Yesaya 21

21:1 Pangungkabon pasal halimisan laut. Songon halisungsung na marpuyuh-puyuh i Tanoh dangsina, sonai do parrohni hun halimisan, humbani tanoh na majangin. (bd. 13:14.) 21:1 Ucapan ilahi terhadap “padang gurun di tepi laut”. Seperti puting beliung mendesing lewat di Tanah Negeb, demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat.
21:2 Pangungkabon na parah do ipatalar bangku: Sipanamun manamun, sipanaban manaban. Tangkog ho, ale Elam! Hubu ma, ale Madai! Ganup hoih-hoih parontihononku do! 21:2 Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku: “Penggarong menggarong, perusak merusak! Majulah, hai Elam, kepunglah, hai Madai! Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya.”
21:3 Halani ai gok do binongeihu bani na maborit, pangarouon do mandorab ahu, songon pangarouon ni parinangon na sihol tubuhan tuah; mangirput do ahu manangar ai, mali tonduy mangidahsi. 21:3 Sebab itu pinggangku amat sakit, sakit mulas menimpa aku seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan; aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi, aku terkejut, tidak melihat lagi.
21:4 Minggot do huahap, hitir-hitir ibahen songgotni; panorang bodari na huharosuhkon, gabe hagobiron do bangku. 21:4 Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku, malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggentarkan aku.
21:5 Ipasirsir sidea do sipanganon bani meja, iamparhon parmadani, mangan minum sidea. Hehe ma, ale raja-raja! Minaki gantar! 21:5 Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum … Tiba-tiba kedengaran: “Hai para panglima! Siaplah tempur, minyakilah perisai!”
21:6 Ai sonon do hata ni Tuhan bangku: Lao ho, suruh parjaga marjaga, na niidahni hatahon ipatugah! 21:6 Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku: “Pergilah, tempatkanlah seorang peninjau, apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya.
21:7 Anggo iidah sipangajak huda na marpasangan siajak halode, siajak unta, pangkei ma itangihon ai, pangkei tumang. 21:7 Apabila dilihatnya pasukan, pasang-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian.”
21:8 Jadi idilohon ma: Bani panungkir-nungkiran do ahu jongjong, Ham Tuhan, tongtong ari-ari, anjaha bani parjagaanku do ahu jongjong ganup borngin. (Hab. 2:1.) 21:8 Kemudian berserulah orang yang melihat itu: “Di tempat peninjauan, ya tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam.”
21:9 Anjaha, tonggor ma, andon roh sipangajak, huda na pinasang! Jadi ibalosi, itaurhon ma: Domma talu, domma talu Babel, anjaha sagala gana-gana sisombahon ni sidea domma irosaki hu tanoh. (Jer. 52:8; Pangk. 14:8; 18:2.) 21:9 Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasang-pasangan orang berkuda! Lalu berserulah ia, katanya: “Sudah jatuh, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah.”
21:10 Ale bangsangku, na nidogei-dogei anjaha na nirojatan, na hubogei humbani Jahowa Zebaot, Naibata ni Israel, ai do hubaritahon bani nasiam. 21:10 Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak! Apa yang kudengar dari TUHAN semesta alam, Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu.
21:11 Pangungkabon pasal Duma. Dong do na dilo-dilo bangku hun Seir: Ale parjaga, sonaha ma nuan borngin? Ale parjaga, sonaha ma nuan borngin? (1 Mus. 25:11; 5 Mus. 2:5; Jer. 49:7.) 21:11 Ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Seir: “Hai pengawal, masih lama malam ini? Hai pengawal, masih lama malam ini?”
21:12 Nini siparjaga: Laho siang ma ari, tapi homa na roh ma borngin. Anggo sihol manungkun ope nasiam, roh ma nasiam use laho manungkun. 21:12 Pengawal itu berkata: “Pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi!”
21:13 Pangungkabon pasal Arab. Bani harangan ni Arab ma nasiam marborngin, ale partiga-tiga ni Dedan. (1 Mus. 25:3.) 21:13 Ucapan ilahi terhadap Arabia. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan!
21:14 Jumpahkon nasiam ma halak na horahan, boan nasiam bah, ale parnagori Tema. Bere nasiam ma ruti bani halak na maporus. (Jer. 25:23.) 21:14 Hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus, pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti!
21:15 Ai maporus do sidea humbani podang, humbani podang na sinintak, ampa humbani sior na gistang ampa humbani jobu ni parporangan. 21:15 Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan.
21:16 Ai sonon do ihatahon Tuhan hubangku: Ibagas satahun nari, domu hubani tahun ni anak gajian, jadi bois ma ganup hamuliaon ni Kedar. (bd. 16:14; Jer. 49:28.) 21:16 Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku: “Dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis.
21:17 Anjaha na teba humbani bilangan ni puanglima siparsior humbani halak Kedar lambin otikni ma, tongon, Jahowa Naibata ni Israel do na mangkatahon ai. 21:17 Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari bani Kedar, akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab TUHAN, Allah Israel, telah mengatakannya.”
<< Yesaya 20 Yesaya 22 >>