Imamat 10

10:1 Ia si Nadab ampa si Abihu, anak ni si Aron ai, ibuat sidea ma pardahupaon ni sidea, inahkon sidea ma apuy hubagas ai, ibahen homa dahupa huatas ni ai, anjaha igalangkon sidea ma apuy sileban ilobei ni Jahowa, na so ongga pinarentahkonni bani sidea. 10:1 Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan TUHAN api yang asing yang tidak diperintahkan-Nya kepada mereka.
10:2 Jadi luar ma apuy hun lobei ni Jahowa, lanjar iboiskon ma sidea, gabe matei ma sidea ilobei ni Jahowa. (4 Mus. 16:35; 2 Kron. 26:16-20.) 10:2 Maka keluarlah api dari hadapan TUHAN, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan TUHAN.
10:3 Nini si Musa ma hubani si Aron: On ma da na hinatahon ni Jahowa hinan: Bani halak na mandohori Ahu patalaronku do hapansingonku, anjaha bani sagala bangsa in pasangaponku do goranku. Jadi sip ma si Aron. (1 Ptr. 4:17.) 10:3 Berkatalah Musa kepada Harun: “Inilah yang difirmankan TUHAN: Kepada orang yang karib kepada-Ku Kunyatakan kekudusan-Ku, dan di muka seluruh bangsa itu akan Kuperlihatkan kemuliaan-Ku.” Dan Harun berdiam diri.
10:4 Idilo si Musa ma si Misael ampa si Elsapan anak ni si Usiel, amang anggi ni si Aron, nini ma hubani sidea: Padohor hanima ma hujon, usung hanima ma saninanima in humbani ianan na pansing in, hudarat ni parsaranan in. (2 Mus. 6:22; Lah. 5:6, 10.) 10:4 Kemudian Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun, lalu berkatalah ia kepada mereka: “Datang ke mari, angkatlah saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus ke luar perkemahan.”
10:5 Jadi ipadohor sidea ma, lanjar iusung ma sidea marpakeian hudarat ni parsaranan ai, songon na pinarentahkon ni si Musa. 10:5 Mereka datang, dan mengangkat mayat keduanya, masih berpakaian kemeja, ke luar perkemahan, seperti yang dikatakan Musa.
10:6 Nini si Musa ma hubani si Aron pakon hubani si Eleaser ampa si Itamar, anakni ai: Ulang ma janggai ulunima, anjaha ulang ma parrigat pakeiannima, ase ulang matei hanima anjaha ulang sogop ringisni bani ganup kuria in; tapi anggo saninanima, ai ma haganup halak Israel, boi do sidea tangis halani apuy na dob pinagara ni Jahowa. (bd. 21:10.) 10:6 Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun: “Janganlah kamu berkabung dan janganlah kamu berdukacita, supaya jangan kamu mati dan jangan TUHAN memurkai segenap umat ini, tetapi saudara-saudaramu, yaitu seluruh bangsa Israel, merekalah yang harus menangis karena api yang dinyalakan TUHAN itu.
10:7 Anjaha ulang ma luar hanima hun labah ni lampo-lampo partumpuan in, ase ulang matei hanima, ai bannima do minak paminakion ni Jahowa. Jadi ibahen sidea ma songon na hinatahon ni si Musa ai. 10:7 Janganlah kamu pergi dari depan pintu Kemah Pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan TUHAN ada di atasmu.” Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa.
10:8 Jadi nini Jahowa ma hubani si Aron: 10:8 TUHAN berfirman kepada Harun:
10:9 Ulang ma inum hanima anggur atap siinumon na koras pe, ho ampa anakmu na rap pakon ho ai, sanggah na masuk hanima hubagas lampo-lampo partumpuan in, ase ulang matei hanima; gabe aturan na totap ma in bennima marsundut-sundut. (Hes. 44:21; 4 Mus. 6:3; 1 Tim 3:3; Tit. 1:7.) 10:9 “Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam Kemah Pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun.
10:10 Maningon botohonnima do mambotoh manirang na mapansing humbani na so pansing, na butak humbani na so butak, 10:10 Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis,
10:11 anjaha maningon ajarhononnima do bani halak Israel sagala paraturan na hinatahon ni Jahowa bani sidea marhitei si Musa. 10:11 dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan TUHAN kepada mereka dengan perantaraan Musa.”
10:12 Dob ai nini si Musa ma hubani si Aron ampa hubani si Eleaser pakon si Itamar, anakni na tading: Buat hanima ma galangan sipanganon in, na tading humbani galangan apuy bani Jahowa, anjaha pangan hanima ma in lang marantup na migar ilambung ni anjap-anjap ai, ai na pansing tumang do in. 10:12 Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu: “Ambillah korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian TUHAN, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah, karena itulah bagian maha kudus.
10:13 Pangan hanima ma ai bani ianan na mapansing, ai parbagiananmu ampa parbagianan ni anakmu do in, humbani galangan apuy bani Jahowa, ai sonai do iparentahkon bangku. (bd. 2:3.) 10:13 Haruslah kamu memakannya di suatu tempat yang kudus, karena itulah ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban api-apian TUHAN, sebab demikianlah diperintahkan kepadaku.
10:14 Tapi tonton ai, na tinatang ai ampa hae-hae lobei ni galangan sitatangon ai, bani ianan na susi ma pangan hanima ai, ho rap pakon anakmu, ampa borumu, ai ibere do ai gabe parbagianan bam ampa bani anakmu, humbani galangan pardameian ni bangsa Israel. (bd. 7:34.) 10:14 Dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan di suatu tempat yang tahir, engkau ini serta anak-anakmu laki-laki dan perempuan, karena semuanya diberikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban keselamatan orang Israel.
10:15 Ia hae-hae na ginalangkon ai ampa tonton na tinatang ai maningon boanon do ai rap pakon taboh-taboh ni galangan apuy ai, laho manatang ai songon galangan sitatangon ilobei ni Jahowa; anjaha gabe parbagianan ma ai bam ampa anakmu tongtong, songon na pinarentahkon ni Jahowa bangku. 10:15 Paha persembahan khusus dan dada persembahan unjukan itu haruslah dibawa mereka ke tempat segala korban api-apian yang dari lemak itu, supaya dipersembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan TUHAN. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagimu serta bagi anak-anakmu seperti yang diperintahkan TUHAN.”
10:16 Sanggah na pindah-pindah ai si Musa bani hambing tunggal galangan pardousaon ai, tonggor ma, domma mosog ai. Jadi manggila ma ia bani si Eleasar ampa bani si Itamar, anak ni si Aron na tading ai, nini ma: 10:16 Kemudian Musa mencari dengan teliti kambing jantan korban penghapus dosa itu, tetapi ternyata kambing itu sudah habis dibakar. Sebab itu dimarahinyalah Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu, katanya:
10:17 Mase ma lang ipangan hanima galangan pardousaon in bani ianan na mapansing in, ai na mapansing tumang do in, anjaha domma iberehon bennima, laho mambuat hajahaton ni kuria in, laho mambahen pardearan bani sidea ilobei ni Jahowa? 10:17 “Mengapa tidak kamu makan korban penghapus dosa itu di tempat yang kudus? Bukankah itu sesuatu bagian maha kudus dan TUHAN memberikannya kepadamu, supaya kamu mengangkut kesalahan umat itu dan mengadakan pendamaian bagi mereka di hadapan TUHAN?
10:18 Tonggor ma, seng saud iboan darohni ai hubagas ianan na mapansing ai. Maningon ibagas ianan na mapansing ai do ai patut panganonnima, songon na huparentahkon ai. (bd. 6:19, 12.) 10:18 Lihat, darahnya itu tidak dibawa masuk ke dalam tempat kudus; bukankah seharusnya kamu memakannya di tempat kudus, seperti yang telah kuperintahkan?”
10:19 Jadi nini si Aron ma hubani si Musa: Tonggor ma, domma igalangkon sidea sadari on galangan pardousaon ampa galangan situtungon ni sidea ilobei ni Jahowa; anjaha domma mangonai bangku na sonai ai. Anggo porini hupangan humbani galangan pardousaon ai sadari on, marosuh do Jahowa nani pasal ai? 10:19 Lalu berkatalah Harun kepada Musa: “Memang benar, pada hari ini mereka telah mempersembahkan korban penghapus dosa dan korban bakaran mereka ke hadapan TUHAN, tetapi hal-hal seperti tadilah yang kualami. Jikalau pada hari ini aku memakan juga korban penghapus dosa, mungkinkah hal itu disetujui oleh TUHAN?”
10:20 Jadi dob ibogei si Musa hata ai, sonang ma uhurni. 10:20 Ketika Musa mendengar itu, ia menyetujuinya.
<< Imamat 9 Imamat 11 >>