Yesaya 24

24:1 Tonggor ma, palumeion anjaha parsedaon ni Jahowa ma tanoh in; pabalikonni ma sisikni anjaha pameraponni pangisini. 24:1 Sesungguhnya, TUHAN akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya, dan akan menyerakkan penduduknya.
24:2 Gabe doskon simbuei ma malim, doskon juak-juak tuan-tuan; doskon jabolon naboru tuan naboru, doskon sipamboli sipanjual; doskon panraih na paraihkon, anjaha na pautangkon dos pakon siparutang. (Hos. 4:9; Hes. 7:12.) 24:2 Maka seperti nasib rakyat demikianlah nasib imam, seperti nasib hamba laki-laki demikianlah nasib tuannya, seperti nasib hamba perempuan demikianlah nasib nyonyanya, seperti nasib pembeli demikianlah nasib penjual, seperti nasib peminjam demikianlah nasib yang meminjamkan, seperti nasib orang yang berhutang demikianlah nasib orang yang berpiutang.
24:3 Lungun tumang do tanoh in anjaha bois hona rampas, ai Jahowa do na mangkatahon hata in. 24:3 Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya, dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab TUHANlah yang mengucapkan firman ini.
24:4 Horu anjaha melus do tanoh in; mangeruti anjaha hurleh do dunia on; na banggal-banggal, jolma na i tanoh in lambin galek. 24:4 Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama.
24:5 Anjaha butak do tanoh in ibahen pangisini, ai ilanggar sidea do titah, iparnalang aturan anjaha iosei padan sisadokah ni dokahni. 24:5 Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi.
24:6 Halani ai papa do mambondut tanoh in, anjaha pangisini marsitaronon halani panlanggaronni; halani ia imosogkon do pangisi ni tanoh in, anjaha otik mando jolma na tading. 24:6 Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman; sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit.
24:7 Marhoru do anggur, melus hayu anggur, marhoih-hoih sagala siparmalas ni uhur. 24:7 Air anggur tidak menggirangkan lagi, pohon anggur merana, dan semua orang yang bersukahati mengeluh.
24:8 Mangadi do malas ni uhur binahen ni tambur, maronti surak-surak ni siparolob-olob, marsaran megah ni uhur binahen ni husapi. (bd. 16:10; Jer. 7:34; 16:9.) 24:8 Kegirangan suara rebana sudah berhenti, keramaian orang-orang yang beria-ria sudah diam, dan kegirangan suara kecapi sudah berhenti.
24:9 Seng be mandoding-doding sidea sanggah minum anggur, siinuman na koras paet do bani na manginumsi. 24:9 Tiada lagi orang minum anggur dengan bernyanyi, arak menjadi pahit bagi orang yang meminumnya.
24:10 Domma irumbakkon huta na tarulang in, tutup do sagala rumah gabe seng tarmasuki. 24:10 Kota yang kacau riuh sudah hancur, setiap rumah sudah tertutup, tidak dapat dimasuki.
24:11 Doruh-doruh halani lang dong anggur tarbogei i alaman, sundut do sagala malas ni uhur, anjaha misir olob-olob na i tanoh in. 24:11 Orang menjerit di jalan-jalan karena tiada anggur, segala sukacita sudah lenyap, kegirangan bumi sudah hilang.
24:12 Hasedaon do tading i huta in, marosak do horbanganni itondoli. 24:12 Yang terdapat dalam kota hanya kerusakan, pintu gerbang telah didobrak dan runtuh.
24:13 Ai sonon do sihol masa i tanoh in itongah-tongah ni bangsa-bangsa, songon hayu jetun na nidugur, songon na marturiang dob salpu pariama buah anggur. (bd. 17:6.) 24:13 Sebab beginilah akan terjadi di atas bumi, di tengah-tengah bangsa-bangsa, yaitu seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, seperti pada waktu pemetikan susulan, apabila panen buah anggur sudah berakhir.
24:14 Anggo sidea ipagogoh ma sorani marolob-olob, halani hamuliaon ni Jahowa marsurak-surak do sidea hun hasundutan. (bd. 12:6.) 24:14 Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai, demi kemegahan TUHAN, mereka memekik dari sebelah barat:
24:15 Halani ai pasangap nasiam ma Jahowa, ale parhapoltakan, nasiam na bani pulou-pulou, puji nasiam ma goran ni Jahowa Naibata ni Israel. 24:15 “Sebab itu permuliakanlah TUHAN di negeri-negeri timur, nama TUHAN, Allah Israel, di tanah-tanah pesisir laut!”
24:16 Humbani ujung ni tanoh on ibogei hanami do doding puji-pujian: Hasangapon ma bani Parpintor in. Tapi anggo ahu ningku do: Magou ma ahu, bursik ma ahu! Halak partahi-tahi mantahihon, tongon mantahihon do halak partahi-tahi. 24:16 Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian: “Hormat bagi Yang Mahaadil!” Tetapi aku berkata: “Kurus merana aku, kurus merana aku. Celakalah aku! Sebab para penggarong menggarong, ya, terus-menerus mereka melakukan penggarongannya!”
24:17 Hagobiron, godung ampa siding do mangonai bam, ale pangisi ni tanoh in! 24:17 Hai penduduk bumi, kamu akan dikejutkan, akan masuk pelubang dan jerat!
24:18 Barang ise na maporus halani sora ni hagobiron, madabuh do hubagas godung, anjaha atap ise na naik humbagas godung hona siding do. Ai domma ibuha jandela ni langit, anjaha idugur onjolan ni tanoh in. (Jer. 48:43, 44; Ams. 5:19.) 24:18 Maka yang lari karena bunyi yang mengejutkan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari dalam pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sebab tingkap-tingkap di langit akan terbuka dan akan bergoncang dasar-dasar bumi.
24:19 Bolah tumang do tanoh in, mangkarigat anjaha dugur. (2 Ptr. 3:10.) 24:19 Bumi remuk redam, bumi hancur luluh bumi goncang-gancing.
24:20 Munjei-unjei do tanoh in songon halak na mabuk, mambal-ambal songon gayang-gayang, ai borat do panlanggaronni ai mardondon bani, gabe dabuh ma ia, anjaha seng tarjongjongkonsi be. (bd. 19:14.) 24:20 Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin; dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat, ia rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi.
24:21 Bani panorang ai marlulu ma Jahowa bani bala na i atas ai, na i babou, pakon bani raja-raja ni tanoh on, na iatas tanoh on. (Ep. 2:2; 6:12; 2 Ptr. 2:4; Pangk. 19:18-21; 20:1-3.) 24:21 Maka pada hari itu TUHAN akan menghukum tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi.
24:22 Rap do sidea patumpuon songon halak na tartangkap ibagas godung, tutupon do sidea hubagas tutupan, anjaha dob piga-piga dokah uhumon do sidea. (Pangk. 20:7.) 24:22 Mereka akan dikumpulkan bersama-sama, seperti tahanan dimasukkan dalam liang; mereka akan dimasukkan dalam penjara dan akan dihukum sesudah waktu yang lama.
24:23 Jadi maila ma bulan anjaha bador mata ni ari, ai Jahowa Zebaot do Raja i dolog Sion ampa i Jerusalem, anjaha patalaronni do hamuliaonni, ilobei ni sintua-sintuani. (bd. 13:10; 60:19, 20; Mat. 24:29; Pangk. 21:2, 23.) 24:23 Bulan purnama akan tersipu-sipu, dan matahari terik akan mendapat malu, sebab TUHAN semesta alam akan memerintah di gunung Sion dan di Yerusalem, dan Ia akan menunjukkan kemuliaan-Nya di depan tua-tua umat-Nya.
<< Yesaya 23 Yesaya 25 >>