Yesaya 55

55:1 Ale hanima, sagala na horahan, roh ma bani bah on! Anjaha hanima na so marduit, roh ma, boli anjaha pangan ma! Roh ma hanima, boli ma anggur ampa dadih, lang pala marduit atap marpamboli! (Joh. 7:37; Pangk. 22:17.) 55:1 Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah! Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran!
55:2 Mase ma mambere duit hanima bani na so sipanganon, atap gogoh bani na so boi pabosurhon, tangihon, tangihon hanima ma Ahu, jadi panganonnima ma na mantin, anjaha bosur ma hanima bani na mataboh! 55:2 Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah Aku maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat.
55:3 Pateleng pinggolnima, anjaha roh ma hanima hubangku! Tangihon ma, ase manggoluh tonduynima! Bahenonku do bannima padan sisadokah ni dokahni, ai ma idop ni uhur na bani si Daud, na manongtong in.(Ps. 89:3-5; Jer. 31:31-34; Lah. 13:34.) 55:3 Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada-Ku; dengarkanlah, maka kamu akan hidup! Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang Kujanjikan kepada Daud.
55:4 Tonggor ma, hubahen do ia gabe hasaksian bani bangsa-bangsa, gabe raja pakon panggomgom bani bangsa-bangsa. (Pangk. 1:5.) 55:4 Sesungguhnya, Aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa;
55:5 Tonggor ma, bangsa na so tinandamu maningon do homa diloonmu, anjaha bangsa parbegu, na so manandai ho, roh do marayak ho, halani Jahowa Naibatamu pakon halani Na pansing ni Israel, ai Ia do na pasangap ho. (Mat. 4:16; Rom 10:20.) 55:5 sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kaukenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena TUHAN, Allahmu, dan karena Yang Mahakudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau.
55:6 Pindahi hanima ma Jahowa, sanggah boi ope Ia jumpah! Dilo hanima ma Ia sanggah donok ope Ia. (Jer. 29:13; Mat. 7:7.) 55:6 Carilah TUHAN selama Ia berkenan ditemui; berserulah kepada-Nya selama Ia dekat!
55:7 Itadingkon parjahat ma dalanni, ampa halak pargeduk sura-surani! Sai mulak ma ia bani Jahowa, ase marpangulaki uhurni mangidahsi, sai mulak ma ia hubani Naibatanta, ai unjah do Ia manaloseihon. (Ps. 130:4, 7; Hes. 18:27; 33:11, 19.) 55:7 Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya; baiklah ia kembali kepada TUHAN, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya.
55:8 Sedo pingkiranku pingkirannima, anjaha sedo dalanku dalannima, nini Jahowa.(Rom 11:33.) 55:8 Sebab rancangan-Ku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-Ku, demikianlah firman TUHAN.
55:9 Ai songon gijang ni langit humbani tanoh on, sonai do gijangan dalanku humbani dalannima, anjaha pingkiranku humbani pingkirannima.(Ps. 92:6.) 55:9 Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-Ku dari jalanmu dan rancangan-Ku dari rancanganmu.
55:10 Ai songon udan pakon salju na madabuh hun langit anjaha mulak hujai, tapi iarbahi do tanoh ai, ibahen do ai napu anjaha martumbor, laho mambere bonih bani parjuma ampa sipanganon bani jolma, 55:10 Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan,
55:11 sonai do hatangku na luar humbani pamanganku: Seng lumei sonin mulak hubangku, tapi bahenonni do domu hubani na huharosuhkon, anjaha manjadi huja pe ai husuruh.(Mat. 13:8.) 55:11 demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku: ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya.
55:12 Ai ibagas malas ni uhur do hanima luar anjaha ibagas hadameion itogu-togu. Dolog-dolog ampa buntu-buntu marolob-olob i lobeinima, anjaha sagala hayu na i talun martopap-topap. (bd. 44:23; 48:20; 1 Kron. 16:33; Ps. 96:12; 98:8.) 55:12 Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai; gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan.
55:13 Gantih ni duri-duri tubuh ma hayu ares anjaha gantih ni latong tubuh bunga na morum; masa do ai gabe barita bani goran ni Jahowa, anjaha gabe tanda sisadokah ni dokahni na so boi masab. 55:13 Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi TUHAN, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap.
<< Yesaya 54 Yesaya 56 >>