Yesaya 7

7:1 Sanggah panorang ni si Ahas, anak ni si Jotam, anak ni si Usia raja ni Juda, tangkog ma si Resin, raja ni Aram pakon si Pekah, anak ni si Ramalya, raja ni Israel hu Jerusalem laho marporang, tapi seng tartaluhon sidea huta ai. (2 Raj. 15:37; 16:5.) 7:1 Dalam zaman Ahas bin Yotam bin Uzia, raja Yehuda, maka Rezin, raja Aram, dengan Pekah bin Remalya, raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya.
7:2 Jadi dob ibaritahon halak bani ginompar ni si Daud: Domma sariah halak Aram pakon halak Efraim, gabe hitir ma uhurni pakon uhur ni bangsani, songon hayu harangan na nidugur ni logou. 7:2 Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud: “Aram telah berkemah di wilayah Efraim,” maka hati Ahas dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin.
7:3 Jadi nini Jahowa ma dompak si Jesaya: Laho ma ho manjumpahkon si Ahas, rap pakon anakmu si Sear-Jasub, hu ujung ni dalan ni bah na hun bongbongan parhuluan ai dompak dalan hu ladang panjomuran ai. (2 Raj. 18:17; 20:20.) 7:3 Berfirmanlah TUHAN kepada Yesaya: “Baiklah engkau keluar menemui Ahas, engkau dan Syear Yasyub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada Padang Tukang Penatu,
7:4 Hatahon ma hubani: Marjaga-jaga ma ho, nalom maruhur, ulang ho mabiar, anjaha ulang ma galek uhurmu mangidah sipu-sipu na dua na martimus ai, mangidah panringis ni si Resin, halak Aram ampa anak ni si Remalya. (bd. 30:15.) 7:4 dan katakanlah kepadanya: Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalya.
7:5 Halani na jahat iuhurhon halak Aram, halak Efraim ampa anak ni si Remalya dompak ho, nini: 7:5 Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalya telah merancang yang jahat atasmu, dengan berkata:
7:6 Laho ma hita tangkog hu Juda, parsirak hita ma ai, anjaha taban hita banta anjaha pabangkit hita ma si Tabel gabe raja itongah-tongah ni sidea, 7:6 Marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya,
7:7 tapi sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Seng anjai jadi ai, seng saud ai. 7:7 maka beginilah firman Tuhan ALLAH: Tidak akan sampai hal itu, dan tidak akan terjadi,
7:8 Tapi Damaskus do pamatang ni Aram, anjaha si Resin kopala ni Damaskus. (Onom puluh lima tahun nari masarsar ma Efraim, seng be sada bangsa.) (2 Raj. 17:24; Esr. 4:2.) 7:8 sebab Damsyik ialah ibu kota Aram, dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam enam puluh lima tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi.
7:9 Anjaha Samaria do pamatang ni Efraim, anjaha anak ni si Remalya kopala ni Samaria. Anggo seng porsaya hanima, seng anjai totap hanima. (2 Kron. 20:20.) 7:9 Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalya ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh, kamu tidak teguh jaya.”
7:10 Dob ai nini Jahowa ma use bani si Ahas: 7:10 TUHAN melanjutkan firman-Nya kepada Ahas, kata-Nya:
7:11 Pindo ma bam sada tanda humbani Jahowa Naibatamu, hun nagori toruh na bagas, atap hun datas humbani ianan na gijang. 7:11 “Mintalah suatu pertanda dari TUHAN, Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas.”
7:12 Tapi nini si Ahas ma: Seng mangindo ahu, anjaha seng ra ahu manlajou Jahowa. 7:12 Tetapi Ahas menjawab: “Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai TUHAN.”
7:13 Dob ai nini ma: Tangar ma ale ginompar ni si Daud! Maotiktu do pangahapnima manlajou jolma, gabe sihol lojaannima age Naibatangku? 7:13 Lalu berkatalah nabi Yesaya: “Baiklah dengarkan, hai keluarga Daud! Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga?
7:14 Halani ai bereon ni Tuhan sandiri ma bannima sada tanda: Tonggor ma, boratan rumah ma sada anak boru, anjaha tubuhkononni ma sada anak, anjaha bahenonni ma goranni: Immanuel.(bd. 8:8, 10; 9:5; Mik. 5:2; Mat. 1:23; Luk 1:31.) 7:14 Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda: Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan Dia Imanuel.
7:15 Mantega pakon manisan do sipanganonni, paima ibotoh manulak na jahat ampa mamilih na madear. (ay. 21, 22.) 7:15 Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik,
7:16 Tongon, paima ibotoh manulak na jahat ampa mamilih na madear, tarulang ma nagori ni raja na dua ai, hinabiaranmu sonari. (bd. 8:4; 2 Raj. 16:9.) 7:16 sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong.
7:17 Parohon ni Jahowa do bam ampa bani bangsamu ampa bani ginompar ni bapamu panorang na so ongga masa dob sirang Efraim hun Juda ai ma marhitei raja Assur. (2 Kron. 28:20.) 7:17 TUHAN akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda — yakni raja Asyur.”
7:18 Jadi masa ma bani ari ai: Diloon ni Jahowa ma lanog hun topi ni bah Masir pakon lobah hun nagori Assur. (2 Raj. 18:13-16; 19:9.) 7:18 Pada hari itu akan terjadi: TUHAN bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil, dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur.
7:19 Marrohan ma ai anjaha sogop ganup bani lombang na tungkis ampa bani rigat-rigat ni dolog batu, bani sagala duri-duri ampa bani sagala sampalan. 7:19 Dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri dan di segala tanah penggembalaan.
7:20 Bani panorang ia, rasipon ni Jahowa ma marhitei rasip na sinewa hun dipar ni bah Eufrat (ai ma raja ni Asur) ulu ai ampa ambulu ni nahei, anjaha buaton ni ai do age jambek. 7:20 Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga.
7:21 Jadi masa ma bani panorang ai, sada halak marmahan pitah sada lombu ampa dua hambing; 7:21 Pada hari itu setiap orang akan memiara seekor lembu betina yang muda dan dua ekor domba,
7:22 anjaha halani buei ni dadih na binereni, ipangan ma mantega; tongon, mantega ampa manisan do ipangan sagala na tading bani nagori ai. 7:22 dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadih; sungguh, dadih dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri.
7:23 Jadi masa ma bani panorang ai, sagala tanoh na adong ijai, saribu kambona hayu anggur, na marharga saribu pirak, salih ma gabe galunggung hatubuhan ni duri-duri ampa suga-suga. 7:23 Pada hari itu setiap tempat, di mana biasanya tumbuh seribu pohon anggur dan yang berharga seribu syikal perak, akan menjadi tempat puteri malu dan rumput.
7:24 Roh ma halak hujai marsior pakon marpanah, halani duri-duri ampa suga-suga do manggoki tanoh in. 7:24 Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur, sebab puteri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu.
7:25 Anjaha sagala dolog-dolog, na sinangkul hinan, seng be idohori halak halani biarni bani duri-duri ampa suga-suga; jadi gabe panggagatan ni lombu ampa sirojaton ni biri-biri ma tanoh in. 7:25 Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul, karena takut akan puteri malu dan rumput; di situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran.
<< Yesaya 6 Yesaya 8 >>