Imamat 20

20:1 Dob ai marsahap ma Jahowa hubani si Musa, nini ma: 20:1 TUHAN berfirman kepada Musa:
20:2 Hatahon ma hubani halak Israel: Barang ise humbani halak Israel atap humbani halak dagang pe, na marianan i Israel, na mangondoskon sada humbani anakni hubani Molok, maningon marutang hosah do ia; maningon dangguran ni parnagori in do ia bani batu. 20:2 “Engkau harus berkata kepada orang Israel: Setiap orang, baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molokh, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu.
20:3 Ahu sandiri mandompakkon bohingku manlawan halak ai, anjaha siaphononku do ia hun tongah-tongah ni bangsani, halani na binereni ai sada humbani anakni hubani Molok, gabe ipabutak iananku na mapansing in anjaha ipahiri goranku na mapansing in. 20:3 Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molokh, dengan maksud menajiskan tempat kudus-Ku dan melanggar kekudusan nama-Ku yang kudus.
20:4 Anggo ipakulah bangsa parnagori in lang iidah halak ai, sanggah na iondoskon ai sada humbani anakni hubani Molok, anjaha seng ipamatei ia, 20:4 Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu, ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molokh, dan tidak menghukum dia mati,
20:5 jadi dompakkononku ma bohingku dompak halak na sonai ai ampa dompak sindohorni, anjaha siapkononku do sidea hun tongah-tongah ni bangsani, ia ampa haganup halak na mangirikkonsi, na marbangkis bani Molok. 20:5 maka Aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya dan semua orang yang turut berzinah mengikuti dia, yakni berzinah dengan menyembah Molokh.
20:6 Anggo adong halak na laho marsungkun hubani halak paniaran atap hubani halak sipartondung, marondos ia bani sidea, dompakkononku do bohingku dompak halak ai, anjaha siapkononku do ia hun tongah-tongah ni bangsani. (bd. 19:31.) 20:6 Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, Aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya.
20:7 Halani ai manguras ma hanima anjaha pansing ma, ai Ahu do Jahowa Naibatanima. (bd. 19:2.) 20:7 Maka kamu harus menguduskan dirimu, dan kuduslah kamu, sebab Akulah TUHAN, Allahmu.
20:8 Ramotkon hanima ma titahku, anjaha horjahon hanima ma ai; Ahu do Jahowa, na papansingkon hanima. (bd. 18:30; 19:37.) 20:8 Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapan-Ku dan melakukannya; Akulah TUHAN yang menguduskan kamu.
20:9 Ai ganup halak, na mamapai bapani atap inangni maningon pamateion do; bapani ampa inangni do na pinapaanni, marsapata hubani ma darohni. (2 Mus. 21:17.) 20:9 Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati; ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri.
20:10 Anggo marbangkis sada dalahi ampa parinangon ni halak na legan, maningon haduasi do bunuhon, siparbangkis ai ampa na binangkisan ai. (2 Mus. 20:14; Joh. 8:5.) 20:10 Bila seorang laki-laki berzinah dengan isteri orang lain, yakni berzinah dengan isteri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu.
20:11 Ango adong halak na mangkasomani na binuat ni bapani modom, na manalangi bapani do ia ai; maningon bunuhon do sidea haduasi, marsapata hubani sidea ma darohni. 20:11 Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang isteri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya, pastilah keduanya dihukum mati, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri.
20:12 Anggo ihasomani sada halak parumaenni modom, haduasi sidea maningon bunuhon do; habadoron do na nidalankon ni sidea ai, marsapata hubani sidea ma daroh ni sidea. 20:12 Bila seorang laki-laki tidur dengan menantunya perempuan, pastilah keduanya dihukum mati; mereka telah melakukan suatu perbuatan keji, maka darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri.
20:13 Anggo adong sada dalahi na marjolmahon dalahi, hagigi do na hinorjahon ni sidea na dua ai; maningon bunuhon do sidea, marsapata hubani sidea ma daroh ni sidea. 20:13 Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri.
20:14 Anggo ibuat sada dalahi sada naboru ampa inangni ai homa, hajahaton do ai; maningon tutungon ia ampa naboru na dua ai ibagas apuy, ase ulang masa pambahenan hasamboron itongah-tongahnima. 20:14 Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum; ia dan kedua perempuan itu harus dibakar, supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu.
20:15 Anggo adong sada dalahi na marsaor ampa sada pinahan, maningon bunuhon do ia anjaha pinahan ai maningon siapkononnima do. 20:15 Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati, dan binatang itu pun harus kamu bunuh juga.
20:16 Anggo adong sada naboru na mandohori pinahan, laho pasaorhon dirini hujai, maningon bunuhonmu do naboru ai rap pakon pinahan ai; maningon bunuhon do sidea, marsapata hubani sidea ma darohni. 20:16 Bila seorang perempuan menghampiri binatang apa pun untuk berkelamin, haruslah kaubunuh perempuan dan binatang itu; mereka pasti dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri.
20:17 Anggo adong na mambuat botouni, ai ma boru ni bapani atap boru ni inangni, gabe marsaor sidea, habadoron do ai, anjaha maningon bunuhon do sidea ilobei ni ginompar ni bangsani; marsaor do ia ampa botouni, ia ma na manaronkon hajahatonni ai. 20:17 Bila seorang laki-laki mengambil saudaranya perempuan, anak ayahnya atau anak ibunya, dan mereka bersetubuh, maka itu suatu perbuatan sumbang, dan mereka harus dilenyapkan di depan orang-orang sebangsanya; orang itu telah menyingkapkan aurat saudaranya perempuan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri.
20:18 Anggo rap modom sada halak ampa sada naboru, sanggah parroh ni pantang ni hiouni siganup bulan, anjaha marsaor ia pakonsi, gabe ipatalag na niabitanni ai anjaha naboru ai pe ra pasalangon ia, maningon haduasi do sidea siapkononkon hun tongah-tongah ni bangsani. 20:18 Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan yang bercemar kain, jadi ia menyingkapkan aurat perempuan itu dan membuka tutup lelerannya sedang perempuan itu pun membiarkan tutup leleran darahnya itu disingkapkan, keduanya harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya.
20:19 Seng bulih ho marsaor ampa sanina ni inangmu, atap ampa namborumu ai na mansalangi na saboltok do ai; maningon mangonai do bani sidea hajahaton ni sidea. 20:19 Janganlah kausingkapkan aurat saudara perempuan ibumu atau saudara perempuan ayahmu, karena aurat seorang kerabatnya sendirilah yang dibuka, dan mereka harus menanggung kesalahannya sendiri.
20:20 Anggo adong sada dalahi na marsaor ampa jolma ni sanina ni bapani, na pabutakkon podoman ni bapani ai do ia ai; mangonai do bani sidea dousa ni sidea ai, maningon matei popor do sidea. 20:20 Bila seorang laki-laki tidur dengan isteri saudara ayahnya, jadi ia melanggar hak saudara ayahnya, mereka mendatangkan dosa kepada dirinya, dan mereka akan mati dengan tidak beranak.
20:21 Anggo adong sada halak na mambuat jolma ni saninani, habadoron do ai, saninani do na pinabadorni ijai, seng anjai adong dakdanak bani sidea. 20:21 Bila seorang laki-laki mengambil isteri saudaranya, itu suatu kecemaran, karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki, dan mereka akan tidak beranak.
20:22 Halani ai maningon ramotkononnima do titahku ampa paraturanku, anjaha dalankononnima do ai; ase ulang hona utahkon hanima ibahen tanoh sipadasonkai bennima, gabe ianan bennima. 20:22 Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapan-Ku dan segala peraturan-Ku serta melakukan semuanya itu, supaya jangan kamu dimuntahkan oleh negeri ke mana Aku membawa kamu untuk diam di sana.
20:23 Anjaha ulang ma marparlahou hanima domu hubani hasomalan ni bangsa parbegu, siusironkai hun lobei-lobeinima; ai ai do haganup ihorjahon sidea, ase magigi Ahu mangidah sidea. 20:23 Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan bangsa yang akan Kuhalau dari depanmu: karena semuanya itu telah dilakukan mereka, sehingga Aku muak melihat mereka.
20:24 Tapi hu bennima ningku do: Hanima do sitean tanoh ni sidea ai; Ahu do na manlayak-layakkon ai bennima, gabe siteanon bennima, ai ma tanoh habaoran ni dadih ampa manisan ni huramah. Ahu do Jahowa, Naibatanima, na papuligkon hanima humbani bangsa-bangsa. 20:24 Tetapi kepadamu Aku telah berfirman: Kamulah yang akan menduduki tanah mereka dan Akulah yang akan memberikannya kepadamu menjadi milikmu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya; Akulah TUHAN, Allahmu, yang memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain.
20:25 Halani ai maningon bahenonnima do parleganan ni pinahan na pansing humbani na butak, ampa manuk-manuk na pansing humbani na butak, ase ulang butak dirinima marhitei pinahan, manuk-manuk atap marhitei haganup na manjulur iatas tanoh in, na dob hupapulig paboa butak do ai bennima. (bd. 11; 5 Mus. 14:4, 5.) 20:25 Kamu harus membedakan binatang yang tidak haram dari yang haram, dan burung-burung yang haram dari yang tidak haram, supaya kamu jangan membuat dirimu jijik oleh binatang berkaki empat dan burung-burung dan oleh segala yang merayap di muka bumi, yang telah Kupisahkan supaya kamu haramkan.
20:26 Maningon pansing do hanima bangku, ai na pansing do Ahu Jahowa, anjaha Ahu do na papulig hanima humbani bangsa-bangsa, ase Ahu simada hanima. 20:26 Kuduslah kamu bagi-Ku, sebab Aku ini, TUHAN, kudus dan Aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milik-Ku.
20:27 Sada dalahi atap sada naboru, na gabe paniaran atap sipartondung, maningon bunuhon do sidea. Maningon matei pargijigon do sidea bani batu, marsapata bani sidea ma daroh ni sidea. (2 Mus. 22:17.) 20:27 Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri.”
<< Imamat 19 Imamat 21 >>