Yesaya 44

44:1 Tapi sonari, tangihon ma, ale Jakob, juak-juakku, ampa ho Israel, na dob hupilih in! (bd. 41:8.) 44:1 “Tetapi sekarang, dengarlah, hai Yakub, hamba-Ku, dan hai Israel, yang telah Kupilih!
44:2 Sonon do nini Jahowa, na manjadihon ho, na manrumang ho i partapaan ope, anjaha na sihol mangurupi ho: Ulang ho mabiar ale Jakob, juak-juakku ampa ho ale Jesurun na hupilih in. (5 Mus. 32:15; 33:5, 26.) 44:2 Beginilah firman TUHAN yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau: Janganlah takut, hai hamba-Ku Yakub, dan hai Yesyurun, yang telah Kupilih!
44:3 Ai useihononku do bah bani tanoh na horah, ampa bah mardalan bani tanoh dorging-dorging: Useihononku do Tonduyhu bani dakdanakmu ampa pasu-pasungku bani ginomparmu. (bd. 32:15; Joel 3:1; Joh. 7:38; Lah. 2:18.) 44:3 Sebab Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas keturunanmu, dan berkat-Ku ke atas anak cucumu.
44:4 Jadi martumbor ma sidea songon poyon-poyon ilambung ni bah, anjaha songon arung-arung itopi ni bah mardalan. 44:4 Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai.
44:5 Hatahonon ni deba halak ma: Jahowa do simada ahu; na legan marpanggorankon goran ni Jakob, na legan use manuratkon bani tanganni: Rupei ni Jahowa, anjaha manggorani dirini marhitei goran Israel. 44:5 Yang satu akan berkata: Aku kepunyaan TUHAN, yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya: Kepunyaan TUHAN, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel.”
44:6 Sonon do hata ni Jahowa, Raja ni Israel, anjaha na paluahkonsi, Jahowa Zebaot! Ahu do na parlobei anjaha Ahu do na parpudi; seng dong Naibata sobali Ahu.(bd. 41:4; 43:11.) 44:6 Beginilah firman TUHAN, Raja dan Penebus Israel, TUHAN semesta alam: “Akulah yang terdahulu dan Akulah yang terkemudian; tidak ada Allah selain dari pada-Ku.
44:7 Ise ma na songon Ahu? Idilohon ma ai, ipatugah ma, ituri-turihon ma i lobeihu. Ise do na patugahkon humbani mungkahni, aha na sihol masa? Ipabotohkon ma banta aha na sihol roh! (bd. 41:22.) 44:7 Siapakah seperti Aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepada-Ku! Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami!
44:8 Ulang hanima gobir, ulang mabiar! Ai lang domma humbani nahinan hupabogeihon anjaha hupabotohkon ai bannima? Anjaha hanima do saksingku. Ai adong do Naibata sobali Ahu? Seng dong batu gingging, seng dong anggo hubotoh. (bd. 43:10; 5 Mus. 4:35; 32:39; 1 Sam. 2:2.) 44:8 Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah Kukabarkan dan Kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksi-Ku! Adakah Allah selain dari pada-Ku? Tidak ada Gunung Batu yang lain, tidak ada Kukenal!”
44:9 Sipauli gana-gana, na lang do ganup sidea, anjaha na hinarosuhkon ni sidea seng marguna ai; saksi ni sidea seng marpangidah, seng marpambotoh, halani ai bador do sidea. (Ps. 115:4-8.) 44:9 Orang-orang yang membentuk patung, semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa; oleh karena itu mereka akan mendapat malu.
44:10 Ai ise do sidea sipauli naibata, situang gana-gana na so marguna ai? (bd. 45:16; Jer. 10:3-16.) 44:10 Siapakah yang membentuk allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah?
44:11 Tonggor ma, ganup hasomanni ai tarbador do, anjaha tuhangni jolma do; age pe martumpu anjaha marrohan sidea, sai na tarsonggot do sidea anjaha bador. (bd. 1:29; 42:17; Ps. 97:7.) 44:11 Sesungguhnya, semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri! Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama.
44:12 Tuhang bosi patureihon hapak, marhasoman milas ni apuy; itopa do ai marhitei parpalu, ipadear marhitei gogoh ni tanganni; pala loheian ia gabe seng margogoh, maradu seng minum bah ia gabe galek ia. (bd. 40:18-20; Jer. 10:3.) 44:12 Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu, ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya, dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu.
44:13 Tuhang hayu pagistang bonang arang, mambahen martanda marhitei panurat; ihorjai ma ai marhitei hotam, iuhir anjaha ipolas; ibahen ma ai mangusihi dalahi, songon jolma na jenges, laho marianan ibagas rumah. 44:13 Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah; ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka, lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya, seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil.
44:14 Adong halak na manroboh hayu ares bani, atap na mambuat hayu maranti atap hoting batu, na pinilihni humbani hayu na i tombak; adong na manuan hayu tusam, ipabanggal-banggal udan ma ai. 44:14 Mungkin ia menebang pohon-pohon aras atau ia memilih pohon saru atau pohon tarbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan, atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar.
44:15 Marguna do ai bani jolma gabe soban ibuat ma deba hunjai bahen pandadangan, deba pagara apuy laho pamasak ruti; ipauli do homa hunjai naibata, anjaha isombah ma ai; ibahen do hunjai gana-gana anjaha manrogop ia i lobeini. 44:15 Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia, yang memakainya untuk memanaskan diri; lagipula ia menyalakannya untuk membakar roti. Tetapi juga ia membuatnya menjadi allah lalu menyembah kepadanya; ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud kepadanya.
44:16 Satongah hunjai panggarai ni apuy, igoreng do gulei marhitei ai, anjaha na ginoreng ai ipangan gabe bosur; mandadang homa ia anjaha ihatahon ma: Ah, malas huahap, ibahen apuy on! 44:16 Setengahnya dibakarnya dalam api dan di atasnya dipanggangnya daging. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang; ia memanaskan diri sambil berkata: “Ha, aku sudah menjadi panas, aku telah merasakan kepanasan api.”
44:17 Na tading ai gabe naibata ibahen, gabe gana-gana, manrogop ma ia hujai laho marsombah; martonggo do ia hujai, nini: Paluah ham ma ahu, ai ham do naibata bangku. 44:17 Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi allah, menjadi patung sembahannya; ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya, katanya: “Tolonglah aku, sebab engkaulah allahku!”
44:18 Seng dong na binotoh ni sidea, anjaha seng dong na niartihon ni sidea; domma rapit mata ni sidea seng marpangidah, anjaha domma hobal uhur ni sidea, gabe seng marpangartian be. 44:18 Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup, sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga, sehingga tidak dapat memahami.
44:19 Seng dong na marimbagaskon seng dong habotohon atap pangarusion, gabe ihatahon: Satongah hututung ibagas apuy, anjaha hupamasak roti iatas narnarni, hugoreng gulei anjaha hupangan; mintor bahenonku ma na tading ai gabe sisombahon? Mintor manrogop ma ahu ilobei ni samponggol hayu? 44:19 Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan: “Setengahnya sudah kubakar dalam api dan di atas baranya juga sudah kubakar roti, sudah kupanggang daging, lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian? Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering?”
44:20 Siramotkon abuan, uhurni do na hona tipu anjaha na kahou ijai; seng tarpaluahsi tonduyni atap tarluarhonsi: Ai ladung do nani na ibagas tangan siamunkon? 44:20 Orang yang sibuk dengan abu belaka, disesatkan oleh hatinya yang tertipu; ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan: “Bukankah dusta yang menjadi peganganku?”
44:21 Paruhurhon ma on ale Jakob ampa ho ale Israel, ai juak-juakku do ho! Ahu do na manjadihon ho, juak-juakku do ho, ale Israel, seng anjai lupahononku ho. (ay. 2; bd. 41:8.) 44:21 Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hamba-Ku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hamba-Ku; hai Israel, engkau tidak Kulupakan.
44:22 Domma hupasisi salahmu songon hombun, anjaha songon hombun na manorap dousamu. Mulak ma ho hubangku, ai Ahu do na manobus ho.(bd. 1:18; 43:25; Ps 32:1; 103:3.) 44:22 Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada-Ku, sebab Aku telah menebus engkau!
44:23 Marolob-olob ma, ale langit, ai Jahowa do sibahen ai! Marsurak ma, ale pusat ni tanoh on! Marmegah-megah ma ale dolog, ampa ho ale tembok, rap pakon sagala hayu na ibagas ai! Ai domma itobus Jahowa Jakob, anjaha marhitei Israel marmulia Ia. (bd. 49:13; 55:12; Ps. 96:11-13.) 44:23 Bersorak-sorailah, hai langit, sebab TUHAN telah bertindak, bertempiksoraklah, hai rahim bumi! Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya! Sebab TUHAN telah menebus Yakub, dan Ia telah memperlihatkan keagungan-Nya dalam hal Israel.
44:24 Sonon do hata ni Jahowa na manobus ho anjaha na manjadihon ho sanggah i partapaan ope. Ahu do Jahowa, na manjadihon sagala na dong, na paherbang langit marhitei Ahu tumang, anjaha na paamparhon tanoh on marhitei gogohku sandiri; (bd. 40:22.) 44:24 Beginilah firman TUHAN, Penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan; “Akulah TUHAN, yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi — siapakah yang mendampingi Aku? —
44:25 na manlangkon tanda ni parladung, na mambahen oto partondung, na mambahen surut hu pudi halak na pentar, anjaha na mambahen haotoon hapentaran ni sidea; (bd. 29:14.) 44:25 Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung; yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang, dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan;
44:26 na mambahen totap hata ni juak-juakni, anjaha na pasaudkon ranggian na pinatugah ni suruhanni, na mangkatahon bani Jerusalem: Ningon ianonkon do; anjaha bani huta-huta ni Juda: Ningon paulion do anjaha reong-reongni pajongjongonku do; 44:26 Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hamba-Ku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusan-Ku; yang berkata tentang Yerusalem: Baiklah ia didiami! dan tentang kota-kota Yehuda: Baiklah ia dibangun, Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya!
44:27 na mangkatahon bani bah na bagas: Horah ma, anjaha binangani arsikonku do; (2 Mus. 14:21; Jos. 3:9-17.) 44:27 Akulah yang berkata kepada tubir lautan: Jadilah kering, Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu!
44:28 na mangkatahon bani si Kores: Ale parmahanku anjaha sagala sura-surangku pasaudonni do; na mangkatahon bani Jerusalem: Paulion do in; anjaha bani rumah panumbahan: Pajonamon do in. (bd. 45:1; 2 Kron. 36:22; Esr. 1:1-3.) 44:28 Akulah yang berkata tentang Koresh: Dia gembala-Ku; segala kehendak-Ku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem: Baiklah ia dibangun! dan tentang Bait Suci: Baiklah diletakkan dasarnya!”
<< Yesaya 43 Yesaya 45 >>