Imamat 9

9:1 Anjaha bani ari paualuhkon idilo si Musa ma si Aron ampa anakni ai ampa pangintuai ni Israel, (bd. 8:33.) 9:1 Pada hari yang kedelapan Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel,
9:2 anjaha nini ma hubani si Aron: Buat ham ma sada anak ni lombu bahen galangan pardousaon ampa sada biri-biri tunggal bahen galangan situtungon, haduasi ulang martikas, anjaha boan ma ai hulobei ni Jahowa. 9:2 lalu berkatalah ia kepada Harun: “Ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda, untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran, kedua-duanya yang tidak bercela, kemudian persembahkanlah itu di hadapan TUHAN.
9:3 Anjaha hatahon ma bani halak Israel: Buat nasiam ma sada hambing tunggal bahen galangan pardousaon, ampa sada anak ni lombu ampa sada anak ni biri-biri, haduasi ai ganup marumur satahun anjaha seng martikas, bahen galangan situtungon, 9:3 Dan kepada orang Israel haruslah engkau berkata, begini: Ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu dan seekor domba, masing-masing berumur setahun dan yang tidak bercela, untuk korban bakaran.
9:4 ambah ni ai sada lombu jonggi ampa sada biri-biri tunggal bahen galangan pardameian, sigalangkononkon ilobei ni Jahowa, ambah ni ai use galangan sipanganon, na niagu bani minak; ai sadari on do talar Jahowa bani nasiam. 9:4 Dan lagi seekor lembu dan seekor domba jantan untuk korban keselamatan, supaya dikorbankan di hadapan TUHAN, dan korban sajian yang diolah dengan minyak, karena pada hari ini TUHAN akan menampakkan diri kepadamu.”
9:5 Jadi iboan sidea ma na hinatahon ni si Musa ai, hulobei ni lampo-lampo partumpuan ai, anjaha roh bei ma homa hundohor ganup humpulan ai, lanjar jongjong ilobei ni Jahowa. 9:5 Kemudian dibawa merekalah apa yang diperintahkan Musa ke Kemah Pertemuan, lalu mendekatlah segenap umat itu dan berdiri di hadapan TUHAN.
9:6 Anjaha marsahap ma si Musa: On ma sibahenon nasiam iparentahkon Jahowa, ase talar bani nasiam hasangapon ni Jahowa. 9:6 Kata Musa: “Inilah firman yang diperintahkan TUHAN kamu perbuat, agar kemuliaan TUHAN tampak kepadamu.”
9:7 Jadi marsahap ma si Musa bani si Aron: Padohor ma bani anjap-anjap in, anjaha hoseihon ma bam galangan pardousaon ampa galangan situtungon, laho pajongjong pardearan bam ampa bani rumahmu. Dob ai boan ma galangan ni bangsa in, laho mambahen pardearan bani sidea, songon na pinarentahkon ni Jahowa. (bd. 16:6, 11, 15; Heb. 5:3; 7:27.) 9:7 Kata Musa kepada Harun: “Datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu; sesudah itu olahlah persembahan bangsa itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka, seperti yang diperintahkan TUHAN.”
9:8 jadi ipadohor si Aron ma hubani anjap-anjap ai, anjaha isayat ma anak ni lombu galangan pardousaon ai, ai ma bani dirini sandiri. 9:8 Maka mendekatlah Harun kepada mezbah, dan disembelihnyalah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri.
9:9 Dob ai iboan anak ni si Aron ai ma daroh ai hubani, isornopkon ma jari-jarini hubagas daroh ai, anjaha inahkon ma ai bani tanduk ni anjap-anjap ai; ia daroh na teba ai iuseihon do ai bani dasor ni anjap-anjap ai. 9:9 Anak-anak Harun menyampaikan darah lembu itu kepadanya, dan Harun mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah.
9:10 Tapi anggo taboh-taboh ni galangan pardousaon ai ampa piah-piah ampa taboh-taboh na ilambung ni atei-atei ai, itutung ma ai iatas ni anjap-anjap ai, songon na pinarentahkon ni Jahowa bani si Musa. (bd. 4:8-12.) 9:10 Lemak, buah pinggang dan umbai hati dari korban penghapus dosa itu dibakarnya di atas mezbah, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
9:11 Ia juhutni ai ampa huling-huling ai itutung do ai idarat ni parsaranan ai. 9:11 Tetapi daging dan kulitnya dibakarnya habis di luar perkemahan.
9:12 Dob ai isayat ma galangan situtungon ai; iboan anak ni si Aron ai ma daroh ai bani, anjaha ipispiskon ma ai bani anjap-anjap ai inggot. (bd. 1:10-13.) 9:12 Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya.
9:13 Iboan sidea ma homa galangan situtungon ai hubani marponggol-ponggol ampa uluni ai; anjaha itutung ma ai bani anjap-anjap ai. 9:13 Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah.
9:14 Iburihi ma bituha-bituhani ai ampa nahei-naheini ai, dob ai itutung ma ai rap pakon galangan situtungon ai bani anjap-anjap ai. 9:14 Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah.
9:15 Dob ai igalangkon ma homa galangan ni halak na mabuei ai; ibuat ma hambing tunggal ai, na bahen galangan pardousaon ai bani bangsa ai, isayat ma ai, anjaha igalangkon ma ai gabe galangan pardousaon, songon na parlobei ai. 9:15 Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah; diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama.
9:16 Anjaha igalangkon ma homa galangan situtungon ai, domu hubani paraturanni hinan. 9:16 Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah, dan diolahnya sesuai dengan peraturan.
9:17 Dob ai igalangkon ma galangan sipanganon ai; ibuat ma sanggolom hunjai, anjaha igalangkon ma ai bani anjap-anjap ai, sobali ni galangan situtungon sisogod-sogod ai. 9:17 Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam dari padanya, lalu dibakarnya di atas mezbah, di samping korban bakaran pada waktu pagi.
9:18 Isayat ma homa lombu jonggi ai ampa biri-biri tunggal ai, gabe galangan pardameian bani bangsa ai; iboan anak ni si Aron ai ma daroh ai bani, anjaha ipispiskon ma ai bani anjap-anjap ai inggot. 9:18 Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya.
9:19 Tapi anggo taboh-taboh ni lombu jonggi ampa hambing tunggal ai, taboh-taboh ni ihurni ai, ampa taboh-taboh na manrongkob bituha-bituha ai, ampa piah-piah ai, ampa taboh-taboh na ilambung ni atei-atei ai, (ay. 10.) 9:19 Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati,
9:20 haganupan taboh-taboh ai itampeihon sidea ma huatas ni tonton ai, anjaha itutung sidea ma taboh-taboh ai iatas ni anjap-anjap ai. 9:20 segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu, lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah.
9:21 Tapi anggo tonton ai ampa hae-hae lobei parsiamun ai, itatang si Aron ma ai gabe galangan sitatangon ilobei ni Jahowa, songon na pinarentahkon ni si Musa. (bd. 30-31.) 9:21 Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan TUHAN, seperti yang diperintahkan Musa.
9:22 Dob ai iparherbang si Aron ma tanganni hubani bangsa ai anjaha ipasu-pasu ma sidea; anjaha dob igalangkon galangan pardousaon ai, galangan situtungon ai ampa galangan pardameian ai, tuad ma ia. (4 Mus. 6:22-27.) 9:22 Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka, kemudian turunlah ia, setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan.
9:23 Dob ai masuk ma si Musa ampa si Aron hu lampo-lampo partumpuan ai, anjaha luarhonsi sidea, ipasu-pasu sidea ma bangsa ai, anjaha talar ma hamuliaon ni Jahowa bani haganup bangsa ai. (2 Mus. 40:34.) 9:23 Masuklah Musa dan Harun ke dalam Kemah Pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan TUHAN kepada segenap bangsa itu.
9:24 Ai luar do apuy hun lobei ni Jahowa, iboiskon ma galangan situtungon ai ampa taboh-taboh na bani anjap-anjap ai. Jadi dob iidah bangsa ai ai, marolob-olob ma sidea, lanjar manrogop. (2 Kron. 7:1.) 9:24 Dan keluarlah api dari hadapan TUHAN, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah.
<< Imamat 8 Imamat 10 >>