Imamat 25

Minggu 21 Juni 2020, 2 Dob Trinitas: Ambilan 3 Musa 25:1-13; Sibasaon Pangungkabon 7:1-3
25:1 Nini Jahowa ma hubani si Musa iatas ni dolog Sinai: 25:1 TUHAN berfirman kepada Musa di gunung Sinai:
25:2 Hatahon ma hubani halak Israel: Anggo masuk ma hanima hu tanoh sibereonkai bennima, maningon marparsaranan Sabat do tanoh ai bani Jahowa. 25:2 “Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka: Apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan Kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi TUHAN.
25:3 Ibagas onom tahun boi do tidahanmu jumamu, anjaha ibagas onom tahun boi do paborsihonmu ranting ni hayu anggurmu, anjaha ipatumpu buahni, (2 Mus. 23:10, 11; 5 Mus. 15:1-11.) 25:3 Enam tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan enam tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu,
25:4 tapi papitutahunkon maningon marparsaranan Sabat do tanoh ai, ai ma Sabat bani Jahowa; seng bulih tidahanmu jumamu atap paborsihonmu ranting ni hayu anggurmu. 25:4 tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi TUHAN. Ladangmu janganlah kautaburi dan kebun anggurmu janganlah kaurantingi.
25:5 Ia sagak ni pariamamu seng bulih pariamaonmu, anjaha buah ni hayu anggur na so pinaborsihmu pe, seng bulih patumpuonmu; tahun parsaranan Sabat do in bani tanoh in. 25:5 Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kautuai dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kaupetik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu.
25:6 Ia gogoh ni tanoh in sadokah tahun parsaranan Sabat ai, gabe sipanganon ma ai bennima, bam ampa bani jabolonmu dalahi ampa bani jabolonmu naboru, sonai homa bani halak gajianmu ampa bani halak dagang na marianan i lambungmu; 25:6 Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu.
25:7 dihut do pinahanmu ampa binatang na adong i tanohmu gabe sipangan gogoh ni tanoh in. 25:7 Juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya.
25:8 Anjaha maningon hiraounmu do bam pitu tahun Sabat, ai ma pitu hali pitu tahun; ase dokah ni na pitu tahun Sabat ai, ai ma ompat puluh siah tahun. 25:8 Selanjutnya engkau harus menghitung tujuh tahun sabat, yakni tujuh kali tujuh tahun; sehingga masa tujuh tahun sabat itu sama dengan empat puluh sembilan tahun.
25:9 Jadi pahataonmu ma tarompet partingting ai, bani ari sapuluh bulan pitu; bani ari pardearan do pahataonmu tarompet ai bani sab tanohmu. (bd. 23:27.) 25:9 Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal sepuluh bulan itu; pada hari raya Pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu.
25:10 Maningon papansingonmu do tahun palimapuluhon ai, anjaha tingtingkononkon haluahon i tanoh in, bani haganup na marianan ijin, maningon tahun parolob-olobon do in bennima. Mulak ma ijai hanima ganup hu parbagiananni anjaha ganup hanima hubani sindohorni. (Jes. 61:2; Luk. 4:19.) 25:10 Kamu harus menguduskan tahun yang kelima puluh, dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya.
25:11 Tahun parolob-olobon do tahun palimapuluhon ai bennima; bani panorang ai seng bulih hanima manabur sonai homa mamariamai sagak-sagakni, atap mambuat buah anggur humbani hayu anggur na so pinauli-uli ai. 25:11 Tahun yang kelima puluh itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya.
25:12 Ai tahun parolob-olobon do ai, maningon pansing do ai bennima. Ia sipanganonnima, ai ma gogoh ni ladang na tubuh-tubuh sonin. 25:12 Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu; hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang.
25:13 Bani tahun parolob-olobon ai, maningon mulak do hanima ganup hu parbagiananni bei. 25:13 Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya.
25:14 Anggo ijual ho atap aha bani hasomanmu atap iboli ho atap aha humbani hasomanmu, ulang ma adong na marsisedaan bennima. (1 Tes. 4:6.) 25:14 Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli dari padanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain.
25:15 Marguru hubani bilangan ni tahun dob salpu tahun parolob-olobon ai do ho mamboli sibolionmu humbani hasomanmu, anjaha marguru hubani bilangan ni pariama do jualonni ai bam. 25:15 Apabila engkau membeli dari sesamamu haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel, dan apabila ia menjual kepadamu haruslah menurut jumlah tahun panen.
25:16 Anggo buei ope tahunni maningon pabanggalon do bolini, tapi anggo otik mando tahunni maningon paotikon do bolini, ai marguru hubani buei ni pariama do jualonni ai bam. 25:16 Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya, dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu.
25:17 Seng bulih marsisedaan hanima, tapi maningon marhabiaran do hanima bani Jahowa; ai Ahu do Jahowa Naibatanima. 25:17 Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab Akulah TUHAN, Allahmu.
25:18 Halani ai horjahon hanima ma titahku, anjaha ramotkon hanima ma paraturanku anjaha dalankon domu hujai, gabe sonang ma hanima marianan i tanoh in. (bd. 26:5; 1 Raj. 5:5.) 25:18 Demikianlah kamu harus melakukan ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada peraturan-Ku serta melakukannya, maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tenteram.
25:19 Bereon ni tanoh in ma buahni, gabe bosur hanima, anjaha marsonang-sonang hanima marianan ijai. 25:19 Tanah itu akan memberi hasilnya, dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tenteram.
25:20 Ra nini uhurnima: Aha ma panganonnami bani tahun papituhon ai? Ai seng bulih manabur hanami, anjaha seng bulih patumpuonnami gogohni. 25:20 Apabila kamu bertanya: Apakah yang akan kami makan dalam tahun yang ketujuh itu, bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami?
25:21 Pasogoponku do pasu-pasungku bennima bani tahun paonomkon ai, ase ibere ai gogohni sungkup tolu tahun. (5 Mus. 28:8.) 25:21 Maka Aku akan memerintahkan berkat-Ku kepadamu dalam tahun yang keenam, supaya diberinya hasil untuk tiga tahun.
25:22 Anggo manabur hanima bani tahun paualuhkon panganonnima ope omei usang, das bani tahun pasiahkon, paima roh omei bayu, panganonnima do usang-ni ai. 25:22 Dalam tahun yang kedelapan kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang kesembilan, sampai masuk hasilnya, kamu akan memakan yang lama.”
25:23 Seng bulih jualon tanoh ai sipatei-patei, ai Ahu do simada tanoh ai, ia hanima halak dagang anjaha panginsolat do hanima i lambungku. (Ps. 39:13.) 25:23 “Tanah jangan dijual mutlak, karena Akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagi-Ku.
25:24 Bani haganup tanoh parbagianannima ai, maningon palopasonnima do tobuson tanoh. 25:24 Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah.
25:25 Anggo gabe miskin hasomanmu sabangsa, gabe ijual sabagian humbani parbagiananni, jadi na dohor hubani ma roh manobus na dob jinual ni saninani ai. (Rut 4:3, 4.) 25:25 Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu.
25:26 Tapi anggo dong sada halak, na so adong sipanobus ai bani, hape lambin marpansarian do ia gabe jumpahsi partobusni ai, 25:26 Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu, sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu,
25:27 jadi parkirahononni ma tahun-tahun dob panjualan ai, anjaha teba-teba ni ai ipaulak ma hubani halak panjualanni ai, ase mulak use ai gabe parbagiananni. 25:27 maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli dari padanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya.
25:28 Tapi anggo seng sungkup jumpahsi na sabuei ni partobusni ai, jadi tading ibagas tangan ni sipamboli ai ma na jinualni ai das bani tahun parolob-oloban ai; bani tahun parolob-oloban ai maluah ma ai maluah ma ai, mulak hubani simada ai hinan. 25:28 Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel; dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas, dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya.”
25:29 Anggo ijual sada halak rumahni ibagas sada huta sipartembok, bulih do tobusonni ai ibagas na satahun ai dob ijual ai; ibagas na satahun ai do marhak ia manobus ai. 25:29 “Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya; hak menebus berlaku hanya satu tahun.
25:30 Anggo seng itobus ai bani na satahun ai, patei ma rumah na ibagas huta sipartembok ai bani sipamboli ai torus ronsi bani ginomparni; age bani tahun parolob-oloban ai, seng mulak ai. 25:30 Tetapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun; dalam tahun Yobel rumah itu tidaklah bebas.
25:31 Tapi anggo rumah-rumah na ibagas huta, na so martembok ope inggotni ai, hiraon do ai masuk bani ladang ni nagori ai, boi do tobuson ai, anjaha maningon mulak do ai bani tahun parolob-oloban. 25:31 Tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu, atasnya harus ada hak menebus dan dalam tahun Yobel rumah itu harus bebas.
25:32 Tapi anggo pasal huta-huta ni halak Levi, ai ma rumah-rumah na ibagas huta parbagianan ni sidea ai, bulih do tobuson ni malim ai bani sagala panorang. (4 Mus. 35.) 25:32 Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya.
25:33 Anggo adong sada halak Levi na so mandalankon panobusion ai, jadi rumah na ibagas huta parbagiananni, na dob jinualni ai, mulak do ai bani tahun parolob-oloban, ai rumah-rumah na ibagas huta ni halak Levi, parbagianan ni sidea do ai itongah-tongah ni halak Israel. 25:33 Sekalipun dari antara orang Lewi yang melakukan penebusan, tetapi rumah yang terjual di kota miliknya itu haruslah bebas dalam tahun Yobel, karena segala rumah di kota-kota orang Lewi adalah milik mereka masing-masing di tengah-tengah orang Israel.
25:34 Tapi anggo sampalan, na masuk hubani huta ni sidea ai, seng bulih jualon ai, ai parbagianan ni sidea do ai lalab. 25:34 Dan padang penggembalaan sekitar kota-kota mereka janganlah dijual, karena itu milik mereka untuk selama-lamanya.”
25:35 Anggo lambin miskin hasomanmu sabangsa i lambungmu, anjaha seng tarsarihonsi be dirini i lambungmu, maningon tolonganmu do ia, ase age pe halak dagang ia atap panginsolat pe, boi manggoluh i lambungmu. 25:35 “Apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antaramu.
25:36 Seng bulih buatonmu humbani bunga ni duit atap untung na banggal, tapi maningon marhabiaran do ho bani Naibatamu, ase boi manggoluh hasomanmu i lambungmu. 25:36 Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba dari padanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu.
25:37 Seng bulih papinjamhononmu duitmu marbunga hubani, barang pahudungkononmu bani omeimu laho mambuat untung hunjai.(2 Mus. 22:24; 5 Mus. 23:20; Neh. 5:7, 8; Ps. 15:5; Mat. 5:42.) 25:37 Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kauberikan dengan meminta riba.
25:38 Ai Ahu do Jahowa, Naibatanima, na dob mambobahon hanima luar hun tanoh Masir, laho mamberehon bennima tanoh Kanaan, ase Ahu gabe Naibatanima. 25:38 Akulah TUHAN, Allahmu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, untuk memberikan kepadamu tanah Kanaan, supaya Aku menjadi Allahmu.
25:39 Anggo lambin miskin hasomanmu sabangsa i lambungmu, pala ijualhon dirini bam, seng bulih songon jabolon ia pahorjahononmu; (2 Mus. 21:2.) 25:39 Apabila saudaramu jatuh miskin di antaramu, sehingga menyerahkan dirinya kepadamu, maka janganlah memperbudak dia.
25:40 maningon songon halak sipangan gaji atap panginsolat do ia i lambungmu. Das bani tahun parolob-oloban ai do ia pambalosi bam, 25:40 Sebagai orang upahan dan sebagai pendatang ia harus tinggal di antaramu; sampai kepada tahun Yobel ia harus bekerja padamu.
25:41 dob ai maningon maluah sonin do ia laho humbam, ia rap pakon dakdanakni, mulak hubani sindohorni, mulak hubani parbagianan ni ompungni. 25:41 Kemudian ia harus diizinkan keluar dari padamu, ia bersama-sama anak-anaknya, lalu pulang kembali kepada kaumnya dan ia boleh pulang ke tanah milik nenek moyangnya.
25:42 Ai sidea pe juak-juak do, na dob huboan luar hun tanoh Masir; seng bulih jualon sidea songon jabolon. 25:42 Karena mereka itu hamba-hamba-Ku yang Kubawa keluar dari tanah Mesir, janganlah mereka itu dijual, secara orang menjual budak.
25:43 Seng bulih maborattu panrajaionmu bani, tapi maningon habiaranmu do Naibatamu. (ay. 53; Eps. 6:9.) 25:43 Janganlah engkau memerintah dia dengan kejam, melainkan engkau harus takut akan Allahmu.
25:44 Anggo sihol do marjabolon dalahi atap marjabolon naboru, bulih do bolionmu sidea humbani parbegu na marianan inggot hanima. 25:44 Tetapi budakmu laki-laki atau perempuan yang boleh kaumiliki adalah dari antara bangsa-bangsa yang di sekelilingmu; hanya dari antara merekalah kamu boleh membeli budak laki-laki dan perempuan.
25:45 Bulih do homa bolionnima humbani halak panginsolat, na manginsolat itongah-tongahnima, humbani ginompar ni sidea na marianan itongah-tongahnima, na tubuh i tanohnima; sidea ai bulih do hanima simadasi. 25:45 Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu boleh kamu membelinya dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu, yang dilahirkan di negerimu. Orang-orang itu boleh menjadi milikmu.
25:46 Bulih do sidea pateanhononnima bani anaknima i pudinima, bulih do parjabolononnima sidea tongtong. Tapi samah-samah saninanima, halak Israel, seng bulih makorastu hanima marsirajaan. 25:46 Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik; kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya, tetapi atas saudara-saudaramu, orang-orang Israel, janganlah memerintah dengan kejam yang satu sama yang lain.
25:47 Anggo lambin bayak sada halak dagang atap panginsolat i lambungmu, hape anggo saninamu lambin miskinni do i lambungni, gabe ijualhon dirini bani halak dagang atap panginsolat na i lambungmai, barang hubani ginompar ni halak dagang ai, 25:47 Apabila seorang asing atau seorang pendatang di antaramu telah menjadi mampu, sedangkan saudaramu yang tinggal padanya jatuh miskin, sehingga menyerahkan dirinya kepada orang asing atau pendatang yang di antaramu itu atau kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing,
25:48 bulih do ia tobuson dob jinualhonni ai dirini. Sahalak humbani saninani bulih do manobussi, 25:48 maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia,
25:49 barang parbapaonkonni barang parsaninaonkonni bulih do tobusonni ia, atap sindohor na legan humbani pangkuni, bulih do tobusonni ia; atap anggo lambin bayak ia, bulih do tobusonni dirini. 25:49 atau saudara ayahnya atau anak laki-laki saudara ayahnya atau seorang kerabatnya yang terdekat dari kaumnya atau kalau ia telah mampu, ia sendiri berhak menebus dirinya.
25:50 Tapi maningon bahenonni do parkiraan hubani na mambolisi ai, humbani tahun dob ijualhon dirini hubani das hu tahun parolob-oloban ai, anjaha partobusni ai maningon domu do ai hubani bilangan ni tahun ai; maningon songon sipangan gaji do parkirahononkon dakahni ai i lambungni. 25:50 Bersama-sama dengan si pembelinya ia harus membuat perhitungan, mulai dari tahun ia menyerahkan dirinya kepada orang itu sampai kepada tahun Yobel, dan harga penjualan dirinya haruslah ditentukan menurut jumlah tahun-tahun itu; masa ia tinggal pada orang itu haruslah dihitung seperti masa kerja orang upahan.
25:51 Anggo buei ope tahunni, maningon domu hujai paulakonni partobusni humbani bolini ai hinan. 25:51 Jikalau jumlah tahun itu masih besar, maka dari harga pembeliannya harus dikembalikan sebagai penebus dirinya menurut jumlah tahun itu.
25:52 Tapi anggo otik mando tahunni paima jumpah tahun parolob-oloban ai, maningon bahenonni do age parhiraanni ai pakonsi; domu hubani horjani ibagas tahun pangkorjaonkonni ai do paulakonni partobusni. 25:52 Jika waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel sedikit lagi saja, maka ia harus membuat perhitungan dengan orang itu; menurut jumlah tahun itulah ia harus membayar uang tebusan dirinya.
25:53 Maningon songon halak gajian do ia i lambungni tahun hu tahun; seng bulih makorastu parrajaionni bani i lobeinima. (ay. 43.) 25:53 Demikianlah ia harus tinggal padanya sebagai orang upahan dari tahun ke tahun. Janganlah ia diperintah dengan kejam oleh orang itu di depan matamu.
25:54 Tapi anggo seng hona tobus ia marhitei dalan na sonai, maningon maluah do ia rap pakon anakni bani tahun parolob-oloban ai. 25:54 Tetapi jikalau ia tidak ditebus dengan cara demikian, maka ia harus diizinkan keluar dalam tahun Yobel, ia bersama-sama anak-anaknya.
25:55 Ai juak-juak do bangku halak Israel; juak-juak do sidea, na dob hubobahon luar hun tanoh Masir; Ahu do Jahowa Naibatanima. 25:55 Karena pada-Kulah orang Israel menjadi hamba; mereka itu adalah hamba-hamba-Ku yang Kubawa keluar dari tanah Mesir; Akulah TUHAN, Allahmu.”
<< Imamat 24 Imamat 26 >>