Bilangan 1

1:1 Dob ai marsahap ma Jahowa hubani si Musa i halimisan Sinai, ibagas lampo-lampo partumpuan ai, bani ari sada bulan dua, paduatahunkon dob luar sidea hun tanoh Masir, nini ma: 1:1 TUHAN berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, dalam Kemah Pertemuan, pada tanggal satu bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir:
1:2 Surathon ma bilangan ni ganup tumpuan ni halak Israel, marmarga-marga, marsasaompung, domu hubani buei ni goran-goran, sagala dalahi, marsasahalak; (bd. 26:2-51; 2 Mus. 30:12.) 1:2 “Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel
1:3 singgan na marumur dua puluh tahun pakon lobih hunjai, sagala na boi laho hu parporangan i Israel, maningon bilanganmu do sidea, ho pakon si Aron marguru hubani hulanan ni sidea. (bd. 4:3.) 1:3 yang berumur dua puluh tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing.
1:4 Anjaha maningon dong hasomanmu sahalak humbani ganup marga, ai ma gabe pambobai ni sidea na samarga. 1:4 Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu.
1:5 Anjaha on ma goran-goran ni sagala na mangkasomani hanima: Humbani Ruben, si Elizur, anak ni si Sedeur; 1:5 Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben: Elizur bin Syedeur;
1:6 humbani Simeon, si Selumiel, anak ni si Surisadai; 1:6 dari suku Simeon: Selumiel bin Zurisyadai;
1:7 humbani Juda, si Nahason, anak ni si Aminadab; (bd. 2:3; 2 Mus. 6:23.) 1:7 dari suku Yehuda: Nahason bin Aminadab;
1:8 humbani Isasar, si Natanael, anak ni si Zuar; 1:8 dari suku Isakhar: Netaneel bin Zuar;
1:9 humbani Zebulon, si Eliab, anak ni si Helon; 1:9 dari suku Zebulon: Eliab bin Helon;
1:10 humbani anak ni si Josep: humbani Efraeim, si Elisama, anak ni si Amihud; humbani Manasse, si Gamaliel, anak ni si Pedazur; (bd. 2:18; 1 Kron. 7:26.) 1:10 dari keturunan Yusuf: Elisama bin Amihud dari suku Efraim, dan Gamaliel bin Pedazur dari suku Manasye;
1:11 humbani Benjamin, si Abidan, anak ni si Gideoni; (bd. 2:22; 7:60, 65.) 1:11 dari suku Benyamin: Abidan bin Gideoni;
1:12 humbani Dan, si Ahieser, anak ni si Amisadai; (bd. 2:25.) 1:12 dari suku Dan: Ahiezer bin Amisyadai;
1:13 humbani Asser, si Pagiel, anak ni si Okran; 1:13 dari suku Asyer: Pagiel bin Okhran;
1:14 humbani Gad, si Eliasaf, anak ni si Deguel, 1:14 dari suku Gad: Elyasaf bin Rehuel;
1:15 humbani Naftali, si Ahira, anak ni si Enan. (bd. 2:29; 10:27.) 1:15 dari suku Naftali: Ahira bin Enan.”
1:16 In ma halak na tardilo humbani tumpuan ai, pambobai ni marga-marga ni ompung ni sidea, kopala ni marsasaribu halak do sidea i Israel. 1:16 Itulah orang-orang yang dipilih dari umat itu, masing-masing sebagai pemimpin dari suku bapa leluhurnya; mereka inilah kepala-kepala pasukan Israel.
1:17 Dob ai ipapulig si Musa pakon si Aron ma sagala dalahi nadob ginoranan ai, 1:17 Lalu Musa dan Harun memanggil orang-orang yang tertunjuk namanya itu,
1:18 anjaha bani ari sada bulan dua, martumpu ma ganup tumpuan ai, laho manurathon dirini marsamarga, marsasaompung, romban hubani buei ni goran-goran, singgan ni na marumur dua puluh tahun pakon iatas ni ai, marsasahalak, 1:18 dan pada tanggal satu bulan yang kedua mereka menyuruh segenap umat berkumpul. Kemudian silsilah orang-orang Israel disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, sedang nama-nama mereka yang berumur dua puluh tahun ke atas dicatat orang demi orang,
1:19 songon tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa. Jadi ibilangi ma sidea i halimisan dohorhon Sinai. 1:19 seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa. Demikianlah Musa mencatat mereka di padang gurun Sinai.
1:20 Anak ni si Ruben, bunga tubuh ni si Israel, ginompar ni sidea mangihutkon partubuh ni sidea marsasamarga, marsasaompung, romban hubani buei ni goran-goran, marsasahalak, sagala dalahi na marumur dua puluh tahun pakon iatas ni ai, sagala na boi marporang: 1:20 Ketika silsilah bani Ruben, yaitu keturunan anak sulung Israel, disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang.
1:21 na tarbilang humbani marga Ruben ompat puluh onom ribu lima ratus halak. 1:21 Jumlah yang dicatat dari suku Ruben ada empat puluh enam ribu lima ratus orang.
1:22 Humbani anak ni si Simeon, ginompar ni sidea, mangihutkon partubuh ni sidea, marsasamarga, marsasaompung, romban hubani buei ni goran-goran, marsasahalak, sagala dalahi na marumur dua puluh tahun pakon iatas ni ai, sagala na boi marporang: 1:22 Ketika silsilah bani Simeon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama semua laki-laki yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang, orang demi orang.
1:23 na tarbilang humbani marga Simeon, lima puluh siah ribu tolu ratus halak. (bd. 26:24.) 1:23 Jumlah yang dicatat dari suku Simeon ada lima puluh sembilan ribu tiga ratus orang.
1:24 Humbani anak ni si Gad, ginompar ni sidea mangihutkon partubuh ni sidea, marsasamarga, marsasaompung, romban hubani buei ni goran-goran, marsasahalak, sagala dalahi na marumur dua puluh tahun pakon iatas ni ai, sagala na boi marporang; 1:24 Ketika silsilah bani Gad disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang.
1:25 na tarbilang humbani marga Gad, ompat puluh lima ribu onom ratus lima puluh halak. 1:25 Jumlah yang dicatat dari suku Gad ada empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh orang.
1:26 Humbani anak ni si Juda, ginompar ni sidea mangihutkon partubuh ni sidea marsasamarga, marsasaompung, romban hubani buei ni goran-goran, marsasahalak sagala dalahi na marumur dua puluh tahun pakon iatas ni ai, sagala na boi marporang: 1:26 Ketika silsilah bani Yehuda disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang.
1:27 na tarbilang humbani marga Juda, pitu puluh ompat ribu onom ratus halak. 1:27 Jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada tujuh puluh empat ribu enam ratus orang.
1:28 Humbani anak ni si Isasar, ginompar ni sidea mangihutkon partubuh ni sidea, marsasamarga, marsasaompung, romban hubani buei ni goran-goran marsasahalak, sagala dalahi na marumur dua puluh tahun pakon iatas ni ai, sagala na boi marporang: 1:28 Ketika silsilah bani Isakhar disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang.
1:29 na tarbilang humbani marga Isasar, lima puluh ompat ribu ompat ratus halak. 1:29 Jumlah yang dicatat dari suku Isakhar ada lima puluh empat ribu empat ratus orang.
1:30 Humbani anak ni si Zebulon, ginompar ni sidea mangihutkon partubuh ni sidea, marsasamarga, marsasaompung, romban hubani buei ni goran-goran, marsasahalak, sagala dalahi na marumur dua puluh tahun pakon iatas ni ai, sagala na boi marporang; 1:30 Ketika silsilah bani Zebulon disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang.
1:31 na tarbilang humbani marga Zebulon, lima puluh pitu ribu ompat ratus halak. 1:31 Jumlah yang dicatat dari suku Zebulon ada lima puluh tujuh ribu empat ratus orang.
1:32 Humbani anak ni si Josep: Humbani anak ni si Efraim, ginompar ni sidea mangihutkon partubuh ni sidea, marsasamarga, marsasaompung, romban hubani buei ni goran-goran, marsasahalak, sagala dalahi na marumur dua puluh tahun pakon iatas ni ai, sagala na boi marporang; 1:32 Mengenai keturunan Yusuf: Ketika silsilah bani Efraim disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang.
1:33 na tarbilang humbani marga Efraim ompat puluh ribu lima ratus halak. 1:33 Jumlah yang dicatat dari suku Efraim ada empat puluh ribu lima ratus orang.
1:34 Humbani anak ni si Manasse, ginompar ni sidea, mangihutkon partubuh ni sidea, marsasaompung, romban hubani buei ni goran-goran, marsasahalak, sagala dalahi na marumur dua puluh tahun pakon iatas ni ai, sagala na boi marporang, 1:34 Dan ketika silsilah bani Manasye disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang.
1:35 na tarbilang humbani marga Manasse, tolu puluh dua ribu dua ratus halak. 1:35 Jumlah yang dicatat dari suku Manasye ada tiga puluh dua ribu dua ratus orang.
1:36 Humbani anak ni si Benjamin, ginompar ni sidea mangihutkon partubuh ni sidea, marsasamarga, marsasaompung romban hubani buei ni goran-goran, marsasahalak, sagala dalahi na marumur dua puluh tahun pakon iatas ni ai, sagala na boi marporang, 1:36 Ketika silsilah bani Benyamin disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang.
1:37 na tarbilang humbani marga Benjamin, tolu puluh lima ribu ompat ratus halak. 1:37 Jumlah yang dicatat dari suku Benyamin ada tiga puluh lima ribu empat ratus orang.
1:38 Humbani anak ni si Dan, ginompar ni sidea, mangihutkon partubuh ni sidea, marsasamarga, marsasaompung, romban hubani buei ni goran-goran, marsasahalak, sagala dalahi na marumur dua puluh tahun pakon iatas ni ai, sagala na boi marporang, 1:38 Ketika silsilah bani Dan disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang.
1:39 na tarbilang humbani marga Dan, onom puluh dua ribu pitu ratus halak. 1:39 Jumlah yang dicatat dari suku Dan ada enam puluh dua ribu tujuh ratus orang.
1:40 Humbani anak ni si Asser, ginompar ni sidea mangihutkon partubuh ni sidea, marsasamarga, marsasaompung, romban hubani buei ni goran-goran, marsasahalak, sagala dalahi na marumur dua puluh tahun pakon iatas ni ai, sagala na boi marporang, 1:40 Ketika silsilah bani Asyer disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang.
1:41 na tarbilang humbani marga Asser, ompat puluh sada ribu lima ratus halak. 1:41 Jumlah yang dicatat dari suku Asyer ada empat puluh satu ribu lima ratus orang.
1:42 Humbani anak ni si Naftali, ginompar ni sidea, mangihutkon partubuh ni sidea, marsasaompung, romban hubani bilangan ni goran-goran, marsasahalak, sagala dalahi na marumur dua puluh tahun pakon iatas ni ai, sagala na boi marporang, 1:42 Ketika silsilah bani Naftali disusun menurut kaum-kaum yang ada dalam suku mereka, maka dicatatlah nama orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas, semua orang yang sanggup berperang.
1:43 na tarbilang humbani marga Naftali, lima puluh tolu ribu ompat ratus halak. 1:43 Jumlah yang dicatat dari suku Naftali ada lima puluh tiga ribu empat ratus orang.
1:44 Ai ma ganup jolma na tarbilang, na binilang ni si Musa pakon si Aron, rap pakon kopala ni halak Israel na sapuluh dua halak ai, ganup sidea ihutan bani sidea na saompung. 1:44 Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dengan Harun dan dengan kedua belas pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya.
1:45 Ase haganup na tarbilang humbani halak Israel, marsasaompung, singgan ni na marumur dua puluh tahun pakon iatas ni ai, sagala dalahi na boi marporang i Israel, 1:45 Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur dua puluh tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel,
1:46 sagala na tarbilang ai, onom ratus tolu ribu lima ratus lima puluh halak. (bd. 2:32; 2 Mus. 12:37.) 1:46 berjumlah enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh orang.
1:47 Tapi anggo halak Levi, sidea na samarga, marsasaompung, seng masuk bani bilangan ni sidea ai. 1:47 Tetapi mereka yang menurut suku bapa leluhurnya termasuk orang Lewi, tidak turut dicatat bersama-sama dengan mereka itu.
1:48 Ai domma ihatahon Jahowa hubani si Musa: 1:48 Sebab TUHAN telah berfirman kepada Musa:
1:49 Pitah marga Levi seng bulih bilanganmu, anjaha seng bulih patumpuon buei ni sidea itongah-tongah ni halak Israel, (bd. 2:33; 3:15.) 1:49 “Hanya suku Lewi janganlah kaucatat dan janganlah kauhitung jumlahnya bersama-sama dengan orang Israel,
1:50 tapi pabangkit ma halak Levi paturei-turei rumah panumbahan hasaksian ai ronsi ganup parugasni pakon sagala na masuk hujai; maningon sidea do na mangusung lampo-lampo ai ronsi ganup parugasni, anjaha sidea do na marugas ijai, anjaha marianan inggot ni lampo-lampo ai. (bd. 4; 3:23-38.) 1:50 tetapi tugaskanlah mereka untuk mengawasi Kemah Suci, tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya; mereka harus mengangkat Kemah Suci dengan segala perabotannya; mereka harus mengurusnya dan harus berkemah di sekelilingnya.
1:51 Laho bingkat lampo-lampo ai, maningon halak Levi do na mandayok ai; anggo pajongjongon ma lampo-lampo ai, halak Levi do na pajongjong ai; anggo adong halak na legan mandohori ai, maningon marutang hosah do ia. (bd. 3:10, 38.) 1:51 Apabila berangkat, Kemah Suci harus dibongkar oleh orang Lewi, dan apabila berkemah, Kemah Suci harus dipasang oleh mereka; sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati.
1:52 Maningon marsaran halak Israel ganup bani parsarananni bei, anjaha ganup dohorhon mandera ni sidea bei. 1:52 Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya, menurut pasukan mereka,
1:53 Tapi anggo halak Levi maningon inggot ni lampo-lampo hasaksian ai do sidea marsaran, ase ulang mangonai ringis hubani tumpuan ni halak Israel; ase maningon horjahonon ni halak Levi do sihorjahononni bani lampo-lampo hasaksian ai. 1:53 tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling Kemah Suci, tempat hukum Allah supaya umat Israel jangan kena murka; orang Lewi haruslah memelihara Kemah Suci, tempat hukum itu.”
1:54 Jadi ibahen halak Israel ma romban hubani haganup na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa, sonai do ibahen sidea. 1:54 Maka orang Israel berbuat demikian; tepat seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa, demikianlah diperbuat mereka.