Yesaya 32

32:1 Tonggor ma, ibagas hapintoron manrajai sada raja, anjaha pambobai romban hubani habonaron manggomgom. (Ps. 45:8; 72:1; Jer. 23:5; Sak. 9:9.) 32:1 Sesungguhnya, seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan,
32:2 Anjaha ganup sidea songon parlingodan humbani logou madoras do, songon panisioan humbani haba-haba, songon bah mardalan bani tanoh na horah, anjaha songon linggom ni dolog batu na banggal i tanoh dorging-dorging. 32:2 dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar, di tanah yang tandus.
32:3 Jadi seng be tutupon mata ni halak na marpangidah, anjaha tangi do pinggol ni halak na marpanangar. 32:3 Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan.
32:4 Uhur na urahtu mambahen haputusan gabe marpartimbangan do, anjaha dilah ni halak na bebet, pandei anjaha torang marsahap. (bd. 35:6.) 32:4 Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas.
32:5 Halak na bodoh, seng be igoran halak na sangap, anjaha halak sipangoto-otoi, seng be igoran halak na marmulia. 32:5 Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat.
32:6 Tongon, haotoon do isahapkon halak na oto, anjaha uhurni manguhuri hajahaton, laho mangkorjahon hasamboron, laho mansahapkon na lepak pasal Jahowa, laho paturutkon holtei-holteian halak na loheian anjaha laho mambuat siinumon humbani na horahan. 32:6 Sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang TUHAN, membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman.
32:7 Hajahaton do akal-akal ni siparakal-akal, sai manranggi-ranggi do ia laho mangagou halak na madoyuk marhitei hata ladung, age pe hata sintong ihatahon halak na masombuh. (Pod. 29:4.) 32:7 Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat, ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta, sekalipun orang miskin itu membela haknya.
32:8 Tapi halak paruhur na pitah, hapitahon do ipingkiri, anjaha totap do ia marsijoloman bani na pitah. 32:8 Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian.
32:9 Jongjong ma hanima, ale parinangon na marsonang-sonang, tangar hanima ma hatangku, ale anak boru sipangenjeng, tangihon hanima ma sahapku! (bd. 3:16; 4:1.) 32:9 Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku, hai anak-anak perempuan yang hidup tenteram, perhatikanlah perkataanku!
32:10 Tar satahun nari hitir-hitir ma hanima ale sipangenjeng, ai salpu ma pambuatan anggur, pariama buah ni hayu seng dong be. 32:10 Dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tenteram, sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada.
32:11 Hitir ma, ale parinangon na marsonang-sonang, gobir ma ale anak boru sipangenjeng! Tanggali ma pakeiannima, gabe talanjang ma, gonditi ma binongeinima bani guni! 32:11 Gentarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah, hai perempuan-perempuan yang hidup tenteram, tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu, kenakanlah kain kabung pada pinggangmu!
32:12 Marsitompuk tontonni bei ma hanima, halani juma na dear-dear, halani hayu anggur na ramos, 32:12 Ratapilah ladangmu yang permai, dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat,
32:13 halani tanoh ni bangsangku, na mantubuhkon hupi-hupi ampa suga-suga, tongon, halani haganup rumah parmegah-megahan na i huta na mariah in. 32:13 ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan puteri malu, bahkan juga segala rumahmu tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan.
32:14 Ai tadingkononkon do istana-istana, mangadi hariahon ni huta, buntu-buntu ampa manara panjagaan, gabe liang ma lalab, gabe malas ni uhur bani halode liar, sampalan bani pinahan, 32:14 Sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan Menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang.
32:15 paima iuseihon banta Tonduy na hundatas, gabe tanoh na lambutan halimisan anjaha tanoh na lambutan gabe doskon tombak. (bd. 29:17; 44:3; Joel 3:1; Lah. 2:17.) 32:15 Sampai dicurahkan kepada kita Roh dari atas: Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan.
32:16 Marianan ma habonaron i halimisan, anjaha hapintoron marianan bani tanoh na lambutan. 32:16 Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran.
32:17 Buah ni hapintoron ai ma damei, anjaha pangkorhon ni habonaron ai ma hasonangan ampa haatokon ronsi sadokah ni dokahni. 32:17 Di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya.
32:18 Jadi marianan ma bangsangku bani ianan hadameion, bani ianan na sonang, ampa ianan parsaranan na minop. (Jer. 33:16.) 32:18 Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tenteram di tempat peristirahatan yang aman.
32:19 Anjaha bois do rumbakkononkon harangan ai, anjaha nepnep tumang do huta ai bahenon. 32:19 Hutan akan runtuh seluruhnya dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya.
32:20 Martuah ma nasiam na boi martidah ilambung ni bah mardalan, anjaha na boi palopaskon mardalani lombu ampa halode. 32:20 Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi ke mana-mana!
<< Yesaya 31 Yesaya 33 >>