Yesaya 11

Sibasaon 4 Desember 2016, Advent-2 Jesaya 11: 1-10; Ambilan Rom 15: 4-13
11:1 Dob ai mandarat ma sada tunas humbani tutuho ni si Isai, anjaha marbuah sada tumbor na roh humbani uratni.(bd. 4:2; 53:2.) 11:1 Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah.
11:2 Sogop ma hubani Tonduy ni Jahowa, tonduy hauhuron ampa pangarusion, tonduy panuturion ampa hagogohon, tonduy habotohon ampa biar bani Jahowa.(bd. 42:1; Mat. 12:18; Pangk. 1:4.) 11:2 Roh TUHAN akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan TUHAN;
11:3 Harosuh ni uhurni ai ma marhabiaran bani Jahowa. Seng mangihutkon pangidah ni matani ia manguhumi, anjaha seng mangihutkon pambogei ni pinggolni ia mamutuskon. 11:3 ya, kesenangannya ialah takut akan TUHAN. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang.
11:4 Tapi marhitei hapintoron do uhumanni halak na masombuh, anjaha marhitei hasintongon do dabuhonni timbangan bani halak na madoyuk i nagori in. Marhitei simambu ni pamanganni do libasonni halak sipangodoh-odoh, anjaha marhitei hosah ni bibirni bunuhonni halak parjahat. (Job 4:9; 2 Tes. 2:8; Ps. 72:4; 12-14; Pangk. 2:16.) 11:4 Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran; ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik.
11:5 Hapintoron do gondit ni binongeini, anjaha hasintongan do bonting ni angkulani. 11:5 Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang.
11:6 Jadi rap marianan ma sorigala ampa biri-biri, anjaha manggompang begu ilambung ni hambing; rap manggagat ma anak ni lombu pakon anak ni singa, anjaha dakdanak do na marmahan sidea. (bd. 65:25; Hos. 2:20.) 11:6 Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya.
11:7 Lombu pakon gipul rap manggagat, anak ni sidea rap manggompang, singa mangan poyon-poyon songon lombu. 11:7 Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu.
11:8 Dakdanak na inumon marguro-guro ilambung liang ni ulog darih, anjaha dakdanak na sirang minum manjukjukkon tanganni hu ruang ni ulog na marbisa. (Pod. 23:32.) 11:8 Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak.
11:9 Seng be manjahati atap mangagou be sidea bani sab dologku na pansing in, tongon habotohon pasal Jahowa do manggoki tanoh in, songon bah na manggoki laut. (Hab. 2:14.) 11:9 Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunung-Ku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan TUHAN, seperti air laut yang menutupi dasarnya.
11:10 Bani ari ai roh ma pindah-pindah halak sipajuh begu-begu bani urat ni si Isai, na pinajongjong songon mandera partanda bani bangsa-bangsa, gabe marmulia ma iananni. (Rom 15:12.) 11:10 Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa; dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia.
11:11 Bani panorang ai ulakan ni Jahowa ma pagostong tanganni, laho manobus teba-teba ni bangsani na tading ope i Assur, i Masir, i Patros, i Etiopia, i Elam, i Sinear, i Hamat ampa i pulou-pulou na i laut. (5 Mus. 30:1-5.) 11:11 Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangan-Nya untuk menebus sisa-sisa umat-Nya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Etiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat dan di pulau-pulau di laut.
11:12 Pajongjongonni ma sada mandera partanda bani bangsa sipajuh begu-begu, anjaha patumpuonni ma sagala na binuang humbani Israel ampa na merab humbani Juda; ipatumpu do sidea humbani desa na ompat i tanoh on. 11:12 Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi.
11:13 Jadi maronti ma parsimburuon ni Efraim, anjaha iboiskon ma na manosak Juda. Seng be simburu Efraim bani Juda anjaha Juda seng be sosakonni Efraim. (Hes. 37:22.) 11:13 Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi.
11:14 Tapi rap ma sidea habang bani raboyon ni halak Palistim dompak hasundutan, rap do sidea manrampas dompak halak parhapoltakan. Edom pakon Moab patundukon ni tangan ni sidea do, anjaha ginompar ni Ammon mambalosi bani sidea. 11:14 Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin, bersama-sama mereka akan menjarah bani Timur; mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka.
11:15 Anjaha pahorahon ni Jahowa do laut tadur ni Masir, anjaha ondamkononni tanganni hubani bah Eufrat marhitei milas ni hosahni, anjaha bogbogonni do ai gabe pitu binanga, gabe boi diparan marsipatu. 11:15 TUHAN akan mengeringkan teluk Mesir dengan nafas-Nya yang menghanguskan, serta mengacungkan tangan-Nya terhadap sungai Efrat dan memukulnya pecah menjadi tujuh batang air, sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut.
11:16 Gabe dong ma dalan na bolon sada bani teba-teba ni bangsani, na tading hun Assur, songon na bani Israel sanggah mandarat sidea hun tanoh Masir. (2 Mus. 14:21, 22, 29.) 11:16 Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umat-Nya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu, pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir.
<< Yesaya 10 Yesaya 12 >>