Yesaya 26

26:1 Bani ari ai dodingkononkon ma doding on i tanoh Juda: Dong do huta na toguh banta, haluahon do ibahen songon tembokni ampa batar-batarni. (bd. 60:18; Ps. 46:2; 125:1.) 26:1 Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda: “Pada kita ada kota yang kuat, untuk keselamatan kita TUHAN telah memasang tembok dan benteng.
26:2 Buhai nasiam ma horbangan, ase bongkot bangsa parpintor, na manjolom habujuron. (Ps. 118:19.) 26:2 Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia!
26:3 Ipatotap Ham do damei bani uhur na manramotkon damei, tongon Bamu do ai marhatengeran. 26:3 Yang hatinya teguh Kaujagai dengan damai sejahtera, sebab kepada-Mulah ia percaya.
26:4 Martenger ni uhur ma nasiam tongtong bani Jahowa, dolog batu sisadokah ni dokahni do Tuhan Jahowa. (5 Mus. 32:4; Ps. 25:2; Jer. 17:7.) 26:4 Percayalah kepada TUHAN selama-lamanya, sebab TUHAN ALLAH adalah gunung batu yang kekal.
26:5 Tongon, ipatoruh do na marianan bani na gijang, bani huta na tinggi. Iondun do ai, iondun hu tanoh, isampakkon hubagas orbuk. 26:5 Sebab Ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi; kota yang berbenteng telah direndahkan-Nya, direndahkan-Nya sampai ke tanah dan dicampakkan-Nya sampai ke debu.
26:6 Dogei-dogeion ni nahei ma ai, nahei ni halak na madorun, langkah-langkah ni halak na masombuh. 26:6 Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya.”
26:7 Pintor do dalan ni halak parpintor, hornop do ibahen Ham dalan ni halak parpintor. 26:7 Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya.
26:8 Age bani panguhumionmu, ale Jahowa, Ham do iarapkon hanami, goranmu ampa pardingat Bamu do na hinasiholhon ni tonduynami. (Ps. 37:4.) 26:8 Ya TUHAN, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman; kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau.
26:9 Siholan do tonduyhu Bamu borngin, tonduyhu pe ibagas ahu Ham do tongon ipindahi. Ai anggo ihonai uhummu tanoh on, mintor mangguruhon hapintoron do pangisi ni dunia on. (Ps. 119:67; 130:6.) 26:9 Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi; sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar.
26:10 Jumpahan idop ni uhur pe halak parjahat, seng iguruhon hapintoron, i tanoh ni halak parpintor pe mambahen hajahaton do ia, seng iidah uhurni hatunggungon ni Jahowa. 26:10 Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar; ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan TUHAN.
26:11 Ham Jahowa, timbul do tanganmu, tapi seng iidah sidea in; idahon ni sidea ma ai gabe tarbador; pongut ni uhur bani bangsamu ampa apuy sipangan imbangmu do mamboiskon sidea. 26:11 Ya TUHAN, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu dan biarlah mereka mendapat malu! Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis!
26:12 Ale Jahowa, Ham do sibere damei bannami, ai Ham do na mambahen saud sagala pambahenannami. (Ps. 125:5.) 26:12 Ya TUHAN, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami.
26:13 Ham Jahowa Naibatanami, ongga do irajai tuan-tuan, legan ni Ham hanami, tapi Ham tumang, goranmu do idingat hanami. 26:13 Ya TUHAN, Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyhurkan.
26:14 Na matei, seng mulak manggoluh, halinoh seng mulak puho; halani ai do ase marlulu Ham laho mamboiskon sidea, anjaha isasap Ham do ganup pardingatan bani sidea. 26:14 Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula, sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula; sesungguhnya, Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka.
26:15 Itambahi Ham do bangsa in, Ham Jahowa, itambahi Ham do bangsa in; ipatimbul Ham do dirimu; ipabolag Ham do parbalogan ni tanoh in. 26:15 Ya TUHAN, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah, ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu; Engkau telah sangat memperluas negerinya.
26:16 Ham Jahowa, ipindahi sidea do Ham sanggah tarsosak; doruh-doruh do sidea sanggah mangonai ajarmu bani sidea. (bd. 28:19; Hos. 5:15.) 26:16 Ya TUHAN, dalam kesesakan mereka mencari Engkau; ketika hajaran-Mu menimpa mereka, mereka mengeluh dalam doa.
26:17 Songon naboru na boratan rumah, na dohor sihol mantubuhkon tuah, na mandodoruh halani mangarou, sonai do hanami halani Ham, ale Jahowa. (Joh. 16:21; Pangk. 12:2.) 26:17 Seperti perempuan yang mengandung yang sudah dekat waktunya untuk melahirkan, menggeliat sakit, mengerang karena sakit beranak, demikianlah tadinya keadaan kami di hadapan-Mu, ya TUHAN:
26:18 Boratan rumah do hanami, mangarou do hanami, doskon na mantubuhkon logou do hanami. Haluahon seng tarparoh hanami bani nagori in, anjaha seng dong tubuh siiankon tanoh on. (Mik. 4:10.) 26:18 Kami mengandung, kami menggeliat sakit, tetapi seakan-akan kami melahirkan angin: kami tidak dapat mengadakan keselamatan di bumi, dan tiada lahir penduduk dunia.
26:19 Manggoluh do use na mateimu, puho do use bangkei ni sidea. Puho ma anjaha marolob-olob ma, nasiam na marianan ibagas orbuk. Ai namur haliharon do namurmu, anjaha padaraton ni tanoh in do use na matei. (Ps. 110:3; Hes. 37:1-14; Luk. 20:38; Rom 14:8; Pangk. 20:12.) 26:19 Ya, TUHAN, orang-orang-Mu yang mati akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah bangkitlah dan bersorak-sorai! Sebab embun TUHAN ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali.
26:20 Roh ma, ale bangsangku, masuki ma kamarmu, tutup ma labah i pudimu, ponopkon ma dirimu tongkin paima lopus ringis in. (Ps. 57:2; 2 Kor. 4:17.) 26:20 Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu.
26:21 Ai tonggor ma, luar do Jahowa humbani iananni, laho manluluhon salah ni halak na mangiankon tanoh on, anjaha patidakon ni tanoh in ma daroh na madurus bani, anjaha seng rungkubonni na matei tarbunuh i atasni. (Mik. 1:3.) 26:21 Sebab sesungguhnya, TUHAN mau keluar dari tempat-Nya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana.
<< Yesaya 25 Yesaya 27 >>