Yesaya 37

37:1 Jadi dob ibogei raja Hiskia hata ai, irigati ma hiouni, isorungkon ma hiou guni, dob ai laho ma ia hu rumah ni Jahowa. (1 Mus. 37:29.) 37:1 Segera sesudah raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah TUHAN.
37:2 Dob ai isuruh ma si Eliakim, sijaga rumah bolon, pakon si Sebna, jurutulis ai rap pakon malim situaan, marhiou guni marayak nabi Jesaya, anak ni si Amos. 37:2 Disuruhnyalah juga Elyakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung, kepada nabi Yesaya bin Amos.
37:3 Nini sidea ma hubani: Sonon do hata ni si Hiskia: Ari hasosakan, paminsangon ampa habadoron do ari on. Jumpah ma namin panorangni tubuh na etek-etek, tapi seng dong gogoh laho manubuhkon. 37:3 Berkatalah mereka kepadanya: “Beginilah kata Hizkia: Hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan; sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya.
37:4 Ra ibogei Jahowa Naibatamu do hata ni Rabsake, na sinuruh ni tuanni raja Assur, laho pahirihon Naibata na manggoluh in, ase ibalaskon hata ai, na dob binogei ni Jahowa Naibatamu; antong martonggo ma ham mangapiti sima-sima na tading in ope. 37:4 Mungkin TUHAN, Allahmu, sudah mendengar perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga TUHAN, Allahmu, mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengar-Nya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini!”
37:5 Jadi dob das juak-juak ni raja Hiskia bani si Jesaya, 37:5 Ketika pegawai-pegawai raja Hizkia sampai kepada Yesaya,
37:6 nini si Jesaya ma bani sidea: Sonon ma hatahon nasiam bani tuannasiam: Sonon do hata ni Jahowa: Ulang ho mabiar pasal hata na dob binogeimu, na dob niapaskon ni juak-juak ni raja Assur hubangku. 37:6 berkatalah Yesaya kepada mereka: “Beginilah kamu katakan kepada tuanmu: Beginilah firman TUHAN: Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kaudengar yang telah diucapkan oleh budak-budak raja Asyur untuk menghujat Aku.
37:7 Tonggor ma, Ahu ma mamberehon bani sada tonduy, ase ibogei barita, gabe mulak hu tanohni, ase ahu mambahen rasei ia marhitei podang i tanohni sandiri. 37:7 Sesungguhnya, Aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya; Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri.”
37:8 Mulak ma Rabsake ai, anjaha jumpahsi ma raja Assur marmunsuh pakon Libna; ai domma ibogei hinan na dob misir raja ai hun Lakis. 37:8 Ketika juru minuman agung pulang, didapatinyalah raja Asyur berperang melawan Libna; sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakhis.
37:9 Anjaha dob ibogei si Sanherib pasal si Tirhaka, raja ni Etiopia: Tonggor ma, domma bingkat ia laho marmunsuh dompak ham, isuruh ma use suruhanni bani si Hiskia, mangkatahon: 37:9 Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka, raja Etiopia, berita yang demikian: “Ia telah keluar berperang melawan engkau,” dan ketika mendengar itu, disuruhnyalah utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan:
37:10 Sonon ma hatahon nasiam bani si Hiskia, raja ni Juda: Ulang ma ra ho paoto-otoon ni Naibatamu, na pinangunsagahkonmin, na mangkatahon: Seng ondoskononkon Jerusalem hubagas tangan ni raja Assur. 37:10 “Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, raja Yehuda: Janganlah Allahmu yang kaupercayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan: Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan raja Asyur.
37:11 Tonggor ma, domma ibogei ho na binahen ni raja Assur hubani ganup nagori laho manraseihon sidea. Mintor tumaram ma maluah ia ho? 37:11 Sesungguhnya, engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya; masakan engkau ini akan dilepaskan?
37:12 Tarpaluah naibata ni bangsa-bangsa ai do sidea, ai ma bangsa-bangsa na siniapkon ni ompungku: Gosan, Haran, Resep ampa halak na i Eden, na marianan i Telasar? (bd. 36:18.) 37:12 Sudahkah para allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku, dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Rezef dan bani Eden yang di Telasar?
37:13 Ija do raja ni Hamat, raja ni Arpad, raja hun huta Separwaim, Hena pakon Iwa? 37:13 Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa?”
37:14 Jadi ijalo si Hiskia ma surat ai hun tangan ni suruhan ai, anjaha ibasa ma ai, dob ai tangkog ma ia hu rumah ni Jahowa anjaha ipaherbang si Hiskia ma surat ai ilobei ni Jahowa, 37:14 Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya; kemudian pergilah ia ke rumah TUHAN dan membentangkan surat itu di hadapan TUHAN.
37:15 anjaha martonggo ma si Hiskia hubani Jahowa, nini ma: 37:15 Hizkia berdoa di hadapan TUHAN, katanya:
37:16 Ham Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel, na marparatas bani Herubim! Sahalak Ham do Naibata ni haganup harajaon na i tanoh on! Ham do na manompa langit pakon tanoh on. 37:16 “Ya TUHAN semesta alam, Allah Israel, yang bertakhta di atas kerubim! Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi; Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi.
37:17 Paeleng Ham ma pinggolmu, ale Jahowa, anjaha tangar ma! Ungkab Ham ma panonggormu anjaha tonggor ma! Tangar Ham ma haganup hata ni si Sanherib, na tinonahkonni laho pahiri Naibata na manggoluh in. 37:17 Sendengkanlah telinga-Mu, ya TUHAN, dan dengarlah; bukalah mata-Mu, ya TUHAN, dan lihatlah; dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup.
37:18 Tongon do, ale Jahowa, domma iboiskon raja ni Assur haganup bangsa-bangsa ampa nagori ni sidea. 37:18 Ya TUHAN, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka
37:19 Anjaha domma igijigkon hubagas apuy naibata ni sidea ai, ai seng tongon Naibata ai, tapi jadijadian ni tangan ni jolma do, hayu pakon batu, halani ai do ase iparseda sidea ai. 37:19 dan menaruh para allah mereka ke dalam api, sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu; sebab itu dapat dibinasakan orang.
37:20 On pe, Ham Jahowa, Naibatanami, paluah Ham ma hanami humbani tanganni, ase itanda haganup harajaon na i tanoh on, paboa Ham do Jahowa, Ham tumang. (bd. 40:5.) 37:20 Maka sekarang, ya TUHAN, Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui, bahwa hanya Engkau sendirilah TUHAN.”
37:21 Dob ai isuruh si Jesaya, anak ni si Amos ma na mangkatahon bani si Hiskia sonon: Sonon do hata ni Jahowa Naibata ni Israel: Domma hutangihon tonggomu na hubangku pasal si Sanherib, raja ni Assur. 37:21 Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan: “Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Tentang yang telah kaudoakan kepada-Ku mengenai Sanherib, raja Asyur,
37:22 On do hata na hinatahon ni Jahowa pasalsi: Pis do uhurni mangidah ho, iapasi anak boru, boru Sion do ho, iupir-upirhon boru Jerusalem do uluni i pudimu. 37:22 inilah firman yang telah diucapkan TUHAN mengenai dia: Anak dara, yaitu puteri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau; dan puteri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu.
37:23 Ise do na nirehean pakon na niapasanmin? Dompak ise do na pinamalingmin soramu, anjaha ipatingkal ho matamu? Dompak Na pansing ni Israel do. 37:23 Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu, dan memandang dengan sombong-sombong? Terhadap Yang Mahakudus, Allah Israel!
37:24 Marhitei juak-juakmu iapasi ho do Jahowa, anjaha ihatahon ho: Rap pakon garetangku na buei in naik do ahu huatas ni dolog, daoh das hu Libanon; huroboh do hayu aresni sigijangan ampa marantini sidearan; das do ahu bani pakpakni siatasan ampa hubagas haranganni sipotpotan. (bd. 14:8.) 37:24 Dengan perantaraan hamba-hambamu engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata: Dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon; aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih; aku telah masuk ke tempat tinggi yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonannya yang lebat.
37:25 Huhurak do parigi anjaha huinum do bah na legan; anjaha huarsik do marhitei tapak-tapak ni naheihu ganup bah i Masir. 37:25 Aku ini telah menggali air dan telah minum air; aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir!
37:26 Seng ope ibogei ho? Na dob hutotapkon hinan, anjaha na dob huranggihon humbani na basaia, ai ma na hupamasa sonari, ase isiapkon ho huta na toguh gabe timbunan batu, 37:26 Bukankah telah kaudengar, bahwa Aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya dari zaman purbakala? Sekarang Aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu,
37:27 anjaha pangisini ai, na so margogoh ai, gabe tarsonggot anjaha gaor, anjaha gabe songon suan-suanan na i ladang, anjaha gabe songon poyon-poyon na galek, songon poyon-poyon na iatas tayub anjaha songon gandum na hahorahan. 37:27 sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu; mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh, atau gandum yang layu sebelum ia masak.
37:28 Tapi hubotoh do parjongjongmu pakon parhundulmu, pardaratmu pakon parmasukmu, ampa pangoga-ogamu bangku. 37:28 Aku tahu, jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap Aku.
37:29 Halani mangoga ho dompak Ahu anjaha das bani pinggolhu hajungkatonmu, bahenonku ma halihir bani igungmu pakon rantei bani bibirmu, anjaha paulakonku do ho humbani dalan harohanmu. (5 Mus. 32:27.) 37:29 Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap Aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telinga-Ku, maka Aku akan menaruh kelikir-Ku pada hidungmu dan kekang-Ku pada bibirmu, dan Aku akan memulangkan engkau melalui jalan, dari mana engkau datang.
37:30 On ma tanda bam, ale Hiskia: Panganonmu ma omei sagak tahun on pakon bani tahun paduahon; patolu-tahunkon martidah ma hanima anjaha marpariama, manuan hayu anggur anjaha mangankon buahni. 37:30 Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia: Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama, tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya.
37:31 Anjaha sima-sima na maluah humbani ginompar ni Juda, marurat ma use hu toruh anjaha marbuah hu atas. (bd. 27:6.) 37:31 Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas.
37:32 Ai hun Jerusalem do luar sada sima-sima, anjaha hun dolog Sion sada hulanan na pinaluah. Ringis ni Jahowa Zebaot do sibahen in. 37:32 Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal dan dari gunung Sion orang-orang yang terluput; giat cemburu TUHAN semesta alam akan melakukan hal ini.
37:33 Halani ai sonon do hata ni Jahowa pasal raja ni Assur: Seng anjai masuk ia hubagas huta on, atap siorhononkon sada lingkit hujon, barang roh ia hulobei ni huta on margantar atap bahenonni hubuan inggot huta on. 37:33 Sebab itu beginilah firman TUHAN mengenai raja Asyur: Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana; juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya.
37:34 Maningon humbani dalan harohanni ai ia mulak, tapi seng anjai masuk ia hubagas huta on, nini Jahowa. 37:34 Melalui jalan, dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk, demikianlah firman TUHAN.
37:35 Ai sihol ondinganku do huta on laho paluahkonsi, halani Ahu sandiri pakon halani juak-juakku si Daud. 37:35 Dan Aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena Aku dan oleh karena Daud, hamba-Ku.”
37:36 Jadi luar ma malekat ni Jahowa, gabe ibunuh ma i parsaranan ni halak Assur saratus ualuh puluh lima ribu halak. Jadi dob puho sidea girah patarni ai, tonggor ma, domma gabe bangkei ganup. (bd. 17:14; 31:8.) 37:36 Keluarlah Malaikat TUHAN, lalu dibunuh-Nyalah seratus delapan puluh lima ribu orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah, semuanya bangkai orang-orang mati belaka!
37:37 Dob ai bingkat ma si Sanherib, raja ni Assur mulak hu hutani, anjaha marianan ma ia i Ninive. 37:37 Sebab itu berangkatlah Sanherib, raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe.
37:38 Jadi sanggah na manumbah ia i rumah ni Nisrok, naibatani ai, ibunuh anakni si Adramelek pakon si Sareser ma ia marhitei podang; dob ai maporus ma sidea hu tanoh Ararat, anjaha si Asar-Hadon, anakni ai ma bangkit raja manggantihsi. 37:38 Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrokh, allahnya, maka Adramelekh dan Sarezer, anak-anaknya, membunuh dia dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon, anaknya, menjadi raja menggantikan dia.
<< Yesaya 36 Yesaya 38 >>