Imamat 4

4:1 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 4:1 TUHAN berfirman kepada Musa:
4:2 Hatahon ma hubani halak Israel: Anggo adong barang ise na mardousa ibagas na so tinuntunni dompak sada titah ni Jahowa, gabe ihorjahon barang aha na so bulih horjaonkonni namin: 4:2 “Katakanlah kepada orang Israel: Apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang TUHAN dan ia memang melakukan salah satu dari padanya,
4:3 Anggo malim na dob mininakan do na mardousa ai, gabe iparoh hasalahan hubani bangsa ai, maningon galangkononni do halani dousani na dob hinorjahonni ai sada anak ni lombu na so martikas hubani Jahowa bahen galangan pardousaon. 4:3 maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada TUHAN karena dosa yang telah diperbuatnya itu, seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa.
4:4 Maningon boanonni ma lombu ai hu labah ni lampo-lampo partumpuan ai, hulobei ni Jahowa, anjaha tampeihononni ma tanganni hu ulu ni lombu ai, anjaha sayatonni ma lombu ai ilobei ni Jahowa. 4:4 Ia harus membawa lembu itu ke pintu Kemah Pertemuan, ke hadapan TUHAN, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu, dan menyembelih lembu itu di hadapan TUHAN.
4:5 Dob ai buaton ni malim na dob mininakan ai ma humbani daroh ni lombu ai anjaha iboan ma ai hubagas lampo-lampo partumpuan ai. 4:5 Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu, lalu membawanya ke dalam Kemah Pertemuan.
4:6 Sornobkonon ni malim ai ma jari-jarini hubagas daroh ai, anjaha pispiskononni ma humbani daroh ai pitu hali ilobei ni Jahowa ilobei ni tirei ni ianan na mapansing ai. (bd. 8:11; 14:7.) 4:6 Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu, dan memercikkan sedikit dari darah itu, tujuh kali di hadapan TUHAN, di depan tabir penyekat tempat kudus.
4:7 Maningon lapuhonon ni malim ai homa humbani daroh ai hubani tanduk ni anjap-anjap panutungan ni dahupa na misbou ai ilobei ni Jahowa, na ibagas lampo-lampo partumpuan ai, dob ai ganup daroh na teba ai humbani lombu ai, maningon useihononni do ai hu dasor ni anjap-anjap panggalangan ni galangan situtungon na i labah ni lampo-lampo partumpuan ai. 4:7 Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian, yang ada di hadapan TUHAN di dalam Kemah Pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu Kemah Pertemuan.
4:8 Maningon buatonni do ganup taboh-taboh ni lombu galangan pardousaon ai, sonai age taboh-taboh na manrongkob bituhani ronsi ganup taboh-taboh na iatas ni bituhani ai; (2 Mus. 30:1, 6; 40:6.) 4:8 Segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu,
4:9 sonai homa piah-piahni na dua ai pakon taboh-taboh na longkot hujai na bani binongeini, sonai homa bongbong daroh na dalngop bani atei-atei ai, rap pakon piah-piah ma buatonni ai, 4:9 dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu,
4:10 dos songon na binuatni ai humbani lombu galangan pardameian, anjaha maningon galangkonon ni malim ma ai iatas ni anjap-anjap panggalangan ni galangan situtungon. 4:10 sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan. Imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran.
4:11 Tapi anggo bobak ni lombu ai rap pakon ganup dagingni, uluni, naheini, bituhani pakon ginagatni, (bd. 8:17.) 4:11 Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya, beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya,
4:12 ganup lombu ai tene maningon boanonni hudarat ni parsaranan ai, hubani sada ianan na pansing, hubani pandurusan ni abuan, anjaha maningon tutungonni do ai iatas soban ibagas apuy, maningon iatas pandurusan ni abuan do tutungonni ai. (bd. 6:4; Heb. 13:11.) 4:12 jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya ke luar perkemahan, ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu.
4:13 Anggo ganup tumpuan ni Israel do na mardousa ai halani na so tinuntunni, anjaha ponop ai humbani pangidah ni tumpuan ai, gabe ihorjahon sidea na manlanggar dompak sada titah ni Jahowa, na so bulih namin horjarhononkon, gabe salah sidea, (4 Mus. 15:24.) 4:13 Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang TUHAN, dan mereka bersalah,
4:14 hape talar use hubani tumpuan ai dousa na hinorjahon ni sidea ai, maningon galangkononkon ni tumpuan ai do sada anak ni lombu bahen galangan pardousaon, anjaha maningon boanonni do ai hulobei ni lampo-lampo partumpuan ai. (Rom 8:3.) 4:14 maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan Kemah Pertemuan.
4:15 Tampeihonon ni pangintuai ni tumpuan ai ma tangan ni sidea bani ulu ni lombu ai ilobei ni Jahowa, anjaha sayatonni ma lombu ai ilobei ni Jahowa. 4:15 Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan TUHAN, dan lembu itu harus disembelih di hadapan TUHAN.
4:16 Dob ai boanon ni malim na dob mininakan ai ma deba humbani daroh ni lombu ai hu lampo-lampo partumpuan ai, 4:16 Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam Kemah Pertemuan.
4:17 anjaha sornobhonon ni malim ai ma jari-jarini hubagas daroh ai, anjaha pispiskononni ma ai pitu hali ilobei ni Jahowa hampit lobei ni tirei ai. 4:17 Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya tujuh kali di hadapan TUHAN, di depan tabir.
4:18 Maningon lapuhononni homa humbani daroh ai hubani tanduk ni anjap-anjap, na ilobei ni Jahowa, na ibagas lampo-lampo partumpuan ai, anjaha ganup daroh na teba ai maningon useihononni do ai hu dasor ni anjap-anjap panggalangan ni galangan situtungon, na i labah ni lampo-lampo partumpuan ai. 4:18 Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan TUHAN di dalam Kemah Pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu Kemah Pertemuan.
4:19 Tapi ganup taboh-taboh ai maningon buatonni do hunjai anjaha tutungonni iatas ni anjap-anjap ai. 4:19 Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah.
4:20 Maningon bahenonni do hubani lombu ai, usih songon na binahenni hubani lombu pardousaon ai, maningon sonai do bahenonni ai. Sonai ma bahenon ni malim ai pardearan bani sidea, gabe dapotan hasasapan ni dousa sidea. 4:20 Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu: seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa, demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan.
4:21 Anjaha maningon boanonni do lombu ai hudarat ni parsaranan ai, anjaha tutungonni ma ai songon na dob tinutungni lombu na parlobei ai, ai ma gabe galangan pardousaon bani tumpuan ai. (ay. 11, 12.) 4:21 Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu ke luar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah.
4:22 Anggo mardousa sada raja humbani na so tinuntunni gabe ihorjahon na so bulih namin horjaonkonni, mangihutkon titah ni Jahowa Naibatani, gabe marsalah ia marhitei ai; 4:22 Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang TUHAN, Allahnya, sehingga ia bersalah,
4:23 anggo domma talar bani dousani na hinorjahonni ai, maningon boanonni do sada hambing tunggal na so martikas bahen galanganni. 4:23 maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela.
4:24 Tampeihononni ma tanganni hubani ulu ni hambing tunggal ai, lanjar sayatonni ma ai bani ianan panayatan ni galangan situtungon ilobei ni Jahowa, ai ma gabe galangan pardousaon. 4:24 Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan TUHAN; itulah korban penghapus dosa.
4:25 Dob ai buaton ni malim ai ma deba humbani daroh ni galangan pardousaon ai marhitei jari-jarini, anjaha lapuhononni ma ai hubani tanduk ni anjap-anjap panggalangan ni galangan situtungon ai; ia daroh na teba ai useihononni ma ai hu dasor ni anjap-anjap panggalangan ni galangan situtungon ai. 4:25 Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran.
4:26 Tapi anggo taboh-tabohni ai ganup, maningon tutungonni do ai bani anjap-anjap, usih songon taboh-taboh ni galangan pardameian. Sonai ma pardearan halani dousani bahenon ni malim ai, gabe dapotan hasasapan ni dousa ma ia. 4:26 Tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah, seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan.
4:27 Anggo mardousa sahalak simbuei pangisi ni nagori in halani na so tinuntunni, marhiteihon na manlanggar sada humbani titah ni Jahowa, gabe marsalah ia; 4:27 Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang TUHAN, sehingga ia bersalah,
4:28 jadi anggo domma talar bani dousani na hinorjahonni ai, maningon boanonni sada hambing boru-boru na so martikas bahen galangan halani dousani na dob hinorjahonni ai. 4:28 maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela.
4:29 Tampeihononni ma tanganni bani ulu ni galangan pardousaon ai, lanjar sayatonni ma ai bani ianan ni galangan situtungon. 4:29 Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran.
4:30 Dob ai buaton ni malim ma deba humbani darohni ai marhitei jari-jarini, anjaha lapuhononni ma ai bani tanduk ni anjap-anjap panggalangan ni galangan situtungon ai, anjaha darohni na teba ai useihononni ma hu dasor ni anjap-anjap ai. 4:30 Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah.
4:31 Tapi ganup taboh-tabohni ai maningon buatonni do ai, songon pambuatni bani taboh-taboh ni galangan pardameian, anjaha tutungon ni malim ai ma ai bani anjap-anjap ai, bahen uap na misbou bani Jahowa. Sonai ma pardearan bahenon ni malim ai bani, jadi dapotan hasasapan ni dousa ma ia. (bd. 3:14, 15.) 4:31 Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan, lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi TUHAN. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan.
4:32 Anggo anak ni biri-biri iboban bahen galangan pardousaonni maningon boru-boru na so martikas do boanonni. 4:32 Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela.
4:33 Anjaha tampeihononni ma tanganni bani ulu ni galangan pardousaon ai, lanjar sayatonni ma ai bahen galangan pardousaon bani ianan panayatan ni galangan situtungon ai. 4:33 Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu, dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran.
4:34 Dob ai buaton ni malim ma deba humbani darohni ai marhitei jari-jarini, anjaha lapuhononni ma ai bani tanduk ni anjap-anjap panggalangan ni galangan situtungon ai, anjaha darohni na teba ai useihononni ma hu dasor ni anjap-anjap ai. 4:34 Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah.
4:35 Tapi taboh-tabohni ai ganup maningon do ai, songon pambuatni bani taboh-taboh ni anak ni biri-biri humbani galangan pardameian, anjaha maningon tutungon ni malim ma ai bani anjap-anjap ai bahen galangan apuy bani Jahowa. Sonai ma pardearan bahenon ni malim ai bani halani dousa na hinorjahonni ai, jadi dapotan hasasapan ni dousa ma ia. 4:35 Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan, lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah di atas segala korban api-apian TUHAN. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan.
<< Imamat 3  Imamat 5 >>