Mereka berkata seorang kepada yang lain: “Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik.” Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tér gala-gala sebagai tanah liat. 11:3 Nini sidea ma samah sidea: Topa hita ma batu merah anjaha tutung hita ma dear-dear. Tanoh na tinutung ai ma ipakei sidea jadi batu anjaha samasam hirtah ipakei jadi panrohat.
11:4 Juga kata mereka: “Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi.” 11:4 Nini sidea ma: Pungkah hita ma sada huta ampa sada menara banta, na das hu langit pakpakni anjaha bahen hita ma banta sada goran, ase ulang merap hita hu sab tanoh on.
11:5 Lalu turunlah TUHAN untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, 11:5 Jadi turun ma Jahowa laho mangidah huta ampa menara, na pinauli ni jolma ai,
11:6 dan Ia berfirman: “Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka; mulai dari sekarang apa pun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. 11:6 dob ai nini ma: Tonggor ma, sada bangsa anjaha sada sahap do sidea ganup. Pamungkah ni na sihol sibahenon ni sidea ope on; anjaha aha pe lang humbani na dob sinurahon ni sidea, na so tarjadihon sidea.
11:7 Baiklah Kita turun dan mengacaubalaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing.” 11:7 Eta, turun ma hita, geori hita ma sahap ni sidea ijai, ase ulang marsiarusan sahap be sidea.
11:8 Demikianlah mereka diserakkan TUHAN dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. 11:8 Sonai ma sidea ipaerap Naibata hunjai hu sab dunia on, jadi maronti ma sidea na pauli huta ai.
11:9 Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena di situlah dikacaubalaukan TUHAN bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserakkan TUHAN ke seluruh bumi. 11:9 Halani ai ibahen ma goran ni huta ai Babel, halani ijai do igeori Jahowa sahap ni ganup dunia on, hunjai ma ipaerap Jahowa sidea hu sab dunia on.
11:10 Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur seratus tahun, ia memperanakkan Arpakhsad, dua tahun setelah air bah itu. 11:10 On ma ginompar ni si Sem. Dob marumur si Sem saratus tahun, itubuhkon ma si Arpaksad, dua tahun dob salpu bah na sumbang ai.
11:11 Sem masih hidup lima ratus tahun, setelah ia memperanakkan Arpakhsad, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 11:11 Manggoluh ope si Sem lima ratus tahun nari, dob itubuhkon si Arpaksad, anjaha itubuhkon do anak pakon boru.
11:12 Setelah Arpakhsad hidup tiga puluh lima tahun, ia memperanakkan Selah. 11:12 Dob marumur si Arpaksad tolu puluh lima tahun, itubuhkon ma si Selah.
11:13 Arpakhsad masih hidup empat ratus tiga tahun, setelah ia memperanakkan Selah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 11:13 Manggoluh ope si Arpaksad ompat ratus tolu tahun nari dob itubuhkon si Selah, anjaha itubuhkon do anak pakon boru.
11:14 Setelah Selah hidup tiga puluh tahun, ia memperanakkan Eber. 11:14 Dob marumur si Selah tolu puluh tahun, itubuhkon ma si Heber.
11:15 Selah masih hidup empat ratus tiga tahun, setelah ia memperanakkan Eber, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 11:15 Manggoluh ope si Selah ompat ratus tolu tahun, dob itubuhkon si Heber, anjaha itubuhkon do anak pakon boru.
11:16 Setelah Eber hidup tiga puluh empat tahun, ia memperanakkan Peleg. 11:16 Dob marumur si Heber tolu puluh ompat tahun, itubuhkon ma si Peleg.
11:17 Eber masih hidup empat ratus tiga puluh tahun, setelah ia memperanakkan Peleg, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 11:17 Manggoluh ope si Heber ompat ratus tolu puluh tahun nari dob itubuhkon si Peleg, anjaha itubuhkon do anak pakon boru.
11:18 Setelah Peleg hidup tiga puluh tahun, ia memperanakkan Rehu. 11:18 Dob marumur si Peleg tolu puluh tahun, itubuhkon ma si Rehu.
11:19 Peleg masih hidup dua ratus sembilan tahun, setelah ia memperanakkan Rehu, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 11:19 Manggoluh ope si Peleg dua ratus siah tahun nari, dob itubuhkon si Rehu, anjaha itubuhkon do anak pakon boru.
11:20 Setelah Rehu hidup tiga puluh dua tahun, ia memperanakkan Serug. 11:20 Dob marumur tolu puluh dua tahun si Rehu, itubuhkon ma si Serug.
11:21 Rehu masih hidup dua ratus tujuh tahun, setelah ia memperanakkan Serug, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 11:21 Manggoluh ope si Rehu dua ratus pitu tahun nari, dob itubuhkon si Serug, anjaha itubuhkon do anak pakon boru.
11:22 Setelah Serug hidup tiga puluh tahun, ia memperanakkan Nahor. 11:22 Dob marumur si Serug tolu puluh tahun, itubuhkon ma si Nahor.
11:23 Serug masih hidup dua ratus tahun, setelah ia memperanakkan Nahor, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 11:23 Manggoluh ope si Serug dua ratus tahun nari, dob itubuhkon si Nahor, anjaha itubuhkon do anak pakon boru.
11:24 Setelah Nahor hidup dua puluh sembilan tahun, ia memperanakkan Terah. 11:24 Dob marumur si Nahor dua puluh siah tahun, itubuhkon ma si Terah.
11:25 Nahor masih hidup seratus sembilan belas tahun, setelah ia memperanakkan Terah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 11:25 Manggoluh ope si Nahor saratus sapuluh siah tahun nari, dob itubuhkon si Terah, anjaha itubuhkon do anak pakon boru.
11:26 Setelah Terah hidup tujuh puluh tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor dan Haran. 11:26 Dob marumur si Terah pitu puluh tahun, itubuhkon ma si Abram, si Nahor pakon si Haran.
11:27 Inilah keturunan Terah. Terah memperanakkan Abram, Nahor dan Haran, dan Haran memperanakkan Lot. 11:27 On ma ginompar ni si Terah. Itubuhkon si Terah ma si Abram, si Nahor, pakon si Haran, anjaha itubuhkon si Haran ma si Lot.
11:28 Ketika Terah, ayahnya, masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya, di Ur-Kasdim. 11:28 Sanggah manggoluh ope bapani, matei ma si Haran i tanoh hatubuhanni, i Ur, i tanoh Kasdim.
11:29 Abram dan Nahor kedua-duanya kawin; nama isteri Abram ialah Sarai, dan nama isteri Nahor ialah Milka, anak Haran ayah Milka dan Yiska. 11:29 Mambuat boru ma si Abram pakon si Nahor; goran ni parinangon ni si Abram si Sarai, goran ni parinangon ni si Nahor si Milkah, boru ni si Haran, bapa ni si Milkah pakon si Jiskah.
11:30 Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. 11:30 Tapi lambang do si Sarai, seng dong tubuhan tuah ia.
11:31 Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya, Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya, isteri Abram, anaknya; ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran, dan menetap di sana. 11:31 Dob ai iarahkon si Terah ma si Abram anakni ai, pakon si Lot anak ni si Haran pahompuni ai, ampa si Sarai parumaenni ai, parinangon ni si Abram, anak ni ai, jadi bungkas ma sidea hun Ur, na i tanoh Kasdim, sihol misir hu tanoh Kanaan; das ma sidea hu Haran, lanjar marianan ijai.
11:32 Umur Terah ada dua ratus lima tahun; lalu ia mati di Haran. 11:32 Jadi dob dua ratus lima tahun umur ni si Terah, matei ma ia i Haran.
<< Kejadian 10 Kejadian 12 >>