Imamat 8

8:1 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 8:1 TUHAN berfirman kepada Musa:
8:2 Boan ma si Aron rap pakon anakni ai, pakon pakeian ai, pakon minak pamminaki ai, pakon lombu galangan pardousaon ai, pakon biri-biri tunggal na dua ai ampa raga na marisi ruti na so niigaran ai, 8:2 “Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, dua domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi,
8:3 anjaha patumpu ma ganup tumpuan ai hulobei ni labah ni lampo-lampo partumpuan ai. 8:3 lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu Kemah Pertemuan.”
8:4 Jadi ibahen si Musa ma songon na hinatahon ni Jahowa hubani, ipatumpu ma tumpuan ai hulobei ni labah ni lampo-lampo partumpuan ai. 8:4 Musa melakukan seperti yang diperintahkan TUHAN kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan Kemah Pertemuan.
8:5 Nini si Musa ma hubani tumpuan ai: On do hata na tinonahkon ni Jahowa sibahenonta. 8:5 Berkatalah Musa kepada umat itu: “Inilah firman yang diperintahkan TUHAN untuk dilakukan.”
8:6 Dob ai ihatahon si Musa ma roh hundohor si Aron pakon anak ni ai, anjaha iparidi ma sidea ibagas bah. 8:6 Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air.
8:7 Dob ai isorungkon ma bani baju parbagas ai anjaha igondithon inahkon i atasni baju Epod ai, lanjar igonditi ma ia bani gondit ni baju Epod ai, anjaha isangkuthon ma ai bani. 8:7 Sesudah itu dikenakannyalah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya.
8:8 Dob ai inahkon ma hu atasni tutup tonton ai, anjaha hubagas tutup tonton ai ibahen ma Urim pakon Tumim ai. (2 Mus. 28:30.) 8:8 Dikenakannyalah tutup dada kepadanya dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim.
8:9 Inahkon ma gotong-gotong ai hu uluni, anjaha ilongkotkon ma hu gotong-gotong ai, hampit lobei, tutup pardompakan omas, sortali na pansing ai, songon na pinarentahkon ni Jahowa hubani si Musa. (2 Mus. 28:36; 39:30.) 8:9 Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
8:10 Ibuat si Musa ma minak pamminaki ai, anjaha iminaki ma ianan na pansing ai ampa haganup na dong ibagas, anjaha ipapansing ma ai. (2 Mus. 30:25, 26.) 8:10 Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah Kemah Suci serta segala yang ada di dalamnya dan dikuduskannya semuanya itu.
8:11 Ipispiskon ma deba hunjai bani anjap-anjap ai pitu hali, anjaha iminaki ma anjap-anjap ai ampa ganup parugasni, tong parburihan ai ampa onjolanni laho papansingkonsi. 8:11 Dipercikkannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah tujuh kali dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya.
8:12 Dob ai iuseihon ma deba minak pamminaki ai bani ulu ni si Aron mamminakisi laho papansingkonsi. 8:12 Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya.
8:13 Ihatahon si Musa ma roh hundohor anak ni si Aron, jadi isorungkon ma bani sidea baju parbagas ai, igonditkon ma gondit ai bani sidea, anjaha inahkon ma tangkuluk ai bani sidea, songon na tinonahkon ni Jahowa bani si Musa. 8:13 Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannyalah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
8:14 Dob ai ihatahon ma hundohor boanon lombu galangan pardousaon ai; jadi itampeihon si Aron pakon anakni ai ma tangan ni sidea bani ulu ni lombu galangan pardousaon ai. (bd. 4.) 8:14 Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu.
8:15 Isayat si Musa ma ai, ibuat ma daroh ni ai anjaha idaiskon ma ai marhitei jari-jarini bani tanduk ni anjap-anjap ai inggot laho manguras anjap-anjap ai; daroh na teba ai iuseihon ma hu dasor ni anjap-anjap ai laho papansingkonsi mambahen pardearan i atasni. 8:15 Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnyalah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannyalah mezbah itu dari dosa; darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya.
8:16 Ibuat ma ganup taboh-taboh na iatas ni bituha ai, pakon hirei-hirei na bani atei-atei ai, pakon piah-piah na dua ai ronsi taboh-taboh na longkot hujai, lanjar itutung si Musa ma ai bani anjap-anjap ai. 8:16 Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah.
8:17 Tapi anggo lombu ai ronsi huling-kulingni juhutni pakon ginagatni, itutung ma ai bani apuy idarat ni parsaranan ai, songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa. 8:17 Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
8:18 Dob ai iboan ma hundohor biri-biri tunggal ai bahen galangan situtungon; jadi itampeihon si Aron pakon anakni ai ma tangan ni sidea bani ulu ni biri-biri tunggal ai. (bd. 1:10-13.) 8:18 Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu.
8:19 Isayat si Musa ma ai, anjaha ipispiskon ma darohni ai bani anjap-anjap ai inggot. 8:19 Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya.
8:20 Itoktoki ma biri-biri ai, dob ai itutung si Musa ma uluni, toktokni pakon taboh-tabohni ai. 8:20 Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya.
8:21 Iburihi ma bituhani ai ampa naheini ibagas bah, dob ai itutung si Musa ma ganup biri-biri ai iatas ni anjap-anjap ai; ai ma galangan situtungon bahen uap na misbou, sada galangan apuy bani Jahowa, songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa. 8:21 Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air, lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, yang baunya menyenangkan; yakni suatu korban api-apian bagi TUHAN, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
8:22 Ihatahon use ma boanon hundohor biri-biri tunggal na sada nari, ai ma biri-biri tunggal paondoskon tohonan, jadi itampeihon si Aron pakon anakni ai ma tangan ni sidea bani ulu ni biri-biri tunggal ai. (bd. 7:37.) 8:22 Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu.
8:23 Isayat si Musa ma ai, dob ai ibuat si Musa ma deba humbani daroh ai anjaha idaiskon ma ai hubani pinggol siamun ni si Aron pakon hubani ompu-ompu ni tanganni siamun ampa hubani ompu-ompu ni naheini siamun. 8:23 Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya.
8:24 Ihatahon use ma roh hundohor anak ni si Aron, jadi inahkon ma deba humbani daroh ai hubani pinggol siamun ni sidea, pakon hubani ompu-ompu ni tangan siamun ni sidea ampa hubani ompu-ompu ni nahei siamun ni sidea; anjaha ipispiskon si Musa ma daroh na teba ai bani anjap-anjap ai inggot. 8:24 Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka, lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya.
8:25 Dob ai ibuat ma taboh-tabohni pakon taboh-taboh ni ihurni, pakon ganup taboh-taboh na bani bituhani, pakon bongbong daroh na longkot bani atei-atei, pakon piah-piah na dua ai ronsi taboh-taboh na longkot hujai pakon hae-hae siamun na parlobei; 8:25 Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya dan paha kanannya.
8:26 ibuat ma humbani raga ianan ni ruti na so niigaran na ilobei ni Jahowa sada kuei na so niigaran na ilobei ni Jahowa sada kuei na so niigaran, pakon sada kuei na marsaor minak, pakon sada ruti, jadi itampeihon ma ai huatas ni sagala taboh-tabohni ampa huatas ni hae-hae siamun na parlobei. 8:26 Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan TUHAN, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu,
8:27 Inahkon ma ganupan ai hu tangan ni si Aron pakon hu tangan ni anakni ai, anjaha itatang ma ai bahen galangan sitatangan ilobei ni Jahowa. 8:27 dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan TUHAN.
8:28 Dob ai ibuat si Aron ma ai humbani tangan ni sidea, anjaha itutung ma ai iatas ni anjap-anjap ai iatas ni galangan situtungon ai, galangan mangondoskon tohonan ma ai, uap na misbou, galangan apuy bani Jahowa. 8:28 Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan; itulah suatu korban api-apian bagi TUHAN.
8:29 Ibuat si Musa ma tonton ni biri-biri tunggal pangondoskon ni tohonan ai, anjaha itatang ma ai bahen galangan sitatangon ilobei ni Jahowa; ai ma rupei ni si Musa, songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa. 8:29 Musa mengambil dada domba itu, dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan TUHAN. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
8:30 Dob ai ibuat si Musa ma deba humbani minak pamminaki ai pakon humbani daroh na iatas ni anjap-anjap ai, ipispiskon ma ai hubani si Aron ampa hubani pakeianni, sonai homa hubani anakni ampa hubani pakeian ni anakni ai; sonai ma ipapansing si Aron ampa pakeianni, pakon anakni ampa pakeian ni sidea. 8:30 Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskannyalah Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya.
8:31 Dob ai nini si Musa ma hubani si Aron pakon anakni ai: Lompah nasiam ma gulei in bani labah ni lampo-lampo partumpuan in, anjaha ijai ma pangan nasiam gulei in ampa ruti na ibagas raga ianan ni galangan pangondosonkon ni tohonan songon na dob itonahkon hubangku: Si Aron pakon anakni do sipangan in. 8:31 Berkatalah Musa kepada Harun dan kepada anak-anaknya: “Masaklah daging itu di depan pintu Kemah Pertemuan; di sanalah harus kamu memakannya dengan roti yang ada di dalam bakul untuk persembahan pentahbisan, seperti yang telah kuperintahkan dengan berkata: Harun dan anak-anaknya haruslah memakannya.
8:32 Anjaha na teba in humbani gulei pakon humbani ruti in maningon tutungon nasiam do in ibagas apuy. 8:32 Dan apa yang tinggal dari daging dan roti itu haruslah kamu bakar habis dengan api.
8:33 Anjaha seng bulih luar nasiam hun labah ni lampo-lampo partumpuan in ibagas pitu ari, das bani ari hagogok ni pangondosonkon ni tohonan bani nasiam; ai pitu ari do dokahni pangondosonkon ni tohonan in bani nasiam. 8:33 Janganlah kamu pergi dari depan pintu Kemah Pertemuan selama tujuh hari, sampai kepada genapnya perayaan pentahbisan, karena perayaan pentahbisan akan berlangsung tujuh hari lamanya.
8:34 Songon na dob binahen sadari on, sonai do itonahkon Jahowa bahenon hu lobeian on laho mambahen pardearan bani nasiam. 8:34 Seperti yang diperbuat pada hari ini, demikian juga diperintahkan TUHAN kamu perbuat kelak untuk mengadakan pendamaian bagimu.
8:35 Maningon tading nasiam ilobei ni labah ni lampo-lampo partumpuan in arian pakon borngin pitu ari layur, mangkorjahon tonah ni Jahowa, ase ulang matei nasiam; sonai do iparentahkon bangku. 8:35 Di depan pintu Kemah Pertemuan haruslah kamu tinggal siang malam tujuh hari lamanya, dan kamu harus lakukan kewajibanmu terhadap TUHAN dengan setia, supaya janganlah kamu mati, karena demikianlah diperintahkan kepadaku.”
8:36 Jadi ibahen si Aron pakon anakni ai ma haganup songon na tinonahkon ni Jahowa hinan marhitei si Musa 8:36 Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan TUHAN dengan perantaraan Musa.
<< Imamat 7 Imamat 9 >>