Yesaya 57

57:1 Bois do halak parpintor, hape seng dong halak na mamparuhurhon ai; ibuati halak na daulat, hape seng dong halak na marimbagaskon ai, tongon, hona alop hamagouan,(2 Raj. 22:20; Ps. 12:2; Mik. 7:2.) 57:1 Orang benar binasa, dan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya; orang-orang saleh tercabut nyawanya, dan tidak ada seorang pun yang mengindahkannya; sungguh, karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar
57:2 laho do ia ibagas damei, marsaran do i podoman ni sidea na bujur marparlahou.(bd. 26:20; Dan. 12:13; Pangk. 14:13.) 57:2 dan ia masuk ke tempat damai; orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya.
57:3 Tapi hanima, padohor ma hujon, ale anak ni naboru partondung, ale ginompar ni parbangkis pakon boru jalang! (Mat. 12:39.) 57:3 Tetapi kamu, mendekatlah kamu ke mari, hai anak-anak dari perempuan-perempuan sihir, hai keturunan orang yang berzinah dan perempuan sundal!
57:4 Ai ise do na pinahirinima? Dompak ise do na pinangangangnima in babahnima anjaha ipahurei-hurei hanima dilahnima? Ai lang hanima do anak ni halak sipanlanggar, ginompar ni halak sipangoto-otoi, (Job 16:10; Ps. 35:21.) 57:4 Tentang siapakah kamu berkelakar, terhadap siapakah kamu melontarkan kata-kata yang bukan-bukan dan mengejeknya? Bukankah kamu ini anak-anak pemberontak, keturunan pendusta,
57:5 na pasombuh hisap-hisapni ilambung ni hayu banggal, itoruh ni hayu na maratah, na manayat anakni i lombang-lombang, itongah-tongah ni rigat ni dolog batu? (2 Raj. 16:4; Jer. 2:20, 24.) 57:5 hai orang-orang yang terbakar oleh hawa nafsu dekat pohon-pohon keramat, di bawah setiap pohon yang rimbun, hai orang-orang yang menyembelih anak-anak di lembah-lembah, di dalam celah-celah bukit batu.
57:6 Bani batu lemes na i binanga do rupeinima, ai do parbagianannima; hujai do iuseihon hanima galangan siinumon, anjaha ibere hanima galangan sipanganon. Mintor tarharosuhkon Ahu ma ai? 57:6 Padamu hanya ada batu-batu licin dari sungai, dan hanya itu sajalah yang ditentukan bagimu; kepada mereka juga engkau mengunjukkan korban curahan, dan mempersembahkan korban sajian. Masakan Aku sabar akan hal itu?
57:7 Bani dolog na gijang ampa na atas do ibahen ho podomanmu, anjaha hujai do ho tangkog manggalangkon galangan sisayaton. 57:7 Engkau menaruh petiduranmu di atas gunung yang tinggi dan menjulang dan ke atas gunung itu juga engkau naik untuk mempersembahkan korban sembelihan.
57:8 Ipudi ni labah ampa tiangni do inahkon ho tanda sidingaton bam; ai tundal humbangku, ibuka ho podomanmu, naik ho hujai, anjaha ipalumbang ho ai; manriah do ho rap modom pakon sidea, ronsi na marbangkis. 57:8 Engkau telah menaruh lambang berhalamu di ambang pintu masuk rumahmu, ya, engkau telah meninggalkan Aku dan menelanjangi dirimu, engkau telah menaiki petiduranmu dan telah melebarkannya; engkau telah mengadakan janji dengan beberapa orang yang kauingini untuk tidur bersama-sama mereka dan engkau memandangi lingga.
57:9 Laho do ho marayak Molok mamboan minak, anjaha ipabuei ho do minak na morum; isuruh ho do suruhanmu hu na daoh, isuruh ho do ronsi hu nagori toruh. 57:9 Engkau datang menghadap Molokh dengan membawa minyak dan banyak-banyak wangi-wangian; engkau menyuruh duta-dutamu pergi sampai jauh, dan sampai ke bawah di dunia orang mati.
57:10 Loja do ho halani daoh ni pardalananmu, tapi seng ihatahon ho: “Sae ma in,” jumpahan gogoh do tong ho, ai seng ngayotan ho. 57:10 Oleh perjalananmu yang jauh engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata: “Tidak ada harapan!” Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah.
57:11 Bani ise do ho gobir atap mabiar, ase marladungi ho, seng mardingat ho be Bangku, anjaha seng marparuhuran ho? Ai lang halani na sip ai do Ahu anjaha huponopkon diringku, ase seng mabiar ho Bangku? (bd. 42:14; Ps. 50:21.) 57:11 Kepada siapa gerangan engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat Aku atau memberi perhatian kepada-Ku? Bukankah karena Aku membisu dan menutup mata, maka engkau tidak takut kepada-Ku!
57:12 Ahu, sihol pabotohkon hapintoranmu ampa pambahenanmu, tapi seng dong gunani bam. 57:12 Aku akan menyebutkan kesalehanmu dan segala perbuatanmu, tetapi semuanya itu tidak akan berguna bagimu:
57:13 Anggo dilo-dilo ho, mahua gana-gana na pinahumpulmin ma namin pangurupi bam! Hape logou do manluahon sidea anjaha hosah do na mangombuskonsi. Tapi barang ise na martenger ni uhur Bangku, ia do manean tanoh on, anjaha ia do simada dolog hapansingonku. (Ps. 37:9, 11; Mat. 5:5.) 57:13 apabila engkau berteriak, biarlah berhala-berhalamu melepaskan engkau! Mereka semua akan ditiup angin, akan diterbangkan hembusan nafas. Tetapi orang yang berlindung kepada-Ku akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunung-Ku yang kudus.
57:14 Anjaha ihatahon ma: Pabolag, pabolag, padosdos ma dalan in! Padaoh hanima ma partolsuan humbani dalan ni bangsangku! (bd. 62:10; Mat. 3:3.) 57:14 Ada yang berkata: “Bukalah, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umat-Ku!”
57:15 Ai sonon do hata ni Na tang timbul pakon Na tang marmulia in, na marhotak sadokah ni dokahni anjaha pargoran Na mapansing: I nagori atas pakon bani na mapansing do Ahu marianan, tapi homa ilambung ni halak partonduy na marosak ampa partoruh ni uhur, ase hupagoluh tonduy ni halak sitoruh maruhur ampa halak partonduy na marosak.(bd. 6:3; 61:1; 66:1, 2; Ps. 13:5, 9; 51:19; Pangk. 4:8.) 57:15 Sebab beginilah firman Yang Mahatinggi dan Yang Mahamulia, yang bersemayam untuk selamanya dan Yang Mahakudus nama-Nya: “Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk.
57:16 Ai seng ronsi sadokah ni dokahni ahu manggila, anjaha seng tongtong Ahu marah, ase ulang mandatei tonduy ni sidea i lobeihu ampa hosah na hujadihon ai. (Ps. 103:9.) 57:16 Sebab bukan untuk selama-lamanya Aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya Aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapan-Ku, padahal Akulah yang membuat nafas kehidupan.
57:17 Halani hajahaton ni sidea do Ahu manggila, hubogbog sidea, huponopkon diringku anjaha manringis Ahu, tapi marbalik do sidea mangirikkon rosuh ni sidea sandiri; 57:17 Aku murka karena kesalahan kelobaannya, Aku menghajar dia, menyembunyikan wajah-Ku dan murka, tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya.
57:18 tapi sai pamalumonku do sidea, togu-toguonku anjaha apohonku; anjaha bani na marpusok ni uhur Ahu mambere buah ni bibir. 57:18 Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi Aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan; juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung
57:19 Damei, damei bani na daoh pakon na dohor, nini Jahowa, anjaha Ahu do na pamalum sidea. (Ep. 2:17.) 57:19 Aku akan menciptakan puji-pujian. Damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat — firman TUHAN — Aku akan menyembuhkan dia!
57:20 Tapi halak parjahat songon laut na gunsang do; seng tarbahensi soh, ipansampakkon gilumbangni do hubang pakon tompoh-tompoh. (Jud. 13.) 57:20 Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur.
57:21 Seng dong damei, nini Naibatangku, bani halak parjahat.(bd. 48:22.) 57:21 Tiada damai bagi orang-orang fasik itu,” firman Allahku.
<< Yesaya 56 Yesaya 58 >>