Yesaya 66

66:1 Sonon do nini Jahowa: Langit ai do paratashu, tanoh sidogeion ni naheihu. Rumah na sonaha do na sihol paulionnima in Bangku, anjaha aha do in ianan parsaranankin? (1 Raj. 8:27; Lah. 7:49; 17:24.) 66:1 Beginilah firman TUHAN: Langit adalah takhta-Ku dan bumi adalah tumpuan kaki-Ku; rumah apakah yang akan kamu dirikan bagi-Ku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentian-Ku?
66:2 Ganupan in tanganku do manjadihon, gabe tarjadi ganupan in, nini Jahowa. Tapi bani halak sisonon do Ahu marpanatap: Bani halak na madoyuk ampa partonduy na maropuk anjaha na hitir-hitir mambogei hatangku.(bd. 57:15; Ps. 51:19.) 66:2 Bukankah tangan-Ku yang membuat semuanya ini, sehingga semuanya ini terjadi? demikianlah firman TUHAN. Tetapi kepada orang inilah Aku memandang: kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firman-Ku.
66:3 Halak na manayat lombu, doskon na mamunuh jolma do ai, halak na manggalangkon biri-biri, doskon na manampul baliang do ia ijai; halak na manggalangkon galangan sipanganon, doskon na manggalangkon daroh ni babuy do ia ijai; atap halak na manutung dahupa, doskon na mamuji sisombahon do ia ijai. Tongon, marsitohu dalanni bei do halak on, anjaha iharosuhkon uhur ni sidea do mangkorjahon sihagigihononkon. (3 Mus. 17:4; Ps. 50:7-13.) 66:3 Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga, orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing, orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi, orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu: sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka,
66:4 Ahu pe harosuhkononku do pangarsikon bani sidea, parohonku do bani sidea na hinabiaranni; ai sanggah dilo-dilo Ahu, seng dong na marbalos, sanggah marsahap Ahu, seng dong na manangihon, tapi lambin ibahen sidea do na jahat i lobeihu, anjaha ihamegahkon na so huharosuhkon. (bd. 65:12.) 66:4 demikianlah Aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka; oleh karena apabila Aku memanggil, tidak ada yang menjawab, apabila Aku berbicara, mereka tidak mendengarkan, tetapi mereka melakukan yang jahat di mata-Ku dan lebih menyukai apa yang tidak Kukehendaki.
66:5 Tangar ma hata ni Jahowa, hanima na hitir mambogei hatani: Saninanima, na mardomdom mangidah hanima, na padarat hanima halani goranku mangkatahon: Ipasangap Jahowa ma dirini, ase iidah hanami malas ni uhurnima! Tapi sidea ai, ningon bador do. (Luk. 6:22.) 66:5 Dengarlah firman TUHAN, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya! Saudara-saudaramu, yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati nama-Ku, telah berkata: “Baiklah TUHAN menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu!” Tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu.
66:6 Tangar, sora na lutu roh hun huta in! Tangar, sora hun rumah panumbahan! Ai ma sora ni Jahowa, na mandalankon pambalason bani munsuhni. 66:6 Dengar, bunyi kegemparan dari kota, dengar, datangnya dari Bait Suci! Dengar, TUHAN melakukan pembalasan kepada musuh-musuh-Nya!
66:7 Paima mangarou ia, domma itubuhkon anak, lape maborit iahapkon, domma itubuhkon anak dalahi. 66:7 Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin, sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki.
66:8 Ise na dob ongga mambogei na sonai ai? Ise na dob ongga mangidah na sonai ai? Boi do sada nagori tubuh ibagas sadari? Boi do hana sada bangsa ibagas na tongkin? Tapi anggo Sion, tongkinni in mangarou, mintor itubuhkon do anak. 66:8 Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu, siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya.
66:9 Mintor ungkabonku ma partapaan, anggo lang paturutonku tubuh? nini Jahowa. Mintor Ahu ma, na dob paturutkon tubuh, manutup ai use? nini Jahowa. (bd. 37:3.) 66:9 Masakan Aku membukakan rahim orang, dan tidak membuatnya melahirkan? firman TUHAN. Atau masakan Aku membuat orang melahirkan, dan menutup rahimnya pula? firman Allahmu.
66:10 Marmalas ni uhur ma hanima rap pakon Jerusalem, anjaha marolob-olob ma mangidahsi, ganup hanima na marholong ni uhur bani! Marmalas ni uhur tumang ma hanima rap pakonsi, ganup hanima na marpusok ni uhur mangidahsi hinan. (bd. 65:18; Ps. 122:6.) 66:10 Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya! Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya!
66:11 Ai boi ma hanima mangonsop anjaha bosur humbani bagod ni pangapoh ai, ai boi ma hanima minum sombuh anjaha marmegah-megah humbani hasangaponni na tarlobih ai. (bd. 60:16.) 66:11 supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas.
66:12 Ai sonon do hata ni Jahowa: Tonggor ma, Ahu patuduhkon hadoharon bani, songon bah mardalan bueini, ampa habayakon ni bangsa parbegu, songon binanga na marbanggal; minum ma hanima, abing-abingonni do hanima anjaha titeng-titengonni. (bd. 49:22, 23; 60:4.) 66:12 Sebab beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir; kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan.
66:13 Songon halak na niapoh ni inangni, sonai do apohonku hanima; maningon apohon do hanima i Jerusalem. 66:13 Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah Aku ini akan menghibur kamu; kamu akan dihibur di Yerusalem.
66:14 Idahonnima ma ai, gabe malas ma uhurnima, hisar ma holi-holinima songon bulung-bulung maratah; jadi botohon ni halak ma, tangan ni Jahowa do mangkasomani juak-juakni, tapi ringisni do mangimbang munsuhni. 66:14 Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat; maka tangan TUHAN akan nyata kepada hamba-hamba-Nya, dan amarah-Nya kepada musuh-musuh-Nya.
66:15 Ai tonggor ma, na roh do Jahowa marhitei apuy, anjaha garetani songon haba-haba, laho marlulu ibagas gajag ni gilani, anjaha asup-asupni marhasoman jirlam ni apuy. (5 Mus. 4:24; Ps. 50:3; 2 Tes. 1:8; Pangk. 19:11-15.) 66:15 Sebab sesungguhnya, TUHAN akan datang dengan api, dan kereta-kereta-Nya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murka-Nya dengan kepanasan dan hardik-Nya dengan nyala api.
66:16 Ai marhitei apuy do Jahowa manguhumi tanoh on, anjaha marhitei podang sagala daging; buei do na binunuh ni Jahowa. 66:16 Sebab TUHAN akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedang-Nya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh TUHAN akan banyak jumlahnya.
66:17 Halak na papansing ampa na manguras dirini, na manggalang ibagas pohon, na mangirikkon sada halak na itongah-tongah ai, halak na mangankon gulei babuy, sihagigihononkon ampa ubag, maningon do bois ganup, nini Jahowa. (bd. 65:4, 5.) 66:17 Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus, demikianlah firman TUHAN.
66:18 Ai hutanda do horja ampa pingkiran ni sidea; anjaha roh do Ahu laho patumpuhon sagala bangsa ampa sahap; jadi roh ma sidea, anjaha idahonni ma hasangaponku. (Joel 4:2; Sep. 3:8.) 66:18 Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaan-Ku.
66:19 Anjaha pajongjongonku ma sada tanda bani sidea; humbani sidea, na dob maluah ai, paingkatonku do marayak bangsa sipajuh begu-begu, hu Tarsis, hu Put ampa Lud, sisintak sior, hu Tubal pakon Javan, hubani pulou na madaoh, na so ongga mambogei hatangku atap mangidah hamuliaonku; baritahonon ni sidea do hamuliaonku itongah-tongah ni bangsa-bangsa. (Mat. 28:19.) 66:19 Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lud, ke Mesekh dan Rosh, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang Aku dan yang belum pernah melihat kemuliaan-Ku, supaya mereka memberitakan kemuliaan-Ku di antara bangsa-bangsa.
66:20 Jadi boanon ni sidea ma saninanima humbani sagala bangsa-bangsa gabe galangan bani Jahowa, roh mangajak huda, margareta, martandu, mangajak halode ampa unta, marayak Jerusalem, dologku na mapansing in, nini Jahowa, usih songon Israel, mamboan galangan sibere-bere ibagas pinggan na mapansing hu rumah ni Jahowa. (bd. 60:3-7.) 66:20 Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk TUHAN di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunung-Ku yang kudus, ke Yerusalem, firman TUHAN, sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah TUHAN.
66:21 Anjaha humbani sidea pe pabangkitonku do gabe malim ampa halak Levi, nini Jahowa. (bd. 61:6; 2 Mus. 19:6.) 66:21 Juga dari antara mereka akan Kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman TUHAN.
66:22 Ai songon langit na baru pakon tanoh na baru sitompaonkai, jonam jongjong i lobeihu, nini Jahowa, sonai do totap jongjong ginomparnima ampa gorannima. (bd. 65:17.) 66:22 Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan Kujadikan itu, tinggal tetap di hadapan-Ku, demikianlah firman TUHAN, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap.
66:23 Jadi masa ma bani ganup poltak ni bulan, bani ganup ari Sabat, roh ma sagala na manggoluh manombah hu lobeihu, nini Jahowa. 66:23 Bulan berganti bulan, dan Sabat berganti Sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapan-Ku, firman TUHAN.
66:24 Jadi luar ma sidea, mangidah bangkei ni halak na manlawan dompak Ahu; ia gilok-gilok ni sidea seng matei, anjaha apuy ni sidea seng mintop, anjaha gabe hagigi do sidea bani sagala na manggoluh.(Mrk. 9:44.) 66:24 Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepada-Ku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam, maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup.
<< Yesaya 65 Yeremia 1 >>