Imamat 6

Pasal Galangan Situtungon
1(5-20) Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa, 1 TUHAN berfirman kepada Musa:
2(5-21) “Anggo mardousa sada halak gabe manlanggar ia dompak parentah ni Jahowa marhitei na mangoto-otoi hasomanni marhitei barang na pinasimpankon atap na pinalimihon hu bani, atap marhitei na manrampok, atap marhitei na manamun hasomanni, 2 “Apabila seseorang berbuat dosa dan berubah setia terhadap TUHAN, dan memungkiri terhadap sesamanya barang yang dipercayakan kepadanya, atau barang yang diserahkan kepadanya atau barang yang dirampasnya, atau apabila ia telah melakukan pemerasan atas sesamanya,
3(5-22) atap dong jumpahsi na magou gabe iporsou ai, anjaha salah parbijani marhitei atap aha pe gabe boi mardousa ia halani ai, 3 atau bila ia menemui barang hilang, dan memungkirinya, dan ia bersumpah dusta–dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang, sehingga ia berdosa–
4(5-23) anggo mardousa ia sonai gabe marsalah, maningon pasuangonni do ugas na dob nirampokni ai, atap na sinamunni ai, atap na dob pinasimpankon ai bani, atap ugas na magou na dob jumpahsi ai, 4 apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya atau yang telah diperasnya atau yang telah dipercayakan kepadanya atau barang hilang yang ditemuinya itu,
5(5-24) atap aha pe tene na dob binijahonni ibagas sipaoto-oto, maningon pasuangonni do ai ganup anjaha tambahanni saparlima ni hunjai, anjaha berehononni ma ai hubani simadasi hinan, bani ari panggalangkononni bani galangan parsalahanni ai. 5 atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta. Haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah seperlima; haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya.
6(5-25) Anjaha maningon do boanonni hubani malim ai bahen galangan parsalahanni bani Jahowa sada biribiri tunggal na so martikas humbani pinahan etek, domu hubani taksiranmu bahen galangan parsalahan. 6 Sebagai korban penebus salahnya haruslah ia mempersembahkan kepada TUHAN seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, yang sudah dinilai, menjadi korban penebus salah, dengan menyerahkannya kepada imam.
7(5-26) Jadi malim ai ma mambahen pardearan bani ilobei ni Jahowa, gabe dapotan hasasapan ni dousa ma ia pasal haganup na hinorjahonni na parohkon salah bani.” 7 Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan TUHAN, sehingga ia menerima pengampunan atas perkara apapun yang diperbuatnya sehingga ia bersalah.”
Korban bakaran
8(6-1) Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa, 8 TUHAN berfirman kepada Musa:
9(6-2) “Hatahon ma hubani si Aron pakon hubani anakni ai sonon, on do titah pasal galangan situtungon. Ia galangan situtungon ai maningon tibal do i panggalangan ai layur saborngin das hubani patarni, anjaha maningon gara do torus apuy ai i atas ni anjapanjap ai. 9 “Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya: Inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya.
10(6-3) Maningon sorungkonon ni malim ai ma baju hiou silopakni, sonai homa saluar hiou silopakni hubani badanni, anjaha maningon buatonni do abuan ni galangan situtungon ai, dob bois ipangan apuy i atas anjapanjap ai, anjaha useihononni ma ai i lambung ni anjapanjap ai. 10 Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya, dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah.
11(6-4) Dob ai maningon tanggalanni do use pakeanni ai anjaha sorungkononni pakean na legan; dob ai boanonni ma abuan ai hu darat ni parsaranan ai hubani sada ianan na pansing. 11 Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu ke luar perkemahan ke suatu tempat yang tahir.
12(6-5) Anjaha apuy na i anjapanjap ai maningon gara tongtong, seng bulih mintop; maningon pagaraon ni malim do soban ganup sogod i atasni anjaha baturonni i atasni galangan situtungon anjaha tutungonni i atasni taboh-taboh ni galangan pardameian. 12 Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana.
13(6-6) Maningon tong-tong gara apuy i atas ni anjapanjap ai, seng bulih mintop. 13 Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam.”
Pasal Galangan Sipanganon Korban sajian
14(6-7) Anjaha on ma aturan pasal galangan sipanganon: Maningon anak ni si Aron do mangondoskonsi i lobei ni Jahowa hu lobei ni anjapanjap ai. 14 “Inilah hukum tentang korban sajian. Anak-anak Harun haruslah membawanya ke hadapan TUHAN ke depan mezbah.
15(6-8) Dob ai buatonni ma hunjai sampohul humbani itak ni galangan sipanganon ai, pakon humbani minakni pakon humbani dahupani na i atas ni galangan sipanganon ai, anjaha maningon tutungonni ma ai i atas ni anjapanjap ai bahen uap na misbou, rupei pardingatan bani Jahowa. 15 Setelah dikhususkan dari korban sajian itu segenggam tepung yang terbaik dengan minyak, serta seluruh kemenyan yang di atas korban sajian itu, maka haruslah semuanya dibakar di atas mezbah sehingga baunya menyenangkan sebagai bagian ingat-ingatannya bagi TUHAN.
16(6-9) Tapi teba-tebani ai panganon ni si Aron pakon anak-ni ma ai; ipangan ma ai seng marnamigar bani ianan na susi; i alaman ni lampolampo na pansing ai ma panganon ni sidea ai. 16 Selebihnya haruslah dimakan oleh Harun dan anak-anaknya; haruslah itu dimakan sebagai roti yang tidak beragi di suatu tempat yang kudus, haruslah mereka memakannya di pelataran Kemah Pertemuan.
17(6-10) Seng bulih patongkaon ai marhasoman na migar; rupei ni sidea ma ai na hubere humbani galangan apuy na hu bangku; pansing tumang do ai, usih songon galangan pardousaon ampa galangan parsalahan ai. 17 Janganlah itu dibakar beragi. Telah Kuberikan itu sebagai bagian mereka dari pada segala korban api-apian-Ku; itulah bagian maha kudus, sama seperti korban penghapus dosa dan korban penghapus salah.
18(6-11) Sagala dalahi na i tongah-tongah ni ginompar ni si Aron bulih do mangankon hunjai, in ma aturan sadokah ni dokahni ronsi ginomparnima pasal galangan apuy na bani Jahowa; barang ise na manjamah ai, gabe pansing ma ia.” 18 Setiap laki-laki di antara anak-anak Harun haruslah memakannya; itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun; itulah bagianmu dari segala korban api-apian TUHAN. Setiap orang yang kena kepada korban-korban itu menjadi kudus.”
19(6-12) Nini Jahowa ma hubani si Musa, 19 TUHAN berfirman kepada Musa:
20(6-13) “On ma galangan ni si Aron pakon anakni ai hubani Jahowa bani ari pamminakionni; saparsapuluh efa itak na lumat bahen galangan sipanganon ari-ari, satongahni sogod anjaha na satongah nari bodari. 20 “Inilah persembahan Harun dan anak-anaknya, yang harus dipersembahkan oleh mereka kepada TUHAN pada hari ia diurapi: sepersepuluh efa tepung yang terbaik sebagai korban sajian yang tetap, setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya pada waktu petang.
21(6-14) Ibagas balanga marhasoman minak do ai paulion; anjaha maningon agu botul do ai boanonmu bahen galangan sipanganon, mar sasantopik ma ai galangkononmu bahen uap na misbou bani Jahowa. 21 Haruslah itu diolah di atas panggangan bersama-sama minyak, setelah teraduk haruslah engkau membawanya dan mempersembahkannya sebagai korban sajian, sesudah dibakar dan berpotong-potong sebagai bau yang menyenangkan bagi TUHAN.
22(6-15) Malim na dob niminakan, ai ma gantihni humbani anakni, ia do sibahen ai gabe aturan sisadokah ni dokahni ma ai, maningon ganup do ai tutungon bani Jahowa. 22 Dan imam dari antara anak-anaknya yang diurapi sebagai penggantinya, haruslah mengolahnya; itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Seluruhnya haruslah dibakar bagi TUHAN.
23(6-16) sagala galangan sipanganon na ginalangkon ni malim, maningon bois do ai tutungon, seng bulih ai panganon.” 23 Tiap-tiap korban sajian dari seorang imam itu haruslah menjadi korban yang terbakar seluruhnya, janganlah dimakan.”
Korban penghapus dosa
24(6-17) Nini Jahowa ma hubani si Musa, 24 TUHAN berfirman kepada Musa, demikian:
25(6-18) “Hatahon ma hubani si Aron pakon hubani anakni ai, on do titah pasal galangan pardousaon. Bani ianan panayatan ni galangan situtungon ai do sayaton galangan pardousaon ai i lobei ni Jahowa, pansing sahalian do ai. 25 “Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya: Inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, di situlah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan TUHAN. Itulah persembahan maha kudus.
26(6-19) Malim na manggalangkon galangan pardousaon ai, ia do na mangankon ai; bani ianan na pansing do panganon ai, i alaman lampolampo partumpuan ai. 26 Imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa itulah yang harus memakannya; haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus, di pelataran Kemah Pertemuan.
27(6-20) Barang ise na manjamah daging ni galangan ai maningon pansing do, anjaha anggo mistak humbani daroh ai hubani sada pakean, maningon burihanmu do na hona mistak ai bani sada ianan na pansing. 27 Setiap orang yang kena kepada daging korban itu menjadi kudus, dan bila darahnya ada yang tepercik kepada sesuatu pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian itu di suatu tempat yang kudus.
28(6-21) Anjaha hudon tanoh panlompahanni ai, maningon bolahonkon do; tapi anggo ibagas hudon tombaga do ai ilompah, maningon tangkas do ai usahon anjaha burihan ibagas bah. 28 Dan belanga tanah, tempat korban itu dimasak, haruslah dipecahkan, dan jikalau dimasak di dalam belanga tembaga, haruslah belanga itu digosok dan dibasuh dengan air.
29(6-22) Sagala dalahi na i tongah-tongah ni malim ai boi do mangankon ai; pansing sahalian do ai. 29 Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya; itulah persembahan maha kudus.
30(6-23) Tapi sagala galangan pardousaon anggo domma pala tarboan humbani darohni ai hubagas lampolampo partumpuan bahen pardearan bani ianan na pansing ai, seng bulih panganon ai, maningon tutungon do ai ibagas apuy.” 30 Tetapi setiap korban penghapus dosa, yang dari darahnya dibawa sebagian ke dalam Kemah Pertemuan untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api.”
<< Imamat 5 Imamat 7 >>