Yoel 1

1:1 Hata ni Jahowa na roh hubani si Joel, anak ni si Petuel. 1:1 Firman TUHAN yang datang kepada Yoël bin Petuel.
1:2 Tangihon ma on, nasiam na matua, anjaha pardiateihon ma, nasiam ganup pangisi ni tanoh on! Ongga ma sonon masa bani arinasiam, atap bani ari ni ompungnasiam? 1:2 Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri! Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu, atau dalam zaman nenek moyangmu?
1:3 Baritahon nasiam ma pasal in hubani anaknasiam, anaknasiam hubani anak ni sidea, anjaha anak ni sidea use hubani sundut na i pudini. 1:3 Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian.
1:4 Aha na tinebahon ni tatadu igagat balang, aha na tinebahon ni balang igagat tamponok, anjaha aha na tinebahon ni tamponok igagat hirik. (2 Mus. 10:14.) 1:4 Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan, apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap.
1:5 Puho ma nasiam parmabuk, anjaha tangis ma; mandoraki ma nasiam ganup sisobur anggur, marhalanihon anggur na mantin, ai domma irotap in humbani pamangannasiam. 1:5 Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah! Merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu!
1:6 Ai domma tangkog dompak tanohku sada bangsa na gogoh anjaha na so tarhira bueini; iponni songon ipon ni singa, anjaha saitni songon sait ni singa boru-boru. (bd. 2:2, 25.) 1:6 Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya; giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina.
1:7 Domma iparseda hayu anggurhu, anjaha ituhtuhi hayu arangku; domma iorlak anjaha ipanrumbakkon, domma lopak sagala rantingni. 1:7 Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung; dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih.
1:8 Tangis ma songon boru laho, na marhiou guni halani tunangan bani haposoonni. 1:8 Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai, kekasih masa mudanya.
1:9 Domma irotap galangan sipanganon pakon galangan siinumon humbani rumah ni Jahowa; marhoru do sagala malim, juak-juak ni Jahowa. (ay. 13; bd. 2:14.) 1:9 Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah TUHAN; dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan TUHAN.
1:10 Domma seda juma, marhoru tanoh, halani seda omei, horah bah ni anggur anjaha melus hayu jetun. 1:10 Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis.
1:11 Rusak parjuma-juma, mandoraki parpohon anggur halani gandum pakon bajaurei; ai magou do partahunan. 1:11 Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang.
1:12 Domma melus hayu anggur, anjaha ranggasan hayu ara; age dalima, kurma, untei ampa ganup hayu na i talun domma melus; domma mandaoh homa malas ni uhur humbani anak ni jolma. 1:12 Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana; pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia.
1:13 Margondit anjaha tangis ma nasiam alo sagala malim; mandoraki ma nasiam, nasiam siparugas bani anjap-anjap! Roh ma marborngin, marsabing hiou guni ma nasiam alo juak-juak ni Naibatangku! Ai domma irotap galangan sipanganon pakon galangan siinumon hun rumah ni Naibatanasiam. (ay. 9.) 1:13 Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah, hai para imam; merataplah, hai para pelayan mezbah; masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu, korban sajian dan korban curahan.
1:14 Papansing ma sada ari parpuasaon, tingtingkon ma sada ari partumpuan na majombut! Patumpu ma na matua-matua pakon haganup pangisi ni nagori on hu rumah ni Jahowa, Naibatanasiam; anjaha mandoruh ma nasiam bani Jahowa. (bd. 2:15.) 1:14 Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya; kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah TUHAN, Allahmu, dan berteriaklah kepada TUHAN.
1:15 Aih, sonaha ma bani ari ai! Ai domma dohor ari ni Jahowa, anjaha songon hasedaon humbani Pargogoh na so tarimbang parrohni ai. (bd. 2:1; Jes. 13:6.) 1:15 Wahai, hari itu! Sungguh, hari TUHAN sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Mahakuasa.
1:16 Ai lang domma irotap sipanganon hun lobei ni matanta, malas ni uhur ampa olob-olob hun rumah ni Naibatanta? (ay. 12; 5 Mus. 16:11.) 1:16 Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita?
1:17 Domma masik bonih itoruh ni olbakni, domma halong rumah parugasan, mareong tuangan, halani masak omei. 1:17 Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah, lumbung-lumbung sudah licin tandas, rengkiang-rengkiang sudah runtuh, sebab gandum sudah habis.
1:18 Aih, pangarou ni pinahan in! Humationg do hulanan ni lombu, halani seng dong panggagatan bani sidea; sonai homa hulanan ni biri-biri holte-holtean do. 1:18 Betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu, sebab tidak ada lagi padang rumput baginya; juga kawanan kambing domba terkejut.
1:19 Hubamu do ahu, ale Jahowa dilo-dilo. Ai domma bois ipangan apuy sampalan na i halimisan, anjaha mosog sagala hayu na i talun ibahen gajag ni apuy. (bd. 2:3.) 1:19 Kepada-Mu, ya TUHAN, aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang.
1:20 Sonai homa binatang harangan dilo-dilo do hubamu, ai domma horah sagala bah, anjaha domma bois ipangan apuy sampalan na i halimisan. (Ps. 104:11, 27; 147:9.) 1:20 Juga binatang-binatang di padang menjerit karena rindu kepada-Mu, sebab wadi telah kering, dan api pun telah memakan habis tanah gembalaan di padang gurun.
<< Hosea 14 Yoel 2 >>