Yesaya 23

23:1 Pangungkabon pasal Tirus: Mandoruhi ma, ale kapal Tarsis, ai domma iparseda, seng dong rumah-rumah be. Sanggah mulak hun tanoh Kittim (Cyprus) tarbogei ai bani sidea. (Jer. 47:4; Hes. 27:27; Ams. 1:9, 10; Sak. 9:3.) 23:1 Ucapan ilahi tentang Tirus. Merataplah, hai kapal-kapal Tarsis, sebab Tirus sudah rusak, tiada lagi rumahmu atau pangkalanmu! Ketika mereka masih di negeri orang Kitim telah dinyatakan hal itu kepada mereka.
23:2 Sip ma hanima na marianan i topi laut, partiga-tiga na i Sidon; suruhanmu do mandipari laut. 23:2 Berdiam dirilah, hai penduduk tanah pesisir, hai saudagar Sidon, suruhan-suruhanmu mengarungi laut, dan berlayar di samudera besar;
23:3 Manlopusi laut bolag do iboban bam gandum si Sihor ampa pariama ni Nil, ho do gabe partiga-tiga ni bangsa-bangsa. 23:3 barang-barang yang dimasukkan ke Sidon ialah gandum dari Sihor, dan panen daerah Nil, sehingga kota itu menjadi pasar bagi bangsa-bangsa.
23:4 Bador ma ho ale Sidon, ai domma marsahap laut, benteng ni laut in: Seng be mangarou anak ahu barang mantubuhkon, seng pagodang-godang anak garama be ahu atap anak boru. (2 Sam. 24:7.) 23:4 Tahulah malu hai Sidon, sebab laut, benteng laut, berbicara, katanya: “Aku tidak pernah menggeliat sakit dan tidak melahirkan, aku tidak pernah membesarkan anak-anak teruna, dan tidak mengasuh anak-anak dara.”
23:5 Bani na das barita ai hu Masir, tarsonggot ma sidea songon sanggah na mambogei barita ni Tirus. 23:5 Apabila kabar tentang Tirus itu sampai ke Mesir, mereka akan gemetar mendengarnya.
23:6 Mandipar ma hanima hu Tarsis, mandoruhi ma hanima, na marianan i topi ni laut! 23:6 Mengungsilah ke Tarsis, merataplah, hai penduduk tanah pesisir!
23:7 Ai on do hutanima na mariah ia, na tinombei bani na basaia, parbingkatannasiam laho manginsolat bani tanoh na daoh? 23:7 Inikah kotamu yang beria-ria, yang asalnya dari zaman purbakala? Orangnya telah melawat ke tempat yang jauh untuk merantau ke sana.
23:8 Ise do na mansurahon sisonai pasal Tirus, sibagihon sortali-sortali, saudagarni songon raja-raja, anjaha partiga-tigani halak pinarsangapan i tanoh on? (Pangk. 18:23.) 23:8 Siapakah yang memutuskan ini atas Tirus, kota yang pernah menghadiahkan mahkota, yang saudagar-saudagarnya pembesar-pembesar dan pedagang-pedagangnya orang-orang mulia di bumi?
23:9 Jahowa Zebaot do na mansurahon ai, laho pahirihon hasangapon na gok hatoalon, laho patoruhkon halak na banggal i dunia on. 23:9 TUHAN semesta alam yang telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permai dan semua orang mulia di bumi.
23:10 Ornangi ma tanohmu, songon na bani bah Nil, ho, ale boru Tarsis; seng dong be kapal. (Job 12:21, 18.) 23:10 Kerjakanlah ladangmu seperti di tepi sungai Nil, hai puteri Tarsis, sudah tidak ada lagi galangan-galangan kapal!
23:11 Domma ipagostong tanganni hu atas ni laut in, idugur do harajaon-harajaon, domma iparentahkon Jahowa pasal Kanaan, laho mansedahon benteng-bentengni. 23:11 TUHAN telah mengacungkan tangan-Nya terhadap laut dan membuat kerajaan-kerajaan gemetar; Ia telah memberi perintah mengenai Kanaan untuk memusnahkan benteng-bentengnya.
23:12 Anjaha ihatahon do: Seng be marolob-olob ho hu lobeian on, ho, ale boru Sidon, na dob pinadorun. Jongjong ma ho, mandipar ma hu Cyprus! Ijai pe seng anjai sonang ho. (Hes. 28:21.) 23:12 Dan ia telah berfirman: “Engkau tidak akan beria-ria lagi, hai anak dara yang digagahi, hai puteri Sidon! Bangkitlah, mengungsilah kepada orang Kitim! Di sana pun juga tidak akan ada tempat yang senang bagimu.”
23:13 Tonggor ma, tanoh ni halak Kasdim! In ma bangsa ai, sedo Assur, na mambahen Sidon gabe ianan ni sorigala. Ipajongjong sidea do manara pangkubu, iparseda sidea istana-istana, anjaha mareong do ibahen sidea huta ai. 23:13 Lihat negeri orang Kasdim! Bangsa itulah yang melakukannya, bukan orang Asyur. Mereka telah menyerahkan Tirus kepada binatang-binatang gurun, mereka telah mendirikan menara-menara pengepungan dan telah meratakan puri-puri kota itu dan membuat kota itu menjadi reruntuhan.
23:14 Mandoruhi ma, ale kapal Tarsis, ai domma iparseda bentengnima! 23:14 Merataplah, hai kapal-kapal Tarsis, sebab sudah dirusakkan bentengmu!
23:15 Bani ari ai, halupahononkon ma Tirus pitu puluh tahun dokahni songon dokah ni ari-ari ni sada raja. Tapi dob salpu na pitu puluh tahun ai, masa ma bani Tirus songon bani doding-doding ni boru jalang. 23:15 Pada waktu itu Tirus akan dilupakan tujuh puluh tahun lamanya, sama dengan umur seorang raja. Sesudah lewat tujuh puluh tahun, akan terjadi kepada Tirus seperti terjadi kepada perempuan sundal dalam nyanyian ini:
23:16 Buat ma husapi, dalani ma huta in, ale boru jalang na dop hinalupahon! Padear ma panggiutmu, pabuei ma dodingmu, ase idingat halak ho use! 23:16 “Ambillah kecapi, kelilingilah kota, hai sundal yang dilupakan! Petiklah baik-baik, bernyanyilah banyak-banyak, supaya engkau diingat orang.”
23:17 Ai dob salpu sipitu puluh tahun ai, tohuon ni Jahowa do Tirus, gabe mulak ma ia marupah boru jalang; marriah-riahi do ia pakon sagala harajaon na i dunia on, na bani sab tanoh on. 23:17 Dan sesudah lewat tujuh puluh tahun, TUHAN akan memperhatikan Tirus, sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya, dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi.
23:18 Tapi untungni ampa upahni marboru jalang gabe pinapansing do ai bani Jahowa; seng pahumpulon ai atap ponopkononkon, tapi bani na marianan ilobei ni Jahowa do untungni ai, bahen sipanganon marsulei-sulei ampa pakeian na jenges-jenges. (Ps. 87:4.) 23:18 Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi TUHAN, tidak akan ditahan atau disimpan, tetapi dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan TUHAN.
<< Yesaya 22 Yesaya 24 >>