Yesaya 40

40:1 Apohi, apohi hanima ma bangsangku! nini Naibatanasiam. 40:1 Hiburkanlah, hiburkanlah umat-Ku, demikian Allahmu,
40:2 Hatahon hanima ma ibagas halamlamon bani Jerusalem, anjaha dilohon ma hubani, paboa marpunsa ma parjabolonan bani, domma isasap salahni, domma ijalo humbani tangan ni Jahowa lompit dua gantih ni ganup dousani. (bd. 61:7; Sak. 9:12; Hos. 2:16.) 40:2 tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya, bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan TUHAN dua kali lipat karena segala dosanya.
40:3 Sora na dilo-dilo: Pasirsir dalan ni Jahowa i halimisan, bahen pintor dalan na bolon bani Naibatanta i tanoh dorging-dorging! (Mat. 3:3; Luk. 3:4-6; Joh. 1:23.) 40:3 Ada suara yang berseru-seru: “Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk TUHAN, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita!
40:4 Ganup lombang pagijangon do, anjaha patoruhon ganup dolog ampa buntu-buntu; tanoh na marholbung-holbung padosdoson do, anjaha gabe pamah dolog batu. 40:4 Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan; tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran;
40:5 Jadi talar ma hamuliaon ni Jahowa anjaha sagala daging do mangidah ai, haganup ai pamangan ni Jahowa do mangkatahon ai. (Joh. 1:14.) 40:5 maka kemuliaan TUHAN akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama; sungguh, TUHAN sendiri telah mengatakannya.”
40:6 Sada sora mangkatahon: Dilohon ma! Jadi ningku ma: Aha ma dilohononku? Poyon-poyon do sagala daging anjaha ganup hinajengesni ai usih bani bunga na i talun. (Job 14:2; Ps. 90:5, 6; 102:12; 103:15; Jak. 1:10, 11; 1 Ptr. 1:23-25.) 40:6 Ada suara yang berkata: “Berserulah!” Jawabku: “Apakah yang harus kuserukan?” “Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang.
40:7 Melus do poyon-poyon ai, marurus bungani, anggo mangombus Tonduy ni Jahowa hunjai; tongon, poyon-poyon do bangsa in. 40:7 Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila TUHAN menghembusnya dengan nafas-Nya. Sesungguhnyalah bangsa itu seperti rumput.
40:8 Melus do poyon-poyon ai, marurus bungani, tapi anggo hata ni Naibatanta totap do ronsi sadokah ni dokahni.(Ps. 119:89; Mat. 5:18; Luk. 21:33.) 40:8 Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya.”
40:9 Bani dolog na gijang ma ho tangkog, ale Sion, siboan ambilan malas ni uhur! Pamaling ma soramu, ale Jerusalem, siboan ambilan na madear, sai pamaling ma, ulang ho mabiar! Hatahon ma bani huta ni Juda: Tonggor ma, andin do Naibatanima! 40:9 Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi! Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut! Katakanlah kepada kota-kota Yehuda: “Lihat, itu Allahmu!”
40:10 Tonggor ma, Tuhan Jahowa, roh ibagas hagogohon, anjaha tanganni sandiri do na mandalankon kuasa bani; tonggor ma, irik do hubani upahni anjaha na sinarini mardalan i lobeini. (bd. 62:11.) 40:10 Lihat, itu Tuhan ALLAH, Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangan-Nya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payah-Nya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperoleh-Nya berjalan di hadapan-Nya.
40:11 Parmahanonni do hulananni songon parmahan, marhitei tanganni ipatumpu sidea; iusung do anak ni biri-biri ibagas abinganni, anjaha nanget do itogu-togu na marmurik. (Ps. 23:1; Hes. 34:23; Mik. 7:14; Joh. 10:11, 12.) 40:11 Seperti seorang gembala Ia menggembalakan kawanan ternak-Nya dan menghimpunkannya dengan tangan-Nya; anak-anak domba dipangku-Nya, induk-induk domba dituntun-Nya dengan hati-hati.
40:12 Ise do na boi manuhati sagala bah marhitei nangging-nanggingni? Ise do na boi manibar langit marhitei jongkal-jongkalni? Ise do na boi marsuhat orbuk ni tanoh on, anjaha ise do na boi manimbang dolog marhitei timbangan atap buntu-buntu marhitei dasing? 40:12 Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan neraca?
40:13 Ise do na boi manibar Tonduy ni Jahowa, anjaha songon sada halak panuturi iajari Ia? (Rom 11:34; 1 Kor. 2:16.) 40:13 Siapa yang dapat mengatur Roh TUHAN atau memberi petunjuk kepada-Nya sebagai penasihat?
40:14 Ise panungkunanni laho mambere uhur bani, anjaha na patuduhkon bani dalan ni uhum, na mangajarhon bani habotohan anjaha dalan ni pangarusion ipabotohkon bani? 40:14 Kepada siapa TUHAN meminta nasihat untuk mendapat pengertian, dan siapa yang mengajar TUHAN untuk menjalankan keadilan, atau siapa mengajar Dia pengetahuan dan memberi Dia petunjuk supaya Ia bertindak dengan pengertian?
40:15 Tonggor ma, sagala bangsa usih do bani santektek bah na bani ember, anjaha ihira doskon orbuk na longkot bani timbangan; tonggor ma, ijomput do pulou-pulou doskon sangkamata horsik. 40:15 Sesungguhnya, bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya, pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya.
40:16 Hayu ni Libanon seng sungkup bahen soban, anjaha sagala binatangni seng sungkup bahen galangan situtungon. 40:16 Libanon tidak mencukupi bagi kayu api dan margasatwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran.
40:17 Sagala bangsa doskon na lang do i lobeini, hurang humbani na lang do sidea ihira, sabonar na lang do. (Dan. 4:32.) 40:17 Segala bangsa seperti tidak ada di hadapan-Nya mereka dianggap-Nya hampa dan sia-sia saja.
40:18 Bani ise do patudoson nasiam Naibata, atap hubani aha do pausihon nasiam Ia? (bd. 44:9-20; 46:5; Lah. 17:20.) 40:18 Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia?
40:19 Gana-gana ai! tuhang do na manuang ai, anjaha tuhang omas manlampishon omas hujai, anjaha marrantei-rantei pirak do ai ibahen. 40:19 Patungkah? Tukang besi menuangnya, dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya.
40:20 Halak na so boi mambere sisonai, ipilih ma hayu na so ra masik bani, ipindahi ma sada tukang na pandei laho patureihon sada gana-gana na so ra miut bani. 40:20 Orang yang mendirikan arca, memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang.
40:21 Ai seng ibotoh nasiam? Ai seng ibogei nasiam? Ai lang domma ipatugah ai bani nasiam humbani mungkahni? Ai lang domma iarusi nasiam ai humbani parjonam ni tanoh on? 40:21 Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan?
40:22 Ia do marhotak ibabou ni tanoh on, anjaha na mangiankon on doskon balang do. Ia do na paherbang langit songon hiou anjaha na paamparhon ai songon lampo-lampo bahen siianonkon; (1 Mus. 1:6; Job 9:8; Ps. 104:2.) 40:22 Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang; Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman!
40:23 Ia do na manlangkon raja-raja, panguhum ni tanoh on gabe sisoya-soya ibahen. (Job 12:21; Ps. 107:40.) 40:23 Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja!
40:24 Ai pe sidea isuan, ai pe itidahkon, ai pe mamungkah marurat hubagas tanoh, anggo roh Ia manompul sidea, mintor melus do sidea, anjaha habang sidea ibahen haba-haba songon lamlam. 40:24 Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga Ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami.
40:25 Bani ise do patudosonnima Ahu, anjaha usih hu hujai, nini Na mapansing in? 40:25 Dengan siapa hendak kamu samakan Aku, seakan-akan Aku seperti dia? firman Yang Mahakudus.
40:26 Kawahkon nasiam ma hu babou, anjaha tonggor ma, ise do na manompa in? Ia do na padarat balani marbilangan, na mandilo sidea ganup bani goranni. Halani hinagok ni kuasani, anjaha habanggalon ni gogohni, sada pe lang ai magou. (Ps. 147:4, 5.) 40:26 Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah: siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya? Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat.
40:27 Mase ma isahapkon ham, ale Jakob, anjaha ihatahon ham, ale Israel: Ponop do dalanku humbani Jahowa, anjaha Naibatangku seng parduli bani parkarangku? 40:27 Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel: “Hidupku tersembunyi dari TUHAN, dan hakku tidak diperhatikan Allahku?”
40:28 Ai seng ibotoh ham, atap seng ibogei ham, Naibata sisadokah ni dokahni do Jahowa, sitompa ujung ni tanoh on? Seng ra loja Ia atap ngayotan, seng tarsibar pingkiranni. (ay. 13; bd. 45:12.) 40:28 Tidakkah kautahu, dan tidakkah kaudengar? TUHAN ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung; Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertian-Nya.
40:29 Ia do na mambere gogoh bani halak na loja, anjaha halak na so margolle ibahen do hinsah. 40:29 Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
40:30 Loja pe garama anjaha ngayotan, anjaha mangkatompas halak na maposo, 40:30 Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung,
40:31 tapi halak na martenger ni uhur bani Jahowa jumpahan gogoh mardapot-dapot, anjaha marhabong ni haluhuy do sidea naik; marlintuni pe sidea tapi seng marnaloja, mardalani pe sidea, tapi seng marnangayotan.(Ps. 103:5.) 40:31 tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN mendapat kekuatan baru: mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
<< Yesaya 39 Yesaya 41 >>