Yesaya 52

52:1 Puho ma, puho ma, sorungkon ma gogohmu ale Sion! Pakei ma paheianmu na jenges, ale Jerusalem, huta na pansing in! Ai seng malo be masuk bam halak na so marsunat atap halak na mabutak. (bd. 51:17.) 52:1 Terjagalah, terjagalah! Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion! Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus! Sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu.
52:2 Paspashon ma humbam orbuk in, jongjong ma, ale Jerusalem na tartangkap in! Tanggali ma sangkut-sangkut in humbani borgokmu, ale boru Sion na tartaban in! 52:2 Kebaskanlah debu dari padamu, bangunlah, hai Yerusalem yang tertawan! Tanggalkanlah ikatan-ikatan dari lehermu, hai puteri Sion yang tertawan!
52:3 Ai sonon do hata ni Jahowa: Domma tarjual hanima seng marboli, seng marhitei pirak hanima homa tobuson. (bd. 50:1.) 52:3 Sebab beginilah firman TUHAN: Kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga.
52:4 Ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Hu Masir do ijia tuad bangsangku laho manginsolat ijai, anjaha iodoh-odoh Assur do sidea seng marhala. (1 Mus. 46:6; 2 Raj. 17:3.) 52:4 Sebab beginilah firman Tuhan ALLAH: Dahulu umat-Ku berangkat ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, lalu Asyur memeras dia tanpa alasan.
52:5 Tapi sonari, aha do bahenonku ijon, nini Jahowa, ai tarboan do bangsangku lang marhala; na manggomgomsi marmogah-mogah, nini Jahowa, anjaha tongtong ganup ari do goranku iapasi. (Hes. 36:20; Rom 2:24.) 52:5 Tetapi sekarang, apakah lagi urusan-Ku di sini? demikianlah firman TUHAN. Umat-Ku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri, demikianlah firman TUHAN, dan nama-Ku terus dihujat sepanjang hari.
52:6 Halani ai, maningon tandaon ni bangsangku do goranku bani panorang ai, anjaha botohon ni sidea do, Ahu do ai na mangkatahon: Ijon do Ahu. 52:6 Sebab itu umat-Ku akan mengenal nama-Ku dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa Akulah Dia yang berbicara, ya Aku!
52:7 Jenges ni in iatas dolog nahei ni parambilan na madear, na patangarhon hadameion, na mangambilankon ambilan na madear, na pabogeihon haluahon, na mangkatahon bani Sion: Naibatamu do bangkit raja.(bd. 40:9; Neh. 2:1; Sak. 9:9; Rom 10:15.) 52:7 Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion: “Allahmu itu Raja!”
52:8 Tangar, parjagamu pamaling sorani, rap do sidea marsurak-surak, ai torang do iidah sidea parmulak ni Jahowa hu Sion. (bd. 56:10; 62:6; Hes. 3:17.) 52:8 Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau: mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana TUHAN kembali ke Sion.
52:9 Marsurak anjaha marolob-olob ma hanima, ale reong-reong ni Jerusalem! Ai iapoh Jahowa do bangsani, anjaha itobus do Jerusalem. 52:9 Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem! Sebab TUHAN telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem.
52:10 Ipatalar Jahowa do kuasani na pansing in ilobei ni sipajuh begu-begu, anjaha haganup do ujung ni tanoh on mangidah haluahon na humbani Naibata. (bd. 53:1; Ps. 98:2; Luk. 3:6.) 52:10 TUHAN telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa; maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita.
52:11 Misir, misir ma, mandarat ma hunjai, ulang jamah na mabutak! Luar ma hun tongah-tongah ni sidea, urasi dirinima, hanima siusung parugas ni Jahowa. (bd. 48:20; 2 Kor. 6:17.) 52:11 Menjauhlah, menjauhlah! Keluarlah dari sana! Janganlah engkau kena kepada yang najis! Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah TUHAN!
52:12 Ulang pala tarolos hanima mandarat, anjaha ulang marlintun hanima songon na laho maporus, ai Jahowa do mardalan i lobeinima, anjaha Naibata ni Israel do panjaga i pudinima. (2 Mus. 12:11; 13:21.) 52:12 Sungguh, kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab TUHAN akan berjalan di depanmu, dan Allah Israel akan menjadi penutup barisanmu.
52:13 Tonggor ma, mardohar do juak-juakku, pagijangon do ia anjaha patimbulon, maningon gijang tumang do ia. (bd. 42:1.) 52:13 Sesungguhnya, hamba-Ku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan.
52:14 Buei do na longang mangidahsi, ai bajan do rupani, legan humbani jolma na somal, anjaha rumangni seng songon anak ni jolma na legan; (Joh. 19:5.) 52:14 Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia — begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi —
52:15 sonai do bahenonni longang buei bangsa parbegu, anjaha raja-raja manutup pamanganni i lobeini; ai na so ongga ope ibaritahon bani sidea, idahon ni sidea ma, anjaha na so ongga ibogei sidea arusan ni sidea ma. (bd. 65:1; 2 Mus. 24:8; Rom 15:21.) 52:15 demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia; sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami.
<< Yesaya 51 Yesaya 53 >>