Imamat 22

22:1 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 22:1 TUHAN berfirman kepada Musa:
22:2 Hatahon ma hubani si Aron ampa hubani anakni ai, ase pangkei sidea pasal sibere-bere na mapansing, na pinapulig ni sidea ai bangku, ase ulang gabe mabutak ibahen sidea goranku; Ahu do Jahowa. 22:2 “Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi-Ku, agar jangan mereka melanggar kekudusan nama-Ku yang kudus; Akulah TUHAN.
22:3 Hatahon ma hubani sidea, sidingaton ma ai marsundut-sundut: Anggo adong humbani ginomparnima, na roh mandohori sibere-bere na mapansing ai, na pinapulig ni halak Israel hubani Jahowa, tudu sanggah butak ia, maningon siapkononkon do halak na sonai ai hun lobeihu; Ahu do Jahowa. 22:3 Katakanlah kepada mereka: Setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi TUHAN, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapan-Ku; Akulah TUHAN.
22:4 Barang ise humbani ginompar ni si Aron, na gadamon atap na tirisan bonih, seng bulih mangankon sibere-bere na mapansing ai, sadokah seng borsih ope ia. Barang ise na manjamah atap aha pe, na dob butak halani dais ai bani bangkei atap bani halak na sabur bonihni, (bd. 15:2, 16.) 22:4 Seseorang dari keturunan Harun yang sakit kusta atau yang mengeluarkan lelehan, janganlah memakan persembahan-persembahan kudus, sebelum ia menjadi tahir; dan orang yang kena kepada sesuatu yang najis karena orang mati atau orang yang tertumpah maninya
22:5 atap barang ise na manjamah binatang na manjulur, gabe butak ia halani ai, atap sada halak, na mambahen dalit bani habutakonni ai, halani habutakon aha pe ai na longkot bani halak ai, 22:5 atau orang yang kena kepada seekor binatang yang merayap yang menajiskan dia atau kepada salah seorang manusia yang menajiskan dia, dengan kenajisan apa pun ia menjadi najis,
22:6 halak na manjamah sisonai ai, maningon butak do ronsi bodari anjaha seng bulih panganonni humbani sibere-bere na mapansing ai, anggo seng ope iparidi angkulani ibagas bah. ( bd. 11:24, 25.) 22:6 orang yang kena kepada yang demikian itu menjadi najis sampai matahari terbenam dan janganlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus, sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air.
22:7 Ia dob sundut mata ni ari, borsih ma ia; dob ai bulih ma panganonni sibere-bere na mapansing ai, ai sipanganonni do ai. 22:7 Sesudah matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir dan sesudah itu bolehlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus itu, karena itulah yang menjadi makanannya.
22:8 Pinahan na matei-matei sonin atap na hona soroh, seng bulih panganonni, ai butak do dirini marhitei ai; Ahu do Jahowa. (2 Mus. 22:30.) 22:8 Janganlah ia makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, supaya jangan ia menjadi najis karenanya; Akulah TUHAN.
22:9 Maningon do irikkonon ni sidea paraturanku, ase ulang mardousa sidea marhitei ai, anjaha matei sidea marhalanihon ni ai, halani ibutaki sidea ai; Ahu do Jahowa, na papansingkon sidea. 22:9 Dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya terhadap Aku, supaya dalam hal itu jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mati oleh karenanya, karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu; Akulah TUHAN, yang menguduskan mereka.
22:10 Halak na legan seng bulih panganonni na pinapansing ai; halak na manumpang bani malim ai atap gajianni pe seng bulih mangankon na pinapansing ai. 22:10 Setiap orang awam janganlah memakan persembahan kudus; demikian juga pendatang yang tinggal pada imam ataupun orang upahan.
22:11 Tapi anggo iboli sada malim sada jabolon marhitei duit, bulih do jabolon ai mangankon ai; sonai jabolon na tubuh i rumahni, bulih do mangankon sipanganonni. 22:11 Tetapi apabila seseorang telah dibeli oleh imam dengan uangnya menjadi budak beliannya, maka orang itu boleh turut memakannya, demikian juga mereka yang lahir di rumahnya.
22:12 Anggo laho boru ni sada malim bani halak na legan, seng bulih be panganonni humbani galangan tatangan na dob pinapansing ai. 22:12 Apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam, janganlah ia makan persembahan khusus dari persembahan-persembahan kudus.
22:13 Tapi anggo mabalu boru ni sada malim atap hona sirangkon, anjaha seng mardakdanak ia, anjaha domma mulak ia hu rumah ni bapani, bulih do panganonni sipanganon ni bapani, songon bani haposoonni; tapi anggo halak na legan seng bulih mangan hunjai. 22:13 Tetapi apabila perempuan itu menjadi janda atau diceraikan, dan ia tidak mempunyai anak, dan telah kembali ke rumah ayahnya seperti waktu ia masih gadis, maka ia boleh makan dari makanan ayahnya; tetapi setiap orang awam janganlah memakannya.
22:14 Tapi anggo adong halak na mangankon na pinapansing ai humbani na so binotohni, maningon tambahonni saparlima ni hargani ai hujai, anjaha ipaulak ma ai rap pakon na pinapansing ai bani malim ai. (bd. 5:16.) 22:14 Apabila seseorang dengan tidak sengaja memakan persembahan kudus, ia harus memberi gantinya kepada imam dengan menambah seperlima.
22:15 Ia malim-malim ai, seng bulih mabutak bahenon ni sidea sibere-bere na mapansing ni Israel, sitatangon ni sidea ai bani Jahowa, 22:15 Janganlah pada imam melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus orang Israel yang telah dikhususkan bagi TUHAN,
22:16 anjaha ulang ma iparoh sidea hasalahan ampa uhum bani halak Israel, marhitei na ipangan sidea sibere-bere na mapansing ai, ai Ahu do Jahowa, na papansingkon sidea. (ay. 9.) 22:16 karena dengan demikian mereka mendatangkan kepada orang Israel kesalahan yang harus ditebus, apabila mereka memakan persembahan-persembahan kudus mereka, sebab Akulah TUHAN, yang menguduskan mereka.”
22:17 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa: 22:17 TUHAN berfirman kepada Musa:
22:18 Hatahon ma hubani si Aron ampa anakni ai ampa bani haganup halak Israel: Barang ise humbani halak Israel atap humbani halak dagang i Israel, na mamboan galanganni, galangan bagah-bagah pe ai atap sibere-bere nionjar ni uhurni sihol galangkononni bani Jahowa songon galangan situtungon; 22:18 “Berbicaralah kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel dan katakan kepada mereka: Siapa pun dari umat Israel dan dari orang asing di antara orang Israel yang mempersembahkan persembahannya, baik berupa sesuatu persembahan nazar maupun berupa sesuatu persembahan sukarela, yang hendak dipersembahkan mereka kepada TUHAN sebagai korban bakaran,
22:19 ase gabe harosuh hanima marhitei ai, maningon tunggal na so martikas do galangkononnima humbani lombu, biri-biri atap hambing pe. 22:19 maka supaya TUHAN berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu jantan, domba atau kambing.
22:20 Sagala na martikas seng bulih galangkononnima, ai seng jumpahan idop ni uhur hanima marhitei ai. (5 Mus. 15:21; 17:1; Mal. 1:8.) 22:20 Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu TUHAN tidak berkenan akan kamu.
22:21 Anggo adong sada halak na mamboan bani Jahowa galangan pardameian humbani lombu atap biri-biri, laho manggalari bagah-bagah atap bahen galangan nionjar ni uhur, ulang ma na martikas ai, ase tarharosuhkon ai; seng bulih martikas ai. 22:21 Juga apabila seseorang mempersembahkan kepada TUHAN korban keselamatan sebagai pembayar nazar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya TUHAN berkenan akan dia, janganlah badannya bercacat sedikit pun.
22:22 Anggo pitung do ai atap maponggol holi-holini, ugahan atap darangon, hurapon atap baroon, pinahan na sonai seng bulih galangkononnima bani Jahowa atap bahenon ai gabe galangan apuy bani anjap-anjap ni Jahowa. 22:22 Binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap, semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada TUHAN dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi TUHAN ke atas mezbah.
22:23 Sada lombu atap biri-biri, na maganjangtu atap mapondoktu pagorini, bulih do boanonnima gabe galangan nionjar ni uhur, tapi anggo gabe galangan bagah-bagah seng tarjalo ia. 22:23 Tetapi seekor lembu atau domba yang terlalu panjang atau terlalu pendek anggotanya bolehlah kaupersembahkan sebagai korban sukarela, tetapi sebagai korban nazar TUHAN tidak akan berkenan akan binatang itu.
22:24 Pinahan na dob tarkasih marhitei na tarlisat, na ipisat, irotap atap isayat, seng bulih galangkononmu ai bani Jahowa. Seng bulih sonai martikas bahenonnima pinahan itongah-tongahnima, 22:24 Tetapi binatang yang buah pelirnya terjepit, ditumbuk, direnggut atau dikerat, janganlah kamu persembahkan kepada TUHAN; janganlah kamu berbuat demikian di negerimu.
22:25 atap bolionnima na sonai humbani halak na legan, laho manggalangkon na sonai gabe sipanganon bani Naibatanima; ai dong do sedani, adong do tikasni, seng tarharosuhkon hanima halani ai. 22:25 Juga dari tangan orang asing janganlah kamu persembahkan sesuatu dari semuanya itu sebagai santapan Allahmu, karena semuanya itu telah rusak dan bercacat badannya; TUHAN tidak akan berkenan akan kamu karena persembahan-persembahan itu.”
22:26 Dob ai marsahap ma Jahowa hubani si Musa, nini ma: 22:26 TUHAN berfirman kepada Musa:
22:27 Anggo tubuh sada anak ni lombu barang anak ni sada biri-biri barang anak ni sada hambing, maningon pitu ari dokahni rap ai pakon indungni; humbani paualuharihon pe hu atas ase tarharosuhkon ai gabe galangan apuy bani Jahowa. (2 Mus. 22:29.) 22:27 “Apabila seekor anak lembu atau anak domba atau anak kambing dilahirkan, maka haruslah itu tinggal tujuh hari lamanya dengan induknya, tetapi sejak hari kedelapan dan seterusnya TUHAN berkenan akan binatang itu kalau dipersembahkan berupa korban api-apian bagi-Nya.
22:28 Seng bulih rap sayaton lombu atap biri-biri pakon anakni ibagas na sadari. (5 Mus. 22:6-7.) 22:28 Seekor lembu atau kambing atau domba janganlah kamu sembelih bersama dengan anaknya pada satu hari juga.
22:29 Anggo sihol galangkononnima galangan puji-pujian bani Jahowa, galangkon hanima ma ai songon na sapatutni, ase gabe harosuh ma hanima marhitei ai. 22:29 Dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi TUHAN, kamu harus menyembelihnya sedemikian, hingga TUHAN berkenan akan kamu.
22:30 Lanjar bani ari ai do panganonnima ai, seng bulih adong na teba bahenonnima ronsi patar; Ahu do Jahowa. (bd. 7: 15.) 22:30 Pada hari itu juga korban itu harus dimakan; janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari padanya sampai pagi; Akulah TUHAN.
22:31 Halani ai ramotkon hanima ma titahku, anjaha horjahon ma domu hujai, Ahu do Jahowa. 22:31 Dengan demikian kamu harus berpegang pada perintah-Ku dan melakukannya; Akulah TUHAN.
22:32 Anjaha ulang ma mahiri bahen hanima goranku na pansing in, ase pansing Ahu itongah-tongah ni halak Israel; Ahu do Jahowa, na papansingkon hanima, (bd. 9:16.) 22:32 Janganlah melanggar kekudusan nama-Ku yang kudus, supaya Aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel, sebab Akulah TUHAN, yang menguduskan kamu,
22:33 anjaha na mambahen hanima luar hun tanoh Masir, ase Ahu gabe Naibata bennima; Ahu do Jahowa. 22:33 yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya Aku menjadi Allahmu; Akulah TUHAN.”
<< Imamat 21 Imamat 23 >>