Imamat 23

23:1 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 23:1 TUHAN berfirman kepada Musa:
23:2 Marsahap ma ho pakon halak Israel, hatahon ma hubani sidea: On ma panorang pesta bani Jahowa, sitingtingkononnima, gabe partumpuan na mapansing, on ma panorang pesta bangku: 23:2 “Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka: Hari-hari raya yang ditetapkan TUHAN yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang Kutetapkan, adalah yang berikut.
23:3 Ibagas na onom ari ma ihorjahon sagala horja, tapi anggo ari papituhon ai ari Sabat siparsaranonkon ma ai, ari partumpuan na mapansing; horja aha pe lang boi horjahononnima ijai bani haganup ianannima, ai ari Sabat do ai bani Jahowa. (2 Mus. 20:8-11.) 23:3 Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus; janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan; itulah sabat bagi TUHAN di segala tempat kediamanmu.
23:4 On do ari raya bani Jahowa, ari partumpuan na mapansing in, sitingtingkononkon bani panorang na dob tinontuhon hinan. (2 Mus. 23:14-19.) 23:4 Inilah hari-hari raya yang ditetapkan TUHAN, hari-hari pertemuan kudus, yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap.
23:5 Bani bulan sada, ari sapuluh ompat, marayak bodari, ijai ma pesta Paska bani Jahowa. (2 Mus. 12; 23:14; 34:18; 4 Mus. 28:16; 5 Mus. 16:1 ps.) 23:5 Dalam bulan yang pertama, pada tanggal empat belas bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi TUHAN.
23:6 Anjaha bani ari sapuluh lima bulan ai, ai ma pesta ruti na so niigaran bani Jahowa, pitu ari dokahni, maningon ruti na so niigaran do panganonnima. 23:6 Dan pada hari yang kelima belas bulan itu ada hari raya Roti Tidak Beragi bagi TUHAN; tujuh hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi.
23:7 Ari na parlobei ari partumpuan na mapansing do ai bennima; horja ari-ari ah ape lang bulih horjahononnima bani ari ai. 23:7 Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat.
23:8 Maningon galangkononnima do galangan bani Jahowa pitu ari torus; ari papituhon ai ari partumpuan na mapansing do homa ai bennima, horja ari-ari aha pe lang bulih horjahononnima ijai. 23:8 Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada TUHAN tujuh hari lamanya; pada hari yang ketujuh haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat.”
23:9 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubani si Musa: 23:9 TUHAN berfirman kepada Musa:
23:10 Marsahap ma ho hubani halak Israel, hatahon ma hubani sidea: Anggo das ma hanima hu tanoh ai, na sihol bereonkonkai bennima, anjaha marpariama hanima ijai, maningon boanonnima do radeiannima na parlobei bani malim, 23:10 “Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka: Apabila kamu sampai ke negeri yang akan Kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam,
23:11 anjaha ia ma na manatang radeian ai ilobei ni Jahowa, ase gabe harosuh hanima marhitei ai, bani ari dob ari Sabat do tatangan ni malim ai. (Mat. 28:1; 1 Kor. 15:20.) 23:11 dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan TUHAN, supaya TUHAN berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah sabat itu.
23:12 Anjaha bani ari panatangonnima bani radeian ai, maningon galangkononnima do sada anak ni biri-biri na so martikas, na marumur satahun bahen galangan situtungon bani Jahowa, 23:12 Pada hari kamu mengunjukkan berkas itu kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela, sebagai korban bakaran bagi TUHAN,
23:13 rap pakon galangan sipanganon hasomanni ai; dua parsapuluh efa itak na lumat, na niagu pakon minak bahen galangan situtungon, uap na misbou bani Jahowa, anjaha galangan siinumon hasomanni ai, ai ma anggur saparompat hin. 23:13 serta dengan korban sajiannya dari dua persepuluh efa tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, sebagai korban api-apian bagi TUHAN yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari seperempat hin anggur.
23:14 Anjaha seng bulih panganonnima ruti atap pinahpah, atap niitak pe das bani ari ai, das bani na iboan hanima galangannima ai bani Naibatanima; aturan na totap ma ai, torus marsundut-sundut bani haganup ianannima. 23:14 Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti, atau bertih gandum atau gandum baru, sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu; itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu.
23:15 Dob ai maningon hiraonnima do olat ni ari dob Sabat ai, olat ni ari dob iboan hanima radeian tatangan ai; maningon gok do ai pitu minggu. (2 Mus. 23:16; 34:22; 4 Mus. 28:1-26; 5 Mus. 16:9-12.) 23:15 Kemudian kamu harus menghitung, mulai dari hari sesudah sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap tujuh minggu;
23:16 Das bani ari dob ari Sabat na papituhon ai lima puluh ari ma ai hiraonnima; jadi maningon galangkononnima do galangan sipanganon na baru bani Jahowa. 23:16 sampai pada hari sesudah sabat yang ketujuh kamu harus hitung lima puluh hari; lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada TUHAN.
23:17 Maningon boanonnima do humbani ianannima dua ruti sitatangon, dua parsapuluh efa itak lumat ma ai, imasak marhasoman na migar, gabe limbuah bani Jahowa. 23:17 Dari tempat kediamanmu kamu harus membawa dua buah roti unjukan yang harus dibuat dari dua persepuluh efa tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi TUHAN.
23:18 Anjaha maningon galangkononnima do hasoman ni ruti ai, pitu anak ni biri-biri na so martikas, na marumur satahun, ampa sada anak ni lombu ampa dua biri-biri tunggal; gabe galangan situtungon ma ai bani Jahowa, rap pakon galangan sipanganon ampa galangan siinumon pangkasomanini ai, sada galangan situtungon uap na misbou bani Jahowa. 23:18 Beserta roti itu kamu harus mempersembahkan tujuh ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan seekor lembu jantan muda dan dua ekor domba jantan; semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi TUHAN, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi TUHAN.
23:19 Ambahni ai maningon galangkononnima do sada hambing tunggal bahen galangan pardousaon ampa dua anak ni biri-biri na marumur satahun bahen galangan pardameian. 23:19 Kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, dan dua ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan.
23:20 Anjaha maningon tatangon ni malim ai ma ai rap pakon ruti limbuah ai bahen galangan sitatangon ilobei ni Jahowa rap pakon anak ni biri-biri na dua ai; maningon papansingon do ai bani Jahowa, anjaha gabe rupei ni malim do ai. 23:20 Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan TUHAN, beserta kedua ekor domba itu. Semuanya itu haruslah menjadi persembahan kudus bagi TUHAN dan adalah bagian imam.
23:21 Maningon sitingtingkononnima do ari na sasada ai, maningon mambahen ari partumpuan na mapansing do hanima, horja ari-ari aha pe lang bulih bahenonnima ijai; aturan na totap ma ai lalap bani haganup ianannima torus marsundut-sundut. 23:21 Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat; itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun.
23:22 Anggo ipariamai hanima jumanima, ulang ma pariamai hanima jumanima ai das ronsi duruni, anjaha ulang ma turiangi hanima panabiannima, maningon tadingkonon do ai bani na miskin ampa bani halak dagang, Ahu do Jahowa Naibatanima. (bd. 19:9-10.) 23:22 Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kausabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya dan janganlah kaupungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu, semuanya itu harus kautinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing; Akulah TUHAN, Allahmu.”
23:23 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 23:23 TUHAN berfirman kepada Musa:
23:24 Hatahon ma hubani halak Israel: Bani bulan pitu, bani ari parlobei ni bulan ai, maningon marpesta do hanima ijai, sada pardingatan marhasoman sora ni tarompet, sada ari partumpuan na mapansing. (4 Mus. 29:1-6; 10:10.) 23:24 “Katakanlah kepada orang Israel, begini: Dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal satu bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus.
23:25 Seng bulih horjaonkon barang horja aha ari-ari ijai, anjaha galangkononkon do galangan situtungon bani Jahowa ijai. 23:25 Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada TUHAN.”
23:26 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubani si Musa: 23:26 TUHAN berfirman kepada Musa:
23:27 Bani ari sapuluh bulan pitu ai do ari pardearan, ari partumpuan na mapansing ma ai bennima, anjaha maningon unduk do hanima anjaha maningon galangkononnima do galangan situtungon bani Jahowa. (bd. 16; 4 Mus. 29:7.) 23:27 “Akan tetapi pada tanggal sepuluh bulan yang ketujuh itu ada hari Pendamaian; kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada TUHAN.
23:28 Horja aha pe lang bulih horjahononnima bani ari ai, ai ari pardearan do ai, laho mambahen pardearan bennima ilobei ni Jahowa, Naibatanima. 23:28 Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan; itulah hari Pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan TUHAN, Allahmu.
23:29 Tongon, ise na so paundukkon dirini bani ari ai, maningon siaphononkon do ia hun tongah-tongah ni bangsani. 23:29 Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya.
23:30 Anjaha barang ise na mangkorjahon horja aha pe bani na sadari ai, agouhononku do ia hun tongah-tongah ni bangsani. 23:30 Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan Kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya.
23:31 Horja aha pe seng bulih horjahononnima. Aturan na totap ma in bennima torus marsundut-sundut bani haganup ianannima. 23:31 Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan; itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu.
23:32 Ari Sabat parsaranan na mapansing ma in bennima, anjaha maningon paundukonnima do uhurnima; bani ari pasiahkon bani bulan ai, mulai humbani marayak bodari das hubani bodari patarni ai, ijai ma marari Sabat hanima. 23:32 Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal sembilan bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu.”
23:33 Dob ai roh ma hata ni Jahowa hubani si Musa: 23:33 TUHAN berfirman kepada Musa:
23:34 Hatahon ma hubani halak Israel: Bani ari sapuluh lima bulan pitu, ijai ma pesta parlampo-lampoan bani Jahowa, pitu ari dokahni. (2 Mus. 23:16; 34:22; 4 Mus. 29:12-39; 5 Mus. 16:13-15.) 23:34 “Katakanlah kepada orang Israel, begini: Pada hari yang kelima belas bulan yang ketujuh itu ada hari raya Pondok Daun bagi TUHAN tujuh hari lamanya.
23:35 Bani ari parlobei, ai ma pesta partumpuan na mapansing, horja ari-ari aha pe lang bulih horjahononnima ijai. 23:35 Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat.
23:36 Pitu ari padodot maningon galangkononnima galangan situtungon bani Jahowa; ari paualuhkon pesta partumpuan na mapansing do ai bennima, anjaha maningon galangkononnima do galangan situtungon bani Jahowa. Partumpuan na majombut do ai, aha pe lang horja ari-ari bulih horjahononnima ijai. (Joh. 7:37.) 23:36 Tujuh hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada TUHAN, dan pada hari yang kedelapan kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada TUHAN. Itulah hari raya perkumpulan, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat.
23:37 In ma mata ni pesta bani Jahowa, sitingtingkononnima gabe ari partumpuan na mapansing laho manggalangkon bani Jahowa, galangan apuy, galangan situtungon ampa galangan sipanganon, galangan sisayaton ampa galangan siinumon, ganup bani panorangni bei, 23:37 Itulah hari-hari raya yang ditetapkan TUHAN, yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada TUHAN, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban-korban curahan, setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu,
23:38 sobali ni ari Sabat bani Jahowa, anjaha sobali ni sibere-berenima ampa nionjar ni uhurnima, na binerenima bani Jahowa. 23:38 belum termasuk hari-hari Sabat TUHAN dan belum termasuk persembahan-persembahanmu atau segala korban nazarmu atau segala korban sukarelamu, yang kamu hendak persembahkan kepada TUHAN.
23:39 Halani ai bani ari sapuluh lima bulan pitu, anggo domma ipatumpu hanima gogoh ni tanoh in, maningon bahenonnima do pesta bani Jahowa, pitu ari dokahni, ari parlobei ari parsaranan na majombut do ai, ari paualuhkon pe ari parsaranan na majombut do ai. 23:39 Akan tetapi pada hari yang kelima belas bulan yang ketujuh itu pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi TUHAN tujuh hari lamanya; pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh dan juga pada hari yang kedelapan harus ada perhentian penuh.
23:40 Bani ari parlobei maningon buatonnima do buah ni hayu na madear, ranting ni palem, dangkah ni hayu na tabun ampa baringin, anjaha marmalas ni uhur ma hanima ilobei ni Jahowa pitu ari dokahni. (Neh. 8:14-16.) 23:40 Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun dan dari pohon-pohon gandarusa dan kamu harus bersukaria di hadapan TUHAN, Allahmu, tujuh hari lamanya.
23:41 Maningon pestahononnima do ai bani Jahowa pitu ari ibagas satahun; aturan na totap ma ai bani ginomparnima torus marsundut-sundut, anjaha bani bulan pitu do pestahononnima ai. 23:41 Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi TUHAN tujuh hari lamanya dalam setahun; itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ketujuh kamu harus merayakannya.
23:42 Pitu ari dokahni marianan hanima ibagas lampo-lampo, sagala partanoh Israel maningon do marianan ibagas lampo-lampo, 23:42 Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal tujuh hari lamanya, setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun,
23:43 ase ibotoh ginomparnima, na dob hubahen halak Israel marianan ibagas lampo-lampo, sanggah na hupadarat sidea hun tanoh Masir, Ahu do Jahowa Naibatanima. 23:43 supaya diketahui oleh keturunanmu, bahwa Aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama Aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir, Akulah TUHAN, Allahmu.”
23:44 Jadi ipatugah si Musa ma hubani halak Israel pasal panorang pesta ni Jahowa ai. 23:44 Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan TUHAN.
<< Imamat 22 Imamat 24 >>