Yesaya 5

Minggu 8 Oktober 2017, Pesparawi Wanita se-GKPS: Khotbah Jesaya 5: 1-7; Pembacaan Pilipi 3: 4b-14
5:1 Sihol mandoding do ahu pasal na hinaholonganku, doding ni na hinaholonganku pasal pohon anggurni. Dong do pohon anggur bani na hinaholonganku bani dolog-dolog na lambutan. (bd. 27:2; Ps. 80:9-16; Jer. 2:21; Mat. 21:33-46; Mrk. 12:1-9.) 5:1 Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya: Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur.
5:2 Isangkuli ma ai, ipulliti batuni anjaha isuani ma bani hayu anggur pilihan; ipajongjong ma menara panjagaan itongah-tongahni, anjaha ipauli homa sada pangilangan. Mangarap do ia bani buah anggur na dear, hape simarbuah-buah anggur do ibere bani. 5:2 Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan; ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lobang tempat memeras anggur; lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam.
5:3 Ai pe ale par-Jerusalem ampa halak Juda, padalan hanima ma partimbangan pasal Ahu ampa pohon anggurhu. 5:3 Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem, dan orang Yehuda, adililah antara Aku dan kebun anggur-Ku itu.
5:4 Aha ope sibahenon bani pohon anggurhu, na so hubahen hinan hujai? Mangarap do ahu bereonni buah anggur na madear, hape mase ma ibere simarbuah-buah anggur? 5:4 Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggur-Ku itu, yang belum Kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik, mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam?
5:5 Ai pe patugahonku ma bannima atap aha na sihol bahenonku bani pohon angurhu: Dokdokonku ma hondorni, ase hona gagatan ai; parsedaonku ma tembokni, ase hona lotlotan. (Ps. 80:13.) 5:5 Maka sekarang, Aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak Kulakukan kepada kebun anggur-Ku itu: Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak;
5:6 Paturutonku ma ai halong; seng be hona ranggason ai barang hona sangkul, tubuhan duri-duri ma ai ampa poyon-poyon. Parentahkononku ma hombun, ase ulang iparoh udan hujai. 5:6 Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh puteri malu dan rumput; Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya.
5:7 Tongon, ia pohon anggur ni Jahwoa Zebaot, ai ma ginompar ni Israel, anjaha halak na i Juda, ai ma suan-suanan haudunganni. Iarapkon do hasintongan hape daroh maruseian, sonai hapintoron hape na so uhum do. 5:7 Sebab kebun anggur TUHAN semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemaran-Nya; dinanti-Nya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman, dinanti-Nya kebenaran tetapi hanya ada keonaran.
5:8 Bursik ma, halak na patambah-tambah rumah, na patambah-tambah ladang, gabe seng dong be ianan na lumei, jadi hanima tumang mando mangiankon tanoh in. (Mik. 2:2.) 5:8 Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri!
5:9 Domma ipatangarhon Jahowa Zebaot bani pinggolhu: Tongon, maningon tadingkononkon do rumah na buei in, na banggal age na jenges, seng be dong na mangiankon. 5:9 Di telingaku terdengar firman TUHAN semesta alam: “Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi; rumah-rumah yang besar dan yang baik tidak akan ada penghuninya.
5:10 Sapuluh lambar pohon anggur, mambere gogohni sada tapongan, anjaha sabantei bonih, mambere gogohni sada tumba tumang. 5:10 Sebab kebun anggur yang luasnya sepuluh hari membajak akan menghasilkan hanya satu bat anggur; dan satu homer benih akan menghasilkan hanya satu efa gandum.”
5:11 Bursik ma halak na pagirahkon puho, laho mangayaki siinumon na pamabukkon, anjaha na hundul-hundul ronsi bagas borngin, marmabuk-mabuk ibahen anggur. 5:11 Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras, dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur!
5:12 Mangan-mangan do sidea marhasoman husapi pakon arbab, tambur ampa sulim, anjaha minum-minum anggur; tapi pambahenan ni Jahowa seng ipardulihon sidea, anjaha jadi-jadian ni tanganni seng iidah. (Ps. 28:5; Job 21:12; Ams. 6:5, 6.) 5:12 Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur terdapat dalam perjamuan-perjamuan mereka, tetapi perbuatan TUHAN tidak dipandangnya dan pekerjaan TUHAN tidak dilihatnya.
5:13 Halani ai tarbuang ma bangsangku ibagas na so binotohni; matei ma na sangap-sangapni halani gayuran anjaha halak na mabuei matei horahan. 5:13 Sebab itu umat-Ku harus pergi ke dalam pembuangan, oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa; orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan khalayak ramai akan menderita kehausan.
5:14 Ipangangang nagori toruh do tolonanni, anjaha tanggak tumang babahni ibahen, jaid tuad ma hujai hajengeson ni Jerusalem ampa harameionni, hariahonni ampa olob-olob na ijai. 5:14 Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang dan akan mengangakan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu.
5:15 Jadi jut ma uhur ni jolma, tunduk ia dalahi, anjaha mata na mangenjeng ipatoruh. (bd. 2:11.) 5:15 Maka manusia akan ditundukkan, dan orang akan direndahkan, ya, orang-orang sombong akan direndahkan.
5:16 Tapi gabe timbul ma Jahowa Zebaot halani uhum ai, anjaha Naibata na pansing in pataridahkon hapansingonni ibagas hapintoron. 5:16 Tetapi TUHAN semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilan-Nya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusan-Nya dalam kebenaran-Nya.
5:17 Jadi manampal ma anak ni biri-biri songon na bani sampalan, anjaha hambing manggagat bani na mangkareong ai. 5:17 Maka domba-domba akan makan rumput di situ seperti di padangnya sendiri dan kambing-kambing akan mencari makan dalam reruntuhan gedung-gedung orang kaya.
5:18 Bursik ma halak na mangaitkon hasalahan marhitei tali ni hajahaton, anjaha na mangaitkon dousa songon marhitei tali ni gareta, 5:18 Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosa seperti dengan tali gerobak,
5:19 na mangkatahon: Ipodaskon, ioloskon ma horjani, ase iidah hita ai; sai roh ma tongon, sai saud ma sura-sura ni Na pansing ni Israel, ase ibotoh hita. (Jer. 17:15; 2 Ptr. 3:4.) 5:19 yang berkata: “Baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakan-Nya, supaya kita lihat; dan baiklah keputusan Yang Mahakudus, Allah Israel, datang mendekat, supaya kita tahu.”
5:20 Bursik ma halak na mangkatahon bani na bajan, ai do na dear, anjaha bani na dear ai do na bajan, na mambahen na golap gabe na siang, anjaha na siang gabe na golap, na mambahen na mapaet gabe matobu, anjaha na matobu gabe na mapaet. 5:20 Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis, dan manis menjadi pahit.
5:21 Bursik ma halak maruhur ia nini ibagas uhurni, anjaha na pentar ia iagan uhurni. (Pod. 3:7; Rom 12:16, 17.) 5:21 Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar!
5:22 Bursik ma halak na beteng minum anggur, anjaha na garang mangagu minuman koras, 5:22 Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras;
5:23 na paluahkon halak parjahat halani sisip, anjaha na padaohkon hapintoron humbani halak parpintor. (Pod. 17:15; 24:24.) 5:23 yang membenarkan orang fasik karena suap dan yang memungkiri hak orang benar.
5:24 Halani ai, songon dilah ni apuy na mangankon anggala, anjaha songon poyon na mosog ibahen gajag ni apuy, sonai ma uratni gabe abuan, bungani habang songon orbuk, ai itulak uhur ni sidea do titah ni Jahowa Zebaot, anjaha mapas uhurni bani Na pansing ni Israel. (2 Mus. 15:7.) 5:24 Sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan beterbangan seperti abu, oleh karena mereka telah menolak pengajaran TUHAN semesta alam dan menista firman Yang Mahakudus, Allah Israel.
5:25 Halani ai gajag do ringis ni Jahowa dompak bangsani, anjaha ipagostong tanganni mangimbang sidea; ibogbog do sidea, pala dugur dolog-dolog anjaha radag bangkei ni sidea songon tompoh-tompoh i dalan. Sonai pe ganupan ai, seng surut ope gilani, anjaha tong ope gostong tanganni.(bd. 9:11; 10:4.) 5:25 Sebab itu bangkitlah murka TUHAN terhadap umat-Nya, diacungkan-Nya tangan-Nya terhadap mereka dan dipukul-Nya mereka; gunung-gunung akan gemetar, dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murka-Nya belum surut, dan tangan-Nya masih teracung.
5:26 Anjaha pajongjongonni ma sada partanda bani bangsa na marianan daoh, anjaha idilo sidea hun ujung ni tanoh on; anjaha tonggor ma, podas, doras do sidea roh. 5:26 Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh, dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi; sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat!
5:27 Seng dong na loja, seng dong na jiris, sahalak pe seng dong tartunduh atap modom; 5:27 Tiada yang lelah dan tiada yang tersandung di antaranya; mereka tidak terlelap dan tidak tertidur, tidak terlepas ikat pinggangnya dan tali kasutnya tidak terputus;
5:28 Marot do panah ni sidea, anjaha pasang siorni ganup; tambirik ni huda ni sidea songon batu, anjaha galapang ni garetani songon logou sibungkar hasowor. 5:28 anak panahnya ditajamkan, dan segala busurnya dilentur; kuku kudanya keras seperti batu api dan roda keretanya seperti puting beliung.
5:29 Aum ni sidea songon singa, songon anak ni singa do sidea maraum; maraum do sidea lanjar manoroh, iluahon ma ai seng dong na boi paluahkon. 5:29 Aumnya seperti singa betina, mereka mengaum seperti singa muda; mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawanya lari dan tidak ada yang melepaskan.
5:30 Marhasak ma sidea roh bani ari ai, songon parhasak ni laut; anjaha anggo na kawahkon tanoh in, tonggor ma, golap anjaha gobir, anjaha na lihar, golap do ibahen hombunni. (bd. 8:22.) 5:30 Pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya, ada gelap yang menyesakkan, dan terang menjadi gelap oleh awan-awan!
<< Yesaya 4 Yesaya 6 >>