Imamat 24

24:1 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 24:1 TUHAN berfirman kepada Musa:
24:2 Hatahon ma hubani halak Israel, ase iboan bam minak na pitah humbani buah ni jetun na giniling bani panggilingan, ase tarbahen torus manorus gara palita ai. (2 Mus. 27:20.) 24:2 “Perintahkanlah kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala.
24:3 Idarat ni hirei-hirei ni poti parpadanan ai, ibagas lampo-lampo na mapansing ai, ijai ma hoseihonon ni si Aron palita ai ilobei ni Jahowa humbani bodari das bani sogod, aturan na totap ma on torus bani ginomparnima. 24:3 Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum, di dalam Kemah Pertemuan, dari petang sampai pagi, di hadapan TUHAN. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun.
24:4 Iatas parpalitaan omas na pitah ma tongtong hoseihononni palita ai ilobei ni Jahowa. 24:4 Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan TUHAN.”
24:5 Maningon buatonmu do itak na lumat, anjaha masakonmu hunjai sapuluh dua ruti, ganup ruti dua parsapuluh efa do. 24:5 “Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar dua belas roti bundar dari padanya, setiap roti bundar harus dibuat dari dua persepuluh efa;
24:6 Maningon tibalhononmu do ai dua gugunan, onom ruti sagugunan, iatas ni meja omas pitah ai ilobei ni Jahowa. (2 Mus. 25:30.) 24:6 engkau harus mengaturnya menjadi dua susun, enam buah sesusun, di atas meja dari emas murni itu, di hadapan TUHAN.
24:7 Anjaha maningon nahkononmu do dahupa na pitah bani ganup gugunan, ase ai songon uap ni ruti ai gabe galangan apuy bani Jahowa. 24:7 Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun; kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi TUHAN.
24:8 Ganup ari Sabat do hoseihononni ai tongtong ilobei ni Jahowa halani bangsa Israel, bahen padan sadokah ni dokahni. 24:8 Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan TUHAN; itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya.
24:9 Gabe rupei ni si Aron ampa anakni do ai, anjaha bani ianan na mapansing do ai panganon ni sidea, halani parbagianan na mapansing tumang do ai bani humbani galangan apuy na bani Jahowa; aturan na totap do ai. 24:9 Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus; itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian TUHAN; itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya.”
24:10 Bani na sahali luar do anak ni sada boru Israel, tapi halak Masir do anggo bapani, hu tongah-tongah ni halak Israel; jadi martinggil ma anak ni boru Israel ai ampa sada halak Israel i parsaranan ai. 24:10 Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel sedang ayahnya seorang Mesir, di tengah-tengah perkemahan orang Israel; dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan.
24:11 Iapasi anak ni boru Israel ai do goran ni Jahowa anjaha iburai. Jadi iboan sidea ma ia hubani si Musa. Ia goran ni inangni si Selomit do, boru ni si Dibri, humbani marga Dan. (ay. 16.) 24:11 Anak perempuan Israel itu menghujat nama TUHAN dengan mengutuk, lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan.
24:12 Jadi ihurungkon sidea ma ia, paima talar bani sidea rosuh ni Jahowa. (4 Mus. 15:31.) 24:12 Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman TUHAN.
24:13 Jadi nini Jahowa ma hubani si Musa: 24:13 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Musa:
24:14 Boan ma sipamurai ai hu darat ni parsaranan in, anjaha sagala halak na manangarsi itampeihon ma tanganni bani uluni, anjaha paturut ma matei ia ipargijig ganup kuria in. 24:14 “Bawalah orang yang mengutuk itu ke luar perkemahan dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu, sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu.
24:15 Anjaha hatahon ma hubani halak Israel: Barang ise na mamurai Naibatani maningon porsanonni do dousani ai. 24:15 Engkau harus mengatakan kepada orang Israel, begini: Setiap orang yang mengutuki Allah harus menanggung kesalahannya sendiri.
24:16 Barang ise na mangapasi goran ni Jahowa maningon mateihononkon do, haganup do kuria in mampargijigsi; halak panginsolat atap parnagori in pe, anggo irisai goran ni Jahowa, maningon bunuhon do. (2 Mus. 20:7; Mat. 26:65.) 24:16 Siapa yang menghujat nama TUHAN, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu. Baik orang asing maupun orang Israel asli, bila ia menghujat nama TUHAN, haruslah dihukum mati.
24:17 Barang ise na mamunuh sada halak, maningon pamateion do ia. (2 Mus. 24:12.) 24:17 Juga apabila seseorang membunuh seorang manusia, pastilah ia dihukum mati.
24:18 Barang ise na mamunuh sada pinahan, maningon gantihonni do ai, pinahan gantih ni pinahan. 24:18 Tetapi siapa yang memukul mati seekor ternak, harus membayar gantinya, seekor ganti seekor.
24:19 Barang ise na mambahen hasedaon bani hasomanni, maningon sonai do bahenon hubani, (2 Mus. 21:23-25.) 24:19 Apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya:
24:20 ugah abul ni ugah, mata abul ni mata, ipon abul ni ipon, hasedaon na binahenni bani halak na legan ai do honahononkon bani. 24:20 patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi; seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya.
24:21 Barang ise na mamunuh pinahan maningon abulonni do ai, tapi barang ise na mamunuh sada jolma, maningon marutang hosah do ia. 24:21 Siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya, tetapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati.
24:22 Sada do uhum bennima, bani halak dagang age bani parnagori in, ai Ahu do Jahowa Naibatanima. (bd. 19:34; 2 Mus. 12:40.) 24:22 Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli, sebab Akulah TUHAN, Allahmu.”
24:23 Sonai ma ihatahon si Musa hubani halak Israel; iboan sidea ma panrisai ai luar hu darat ni parsaranan ai, jadi ipargijig sidea ma ia matei bani batu. Ase ibahen halak Israel ma songon na tinonahkon ni Jahowa hubani si Musa. (4 Mus. 15:36.) 24:23 Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel, lalu dibawalah orang yang mengutuk itu ke luar perkemahan, dan dilontarilah dia dengan batu. Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan TUHAN kepada Musa.
<< Imamat 23 Imamat 25 >>