Yesaya 19

19:1 Pangungkabon pasal Masir. Tonggor ma, margareta bani hombun na doras do Jahowa, anjaha das ma Ia hu Masir. Jadi hitir ma sisombah-sombahon ni Masir i lobeini, anjaha malala uhur ni halak Masir ibagas. (Jer. 46; Hes. 29:30.) 19:1 Ucapan ilahi terhadap Mesir. Lihat, TUHAN mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir, maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapan-Nya, dan hati orang Mesir, merana hancur dalam diri mereka.
19:2 Pajobuonku do Masir dompak Masir, ase sidea marsimunsuhan samah sidea sanina dompak sanina, hasoman dompak hasoman, huta dompak huta, harajaon dompak harajaon. 19:2 Aku akan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir, supaya mereka berperang, setiap orang melawan saudaranya, dan setiap orang melawan temannya, kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan;
19:3 Sipalumbaon do tonduy ni halak Masir ibagas anjaha georonku do riah ni sidea; jadi sungkun-sungkun ma sidea bani sisombahon ni sidea, ampa bani datu ni sidea, bani paniaran ampa sipartondung. (2 Raj. 1:2.) 19:3 semangat orang Mesir menjadi hilang, dan rancangannya akan Kukacaukan; maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhala-berhala dan kepada tukang-tukang jampi, kepada arwah dan kepada roh-roh peramal.
19:4 Anjaha ondoskononku do Masir hubagas tangan ni pamarentah na mabisang anjaha raja na koras panrajai bani sidea, nini Tuhan Jahowa Zebaot. 19:4 Aku akan menyerahkan orang Mesir ke dalam tangan seorang tuan yang kejam, dan seorang raja yang bengis akan memerintah mereka; demikianlah firman Tuhan, TUHAN semesta alam.
19:5 Horah ma bah na bani Nil, marsik anjaha horing ma bah mardalan. 19:5 Air dari sungai Nil akan habis, dan sungai itu akan menjadi tohor dan kering,
19:6 Marbau ma bah hurakan, lambin damok anjaha horah ma bah ni Masir, arung-arung pakon tolong melus. 19:6 sehingga terusan-terusan akan berbau busuk, dan anak-anak sungai Nil akan menjadi dangkal dan tohor, gelagah dan teberau akan mati rebah.
19:7 Sampalan na bani bah Nil, poyon-poyon na i topini ampa haganup bonih na sinabur ijai, melus ma, ihabangkon logou gabe seng dong be. 19:7 Rumput di tepi sungai Nil dan seluruh tanah pesemaian pada sungai Nil akan menjadi kering ditiup angin dan tidak ada lagi.
19:8 Marhoru ma sipardengke anjaha marhoih sagala sipangkail i bah Nil; anjaha halak siparjala bani bah ai mangorong. 19:8 Para nelayan akan mengaduh dan berkabung, yaitu semua orang yang memancing di sungai Nil; semua orang yang menjala di situ akan merana juga.
19:9 Jut do uhur ni halak sihorjahon tali rami, anjaha marposi bohi ni sipalemes tali rami ampa sipartonun. 19:9 Orang-orang yang mengolah lenan akan mendapat malu, demikian juga tukang-tukang tenun kain putih.
19:10 Marumbak do basikah ni tanoh ai, anjaha sagala sipangan gaji marhoru. 19:10 Mereka yang menenun akan remuk hatinya, segala pekerja upahan akan bersedih hati.
19:11 Lontong tumang do gamot-gamot na i Soan, ai ma panuturi na pentar bani Parao, bodoh do pangajarini. Ija ma boi tarluarhon hanima bani Parao: Anak ni na maruhur do ahu, anjaha anak ni raja humbani sapari. (4 Mus. 13:23; Ps. 78:12.) 19:11 Para pembesar Zoan adalah orang-orang bodoh belaka; para penasihat Firaun yang paling bijaksana memberi nasihat yang dungu. Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada Firaun: “Aku ini anak orang-orang bijaksana, anak raja-raja zaman purbakala?”
19:12 Ija do siparuhurnima ai? Ipatugah ma bannima anjaha ipabotohkon ma, atap aha do ranggian ni Jahowa Zebaot bani Masir! 19:12 Di manakah orang-orang bijaksanamu? Biarlah mereka mengumumkan kepadamu serta memberitahukan apa yang diputuskan TUHAN semesta alam tentang Mesir.
19:13 Gabe na oto do gamot-gamot na i Soan, anjaha hona oto-otoan na sangap-sangap na hun Nop; kahou do Masir ibahen kopala ni marga-marga. 19:13 Para pembesar Zoan bertindak tolol, para pembesar Memfis sudah teperdaya; para pemuka suku-suku mereka telah memusingkan Mesir.
19:14 Iuseihon Jahowa do tonduy hakahouon hubagas uhur ni sidea, gabe ipakahou sidea do Masir bani sagala pambahenanni songon siparmabuk na margulu bani utah-utahni. (bd. 29:10; 1 Raj. 22:21; 1 Tes. 2:7-12.) 19:14 TUHAN telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan, dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya, sehingga seperti seorang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah.
19:15 Gabe seng manjadi horja na hinorjahon i Masir, marhitei ulu atap ihur, marhitei dangkah ni palem atap arung-arung. (bd. 9:13.) 19:15 Dan tidak ada usaha Mesir yang akan berhasil yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut, oleh pemuka dan orang biasa.
19:16 Bani panorang ai gabe doskon inang-inang ma halak Masir, gobir anjaha hitir bani tangan ni Jahowa Zebaot, na niondamkonni dompak sidea. 19:16 Pada waktu itu orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan; mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan TUHAN semesta alam yang diacungkan-Nya kepada mereka.
19:17 Gabe songgot-songgot ma tanoh Juda bani Masir; anggo itarsingati ai bani, gobir ma ia halani ranggian ni Jahowa, na niranggihonni dompak sidea. 19:17 Maka tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan di antara orang Mesir, dan siapa pun yang teringat kepadanya akan terkejut mendengar keputusan TUHAN semesta alam yang diambil-Nya mengenai mereka.
19:18 Bani ari ai dong ma lima huta i Masir, na mansahapkon sahap Kanaan anjaha na marbulawan hubani Jahowa Zebaot. Ir-Heres do goran ni sada humbani huta ai. (bd. 65:16; 5 Mus. 10:20; Jer. 12:16.) 19:18 Pada waktu itu akan ada lima kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan dan yang bersumpah demi TUHAN semesta alam. Satu di antaranya akan disebutkan Ir-Heres.
19:19 Bani ari ai dong ma anjap-anjap bani Jahowa itongah-tongah ni tanoh Masir ampa tiang pardingatan bani Jahowa dohorhon parbaloganni. (1 Mus. 28:18; 2 Mus. 24:4; Jos. 22:10, 27.) 19:19 Pada waktu itu akan ada mezbah bagi TUHAN di tengah-tengah tanah Mesir dan tugu peringatan bagi TUHAN pada perbatasannya.
19:20 Gabe tanda ampa saksi ma ai bani Jahowa Zebaot i tanoh Masir; anggo doruh-doruh sidea bani Jahowa halani sipangodoh-odoh, jadi tongosonni ma bani sidea sipaluah, anjaha Ia do marporang laho paluahkon sidea. 19:20 Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi TUHAN semesta alam di tanah Mesir: apabila mereka berseru kepada TUHAN oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juruselamat kepada mereka, yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka.
19:21 Jadi patandahonon ni Jahowa ma dirini bani halak Masir, anjaha tandaon ni halak Masir ma Jahowa bani ari ai; galangkonon ni sidea ma galangan sisayaton ampa galangan sipanganon, anjaha marbagah-bagah ma sidea bani Jahowa, anjaha suhunan ni sidea do ai. (Mal. 1:11.) 19:21 TUHAN akan menyatakan diri kepada orang Mesir, dan orang Mesir akan mengenal TUHAN pada waktu itu; mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian, dan mereka akan bernazar kepada TUHAN serta membayar nazar itu.
19:22 Lonsingon ni Jahowa do Masir, ilonsing tapi itambari; mulak do sidea bani Jahowa, marpangulaki do uhurni bani sidea, anjaha pamalumonni do sidea. 19:22 TUHAN akan menghajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan; dan mereka akan berbalik kepada TUHAN dan Ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka.
19:23 Bani ari ai dong ma pasar hun Masir hu Assur; roh ma Assur hu Masir anjaha Masir hu Assur, rap manombah ma Masir pakon Assur bani Jahowa. 19:23 Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur.
19:24 Bani ari ai gabe patoluhon ma Israel ilambung ni Masir pakon Assur, jadi pasu-pasu itongah-tongah ni tanoh on, 19:24 Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi,
19:25 na pinasu-pasu ni Jahowa Zebaot, nini: Pinasu-pasu ma Masir, bangsangku, ampa Assur, jadi-jadian ni tanganku, ampa Israel parbagiananku. (Rom 15:10.) 19:25 yang diberkati oleh TUHAN semesta alam dengan berfirman: “Diberkatilah Mesir, umat-Ku, dan Asyur, buatan tangan-Ku, dan Israel, milik pusaka-Ku.”
<< Yesaya 18 Yesaya 20 >>