Yesaya 27

27:1 Bani ari ai, uhumon ni Jahowa ma marhitei podangni na morsik, na banggal anjaha na gogoh ai, Leviatan, ai ma ulog na lingkat ai, Leviatan, ulog na mangarpei ai, bunuhonni ma naga na i laut ai. (Job 26:13; Pangk. 12:9; 20:2, 10.) 27:1 Pada waktu itu TUHAN akan melaksanakan hukuman dengan pedang-Nya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan Ia akan membunuh ular naga yang di laut.
27:2 Bani ari ai hatahonon ni halak ma: Pohon anggur na jenges, dodingkon ma in! (bd. 5:1.) 27:2 Pada waktu itu akan dikatakan: “Bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok!
27:3 Ahu, Jahowa do na manramotkon in, tongtong do husiram in. Ase ulang dong na mansedahonsi, hujaga do in arian pakon borngin. 27:3 Aku, TUHAN, penjaganya; setiap saat Aku menyiraminya. Supaya jangan orang mengganggunya, siang malam Aku menjaganya;
27:4 Gila seng dong bangku, tapi anggo jumpah Ahu suga-suga barang hupi-hupi pe, marhitei hamunsuhon, dorabonku ma sidea, mosogkononku sidea rap-rap, 27:4 kehangatan murka tiada pada-Ku. Sekiranya tampak kepada-Ku puteri malu dan rumput, Aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus,
27:5 anggo seng marsijoloman sidea bani pangondingonku, ibahen sidea pardameian bangku, pardameian ibahen sidea bangku. 27:5 kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepada-Ku dan mencari damai dengan Aku, ya mencari damai dengan Aku!”
27:6 Bani panorang na roh marurat ma Jakob, marbunga Israel anjaha martumbor, gokanni ma sab dunia on bani buah. (bd. 37:31.) 27:6 Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya.
27:7 Ai ipukul Jahowa do Israel songon pamukulni bani imbang ni sidea? Ai ibunuh do sidea songon pamunuhni bani munsuh ni sidea? 27:7 Apakah TUHAN memusnahkan umat-Nya seperti Ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah Ia membunuh umat-Nya seperti Ia membunuh orang yang membunuh mereka?
27:8 Lang! Marhitei na palahohon, na marsuruh misir sidea, iparingorhon Ham sidea; iusir do sidea marhitei logouni na mapor ai bani panorang ni logou hapoltakan. (Jer. 18:17; 30:11.) 27:8 Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka Engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan angin-Nya yang keras di waktu angin timur.
27:9 Halani ai marhitei on do hona sasap dousa ni Jakob, anjaha on do buahni hasasapan ni dousani: Iropuki ganup batu ni anjap-anjap songon batu hapur na nilumatan; seng dong be na tading jongjong gana-gana ni Asera ampa tiang panumbahan bani mata ni ari. (bd. 31:7; 17:8; 3 Mus. 26:31.) 27:9 Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya: ia akan membuat segala batu mezbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri.
27:10 Ai huta na pinatoguh domma lungun, gabe ianan na tarulang anjaha na tinadingkon songon halimisan; ijai do manggagat lombu, ijai do ia manggompang anjaha igagati ranting-ranting. (Jes. 13:19.) 27:10 Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun; anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ menghabiskan dahan-dahan pohon.
27:11 Anggo masak rantingni, iponggoli ma ai; marrohan ma naboru marsobankon ai. Ai bangsa na so maruhur do on; halani ai, Ia na manompa sidea seng maridop ni uhur bani sidea, anjaha Ia na manjadihon sidea, seng marholong ni uhur bani sidea. 27:11 Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan; perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi, itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh Dia yang menjadikannya dan tidak dikasihi oleh Dia yang membentuknya.
27:12 Bani ari ai, dogeion ni Jahowa ma buyur hun Eufrat nari das hu bah Masir, anjaha patumpuon ma nasiam marsada-sada, ale ginompar ni Israel. 27:12 Maka pada waktu itu TUHAN akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel!
27:13 Bani ari ai sompulon ma tarompet na banggal, jadi mulak ma sidea na magou i nagori Assur ampa sidea na nierap hu Masir, roh marsombah bani Jahowa i dolog na mapansing i Jerusalem. (bd. 11:10-16; 14:1.) 27:13 Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir untuk sujud menyembah kepada TUHAN di gunung yang kudus, di Yerusalem.
<< Yesaya 26 Yesaya 28 >>