Imamat 5

5:1 Anggo mardousa sada halak, marhitei na mambogei hata pamuraion, anjaha ia saksi, atap ia sandiri na mambogei ai atap adong na pabotohkon bani, hape seng ipatugah, mangonai ma salah ai bani. (5 Mus. 19:15-21.) 5:1 Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki, dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri.
5:2 Atap anggo ijamah sada halak sada barang na mabutak, ai ma bangkei ni binatang na mabutak, atap bangkei ni pinahan na mabutak, atap bangkei ni gilok-gilok na mabutak, age seng ibagas botohni, butak do ia halani ai anjaha marsalah. (bd. 11:24.) 5:2 Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah.
5:3 Atap anggo tarjamahsi habutakon ni jolma, atap habutakon na ijahanin pe ai, gabe butak do ia bahenonni ai; age seng ibagas botohni ai lobei, gabe ibotoh use, parsalah ma ia ijai. 5:3 Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apa pun juga ia menjadi najis, tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah.
5:4 Atap anggo adong sada halak, na tarlanjur bibirni mangkatahon bija laho mangkorjahon na masambor atap na madear, pasal haganup tene na tarlanjur ibijahon jolma, age seng ibagas botohni ai lobei, gabe ibotoh use, parsalah ma ia ibagas ai. 5:4 Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apa pun juga yang diucapkan orang dengan teledor, tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu.
5:5 Anggo marsalah sada halak ibagas ai, maningon sopotkononni do na dob mardousa ia ibagas ai, 5:5 Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu,
5:6 anjaha boanonni ma galangan pardousaonni hubani Jahowa halani salah na binahenni ai, sada boru-boru humbani pinahan etek, sada anak ni biri-biri atap sada hambing, anjaha malim ai do mambahen pardearan bani halani dousani ai. 5:6 dan haruslah ia mempersembahkan kepada TUHAN sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing, menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya.
5:7 Tapi anggo seng sungkup gogohni patukkon sada biri-biri, maningon boanonni bahen galangan ni hubani Jahowa, halani dousa na binahenni ai, dua kuhuy barang dua anak ni asas, sada bahen galangan pardousaon, na sada nari bahen galangan situtungon. 5:7 Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada TUHAN dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran.
5:8 Anjaha maningon boanonni do ai hubani malim ai, ase igalangkon na parlobei ai bahen galangan pardousaon; maningon puloskononni do uluni hampit tangkuhukni, tapi seng bulih rotap ai. (bd. 1:15.) 5:8 Haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa itu. Dan haruslah ia memulas kepalanya pada pangkal tengkuknya, tetapi tidak sampai terpisah.
5:9 Dob ai pispiskononni ma deba humbani daroh ni galangan pardousaon ai hu dingding ni anjap-anjap ai, tapi daroh na teba ai, tiriskononni ma hu dasor ni anjap-anjap ai, ai ma galangan pardousaon. 5:9 Sedikit dari darah korban penghapus dosa itu haruslah dipercikkannya ke dinding mezbah, tetapi darah selebihnya haruslah ditekan ke luar pada bagian bawah mezbah; itulah korban penghapus dosa.
5:10 Dob ai maningon galangkononni do na paduahon ai bahen galangan situtungon, mangihutkon aturan, anjaha malim ai ma mambahen bani pardearan halani dousa na binahenni ai, jadi dapotan hasasapan ni dousa ma ia. (bd. 1:14.) 5:10 Yang kedua haruslah diolahnya menjadi korban bakaran, sesuai dengan peraturan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan.
5:11 Tapi anggo seng sungkup gogohni patukkon dua kuhuy barang dua anak ni asas, maningon boanonni do bahen galanganni halani dousa na hinorjahonni ai, saparsapuluh efa itak na lumat bahen galangan pardousaon, seng bulih nahkononni minak hujai, barang bahenonni hamonan huatasni, halani galangan pardousaon do ai. (bd. 2:1.) 5:11 Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu sepersepuluh efa tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa.
5:12 Maningon boanonni ma ai hubani malim, anjaha buaton ni malim ai ma sampohul hunjai bahen rupei pardingatan, anjaha tutungonni ma ai iatas ni anjap-anjap bahen galangan apuy bani Jahowa, ai ma galangan pardousaon. 5:12 Lalu haruslah itu dibawanya kepada imam dan imam itu haruslah mengambil dari padanya segenggam sebagai bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah di atas segala korban api-apian TUHAN; itulah korban penghapus dosa.
5:13 Sonai ma bahenon ni malim ai pardearan bani halani dousa na hinorjahonni ibagas sada pahara ondi, ase dapotan hasasapan ni dousa ia; na lobih ai, rupei ni malim do ai, songon galangan sipanganon ai. (bd. 2:3.) 5:13 Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam, sama seperti korban sajian.”
5:14 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 5:14 TUHAN berfirman kepada Musa:
5:15 Anggo adong sada halak na mangorui anjaha na mardousa, dompak na ijahanin pe na pinapansing ni Jahowa, tapi seng ituntun, maningon boanonni do bahen galangan parsalahanni hubani Jahowa, sada biri-biri tunggal na so martikas humbani pinahan etek, ansa taksiranmu domu bani sekel pirak, mangihutkon sekel bani ianan na pansing in, ai ma galangan parsalahan. 5:15 “Apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada TUHAN, maka haruslah ia mempersembahkan kepada TUHAN sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut syikal perak, yakni menurut syikal kudus, menjadi korban penebus salah.
5:16 Anjaha barang sadiha na nioruanni marhiteihon ni dousani humbani ugas na pansing ai maningon pasuangonni do, anjaha maningon tambahanni saparlima hunjai anjaha bereonni ai hubani malim, jadi malim ai ma mambahen pardearan bani, gabe dapotan hasasapan ni dousa ma ia. (ay. 23:24; bd. 22:14.) 5:16 Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa, haruslah dibayar gantinya dengan menambah seperlima, lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan.
5:17 Anggo mardousa sada halak gabe ihorjahon na so bulih bahenonni namin mangihutkon titah ni Jahowa, age seng ibotoh ai, parsalah do ia ibagas ai, jadi maningon mangonai papa hubani, 5:17 Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang TUHAN tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri.
5:18 gabe maningon boanonni ma hubani malim humbani pinahan etek, sada biri-biri tunggal na so martikas domu hubani taksiranmu bahen galangan parsalahan, anjaha malim ai ma mambahen pardearan bani halani hakahouon na so niutuskonni ai, anjaha dapotan hasasapan ni dousa ma ia. 5:18 Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, yang sudah dinilai, sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan.
5:19 In ma galangan parsalahan, halani na dob marsalah ia bani Jahowa (Jes. 53:10.) 5:19 Itulah korban penebus salah; orang itu sungguh bersalah terhadap TUHAN.”
<< Imamat 4 Imamat 6 >>