Imamat 26

26:1 Seng bulih paulionnima naibata-naibata bennima, anjaha gana-gana ampa tugu batu seng bulih paulionnima bennima, sonai homa batu na margambar-gambar seng bulih pajongjongonnima i tanohnima laho marsombah hujai; ai Ahu do Jahowa, Naibatanima. (2 Mus. 20:4, 5.) 26:1 “Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu; juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab Akulah TUHAN, Allahmu.
26:2 Maningon ramotkononnima do ari Sabathu, anjaha mulia ma bennima iananku na mapansing in; Ahu do Jahowa. (2 Mus. 20:8.) 26:2 Kamu harus memelihara hari-hari Sabat-Ku dan menghormati tempat kudus-Ku, Akulah TUHAN.
26:3 Anggo marparlahou hanima ibagas paraturanku anjaha ijolom hanima titahku anjaha domu hujai ihorjahon hanima, 26:3 Jikalau kamu hidup menurut ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada perintah-Ku serta melakukannya,
26:4 jadi bereonku ma bennima udan bani panorangni, anjaha bereon ni tanoh in ma gogohni, anjaha hayu na i ladang pe bereonni do buahni. (5 Mus. 11:14.) 26:4 maka Aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya.
26:5 Jadi das ma panorang mardogei bennima hubani panorang mambuat buah anggur, anjaha na mambuat anggur das hubani na manabur, bosur ma hanima mangankon sipanganonnima, anjaha sonang marianan i tanohnima. (Ams. 9:13.) 26:5 Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tenteram.
26:6 Bahenonku do mardamei-damei tanoh in, anjaha sonang ma hanima modom, sahalak pe seng dong panonggoti bennima; siaphononku do binatang panoroh hun tanoh in, anjaha podang pe seng montas hun tanohnima. (Job 11:19.) 26:6 Dan Aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apa pun; Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu.
26:7 Pabalionnima do munsuhnima, anjaha rasei do sidea bahenon ni podang i lobeinima. 26:7 Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang.
26:8 Lima halak humbannima mardakdak saratus halak, anjaha saratus halak humbennima mardakdak saloksa; radag do munsuhnima bahenon ni podang i lobeinima. (5 Mus. 32:30.) 26:8 Lima orang dari antaramu akan mengejar seratus, dan seratus orang dari antaramu akan mengejar selaksa dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang.
26:9 Marpanatap do Ahu bennima tumpakonku do hanima mabuei anjaha patotaponku do padanku bennima. 26:9 Dan Aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak dan Aku akan meneguhkan perjanjian-Ku dengan kamu.
26:10 Mangan omei usang do hanima, anjaha paluaronnima do lobei na usang ai ase adong ianan ni omei bayu. 26:10 Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru.
26:11 Pajongjongonku do iananku itongah-tongahnima, anjaha seng magigi Ahu mangidah hanima. 26:11 Aku akan menempatkan Kemah Suci-Ku di tengah-tengahmu dan hati-Ku tidak akan muak melihat kamu.
26:12 Mardalani do Ahu itongah-tongahnima, anjaha Ahu do Naibata bennima, anjaha hanima gabe bangsangku. (2 Kor. 6:16.) 26:12 Tetapi Aku akan hadir di tengah-tengahmu dan Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umat-Ku.
26:13 Ahu do Jahowa, Naibatanima, na dob mambobahon hanima luar hun tanoh Masir, ase ulang be jabolon ni sidea hanima. Huponggolhon do hayu ni pasangannima anjaha Ahu do mambahen totap langkahnima. 26:13 Akulah TUHAN, Allahmu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak.”
26:14 Tapi anggo seng ibalosi hanima Ahu anjaha seng ra hanima mandalankon haganup titah in, 26:14 “Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan Daku, dan tidak melakukan segala perintah itu,
26:15 anjaha anggo teos do uhurnima bani paraturanku anjaha magigi hanima mangidah uhumku, gabe seng ijolom hanima haganup titahku, anjaha marhitei ai iosei hanima padan na hubahen ai, 26:15 jikalau kamu menolak ketetapan-Ku dan hatimu muak mendengar peraturan-Ku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintah-Ku dan kamu mengingkari perjanjian-Ku,
26:16 Ahu pe bahenonku ma sonon bennima: Pasogoponku ma na mabajan bennima: Tirahap ampa pane-pane, na mambahen miloh matanima anjaha melus goluhnima. Sisoya-soya do manabur hanima, ai munsuhnima do na mangankon ai. 26:16 maka Aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni Aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam, yang membuat mata rusak dan jiwa merana; kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu.
26:17 Dompakkononku do bohingku manlawan hanima, ase italuhkon munsuhnima hanima, halak na mangkagigihon hanima do na manrajai hanima, anjaha maporus do hanima, age pe seng dong na mardakdak hanima. 26:17 Aku sendiri akan menentang kamu, sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguhpun tidak ada orang mengejar kamu.
26:18 Anjaha age pe sonai lanjar do seng itangihon hanima Ahu, gabe nunutonku ope mangajar hanima, pitu hali lompit, halani dousanima ai. 26:18 Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan Daku, maka Aku akan lebih keras menghajar kamu sampai tujuh kali lipat karena dosamu,
26:19 Ropukonku do na nienjengkonnima ai, anjaha bahenonku do langitnima songon bosi, anjaha tanohnima in songon tombaga. (5 Mus. 11:17; 1 Raj. 17:1.) 26:19 dan Aku akan mematahkan kekuasaanmu yang kaubanggakan dan akan membuat langit di atasmu sebagai besi dan tanahmu sebagai tembaga.
26:20 Soya do halojaon ampa hinorjahonnima, seng bereon ni tanohnima in gogohni, anjaha seng marbuah hayu na i ladang in. 26:20 Maka tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya dan pohon-pohonan di tanah itu tidak akan memberi buahnya.
26:21 Anjaha anggo manlawan ope hanima bangku, anjaha seng ra hanima mambalosi Ahu, jadi nunutonku ope mamukul hanima, pitu hali lompit, domu hubani dousanima ai. 26:21 Jikalau hidupmu tetap bertentangan dengan Daku dan kamu tidak mau mendengarkan Daku, maka Aku akan makin menambah hukuman atasmu sampai tujuh kali lipat setimpal dengan dosamu.
26:22 Suruhonku do binatang panoroh manlawan hanima, sorohonni do dakdanaknima anjaha parsedaonni pinahannima anjaha paotikonni do bilangannima, gabe malungun ma dalannima. (2 Raj. 2:24.) 26:22 Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu dan yang akan melenyapkan ternakmu, serta membuat kamu menjadi sedikit, sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi.
26:23 Anjaha anggo seng tunduk ope hanima bani pangajaranku, tapi ilawan hanima ope tong Ahu, 26:23 Jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mau Kuajar, dan hidupmu tetap bertentangan dengan Daku,
26:24 jadi Ahu pe imbangonku do hanima anjaha bogboganku do hanima, pitu hali, halani dousanima. (2 Sam. 22:27.) 26:24 maka Aku pun akan bertindak melawan kamu dan Aku sendiri akan menghukum kamu tujuh kali lipat karena dosamu,
26:25 Parohonku do podang bennima, na manluluhon padan na hubahen ai, anjaha anggo maporus hanima hubagas hutanima, tongosonku do sampar hu tongah-tongahnima, anjaha ondoskononku do hanima hubagas tangan ni munsuh. (Jes. 1:20.) 26:25 dan Aku akan mendatangkan ke atasmu suatu pedang, yang akan melakukan pembalasan oleh karena perjanjian itu; bila kamu berkumpul kelak di kota-kotamu, maka Aku akan melepas penyakit sampar ke tengah-tengahmu dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh.
26:26 Anggo huropukkon ma parbohalannima ai, jadi masakon ni sapuluh naboru ma rutinima ibagas sada parmasakan ruti, anjaha iboan mulak ruti ai bennima martimbangan, seng boi bosur hanima mangan. 26:26 Jika Aku memusnahkan persediaan makananmu, maka sepuluh perempuan akan membakar roti di dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu, dan kamu akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang.
26:27 Anjaha anggo seng ope homa itangihon hanima Ahu, tapi ilawan ope Ahu, 26:27 Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan Daku, dan hidupmu tetap bertentangan dengan Daku,
26:28 jadi Ahu pe manringis do manlawan hanima anjaha ajaronku do hanima, pitu hali lompit, halani dousanima. 26:28 maka Aku pun akan bertindak keras melawan kamu dan Aku sendiri akan menghajar kamu tujuh kali lipat karena dosamu,
26:29 Maningon panganonnima do daging ni anaknima ampa borunima. (2 Raj. 6:28.) 26:29 dan kamu akan memakan daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan.
26:30 Anjaha parsedaonku do buntu-buntu parsombahannima anjaha rumbakkononku do tiang sinombahnima, anjaha sampakkononku bangkeinima bani ropuk-ropuk ni naibata-naibatanima, anjaha magigi do Ahu mangidah hanima. 26:30 Dan bukit-bukit pengorbananmu akan Kupunahkan, dan segala pedupaanmu akan Kulenyapkan. Aku akan melemparkan bangkai-bangkaimu ke atas bangkai-bangkai berhalamu dan hati-Ku akan muak melihat kamu.
26:31 Parreongonku do huta-hutanima anjaha parsedaonku ianan na mapansing na bennima, anjaha seng ra be Ahu manganggoh misbou ni galangannima. 26:31 Kota-kotamu akan Kubuat menjadi reruntuhan dan tempat-tempat kudusmu akan Kurusakkan dan Aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan.
26:32 Tongon, Ahu sandiri mambahen tarulang tanoh in, ase tarsonggot munsuhnima, na roh marianan hujai mangidah ai. 26:32 Aku sendiri akan merusakkan negeri itu, sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercengang karenanya.
26:33 Tapi anggo hanima eraphononku do hu tongah-tongah ni bangsa parbegu, anjaha Ahu mangondamhon podang hun pudinima, ase gabe halimisan tanohnima anjaha mareong ia hutanima. 26:33 Tetapi kamu akan Kuserakkan di antara bangsa-bangsa lain dan Aku akan menghunus pedang di belakang kamu, dan tanahmu akan menjadi tempat tandus dan kota-kotamu akan menjadi reruntuhan.
26:34 Jadi hamalashonon ni tanoh in ma tahun-tahun Sabatni ai, sadokah panorang tarulang ai, anjaha i tanoh ni munsuhnima ia hanima; jadi marsaran ma tanoh in, anjaha ihamalashon Sabatni ai. (bd. 25:2; 2 Kron. 36:21.) 26:34 Pada waktu itulah tanah itu pulih dari dilalaikannya tahun-tahun sabatnya selama tanah itu tandus dan selama kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu; pada waktu itulah tanah itu akan menjalani sabatnya dan dipulihkan tahun-tahun sabat yang belum didapatnya.
26:35 Sadokah panorang na tarulang ai, marsaran do tanoh ai, ai ma parsaranan, na so tarpasarankonsi bani panorang marsaran ai, na maningon sidalankononnima namin, sanggah marianan hanima ijai. 26:35 Selama ketandusannya tanah itu akan menjalani sabat yang belum dijalaninya pada tiap-tiap tahun sabatmu, ketika kamu masih diam di situ.
26:36 Anjaha halak na tading humbennima bahenonku do marhabiaran uhur ni sidea i tanoh ni munsuhnima, gabe maporus do sidea halani pardaras ni bulung-bulung na masak, anjaha maporus do sidea songon na niayak ni podang, anjaha mardabuhan sidea age pe seng dong na mangayak. (5 Mus. 32:30.) 26:36 Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, Aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di dalam negeri-negeri musuh mereka, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka, dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang, dan mereka akan rebah, sungguhpun tidak ada orang yang mengejar.
26:37 Marsijombaan do sidea, songon sanggah maporus iayak podang, age pe seng dong na mardakdak. Seng manahan hanima manlawan munsuhnima, 26:37 Dan mereka akan jatuh tersandung seorang kepada seorang seolah-olah hendak menjauhi pedang, sungguhpun yang mengejar tidak ada, dan kamu tidak akan dapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu.
26:38 anjaha maningon magou do hanima itongah-tongah ni bangsa parbegu, anjaha bois hanima panganon ni tanoh ni munsuhnima. 26:38 Dan kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa lain, dan negeri musuhmu akan memusnahkan kamu.
26:39 Tapi halak na tading humbennima, maningon mandatei do halani hajahaton ni sidea i tanoh ni munsuhnima; sonai homa halani hasalahan ni ompungnima na mangonai bani sidea, mambahen mandatei sidea. 26:39 Dan siapa yang masih tinggal hidup dari antaramu, mereka akan hancur lebur dalam hukumannya di negeri-negeri musuh mereka, dan karena kesalahan nenek moyang mereka juga mereka akan hancur lebur sama seperti nenek moyangnya.
26:40 Tapi anggo iundukkon sidea do hajahaton ni sidea ampa hajahaton ni ompung ni sidea ai, ai ma na mangeluk ai sidea humbangku, anjaha homa manlawan sidea hu bangku, (5 Mus. 4:30; 30:2.) 26:40 Tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap Aku dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan Daku
26:41 halani ai do ase hulawan sidea anjaha huboan sidea hu tanoh ni munsuh ni sidea anggo ipaunduk sidea do uhur ni sidea na so marsunat ai, anjaha mubah sidea humbani hajahaton ni sidea ai, (Jer. 9:26; Luk. 23:41.) 26:41 — Aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka — atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka,
26:42 jadi mardingat ma Ahu bani padan na hubahen bani si Jakob, si Isak ampa si Abraham, anjaha tanoh ai pe dingatonku do. (2 Mus. 2:24; 2 Raj. 13:23.) 26:42 maka Aku akan mengingat perjanjian-Ku dengan Yakub; juga perjanjian dengan Ishak dan perjanjian-Ku dengan Abraham pun akan Kuingat dan negeri itu akan Kuingat juga.
26:43 Tapi anggo tanoh ai maningon tadingkonon ni sidea do lobei, ase ihamalaskon tanoh ai Sabatni ai sadokah na tarulang ai anjaha sidea seng ijai marianan; sidea sandiri do na maningon mamorsan hajahaton ni sidea, halani na iambukkon sidea ai paraturanku anjaha magigi sidea bani titahku. (ay. 41.) 26:43 Jadi tanah itu akan ditinggalkan mereka dan akan pulih dari akibat tahun-tahun sabat yang dilalaikan selama tanah itu tandus, oleh karena ditinggalkan mereka, dan mereka akan membayar pulih kesalahan mereka, tak lain dan tak bukan karena mereka menolak peraturan-Ku dan hati mereka muak mendengarkan ketetapan-Ku.
26:44 Tapi age pe i tanoh ni munsuhni ai sidea, seng ambukkononku anjaha hagigihononku sidea anjaha seng gabe magou tumang hubahen sidea, marhitei na humasabkon padanku na hubani sidea ai, ai Ahu do Jahowa, Naibata ni sidea. 26:44 Namun demikian, apabila mereka ada di negeri musuh mereka, Aku tidak akan menolak mereka dan tidak akan muak melihat mereka, sehingga Aku membinasakan mereka dan membatalkan perjanjian-Ku dengan mereka, sebab Akulah TUHAN, Allah mereka.
26:45 Ingatonku do, halani sidea, padan na hubahen ai bani ompung ni sidea, na dob hubobahon luar hun Masir, ibagas pangidah ni bangsa parbegu, ase gabe Naibata ni sidea Ahu; Ahu do Jahowa. (1 Mus. 15:18; 2 Mus. 12:33, 51.) 26:45 Untuk keselamatan mereka Aku akan mengingat perjanjian dengan orang-orang dahulu yang Kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa lain, supaya Aku menjadi Allah mereka; Akulah TUHAN.”
26:46 In ma paraturan, uhum ampa titah na niadongkon ni Jahowa hubani halak Israel i dolog Sinai marhitei si Musa. 26:46 Itulah ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan serta hukum-hukum yang diberikan TUHAN, berlaku di antara Dia dengan orang Israel, di gunung Sinai, dengan perantaraan Musa.
<< Imamat 25 Imamat 27 >>