Yesaya 54

Minggu 11 Maret 2018: Sibasaon Jesaya 54: 11-17; Ambilan Johannes 15: 9-17
54:1 Marolob-olob ma ho, ale na lambang, na so ongga manubuhkon anak! Maling ma soramu marsurak-surak anjaha marmegah-megah ma ho, na so ongga mangarou anak, ai bueinan do anak ni naboru na punjung marimbang anak ni naboru na marhajabuan, nini Jahowa. (bd. 49:20; Gal. 4:27.) 54:1 Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan! Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin! Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak dari pada yang bersuami, firman TUHAN.
54:2 Pabolag ma ianan ni lampo-lampomu, anjaha paherbang ma hirei-hirei ni rumahmu! Ulang pandang, paganjang ma talini anjaha patoguh pasuk-pasukni! (bd. 33:20.) 54:2 Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya; panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu!
54:3 Ai manggargar ma hanima hu siamun ampa hu sambilou, ginomparmu do gabe panean bani sipajuh begu-begu, anjaha sidea do mangiankon huta na tarulang. 54:3 Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-kota yang sunyi.
54:4 Ulang mabiar, ai seng anjai bador ho; ulang maila, ai seng anjai hiranan ho! Ai lupa ma ho bani habadoron ni haposoonmu, anjaha seng be paingat-ingatonmu hahirion ni habaluonmu. (Jer. 51:5; Hes. 16:8.) 54:4 Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu, dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu.
54:5 Ai paramangonmu ai ma Sitompa ho, Jahowa Zebaot do goranni; anjaha Sipaluah ho ai ma Na pansing ni Israel, Naibata ni sab tanoh on do Ia igoran. (bd. 62:5; Hes. 2:21.) 54:5 Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, TUHAN semesta alam nama-Nya; yang menjadi Penebusmu ialah Yang Mahakudus, Allah Israel, Ia disebut Allah seluruh bumi.
54:6 Ai songon naboru na sinirangkon anjaha na marpusok ni uhur do ho idilo Jahowa, anjaha naboru hinaholongan sanggah poso, mintor tarambungkon ma ai? nini Jahowa Naibatamu. (bd. 50:1.) 54:6 Sebab seperti isteri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati TUHAN memanggil engkau kembali; masakan isteri dari masa muda akan tetap ditolak? firman Allahmu.
54:7 Tongkin do hansa hutadingkon ho, tapi marhitei holong ni uhur na banggal patumpuonku do ho. (Ps. 30:6.) 54:7 Hanya sesaat lamanya Aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar Aku mengambil engkau kembali.
54:8 Sanggah pargajag ni ringishu huponopkon tongkin bohingku dompak ho, tapi marhitei idop ni uhur sisadokah ni dokahni idopanku do ho, nini Jahowa, Sipaluah ho.(bd. 60:10.) 54:8 Dalam murka yang meluap Aku telah menyembunyikan wajah-Ku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi Aku telah mengasihani engkau, firman TUHAN, Penebusmu.
54:9 Songon panorang ni si Noak do on bangku: Songon na hubijahon ase ulang be irungkub bah ni si Noak tanoh on, sonai do Ahu marbija, paboa seng gilaanku be ho, anjaha seng be hataonku ho. (1 Mus. 9:11-17.) 54:9 Keadaan ini bagi-Ku seperti pada zaman Nuh: seperti Aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi, demikianlah Aku telah bersumpah bahwa Aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi.
54:10 Ai mosor pe sagala dolog anjaha dugur sagala buntu-buntu, tapi idop ni uhurhu seng anjai mosor humbam, anjaha padan pardameian na humbangku seng anjai morod, nini Jahowa, na maridop ni uhur bam.(Hes. 37:26.) 54:10 Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia-Ku tidak akan beranjak dari padamu dan perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyang, firman TUHAN, yang mengasihani engkau.
54:11 Ho ale na masombuh, na pinarburu, na so niapohan! Tonggor ma, Ahu do na patibal batumu bani batu intan, anjaha na pajonam onjolanmu bani batu sapir. 54:11 Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan! Sesungguhnya, Aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam.
54:12 Paulionku do anjung-anjungmu humbani kristal, horbanganmu humbani batu rubin, anjaha tembokmu haganup humbani batu na maharga. (Pangk. 21:18-21.) 54:12 Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manikam merah dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata.
54:13 Anjaha haganup anakmu gabe susian ni Jahowa, anjaha banggal do hadoharon ni niombahmu. (bd. 60:17; Jer. 31:34; Joh. 6:45.) 54:13 Semua anakmu akan menjadi murid TUHAN, dan besarlah kesejahteraan mereka;
54:14 Ibagas hapintoran do ho pajonamon, anjaha mandaoh ma ho humbani odoh-odoh, ai seng dong be sihabiaranmu; sonai humbani songgot-songgot, ai seng anjai dohor be ai bam. 54:14 engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu.
54:15 Tonggor ma, anggo dong na roh mangimbang ho, seng na huharosuhkon ai, barang ise na roh mangimbang ho, maningon talu do ia marimbang ho. (Rom 8:13.) 54:15 Apabila orang menyerbu, itu bukanlah dari pada-Ku; siapa pun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau.
54:16 Tonggor ma, Ahu do na manjadihon tukang bosi, sisompul arang ibagas apuy, anjaha sipauli sinjata marguru hubani habotohonni, tapi Ahu do homa na manjadihon sipangagou laho parsedahon; 54:16 Sesungguhnya, Akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya, tetapi Akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya.
54:17 sinjata na tinopa mangimbang ho, seng anjai mangasi, anjaha dilah na mangimbang ho bani paruhuman, taluhononmu do. Ai ma parbagianan ni sagala juak-juak ni Jahowa, anjaha hapintoran ni sidea humbangku do marharorohan, nini Jahowa. 54:17 Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba TUHAN dan kebenaran yang mereka terima dari pada-Ku, demikianlah firman TUHAN.
<< Yesaya 53 Yesaya 55 >>