Imamat 7

7:1 Anjaha on do titah pasal galangan parsalahan, pansing sahalian do ai. (bd. 5:14-26.) 7:1 “Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan maha kudus.
7:2 Maningon bani ianan panayatan ni galangan situtungon ai do sayaton ni sidea galangan parsalahan ai, anjaha daroh ni ai pispiskononkon bani anjap-anjap ai inggot. (bd. 1:3, 5.) 7:2 Di tempat orang menyembelih korban bakaran, di situlah harus disembelih korban penebus salah, dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya.
7:3 Anjaha ganup taboh-tabohni maningon galangkonon do, taboh-taboh ni ihurni pakon taboh-taboh na manrongkob bituhani, 7:3 Segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut,
7:4 piah-piah na dua ai ampa taboh-taboh na longkot hujai na bani binongei ai, sonai homa bongbong daroh na dalngop bani atei-atei maningon rap pakon piah-piah buatonni ai. (bd. 3:9, 10.) 7:4 dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu.
7:5 Maningon tutungon ni malim ma ai iatas ni anjap-anjap bahen galangan apuy bani Jahowa, ai ma galangan parsalahan. 7:5 Haruslah imam membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi TUHAN; itulah korban penebus salah.
7:6 Sagala dalahi itongah-tongah ni malim bulih do mangan hunjai, bani ianan na pansing do panganon ai, pansing sahalian do ai. 7:6 Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya; haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus; itulah bagian maha kudus.
7:7 Songon galangan pardousaon ai do galangan parsalahan ai, sisada titah do na dua ai; malim na mambahen pardearan marhitei ai, ia do simada ai. 7:7 Seperti halnya dengan korban penghapus dosa, demikian juga halnya dengan korban penebus salah; satu hukum berlaku atas keduanya: imam yang mengadakan pendamaian dengan korban itu, bagi dialah korban itu.
7:8 Anjaha malim na manggalangkon galangan situtungon ni atap ise pe, ia do simada bobak ni galangan situtungon na ginalangkonni ai. (bd. 1:6.) 7:8 Imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang, bagi dia juga kulit korban bakaran yang dipersembahkannya itu.
7:9 Anjaha ganup galangan sipanganon na pinamasak iatas ni tataring, anjaha sagala na pinaturei ibagas balanga atap bani panggangan, malim na manggalangkon ai do simada ai. (bd. 2:4, 5, 7.) 7:9 Tiap-tiap korban sajian yang dibakar di dalam pembakaran roti, dan segala yang diolah di dalam wajan dan di atas panggangan adalah bagi imam yang mempersembahkannya.
7:10 Sonai homa ganup galangan sipanganon, na maragu minak atap horah, anak si Aron do ganup simada ai, ganup sidea dos bei. 7:10 Tiap-tiap korban sajian yang diolah dengan minyak atau yang kering adalah bagi semua anak-anak Harun, semuanya dapat bagian.”
7:11 Anjaha on do titah ni galangan pardameian na ginalangkon ni halak bani Jahowa. (bd. 3.) 7:11 “Inilah hukum tentang korban keselamatan, yang harus dipersembahkan orang kepada TUHAN.
7:12 Anggo igalangkon ai bahen galangan puji-pujian, maningon galangkononni do hasoman ni galangan puji-pujian ai kuei na lang niigaran maragu minak, ruti na lang niigaran na nilapuan bani minak, pakon buei humbani itak na lumat na maragu botul pakon minak. (bd. 22:29; Ps. 116:17.) 7:12 Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik yang teraduk, yang diolah dengan minyak.
7:13 Rap pakon kuei humbani itak na niigaran maningon galangkononni galanganni, tambah ni galangan pardameian ai bahen galangan puji-pujian. 7:13 Ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi, di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya.
7:14 Anjaha sabagian humbani ganup galangan ai maningon galangkononni do bahen galangan sitatangon bani Jahowa, malim na mamispiskon daroh ni galangan pardameian ai do simada ai. 7:14 Dan dari padanya, yakni dari setiap bagian persembahan itu haruslah dipersembahkannya satu roti sebagai persembahan khusus bagi TUHAN. Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan.
7:15 Anjaha juhut ni galangan pardameianni, na bahen galangan puji-pujianni, maningon bois do panganon bani ari panggalangkononni ai, seng bulih tading hunjai das bani patarni. (19:6; 22:30.) 7:15 Dan daging korban syukur yang menjadi korban keselamatannya itu haruslah dimakan pada hari dipersembahkannya itu. Sedikit pun dari padanya janganlah ditinggalkan sampai pagi.
7:16 Anggo galangan bagah-bagah atap galangan rosuh ni uhur do galangan na ginalangkonni ai, bani ari panggalangkononni ai ma ipangan ai, anjaha na teba hunjai patarni ma ipangan; 7:16 Jikalau korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban nazar atau korban sukarela, haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya dan yang selebihnya boleh juga dimakan pada keesokan harinya.
7:17 tapi na tading humbani juhut ni galangan ai bani ari patoluhon maningon tutungon do hubagas apuy. 7:17 Tetapi apa yang masih tinggal dari daging korban sembelihan itu sampai hari yang ketiga, haruslah dibakar habis dengan api.
7:18 Anggo dong na mangankon humbani juhut ni galangan pardameianni bani ari patoluhon, seng tarharosuhkon na manggalangkon ai, seng dapotan ulih ia hunjai; na gabe hagigian do ai, anjaha barang ise na mangankon hunjai, maningon hona papa do. 7:18 Karena jikalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging korban keselamatan itu, maka TUHAN tidak berkenan akan orang yang mempersembahkannya dan korban itu dianggap batal baginya, bahkan menjadi sesuatu yang jijik, dan orang yang memakannya harus menanggung kesalahannya sendiri.
7:19 Anjaha gulei na dob dais bani atap aha na butak, seng bulih panganon, maningon tutungon do ai hubagas apuy, tapi anggo pasal gulei ai, boi do panganon ni sagala na dob manguras. 7:19 Bila daging itu kena kepada sesuatu yang najis, janganlah dimakan, tetapi haruslah dibakar habis dengan api. Tiap-tiap orang yang tahir boleh memakan dari daging korban itu.
7:20 Tapi barang ise na mangankon juhut ni galangan pardameian na bani Jahowa, hape butak ope ia, maningon rotaponkon do hosahni humbani bangsani. 7:20 Tetapi seseorang yang memakan daging dari korban keselamatan yang untuk TUHAN, sedang ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya.
7:21 Anggo adong atap ise na manjamah barang na butak atap jolma na butak, atap pinahan na butak atap aha pe na legan na butak, sihagigihononkon, anjaha ipangan humbani juhut ni galangan pardameian na bani Jahowa, maningon rotaponkon do jolma ai humbani bangsani. 7:21 Dan apabila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, yakni kepada kenajisan berasal dari manusia, atau kepada hewan yang najis atau kepada setiap binatang yang merayap yang najis, lalu memakan dari pada daging korban keselamatan yang untuk TUHAN, maka haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya.”
7:22 Nini Jahowa ma hubani si Musa: 7:22 TUHAN berfirman kepada Musa:
7:23 Hatahon ma hubani halak Israel: Seng bulih panganonnima taboh-taboh ni lombu, biri-biri atap hambing pe. (bd. 3:17.) 7:23 “Katakanlah kepada orang Israel: Segala lemak dari lembu, domba ataupun kambing janganlah kamu makan.
7:24 Taboh-taboh ni bangkei ni pinahan atap taboh-taboh ni pinahan na pinarsilbak ni binatang boi do pargunahononkon ai, tapi sabonar seng boi anggo panganonnima ai. (2 Mus. 22:30.) 7:24 Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya.
7:25 Ai atap ise na mangankon taboh-taboh humbani pinahan na ginalangkon bahen galangan apuy bani Jahowa, maningon rotaponkon do hosahni hun tongah-tongah ni bangsani. 7:25 Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi TUHAN, nyawa orang yang memakan itu, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya.
7:26 Sonai homa seng bulih panganonnima daroh ni atap aha pe bani ganup ianannima, age daroh ni manuk-manuk atap daroh ni pinahan pe. (bd. 3:17.) 7:26 Demikian juga janganlah kamu memakan darah apa pun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan.
7:27 Barang ise na mangankon daroh, maningon raseionkon ia hun tongah-tongah ni bangsani. 7:27 Setiap orang yang memakan darah apa pun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya.”
7:28 Nini Jahowa ma hubani si Musa: 7:28 TUHAN berfirman kepada Musa, demikian:
7:29 Hatahon ma hubani halak Israel: Barang ise na manggalangkon galangan pardameianni bani Jahowa, maningon ia sandiri do na mamboan galanganni ai bani Jahowa humbani galangan pardameianni. 7:29 “Katakanlah kepada orang Israel: Orang yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada TUHAN, haruslah membawa kepada TUHAN sebagian dari korban keselamatannya itu sebagai persembahannya.
7:30 Maningon tanganni sandiri do mamboan galangan apuy bani Jahowa; taboh-taboh rap pakon tontonni do siboanonni, ase tontonni ai gabe galangan sitatangon, sitatangon ilobei ni Jahowa. (2 Mus. 29:24.) 7:30 Dengan tangannya sendirilah harus ia membawa segala korban api-apian TUHAN; adapun lemaknya, haruslah dibawanya beserta dadanya, supaya dadanya itu diunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan TUHAN.
7:31 Tutungon ni malim ai ma taboh-taboh ai bani anjap-anjap ai, tapi tontonni ai rupei ni si Aron pakon anakni ma ai. 7:31 Lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah, tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya.
7:32 Age hae-hae siamun na parlobei maningon bereonnima do bani malim bahen galangan sitatangon humbani galangan pardameiannima. (bd. 9:21.) 7:32 Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatanmu.
7:33 Barang ise humbani anak ni si Aron na manggalangkon daroh ni galangan pardameian rap pakon taboh-tabohni, maningon hae-hae siamun parlobei rupeini. 7:33 Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya.
7:34 Ai domma hubuat tonton galangan sitatangon ai, pakon hae-hae parlobei sitatangon ai humbani halak Israel, humbani galangan pardameian ni sidea, anjaha domma hubere ai hubani malim Aron pakon hubani anakni ai, gabe aturan na totap sadokah ni dokahni bani halak Israel. 7:34 Karena dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus telah Kuambil dari orang Israel dari segala korban keselamatan mereka dan telah Kuberikan kepada imam Harun, dan kepada anak-anaknya; itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selamanya.”
7:35 On do rupei na pansing bani si Aron pakon bani anakni ai humbani galangan apuy bani Jahowa, bani ari parbangkit ni sidea gabe malim bani Jahowa. 7:35 Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban api-apian TUHAN pada hari mereka itu disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi TUHAN;
7:36 Jahowa do mangkatahon, bereonkon ni halak Israel ai bani sidea bani ari pamminakion ni sidea; gabe aturan na totap ma ai sadokah ni dokahni bani ginompar ni sidea. 7:36 itulah yang harus diserahkan menurut perintah TUHAN dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka itu diurapi-Nya; itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi mereka turun-temurun.
7:37 Ai ma titah galangan situtungon, galangan sipanganon, galangan pardousaon, galangan parsalahan, galangan pangondosonkon ni tohonan pakon galangan pardameian, (bd. 6:13; 2 Mus. 29.) 7:37 Itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentahbisan dan korban keselamatan,
7:38 na tinonahkon ni Jahowa hubani si Aron i dolog Sinai, bani ari na hinatahonni ai halak Israel manggalangkon galangan ni sidea bani Jahowa i halimisan dohorhon Sinai. 7:38 yang diperintahkan TUHAN kepada Musa di atas gunung Sinai pada hari TUHAN memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada TUHAN di padang gurun Sinai.
<< Imamat 6 Imamat 8 >>