Yesaya 51

51:1 Tangihon hanima ma Ahu, ale sipindahi hapintoron, hanima na mandarami Jahowa! Kawahkon hanima ma dolog batu pambuatannima, ampa parigi pangkurakan bannima! (bd. 48:1.) 51:1 Dengarkanlah Aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari TUHAN! Pandanglah gunung batu yang dari padanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang dari padanya kamu tergali.
51:2 Kawahkon ma si Abarham ompungnima ampa si Sara na manubuhkon hanima; sahalaksi do sanggah hudilo ia, jadi hupasu-pasu anjaha hupabuei ma ia. (1 Mus. 12:1; Hes. 33:24.) 51:2 Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sara yang melahirkan kamu; ketika Abraham seorang diri, Aku memanggil dia, lalu Aku memberkati dan memperbanyak dia.
51:3 Tongon, apohon ni Jahowa do Sion, apohonni do ianan na tarulang ai; bahenonni do halimisan songon pohon Eden, anjaha tanohni dorging-dorging songon pohon ni Jahowa. Malas ni uhur ampa hamegahon do jumpah ijai, puji-pujian ampa sora ni na mandoding-doding. (bd. 40:1; 1 Mus. 2:8.) 51:3 Sebab TUHAN menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya; Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman TUHAN. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring.
51:4 Tangihon hanima ma Ahu, ale bangsangku, anjaha hanima bangsa-bangsa, pateleng hanima ma pinggolnima bangku! Ai humbangku do harohan ni titah, anjaha Ahu do pajongjong hasintonganku gabe haliharon bani bangsa-bangsa. 51:4 Perhatikanlah suara-Ku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepada-Ku, hai suku-suku bangsa! Sebab pengajaran akan keluar dari pada-Ku dan hukum-Ku sebagai terang untuk bangsa-bangsa.
51:5 Domma dohor hapintoranku, domma bingkat haluahon na humbangku; tanganku do na manguhum bangsa-bangsa; bangku do martenger ni uhur sagala pulou, anjaha bani tanganku do sidea marpangarapan. (bd. 42:4.) 51:5 Dalam sekejap mata keselamatan yang dari pada-Ku akan dekat, kelepasan yang Kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaan-Ku Aku akan memerintah bangsa-bangsa; kepada-Kulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tangan-Ku mereka harapkan.
51:6 Tarei hanima ma dompak langit, anjaha kawahkon hanima ma tanoh on hu toruh! Laho salpu do langit songon timus, anjaha tanoh on pe buruk do songon hiou, anjaha isini marmateian songon rongit. Tapi haluahon na humbangku totap do sadokah ni dokahni anjaha hapintoranku seng anjai maronti. (Ps. 102:27; Mat. 24:35.) 51:6 Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah; sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang dan penduduknya akan mati seperti nyamuk; tetapi kelepasan yang Kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang dari pada-Ku tidak akan berakhir.
51:7 Tangihon hanima ma Ahu, ale sitandai hapintoran, ho bangsa na marimbagaskon titahku ibagas uhurni! Ulang ma habiari hanima parpahiri ni jolma, anjaha ulang ma tarsonggot hanima bani panrisaion ni sidea! (Ps. 37:31; Mat. 5:11; 10:28.) 51:7 Dengarkanlah Aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaran-Ku dalam hatimu! Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka.
51:8 Tongon, songon hiou do sidea bois panganon ni ngitngit, anjaha songon hiou wol gagaton ni gilok-gilok; tapi hapintoranku totap do ronsi sadokah ni dokahni, anjaha haluahon na humbangku marsundut-sundut do. (bd. 50:9.) 51:8 Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba; tetapi keselamatan yang dari pada-Ku akan tetap untuk selama-lamanya dan kelepasan yang Kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan.
51:9 Puho Ham, puho ma Ham, sorungkon ma hagogohon, Ham tangan ni Jahowa! Puho ma Ham songon bani panorang na basaia, songon bani sundut na parlobei! Ai lang Ham do na manoktoki si Rahab ampa na mamantom naga ai? (bd. 30:7; 2 Mus. 14:14; 15:7; Job 26:13; Ps. 74:13; Hes. 29:3.) 51:9 Terjagalah, terjagalah! Kenakanlah kekuatan, hai tangan TUHAN! Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala! Bukankah Engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati?
51:10 Ai lang ham do na pahorahkon laut ai, bah ni luhung na bagas ai, na mambahen laut na bagas gabe dalan, bahen pandiparan ni na tinobusmu? (2 Mus. 14:21, 22.) 51:10 Bukankah Engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat? yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang?
51:11 Anjaha na tinobus ni Jahowa mulak ma, roh hu Sion marhasoman olob-olob, malas ni uhur sisadokah ni dokahni do iatas ulu ni sidea. Malas ni uhur ampa hamegahon do jaloon ni sidea, tapi maporus do pusok ni uhur ampa hoih-hoih. (bd. 35:10.) 51:11 Maka orang-orang yang dibebaskan TUHAN akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka; kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, duka dan keluh akan menjauh.
51:12 Ahu, Ahu do ai na mangapohi hanima! Ise do ho, ase mabiar ho bani jolma na laho matei in atap bani anak ni jolma, na laho salpu in songon poyon-poyon, (bd. 40:6; 1 Ptr. 1:24; Ps. 56:5; 118:6.) 51:12 Akulah, Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput,
51:13 gabe lupa ho bani Jahowa, na manompa ho, na paherbang langit ampa na pajonamkon tanoh on, gabe tongtong ho mabiar ganup ari, mangidah gila ni sipangodoh-odoh, na marsura-sura laho mangagouhon? Ija do nuan gila ni sipangodoh-odoh ai? (bd. 40:22.) 51:13 sehingga engkau melupakan TUHAN yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya, apabila ia bersiap-siap memusnahkan? Di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu?
51:14 Podas do maluah halak na tarbayang, seng anjai matei ia; masuk hu tanoman, seng anjai hurangan sipanganon ia. 51:14 Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan; ia tidak akan turun mati ke liang kubur, dan tidak akan kekurangan makanan.
51:15 Ahu do Jahowa Naibatamu, na manggunsang laut gabe marhasak gilumbangni; Jahowa Zebaot do goranku. (Job 26:12; Jer. 31:35.) 51:15 Sebab Akulah TUHAN, Allahmu, yang mengharubirukan laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut, — TUHAN semesta alam nama-Nya.
51:16 Ahu do na mannahkon hatangku bani pamanganmu, anjaha na mangondingi ho bani linggom ni tanganku, sanggah na hupaherbang use langit anjaha hupajonam tanoh on, anjaha huhatahon bani Sion: Bangsangku do ho. (bd. 49:2.) 51:16 Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tangan-Ku, supaya Aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, dan berkata kepada Sion: Engkau adalah umat-Ku!
51:17 Hehe ma, hehe ma, jongjong ma ale Jerusalem, ho na dob minum humbani tangan ni Jahowa, humbani panginuman ni gilani, na dob manginum, ronsi mandilati panginuman parmabukon. (Ps. 60:5; 75:9; Jer. 25:15, 18.) 51:17 Terjagalah, terjagalah, bangunlah, hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan TUHAN isi piala kehangatan murka-Nya, engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan!
51:18 Seng dong na manogusi humbani anak na tinubuhkonni, seng dong na manjolom tanganni humbani anak na pinagodang-godangni. 51:18 Dari semua anak-anak yang dilahirkannya tidak ada yang membimbing dia dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya tidak ada yang memegang tangannya.
51:19 Na dua pahara on do mangonai bam, ise ma dong na horu pasal ho? Hasedaon ampa hasosakan, lohei ampa podang, ise ma na mangapoh ho? (bd. 47:9.) 51:19 Kedua hal ini telah menimpa engkau — siapakah yang akan turut berdukacita dengan engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, kelaparan dan pedang — siapakah yang akan menghibur engkau?
51:20 Mandatei do anakmu, martibalan bani ganup topi ni pasar, songon ursa na hona siding; gok do gila ni Jahowa mangonai bani sidea, asup-asup ni Naibatamu. (Tangis 2:11, 19.) 51:20 Anak-anakmu sudah terlentang kelesuan di semua ujung jalan seperti lembu hutan kena jaring; mereka diliputi kehangatan murka TUHAN dan hardik Allahmu.
51:21 Halani ai tangihon ma on, ale na madoyuk, ampa na mabuk, tapi sedo binahen ni anggur. 51:21 Sebab itu, dengarlah ini, hai engkau yang tertindas, hai engkau yang mabuk, tetapi bukan karena anggur!
51:22 Sonon do hata ni Tuhanmu, ai ma Jahowa, Naibatamu na marporang mangkopkop bangsamu. Tonggor ma, buatonku ma humbani tanganmu panginuman hamabukon ai, ai ma panginuman na gok bani ringishu, seng be inumonmu ai. (ay. 17.) 51:22 Beginilah firman Tuhanmu, TUHAN, Allahmu yang memperjuangkan perkara umat-Nya: “Sesungguhnya, Aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murka-Ku tidak akan kauminum lagi,
51:23 Berehononku ma ai hubagas tangan ni na mangarsik ho, na mangkatahon bam: Paunduk, ase mandipar hanami! gabe ibahen ho do gurungmu rata songon tanoh, anjaha songon dalan bani halak sipamontas. (bd. 49:26; Ps. 129:3.) 51:23 tetapi Aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau, orang yang tadinya berkata kepadamu: Tunduklah, supaya kami lewat menginjak kamu! Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasnya.”
<< Yesaya 50 Yesaya 52 >>