Yesaya 1

1:1 Panonggoran ni si Jesaya, anak ni si Amos, na niidahni pasal tanoh Juda pakon huta Jerusalem bani panorang ni si Usia, si Jotam, si Ahas pakon si Hiskia, raja-raja ni Juda. 1:1 Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahas dan Hizkia, raja-raja Yehuda.
1:2 Tangar ma ale langit, bogei ma ale tanoh; ai marsahap do Jahowa: Hupagodang-godang do anak anjaha hupatimbul, hape iimbang sidea do Ahu. (5 Mus. 32:1, 5, 6.) 1:2 Dengarlah, hai langit, dan perhatikanlah, hai bumi, sebab TUHAN berfirman: “Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku.
1:3 Itanda lombu do simadasi, anjaha ibotoh halode do palangka binahen ni tuanni; tapi anggo Israel seng itandai Ahu, anjaha bangsangku seng maruhur. 1:3 Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak; keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umat-Ku tidak memahaminya.”
1:4 Bursik ma bangsa sipardousa, bangsa sibuei hajahaton, ginompar ni halak na jungkat, anak sihorjahon na masambor! Itadingkon sidea do Jahowa anjaha iapasi Na pansing ni Israel, itundali sidea do Ia. (bd. 57:3; Ps. 78:8.) 1:4 Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang sarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk! Mereka meninggalkan TUHAN, menista Yang Mahakudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia.
1:5 Bahen aha in sai nunuton lonsingon hanima, ai lambin surut do hanima humbangku? Ganup ulu boritan do, ganup pusu-pusu pe domma galek. (Jer. 2:30; Hes. 21:18.) 1:5 Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad? Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu.
1:6 Humbani jampal ni nahei das bani ulu seng dong ijai na jorgit; na butong pakon na marbulistang, ampa ugah na mardaroh-daroh; seng hona pisat, seng hona balutan barang hona minakan. (5 Mus. 28:35.) 1:6 Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat: bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak.
1:7 Halong do tanohnima, matutung bani apuy hutanima, gogoh ni jumanima ipangan halak na legan i lobeinima; maseda do ai songon Sodom na matornoh. (5 Mus. 28:51.) 1:7 Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar; di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggangbalikkan orang asing.
1:8 Tarpunjung do boru Sion songon sopo-sopo i pohon anggur, songon lampo-lampo i pohon ansimun, songon huta na hinubu. 1:8 Puteri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun dan seperti kota yang terkepung.
1:9 Ambit lang itadingkon Jahowa Zebaot banta otik na maluah doskon Sodom pakon Gomora do hita. (1 Mus. 19:24, 25; 5 Mus. 29:21-27; Tangis 3:22; Rom 9:29.) 1:9 Seandainya TUHAN semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom, dan sama seperti Gomora.
1:10 Tangihon hanima ma hata ni Jahowa ale pambobai ni Sodom! Bogei ma titah ni Naibatanta, ale bangsa Gomora! (Jer. 23:14; Tangis 4:6.) 1:10 Dengarlah firman TUHAN, hai pemimpin-pemimpin, manusia Sodom! Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat, manusia Gomora!
1:11 Benahangku ma galangan sisayatonnima na buei in, nini Jahowa. Domma sobalan Ahu bani galangan situtungonnima na humbani biri-biri tunggal, ampa bani taboh-taboh ni lombu na pinamombur. Seng iharosuhkon uhurhu daroh ni lombu jonggi, atap biri-biri atap hambing tunggal pe. (bd. 66:3; Ps. 50:8; Pod. 15:8; 21:27; Jes. 6:20; Ams. 5:22.) 1:11 “Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak?” firman TUHAN; “Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan; darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak Kusukai.
1:12 Ango roh hanima bangku sihol mangidah bohingku, ise marsuruh hanima mandogei alamanku? 1:12 Apabila kamu datang untuk menghadap di hadirat-Ku, siapakah yang menuntut itu dari padamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran Bait Suci-Ku?
1:13 Ulang be boban hanima galangan na so mardinok; dahupa hagigi do ai bangku. Poltak ni bulan, ari Sabat, na mangadongkon partumpuan-tumpuan Seng tarharosuhkon Ahu hajahaton ampa na marpesta-pesta. 1:13 Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagi-Ku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, Aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan.
1:14 Poltak ni bulannima ampa pesta-pestanima ihagigihon Tonduyhu do; gabe boban do ai bangku, anjaha loja do Ahu pausung-usung ai. 1:14 Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, Aku benci melihatnya; semuanya itu menjadi beban bagi-Ku, Aku telah payah menanggungnya.
1:15 Age pe ipaherbang hanima tangannima, lingodkononku do matangku humbannima; age pe ipagati hanima martonggo, seng tangaronku ai; ai gok daroh do tangannima. (bd. 59:1-3; Pod. 1:28; 15:29; Jer. 14:12; Mik. 3:4; Joh. 9:31.) 1:15 Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, Aku akan memalingkan muka-Ku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, Aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah.
1:16 Maridi ma hanima, manguras ma hanima! Padaoh hanima ma hajahatonnima hun lobei ni matangku; parontihon hanima mangkorjahon na masambor! (Ps. 34:15; 37:27; Joel 2:12, 13; Ams. 5:15; Mik. 6:6-8; Rom 12:9; 1 Ptr. 3:11.) 1:16 Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mata-Ku. Berhentilah berbuat jahat,
1:17 Parlajari mambahen na madear, pindahi habonaron, urupi halak na hona tokoh, ondingi halak na tading maetek, apiti naboru na mabalu! (ay. 23; 1 Sam 15:22; Jer. 7:3-7.) 1:17 belajarlah berbuat baik; usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam; belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda!
1:18 Roh ma hanima, ase marturiak hita, nini Jahowa. Age pe gerger dousanima songon bunga ni dapdap lopak do bahenonku ai songon salju, age pe gerger songon hiou hasumba, putih do bahenonku ai songon kapas. (bd. 43:25; 44:22; Ps. 51:9.) 1:18 Marilah, baiklah kita beperkara! — firman TUHAN — Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju; sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.
1:19 Anggo ra hanima anjaha pambalosi hanima, hinadear ni tanoh in ma panganonnima. (3 Mus. 25:18-19; 5 Mus. 28:2-14.) 1:19 Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu.
1:20 Tapi anggo mangengkar hanima anjaha manlawan, podang ma mangankon hanima, sonai do ihatahon pamangan ni Jahowa. (3 Mus. 26:14-39; 5 Mus. 15:68.) 1:20 Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang.” Sungguh, TUHAN yang mengucapkannya.
1:21 Sonaha do parjadi ni huta na bujur in gabe boru jalang? Gok hinan habonaron ijai, anjaha hapintoron marianan ibagas, hape sonari gok pamunuh! (Mat. 23:37.) 1:21 Bagaimana ini, kota yang dahulu setia sekarang sudah menjadi sundal! Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh.
1:22 Pirakmu salih do gabe timah, anggurmu maragu bani bah. (Hes. 22:18.) 1:22 Perakmu tidak murni lagi dan arakmu bercampur air.
1:23 Pambobai panggeori, hasoman ni panangko, ganupan sidea mangkarosuhkon sisip anjaha mangindahi sibere-bere. Seng iapiti sidea halak na tading maetek anjaha pangaduan ni parinangon na mabalu seng ijalo sidea. (ay. 17; 2 Mus. 22:22; Jer. 5:28.) 1:23 Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka.
1:24 Halani ai nini Tuhan Jahowa Zebaot, Pargogoh ni Israel do: Sai marpuas-puas do uhurhu bahenonku mangidah imbangku, anjaha balaskononku do munsuhku. (5 Mus. 28:23.) 1:24 Sebab itu demikianlah firman Tuhan, TUHAN semesta alam, Yang Mahakuat pelindung Israel; “Ha, Aku akan melampiaskan dendam-Ku kepada para lawan-Ku, dan melakukan pembalasan kepada para musuh-Ku.
1:25 Ulakanku do mangonai tangan hu bam, tapi papitahonku do ho songon bosi buruk-buruk anjaha padaohonku do humbam timah-timahmu. (ay. 22; Mal. 3:2, 3.) 1:25 Aku akan bertindak terhadap engkau: Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah dari padanya.
1:26 Anjaha pasuangonku do bam panguhum songon na bani mulani ampa panuturi songon sapari; dob ai goranon ma ho huta hapintoron, huta na bujur. (Sak. 8:3.) 1:26 Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu, dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia.”
1:27 Ai tobuson do Sion marhitei habonaron anjaha pangisini na paubahkon uhurni marhitei hapintoron. (bd. 46:13.) 1:27 Sion akan Kubebaskan dengan penghakiman yang adil dan orang-orangnya yang bertobat akan Kubebaskan dengan tindakan yang benar.
1:28 Tapi siapkononkon do sipanggeori ampa pardousa rap-rap, anjaha bois do sagala na manadingkon Jahowa. (Ps. 1:6; 92:10; 104:35.) 1:28 Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan TUHAN akan habis lenyap.
1:29 Ai maningon maila do hanima halani hayu jabi-jabi, na hinarosuhkonnima hinan, anjaha maila do hanima halani pohon na pinilihnima. (bd. 65:3.) 1:29 Sungguh, kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan; dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih.
1:30 Ai maningon gabe songon hayu jabi-jabi do hanima, na melus bulungni, anjaha songon pohon na so marbah. 1:30 Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu, dan seperti kebun yang kekurangan air.
1:31 Halak parkuasa gabe songon bonang hori, pambahenanni songon palian ni apuy, haduasi rap mosog, seng dong na mangintopi. (bd. 33:11.) 1:31 Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api; keduanya menimbulkan api dan tidak ada yang dapat memadamkan.
<< Kidung Agung 8 Yesaya 2 >>