Yesaya 28

28:1 Bursik ma sortali hajengeson ni halak na mabuk i Efraim, ampa hameluson ni bunga ni hasangaponni na jagar ai, ai ma na bani ulu ni pamah na lambutan, ianan ni halak na mabuk binahen ni anggur. (1 Raj. 16:24.) 28:1 Celaka atas mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim, atas bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah — yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur yang penuh peminum anggur yang sudah pening –!
28:2 Tonggor ma, dong do sada na margogoh ampa na markuasa bani Tuhan; songon udan na marambolas do ai, songon halisungsung na mansedahon, songon udan na manalosou, bah na marbanggal, na manimpalhon hu tanoh gogoh-gogoh. (2 Raj. 17:15, 6.) 28:2 Sesungguhnya, pada Tuhan ada seorang yang kuat dan tegap, seorang yang seperti angin ribut disertai hujan batu, yakni badai yang membinasakan, seorang yang seperti angin ribut disertai air hujan yang hebat menghanyutkan; ia akan menghempaskan mereka ke tanah dengan kekerasan.
28:3 Marhitei nahei do lotlotanni sortali hagijangon ni halak na mabuk i Efraim, 28:3 Mahkota kemegahan pemabuk-pemabuk Efraim itu akan diinjak-injak dengan kaki,
28:4 ampa hameluson ni bunga ni hasangaponni na jagar ai, ai ma na bani ulu ni pamah na lambutan, songon buah ni hayu ara na parlobei mabei paima musim milas; anggo adong na mangidah ai, mintor ibondut do daskonsi i tanganni. 28:4 dan bunga yang sudah mulai layu di perhiasan kepala mereka yang indah-indah itu — yaitu kota yang terletak tinggi di atas bukit, di atas lembah yang subur — nasibnya akan seperti nasib buah ara yang masak duluan sebelum musim kemarau: baru saja dilihat orang terus dipetik dan ditelan.
28:5 Bani ari ai Jahowa Zebaot ma gabe sortali hamuliaon ampa rudang hajengeson bani na tading humbani bangsani, 28:5 Pada waktu itu TUHAN semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian, dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umat-Nya,
28:6 ampa tonduy habonaron bani halak sidabuh uhum, ampa gogoh bani halak na mangusir munsuh hun horbangan. 28:6 akan menjadi roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili, dan menjadi roh kepahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang.
28:7 Age halak on, rebad-rebad do ibahen anggur, anjaha mirdong ibahen siinumon na koras; malim ampa nabi rebad-rebad do ibahen siinumon na koras, mabuk ibahen anggur; minggot do sidea halani siinumon na koras, kahou sidea ibagas na manjahai, anjaha mugar-ugar uhurni mandabuh uhum. 28:7 Tetapi orang-orang di sini pun pening karena anggur dan pusing karena arak. Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur; mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan.
28:8 Tongon, ganup do meja gok ibahen utah-utah ni sidea, seng dong ianan na so butak. 28:8 Sungguh, segala meja penuh dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi.
28:9 Nini sidea: Bani ise do sihol ajarhononni habotohon, anjaha bani ise do sihol patorangonni pangungkabon? Bani na baru sirang minum nani, bani na baru ganggang humbani tadahni? 28:9 Dan orang berkata: “Kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapih, dan yang baru cerai susu!
28:10 Lalab titah, lalab aturan, lalab titah, lalab aturan, ijon otik, ijai otik. 28:10 Sebab harus ini harus itu, mesti begini mesti begitu, tambah ini, tambah itu!”
28:11 Tongon, marhitei halak parsahap na so niarusan ampa parhata na legan do Naibata sihol marsahap bani bangsa on: (5 Mus. 28:49; 1 Kor. 14:21.) 28:11 Sungguh, oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini
28:12 Ia na dob mangkatahon bani sidea: On do parsaranan, palopas marsaran na loja in, anjaha on do ianan hasonangan. Tapi seng itangihon sidea. (Mat. 11:28-30.) 28:12 Dia yang telah berfirman kepada mereka: “Inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah; inilah tempat peristirahatan!” Tetapi mereka tidak mau mendengarkan.
28:13 Jadi mangonai ma bani sidea hata ni Jahowa — lalab titah, lalab aturan, lalab titah, lalab aturan, ijon otik, ijai otik — gabe tinggalak ma sidea sanggah mardalan, maripuk hona jarot anjaha tartangkap. (ay. 10.) 28:13 Maka mereka akan mendengarkan firman TUHAN yang begini: “Harus ini harus itu, mesti begini mesti begitu, tambah ini tambah itu!” supaya dalam berjalan mereka jatuh telentang, sehingga luka, tertangkap dan tertawan.
28:14 Halani ai tangar hanima ma hata ni Jahowa, ale halak sipanrehei, na manrajai bangsa on, na marianan i Jerusalem. 28:14 Sebab itu dengarlah firman TUHAN, hai orang-orang pencemooh, hai orang-orang yang memerintah rakyat yang ada di Yerusalem ini!
28:15 Ai ihatahon hanima do: Domma marpadan hanami pakon hamateian, anjaha domma manriah hanami pakon nagori toruh, paboa anggo roh bah marbanggal, seng anjai das ai bannami; ai domma ibahen hanami haporusannami ladung, anjaha pangoto-otoion ibahen hanami parlingodannami. 28:15 Karena kamu telah berkata: “Kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan; biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena; sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri,”
28:16 Halani ai sonon do hata ni Tuhan Jahowa: Tonggor ma, hupatibal do i Sion sada batu onjolan, sada batu na dob niuji, sada batu parsuhi na maharga, bahen onjolan na totap. Barang ise na porsaya bani, seng anjai tarbador.(Ps. 118:22; Rom 9:33; 10:11; 1 Ptr. 2:6.) 28:16 sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH: “Sesungguhnya, Aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh: Siapa yang percaya, tidak akan gelisah!
28:17 Anjaha bahenonku do habonaron gabe bonang arang, anjaha hapintoron gabe tali dondon; anjaha ayubkonon ni udan ambolas do haporusan ladung anjaha bah marbanggal do mambaorhon parlingodan, 28:17 Dan Aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur, dan kebenaran menjadi tali sipat; hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembunyian.”
28:18 anjaha masabonkon do padannima pakon hamateian anjaha seng asi be panriahannima pakon nagori toruh; anggo roh bah marbanggal ai, ropukonni do hanima. 28:18 Perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan, dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku; apabila cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kamu akan hancur diinjak-injak.
28:19 Barang piga hali pe ia roh, luahononni do hanima; tongon, siap sogod do ai roh, arian pakon borngin. Anjaha pitah songgot-songgot do mambahen naarusi pangungkabon. (bd. 26:16; Ps. 119:67.) 28:19 Seberapa kali ia datang, ia akan menyeret kamu, sebab pagi demi pagi ia akan datang, pada waktu siang dan pada waktu malam; maka adalah semata-mata kengerian untuk mengerti firman yang didengar itu.
28:20 Ai mapondoktu do podoman sihol tibal mangintordang ijai, anjaha sabing hurang bolag parsabingon. 28:20 Sebab tempat tidur akan kurang panjang untuk dipakai membujurkan diri dan selimut akan kurang lebar untuk dipakai menyelubungi diri.
28:21 Ai jongjongkonon ni Jahowa ma songon na bani dolog Perasim, anjaha gajag ma ringisni songon na i pamah Gibeon, laho pasaudkon horjani, tapi ganjil do horjani — laho mandobkon lahoanni — legan humbani na somal do lahoanni! (Jos. 10:10; 1 Kron. 14:16; 2 Sam. 5:20.) 28:21 Sebab TUHAN akan bangkit seperti di gunung Perasim, Ia akan mengamuk seperti di lembah dekat Gibeon, untuk melakukan perbuatan-Nya — ganjil perbuatan-Nya itu; dan untuk mengerjakan pekerjaan-Nya — ajaib pekerjaan-Nya itu!
28:22 Ai pe, ulang nunut pahiri-hirihon, ase ulang roh poltikni panangkutnima, ai domma hubogei hasedaon humbani Jahowa Zebaot, na dob pinutuskonni bani sab tanoh on. (bd. 10:22, 23.) 28:22 Oleh sebab itu, janganlah kamu mencemooh, supaya tali belenggumu jangan semakin keras, sebab kudengar tentang kebinasaan yang sudah pasti yang datang dari Tuhan ALLAH semesta alam atas seluruh negeri itu.
28:23 Paeleng pinggolmu, tangar sorangku, bogei anjaha tangar ma hatangku! 28:23 Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku; perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku!
28:24 Ai ganup ari do paninggala maninggala laho martidah? Ai torus do inunut manangkul pakon manisir tanohni? 28:24 Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur?
28:25 Ai lang sonon do? Dob ipados tanoh ai, ai lang isaburhon ma longa, itidahkon juragi, marbaris isuan gandum, anjaha inahkon jagul bani iananni, anjaha andolei songon balogni ibahen? 28:25 Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerakkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya?
28:26 Sonai do ia ipodahi sintong-sintong, Naibatani do mangajarisi. 28:26 Mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya.
28:27 Tongon, seng marhitei gareta pardogei idogei halak longa, seng galapang ni gareta ibahen halak mardogei juragi, tapi marhitei tungkot do idogei longa, anjaha juragi marhitei bogbog-bogbog. 28:27 Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih, tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat.
28:28 Ai iropuki halak do gandum? Lang, seng paturutonni lotlotan ai lalab. Anggo ipadalan galapang ni garetani ampa hudani hunjai, seng iropuk ai. 28:28 Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? sungguh tidak, orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur! Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur.
28:29 Age ai marharorohan humbani Jahowa Zebaot do, halongangan do sura-surani, anjaha timbul do hapentaranni.(Ps. 86:10; Jer. 32:19.) 28:29 Dan ini pun datangnya dari TUHAN semesta alam; Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan.
<< Yesaya 27 Yesaya 29 >>