Imamat 27

27:1 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubani si Musa: 27:1 TUHAN berfirman kepada Musa:
27:2 Hatahon ma hubani halak Israel: Anggo adong sada halak na mambagahkon jolma bani Jahowa, maronjolan hubani pangasammu, (4 Mus. 30.) 27:2 “Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka: Apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada TUHAN mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu,
27:3 jadi asam ma sada dalahi na marumur dua puluh tahun das hu onom puluh tahun lima puluh sekel pirak, domu hubani sekel na bani ianan na mapansing in. 27:3 maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur dua puluh tahun sampai yang berumur enam puluh tahun, nilai itu harus lima puluh syikal perak, ditimbang menurut syikal kudus.
27:4 Tapi anggo naboru do ai, tolu puluh sekel ma pangasammu bani. 27:4 Tetapi jikalau itu seorang perempuan, maka nilai itu harus tiga puluh syikal.
27:5 Anggo marumur halak ai lima tahun das hubani dua puluh tahun, asam ma sada dalahi dua puluh sekel anjaha naboru sapuluh sekel. 27:5 Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur lima tahun sampai yang berumur dua puluh tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus dua puluh syikal dan bagi perempuan sepuluh syikal.
27:6 Anggo marumur halak ai sabulan das hubani lima tahun, asam ma ia lima sekel pirak anggo dalahi, tapi anggo naboru do tolu sekel pirak ma. 27:6 Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur satu bulan sampai yang berumur lima tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus lima syikal perak, dan bagi perempuan tiga syikal perak.
27:7 Anggo marumur halak ai onom puluh tahun barang iatas ni ai, asam ma ia sapuluh lima sekel pirak anggo dalahi, tapi anggo naboru do sapuluh sekel pirak ma. 27:7 Jikalau itu mengenai seorang yang berumur enam puluh tahun atau lebih, jikalau itu mengenai laki-laki, maka nilai itu harus lima belas syikal dan bagi perempuan sepuluh syikal.
27:8 Tapi anggo miskintu do sada halak laho manggalar domu hubani pangasammu, jadi iboan ma halak na binagahkon ai hulobei ni malim, ase malim ai ma mambahen asam bani; hubani na boi bahenon ni siparbagah-bagah ai do asamon ni malim ai ia. 27:8 Tetapi jikalau orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, maka haruslah dihadapkannya orang yang dinazarkannya itu kepada imam, dan imam harus menilainya; sesuai dengan kemampuan orang yang bernazar itu imam harus menentukan nilainya.
27:9 Anggo pinahan do ai, na targalangkon halak ai bani Jahowa, haganup na ginalangkon ni halak ai bani Jahowa pansing do. 27:9 Jikalau itu termasuk hewan yang boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada TUHAN, maka apa pun dari pada hewan itu yang dipersembahkan orang itu kepada TUHAN haruslah kudus.
27:10 Seng bulih gantihonni atap pasamboronni ai, na madear gantih ni na bajan, barang na bajan gantih ni na madear, tapi anggo sihol do tukaronni pinahan hubani pinahan, jadi haduasi ma ai gabe papansingon bani Jahowa. 27:10 Janganlah ia menggantinya dan janganlah ia menukarnya, yang baik dengan yang buruk atau yang buruk dengan yang baik. Tetapi jikalau ia menukar juga seekor hewan dengan seekor hewan lain, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus.
27:11 Tapi anggo pinahan na butak do ai, na so bulih galangkononkon bani Jahowa, maningon boanonni do ai hulobei ni malim, 27:11 Jikalau itu barang seekor dari antara hewan haram yang tidak boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada TUHAN, maka hewan itu harus dihadapkannya kepada imam,
27:12 anjaha malim ai ma mangasam ai, domu hubani dearni ampa na hurangni; pangasam ni malim ai do na saud. 27:12 dan imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya, dan seperti penilaian imam demikianlah jadinya.
27:13 Tapi anggo sihol tobusonni ai, maningon tambahkononni do hujai saparlima ni pangasamon ai. 27:13 Dan jikalau orang itu mau menebusnya juga, ia harus menambahkan seperlima kepada nilai itu.
27:14 Anggo ipapansing sada halak rumahni bani Jahowa, jadi asamon ni malim ma ai domu hubani dearni atap hurangni; sonin pangasam ni malim ai, sonai ma totap. 27:14 Apabila seorang menguduskan rumahnya sebagai persembahan kudus bagi TUHAN, maka imam harus menetapkan nilainya menurut baik atau buruknya, dan seperti nilai yang ditetapkan imam demikianlah harus dipegang teguh.
27:15 Tapi anggo sihol tobuson ni halak na papansing ai do rumahni ai, maningon tambahkononni do hujai saparlima ni pangasamon ai, dob ai ia ma use simada ai. 27:15 Tetapi jikalau orang yang menguduskan itu mau menebus rumahnya, maka ia harus menambah harganya dengan seperlima dari uang nilainya dan rumah itu menjadi kepunyaannya pula.
27:16 Anggo ipapansing sada halak sabagian humbani tanoh parbagiananni bani Jahowa, jadi domu hubani bonihni do asamonmu ai; anggo sada homer bonihni, jadi lima puluh sekel pirak ma ai. 27:16 Jikalau seseorang menguduskan sebagian dari ladang miliknya bagi TUHAN, maka nilainya haruslah sesuai dengan taburannya, yakni sehomer taburan benih jelai berharga lima puluh syikal perak.
27:17 Anggo humbani tahun parolob-oloban nari do ia papansingkon ladangni ai, jadi totap ma songon pangasammu. 27:17 Jikalau ia menguduskan ladangnya mulai dari tahun Yobel, maka nilainya haruslah dipegang teguh.
27:18 Tapi anggo dob tahun parolob-oloban do ia papansingkon ladangni ai, jadi itimbang malim ai ma argani domu hubani bilangan ni tahun na tading ai das hu tahun parolob-oloban ai, anjaha oruan ma domu hujai humbani pangasamon na dob binahenmai. 27:18 Tetapi jikalau ia menguduskan ladangnya sesudah tahun Yobel, maka imam harus menghitung harganya bagi orang itu sesuai dengan tahun-tahun yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel, dan harga itu harus dikurangkan dari nilainya.
27:19 Tapi anggo sihol tobuson ni halak na papansingkon ai ladang ai, maningon tambahkononni do hujai saparlima ni pangasammu hinan, ase bani use ai. 27:19 Dan jikalau orang yang menguduskannya benar-benar mau menebus ladang itu, maka ia harus menambah harganya dengan seperlima dari uang nilainya dan ladang itu tetap dimilikinya.
27:20 Tapi anggo seng sihol be uhurni manobus ai, lambin ijual tene ladang ai bani halak na legan, seng bulih be tobusonni ai. 27:20 Tetapi jikalau ia tidak menebus ladang itu, malahan ladang itu telah dijualnya kepada orang lain, maka tidak dapat ditebus lagi.
27:21 Ia ladang ai, anggo maluah ma ai bani tahun parolob-oloban, pansing bani Jahowa ma ai, songon ladang na hona haram; gabe parbagianan ni malim ma ai. 27:21 Tetapi pada waktu bebas dalam tahun Yobel, ladang itu haruslah kudus bagi TUHAN, sama seperti ladang yang dikhususkan bagi TUHAN. Imamlah yang harus memilikinya.
27:22 Anggo ipapansing sada halak bani Jahowa sada ladang na binolini, ase sedo parbagiananni ai, 27:22 Dan jikalau ia menguduskan bagi TUHAN ladang yang telah dibelinya dan yang tidak termasuk ladang miliknya dahulu,
27:23 jadi paretongkonon ni malim ai hubani nasa buei ni pangasamon das hu tahun parolob-oloban ai, anjaha maningon bereon ni halak ai do bani ari ansa buei ni pangasamon ai songon sibere-bere na mapansing bani Jahowa. 27:23 maka imam harus menghitung baginya harga nilainya sampai kepada tahun Yobel dan orang itu haruslah mempersembahkan nilai itu pada hari itu juga sebagai persembahan kudus bagi TUHAN.
27:24 Bani tahun parolob-oloban maningon mulak do juma ai hubani halak pambolianni ai, bani halak siparhak ijai mangihutkon parbagianan hinan. (bd. 25:10.) 27:24 Dalam tahun Yobel ladang itu harus dipulangkan kepada orang yang menjualnya kepadanya, yakni kepada orang yang mula-mula memiliki tanah itu.
27:25 Ganup pangasamon ai maningon domu do ai hubani sekel na bani ianan na mapansing ai, dua puluh gera sada sekel. 27:25 Dan segala nilai harus menurut syikal kudus, syikal itu harus dua puluh gera beratnya.
27:26 Tapi bunga tubuh ni pinahan, na dob Jahowa simadasi halani parlobei tubuh, ise pe lang bulih marbagah-bagahkon ai, atap lombu atap biri-biri pe ai, Jahowa do simada ai. (2 Mus. 13:2, 3.) 27:26 Akan tetapi anak sulung, yang sebagai anak sulung menjadi hak TUHAN dari antara hewan, tidak boleh dikuduskan oleh siapa pun, baik seekor lembu maupun seekor kambing atau domba, itu milik TUHAN.
27:27 Anggo pinahan na butak do ai, maningon tobusonni do ai marguru hubani pangasammu, anjaha tambahkononni do saparlimani; anggo seng itobus, jadi ijual ma ai domu hubani harga pangasamon ai. 27:27 Tetapi jikalau itu dari antara hewan yang haram, maka haruslah orang menebusnya menurut nilainya dengan menambah seperlima dan jikalau tidak ditebus, haruslah dijual menurut nilainya.
27:28 Tapi haganup na dob hona haram, na pinapansing ni halak bani Jahowa marhitei na mangkaramhon ai, humbani ugasni, atap jolma pe ai, atap pinahan atap juma humbani parbagiananni, seng bulih jualon atap tobuson be ai; ai sagala na dob hinaramkon pansing tumang do ai bani Jahowa. (4 Mus. 18:14; 21:2.) 27:28 Akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang bagi TUHAN dari segala miliknya, baik manusia atau hewan, maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi TUHAN.
27:29 Anggo adong sada jolma, na dob pinapansing marhitei na mangkaramhon ai, seng bulih tobuson ia, maningon pamateion do ia. (1 Sam. 15:3, 9.) 27:29 Setiap orang yang dikhususkan, yang harus ditumpas di antara manusia, tidak boleh ditebus, pastilah ia dihukum mati.
27:30 Haganup parsapuluhan ni tanoh in, humbani gogoh ni tanoh atap humbani buah ni hayu pe, Jahowa do simada ai, na dob pinapansing do ai bani Jahowa. (4 Mus. 18:21.) 27:30 Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik TUHAN; itulah persembahan kudus bagi TUHAN.
27:31 Tapi barang ise na sihol manobus parsapuluhanni, maningon tambahkononni do hujai saparlima ni hargani. 27:31 Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah seperlima.
27:32 Sagala parsapuluhan ni lombu atap biri-biri, sagala parsapuluhan ni pinahan, na montas hun toruh ni simambu ni parmahan, na pinapansing do ai bani Jahowa. 27:32 Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang kesepuluh harus menjadi persembahan kudus bagi TUHAN.
27:33 Seng pala pareksaon ai atap na jenges do atap na bajan, anjaha homa seng bulih tukaron ai. Anggo adong halak na manukar ai, gabe haduasi ma pinahan ai papansingon, seng bulih tobuson ai. 27:33 Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk, dan janganlah ditukar; jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus dan tidak boleh ditebus.”
27:34 Ai ma titah, na binere ni Jahowa hubani si Musa iatas ni dolog Sinai. (bd. 26:46.) 27:34 Itulah perintah-perintah yang diperintahkan TUHAN kepada Musa di gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel.
<< Imamat 26 Bilangan 1 >>