Yesaya 63

63:1 Ise do in, na roh hun Edom, marhiou sigerger hun Bosra, marmulia marpakeian, luar ibagas hinagok ni gogohni? Ahu do, sihatahon hapintoran, na margogoh paluahkon. (bd. 34:6; 41:1, 3; Pangk. 19:11, 13.) 63:1 “Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bozra dengan baju yang merah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar?” “Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan!”
63:2 Mase gerger paheianmu, anjaha hioumu songon hiou ni halak sipardogei anggur ibagas kilang anggur? (Pangk. 19:13.) 63:2 “Mengapakah pakaian-Mu semerah itu, dan baju-Mu seperti baju pengirik buah anggur?”
63:3 Sahalak Ahu do na mardogei ibagas kilang ai, seng dong humbani bangsa-bangsa hasomanku. Domma bois hulotloti sidea ibagas ringisku, anjaha domma hurosaki sidea ibagas gilangku; marbirsak do daroh ni sidea bani hiouhu, gabe butak ganup pakeianku. (Joel 4:13; Pangk. 14:18-20; 19:15.) 63:3 “Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umat-Ku tidak ada yang menemani Aku! Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murka-Ku, dan Aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarah-Ku; semburan darah mereka memercik kepada baju-Ku, dan seluruh pakaian-Ku telah cemar.
63:4 Tongon, domma huputuskon ari pambalason, anjaha roh ma tahun haluahon na humbangku. (bd. 13:9; 34:8; 61:2.) 63:4 Sebab hari pembalasan telah Kurencanakan dan tahun penuntutan bela telah datang.
63:5 Mangkawah Ahu, hape seng dong na mangurupi. Longang Ahu, halani seng dong na ra mangkasomani Ahu. Jadi tanganku mando pangurupi bangku, anjaha gilangku mangkasomani Ahu. (bd. 59:16.) 63:5 Aku melayangkan pandangan-Ku: tidak ada yang menolong; Aku tertegun: tidak ada yang membantu. Lalu tangan-Ku memberi Aku pertolongan, dan kehangatan amarah-Ku, itulah yang membantu Aku.
63:6 Domma hurojati bangsa-bangsa ibagas ringisku, anjaha mabuk hubahen sidea ibagas gilangku; huuseihon do daroh ni sidea hu tanoh. (bd. 51:17.) 63:6 Aku memijak-mijak bangsa-bangsa dalam murka-Ku, menghancurkan mereka dalam kehangatan amarah-Ku dan membuat semburan darah mereka mengalir ke tanah.”
63:7 Sai baritahononku do ganup dear ni layak ni Jahowa, pambahenan habanggalon ni Jahowa, domu hubani haganup na binahen ni Jahowa banta, ampa buei ni dear ni layakni hubani ginompar ni Israel, na binahenni bani sidea romban hubani idop ni uhurni, domu hubani hinagok ni dear ni layakni. 63:7 Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia TUHAN, perbuatan TUHAN yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan TUHAN kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukan-Nya kepada mereka sesuai dengan kasih sayang-Nya dan sesuai dengan kasih setia-Nya yang besar.
63:8 Ai nini do: Tongon, bangsangku do sidea, anak na so ra marladung. Jadi Ia do gabe sipaluah bani sidea, ibagas sagala hasosakan ni sidea. (bd. 1:2; 5 Mus. 32:5, 20.) 63:8 Bukankah Ia berfirman: “Sungguh, merekalah umat-Ku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang,” maka Ia menjadi Juruselamat mereka
63:9 Sedo suruhan atap malekat, tapi bohini do na paluahkon sidea; marhitei holong ni ateini ampa idop ni uhurni do sidea ipaluah; iabing do sidea anjaha iusung tongtong humbani sapari. (bd. 46:3; 2 Mus. 33:14, 15; 23:20.) 63:9 dalam segala kesesakan mereka. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka; Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala.
63:10 Tapi marbalik do sidea anjaha isunsahi Tonduyni na pansing in; halani ai mubah do Ia bani sidea gabe munsuh, anjaha Ia sandiri marporang dompak sidea. (4 Mus. 14:11; Ps. 78:56; 95:9; Ep. 4:30.) 63:10 Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya; maka Ia berubah menjadi musuh mereka, dan Ia sendiri berperang melawan mereka.
63:11 Dob ai mardingat ma bangsani bani panorang sapari, bani si Musa juak-juakni ai, nini sidea: Ija do Ia, na mambuat humbagas bah siparmahan bani hulananni? Ija do Ia, na dob mamberehon Tonduyni marianan ibagas dirini, 63:11 Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hamba-Nya itu: Di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing domba-Nya? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka;
63:12 na mambahen tanganni na marmulia in mardalan bani ianan ni si Musa, na mambolah bah ai ilobei ni sidea, laho mambahen goran Bani sadokah ni dokahni, 63:12 yang dengan tangan-Nya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan; yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi bagi-Nya;
63:13 na manogu-nogu sidea mamontas laut na bagas, songon huda na mardalan i halimisan, seng tartolsu? 63:13 yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun? Mereka tidak pernah tersandung,
63:14 Songon pinahan na tuad hu habungan, sonai do ibere Tonduy ni Jahowa parsaranan bani sidea. Sonai do pambobaimu bani bangsamu, laho mambahen Bamu goran na marmulia. 63:14 seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh TUHAN membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu.
63:15 Mangkawah ma Ham hun nagori atas, anjaha tatap Ham ma humbani iananmu na pansing anjaha na marmulia in! Ija do pongut ni uhurmu pakon hagogohonmu? Sihol ni uhurmu ampa holong ni ateimu mandaoh-daoh do humbangku. (5 Mus. 26:15.) 63:15 Pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediaman-Mu yang kudus dan agung! Di manakah kecemburuan-Mu dan keperkasaan-Mu, hati-Mu yang tergerak dan kasih sayang-Mu? Janganlah kiranya Engkau menahan diri!
63:16 Tongon, Ham do Bapanami, ai seng itanda si Abraham hanami, anjaha si Israel pe seng ipabotoh-botoh hanami. Ham do ale Jahowa, Bapanami, humbani sapari do goranmu Sitobus hanami.(5 Mus. 32:6; Ps. 27:10.) 63:16 Bukankah Engkau Bapa kami? Sungguh, Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya TUHAN, Engkau sendiri Bapa kami; nama-Mu ialah “Penebus kami” sejak dahulu kala.
63:17 Ham Jahowa, mase ipaturut Ham hanami manlembang humbani dalanmu? Mase ipahengkeng Ham uhurnami gabe seng marhabiaran hanami Bamu? Marulak-ulakan ma uhurmu halani juak-juakmu, halani marga parbagiananmu. 63:17 Ya TUHAN, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu, dan mengapa Engkau tegarkan hati kami, sehingga tidak takut kepada-Mu? Kembalilah oleh karena hamba-hamba-Mu, oleh karena suku-suku milik kepunyaan-Mu!
63:18 Tongkin do bangsamu marrupei bani iananmu na pansing in; munsuhnami do mandogei-dogei ianan hapansingonmu. (Ps. 74:7; 79:1.) 63:18 Mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudus-Mu, para lawan kami memijak-mijak bait kudus-Mu?
63:19 Gabe doskon bangsa na so ongga ginomgomanmu do hanami, doskon halak na so ongga marpanggorankon goranmu. 63:19 Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahan-Mu, seolah-olah nama-Mu tidak pernah disebut atas kami.
<< Yesaya 62 Yesaya 64 >>