Yesaya 65

Ipabali Halak Pardousa, Ijalo Halak na Tarpilih Jawab Allah: Hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh
1Sirsir do Ahu pindahan ni halak, na so sungkun-sungkun Bangku, sirsir do Ahu jumpahan ni halak na so mangindahi Ahu. Ningku do dompak bangsa na so mandilo goran-Ku, “Ijon do Ahu, ijon do Ahu!” 1 Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan Aku; Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari Aku. Aku telah berkata: “Ini Aku, ini Aku!” kepada bangsa yang tidak memanggil nama-Ku.
2Hupaherbang do tangan-Ku ganup ari bani bangsa na manendel, na mardalan bani dalan na so madear, na mangihutkon rosuh ni uhurni sandiri, 2 Sepanjang hari Aku telah mengulurkan tangan-Ku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri;
3Hubani bangsa na pagara ringis-Ku tongtong, na manggalang ibagas pohon, anjaha na manutung dahupa i atas batu bata, 3 suku bangsa yang menyakitkan hati-Ku senantiasa di depan mata-Ku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata;
4na hundul bani tanoman, na marborngin ibagas liang, na mangankon gulei babuy, anjaha kuah ni sipanganon sihagigihononkon do ibagas hudon ni sidea; 4 yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua; yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka;
5na mangkatahon, “Padaoh dirimu humbangku, ulang dohori ahu, ai ahu do na papansing ho.” Ningon gabe timus do sidea ibagas igung-Ku, gabe apuy na gara tongtong. 5 yang berkata: “Menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku!” Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidung-Ku, seperti api yang menyala sepanjang hari.
6Tonggor ma, tarsurat do i lobeihu, “Seng anjai sip Ahu, tapi sai luluhonon-Ku do, tongon, balaskonon-Ku do bani abingan ni sidea, 6 Sesungguhnya, telah ada tertulis di hadapan-Ku: Aku tidak akan tinggal diam, malah Aku akan mengadakan pembalasan, ya, pembalasan terhadap diri mereka,
7hajahaton ni sidea ai ampa hajahaton ni ompung ni sidea, nini Jahowa; halani manutung dahupa sidea i atas dolog anjaha ipahiri Ahu i atas ni buntu-buntu, halani ai suhatkonon-Ku do bani abingan ni sidea upah domu bani pambahenan ni sidea ai.” 7 atas segala kesalahan mereka sendiri, maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak, firman TUHAN. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan Aku di atas bukit-bukit. Memang Aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu!
8Sonon do hata ni Jahowa, “Songon parsahap ni halak, anggo adong ope bahni ibagas buah anggur: Ulang ambukkon in, dong ope pasu-pasu ijin, sonai do bahenon-Ku, halani juakjuak-Ku, seng parsedaon-Ku sidea ganup.” 8 Beginilah firman TUHAN: “Seperti kata orang jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya: Janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat! demikianlah Aku akan bertindak oleh karena hamba-hamba-Ku, yakni Aku tidak akan memusnahkan sekaliannya.
9Parohon-Ku do ginompar humbani Jakob, ampa sada halak sitean dolog-Ku humbani Juda; na pinilih-Ku do manean tanoh in, anjaha juakjuak-Ku marianan ijin. 9 Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub, dan orang yang mewarisi gunung-gunung-Ku dari Yehuda; orang-orang pilihan-Ku akan mewarisinya, dan hamba-hamba-Ku akan tinggal di situ.
10Gabe panggagatan ni biribiri do Saron, anjaha habungan Akor gabe panggompangan ni lombu bani bangsang-Ku, na pindah-pindah Bangku. 10 Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba, dan lembah Akhor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi, untuk umat-Ku yang mencari Aku.
11Tapi hanima, sitadingkon Jahowa, na lupa bani dolog-Ku na pansing in, na parsirsirhon meja bani sisombahon Gad, anjaha na manggalangkon galangan siinumon bani sisombahon Men, 11 Tetapi kamu yang telah meninggalkan TUHAN, yang telah melupakan gunung-Ku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni:
12ondoskonon-Ku do hanima bani podang, anjaha ganup hanima maningon tunduk i panayatan; halani sanggah dilo-dilo Ahu, seng marbalos hanima, sanggah marsahap Ahu, seng itangihon hanima, tapi ihorjahon hanima do sogam ni uhur-Hu, anjaha ipilih hanima na so Huharosuhkon. 12 Aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai! Oleh karena ketika Aku memanggil, kamu tidak menjawab, ketika Aku berbicara, kamu tidak mendengar, tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mata-Ku dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepada-Ku.”
13Halani ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa, “Tonggor ma, mangan do juakjuak-Ku, tapi loheian do hanima, tonggor ma, minum do juakjuak-Ku, tapi horahan do hanima; tonggor ma, marmalas ni uhur do juakjuak-Ku, tapi bador do hanima. 13 Sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: “Sesungguhnya, hamba-hamba-Ku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan; sesungguhnya, hamba-hamba-Ku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan; sesungguhnya, hamba-hamba-Ku akan bersukacita, tetapi kamu akan mendapat malu;
14Tonggor ma, marolob-olob do juakjuak-Ku halani malas ni uhurni, tapi hanima tangis ma halani horu ni uhur, anjaha doruh-doruh halani uhur na maseda.” 14 sesungguhnya, hamba-hamba-Ku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah semangat.
15Tadingkononnima ma gorannima bani halak na Hupilih gabe hata sipakeion mamurai, “Sai ibunuh Tuhan Jahowa ma ho songon sidea.” Tapi anggo juakjuak-Ku diloon do sidea marhitei goran na legan, 15 Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihan-Ku untuk dipakai sebagai sumpah kutuk ini: Tuhan ALLAH kiranya membuat engkau seperti mereka! Tetapi hamba-hamba-Ku akan disebut dengan nama lain,
16ase atap ise na mamasu-masu dirini i tanoh on, pasu-pasuonni ma dirini marhitei Naibata na sintong in, anjaha atap ise na marbija i tanoh on, marhitei goran ni Naibata na sintong in ma ia marbija; halani domma lupa humbagas uhur hasosakan na dob salpu, anjaha lingod ai humbani matang-Ku. 16 sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia, dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia, sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa, dan sudah tersembunyi dari mata-Ku.”
Bagah-bagah Pasal Tanoh na Baru Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru
17Tongon, tonggor ma, Ahu manompa langit na baru pakon tanoh na baru, anjaha seng be ingaton na parlobei in, barang puho ibagas uhur. 17 “Sebab sesungguhnya, Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru; hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi dalam hati.
18Tapi marmalas ni uhur anjaha marolob-olob ma hanima ronsi sadokah ni dokahni marhitei na Hutompa ai; ai tonggor ma, Ahu do manompa Jerusalem gabe parolob-oloban, anjaha bangsa pangisini gabe malas ni uhur. 18 Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang Kuciptakan, sebab sesungguhnya, Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan.
19Marolob-olob do Ahu mangidah Jerusalem, anjaha marmalas ni uhur mangidah bangsang-Ku, seng tarbogei be ijai sora na tangis-tangis, atap sora na doruh-doruh. 19 Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem, dan bergirang karena umat-Ku; di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erangpun tidak.
20Seng dong be ijai dakdanak siotik umur, atap na matua na so gok ari-ari ni goluhni; ai dakdanak ope na matei saratus tahun umurni, anjaha pardousa iuhum bani na marumur saratus tahun. 20 Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, sebab siapa yang mati pada umur seratus tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur seratus tahun akan dianggap kena kutuk.
21Pajongjongon ni sidea do rumah anjaha iiankon, suanon ni sidea do hayu anggur anjaha ipangan buahni. 21 Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga; mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga.
22Seng pajongjong rumah sidea, gabe halak na legan mangiankon, seng manuan sidea, gabe halak na legan mangankon. Songon umur ni hayu, sonai do umur ni bangsang-Ku, anjaha na Hupilih ai, panganon ni sidea do na hinalojahon ni tanganni. 22 Mereka tidak akan mendirikan sesuatu, supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu, supaya orang lain memakan buahnya; sebab umur umat-Ku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihan-Ku akan menikmati pekerjaan tangan mereka.
23Seng soya-soya sidea marhorja, seng tubuhan anak ase podas matei; ai ginompar pinasu-pasu ni Jahowa do sidea, anjaha ginomparni rap do pakon sidea. 23 Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati TUHAN, dan anak cucu mereka ada beserta mereka.
24Lape sidea mardilo domma Hubalosi, marsahap ope sidea domma Hutangihon. 24 Maka sebelum mereka memanggil, Aku sudah menjawabnya; ketika mereka sedang berbicara, Aku sudah mendengarkannya.
25Sorigala pakon anak ni biribiri rap manampal; singa manggagat na sinabi songon lombu, anjaha ulog mangankon orbuk; seng dong be na manjahati atap na parsedahon bani sab dolog-Ku na pansing in, nini Jahowa. 25 Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunung-Ku yang kudus,” firman TUHAN.
<< Yesaya 64 Yesaya 66 >>