Imamat 19

Minggu 19 Februari 2017: Khotbah Mateus 5: 38-48; Pembacaan 3 Musa 19: 1-2, 9-18
19:1 Dob ai marsahap ma Jahowa hubani si Musa, nini ma: 19:1 TUHAN berfirman kepada Musa:
19:2 Hatahon ma hubani ganup tumpuan ni halak Israel: Maningon pansing do hanima, ai pansing do Ahu, Jahowa, Naibatanima.(3 Mus. 11:44, 45; Mat. 5:48; 1 Ptr. 1:15, 16.) 19:2 “Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka: Kuduslah kamu, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, kudus.
19:3 Ganup hanima maningon mabiar do bani inangni ampa bani bapani anjaha maningon ramotkononnima do ari Sabathu, ai Ahu do Jahowa, Naibatanima. (2 Mus. 20:8, 18.) 19:3 Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabat-Ku; Akulah TUHAN, Allahmu.
19:4 Seng bulih dompakkononnima gana-gana anjaha seng bulih paulionnima bennima naibata tuangan, ai Ahu do Jahowa, Naibatanima. (2 Mus. 20:3; 34:17.) 19:4 Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan; Akulah TUHAN, Allahmu.
19:5 Anjaha anggo igalangkon hanima galangan pardameian bani Jahowa, maningon sintong do panggalangkononnima ijai, ase gabe harosuh hanima. (bd. 22:18-28.) 19:5 Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada TUHAN, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga TUHAN berkenan akan kamu.
19:6 Maningon panganonnima do ai bani ari ai sanggah igalangkon hanima ai ampa patarni ai; anjaha sagala na tading ronsi ari patoluhon maningon tutungon do ai ibagas apuy. (bd. 7:15-18.) 19:6 Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya atau boleh juga pada keesokan harinya, tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis.
19:7 Anggo ipangan ope hunjai bani ari patoluhon, hagigi do ai, seng tarharosuhkon ai. 19:7 Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi sesuatu yang jijik dan TUHAN tidak berkenan akan orang itu.
19:8 Barang ise na mangankon hunjai, mangonai ma bani hajahatonni ai, halani na binutakanni ai na pinapansing ai bani Jahowa, anjaha maningon rotapkonon do hosahni hun tongah-tongah ni bangsani. 19:8 Siapa yang memakannya, akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah melanggar kekudusan persembahan kudus yang kepada TUHAN. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya.
19:9 Anggo ipariamai hanima ladangnima, ulang ma bois ipariamai hanima jumanima das hu duruni, anjaha ulang be ituriangi hanima panabiannima ai. (bd. 23:22; 5 Mus. 24:19; Rut 2:2, 15, 16.) 19:9 Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kausabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kaupungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu.
19:10 Anjaha pohon anggurnima pe ulang ma bois-bois ibuat hanima, anjaha ulang ma tangtangi hanima pohon anggurnima, paturut hanima ma ai bani halak na miskin ampa bani halak panginsolat; Ahu do Jahowa, Naibatanima. 19:10 Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kaupetik untuk kedua kalinya dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kaupungut, tetapi semuanya itu harus kautinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing; Akulah TUHAN, Allahmu.
19:11 Seng bulih hanima manangko, barang marladung, barang marsioto-otoan. (2 Mus. 20:15, 16; 1 Tes. 4:6.) 19:11 Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya.
19:12 Seng bulih hanima mambijahon na so tongon marhitei goranku, gabe butak ibahen hanima marhitei ai goran ni Naibatanima ai Ahu do Jahowa. (2 Mus. 20:7; Mat. 5:33.) 19:12 Janganlah kamu bersumpah dusta demi nama-Ku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu; Akulah TUHAN.
19:13 Seng bulih odo-odohonmu barang rampokonmu hasomanmu. Upah ni halak siparombou seng bulih tahan-tahanonmu ronsi patarni. (5 Mus. 24:14, 15; Jer. 22:13; Jak. 5:4.) 19:13 Janganlah engkau memeras sesamamu manusia dan janganlah engkau merampas; janganlah kautahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya.
19:14 Seng bulih buraanmu halak na nengel anjaha seng bulih nahkononmu parjombaan ilobei ni halak na mapitung, tapi maningon habiaranmu do Naibatamu, ai Ahu do Jahowa. (5 Mus. 27:18.) 19:14 Janganlah kaukutuki orang tuli dan di depan orang buta janganlah kautaruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu; Akulah TUHAN.
19:15 Seng bulih papeolonnima uhum i paruhuman; seng bulih martonggor jumbak, halak na masombuh idoruni, ia halak na sangap iapiti; maningon pintor do panguhummu bani hasomanmu. (2 Mus. 23:6; 5 Mus. 16:20.) 19:15 Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan; janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran.
19:16 Seng bulih ho manukas-nukasi itongah-tongah ni bangsamu, anjaha seng bulih ho jongjong marsaksi dompak daroh ni hasomanmu, ai Ahu do Jahowa. 19:16 Janganlah engkau pergi kian ke mari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu; janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia; Akulah TUHAN.
19:17 Seng bulih ho mardomdom bani hasomanmu ibagas uhurmu; maningon pasingatonmu do hasomanmu, ase ulang mardousa ho halani ia. (Ps. 141:5; Mat. 18:15.) 19:17 Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegor orang sesamamu dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia.
19:18 Seng bulih balaskononmu na jahat, barang mardomdom ho bani anak ni hasomanmu sabangsa, tapi maningon haholonganmu do hasomanmu jolma doskon dirimu, ai Ahu do Jahowa.(Mat. 22:39; 5:43-48; Luk. 10:25, 37; Joh. 13:34; Rom 13:9; Gal. 5:11; Jak. 2:8.) 19:18 Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri; Akulah TUHAN.
19:19 Maningon ramotkononnima do paraturanku: Seng bulih paturutonmu pinahanmu marboru-boru pakon pinahan na legan masam; seng bulih mardua masam bonih saburhononmu bani jumamu, anjaha seng bulih pakeionmu pakeian na pinauli humbani dua masam bonangni. (5 Mus. 22:9-11.) 19:19 Kamu harus berpegang kepada ketetapan-Ku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat dari pada dua jenis bahan.
19:20 Anggo ihasomani sada dalahi modom sada naboru, jabolon ope ia ai, anjaha domma martunangan bani dalahi na legan, tapi lape hona tobus barang ipaluah ia, maningon ukumon do sidea; tapi seng marutang hosah sidea, halani na so maluah ai ope ia. 19:20 Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang budak perempuan yang ada di bawah kuasa laki-laki lain, tetapi yang tidak pernah ditebus dan tidak juga diberi surat tanda merdeka, maka perbuatan itu haruslah dihukum; tetapi janganlah keduanya dihukum mati, karena perempuan itu belum dimerdekakan.
19:21 Maningon boanon ni dalahi ai do sada biri-biri tunggal bani Jahowa hulobei ni lampo-lampo partumpuan ai, bahen galangan parsalahan, 19:21 Laki-laki itu harus membawa tebusan salahnya kepada TUHAN ke pintu Kemah Pertemuan, yakni seekor domba jantan sebagai korban penebus salah.
19:22 anjaha malim ai na mambahen pardearan bani ilobei ni Jahowa marhitei biri-biri tunggal, galangan parsalahan ai, halani dousa na binahenni ai; jadi sasap ma dousa na hinorjahonni ai. (bd. 5:17, 18.) 19:22 Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah di hadapan TUHAN, karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu.
19:23 Ia dob masuk hanima hu tanoh ai, anjaha isuan hanima ijai bagei-bagei ni hayu marbuah na boi sipanganon, bahen hanima ma bani buahni songon na bani sibur-sibur; tolu tahun dokahni songon na marsibur-sibur ma ai hira hanima, seng bulih panganonnima ai. 19:23 Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah kamu memetik buahnya selama tiga tahun dan jangan memakannya.
19:24 Bani tahun paompathon pansing ma sagala buahni ai, gabe galangan puji-pujian ma ai bani Jahowa. 19:24 Tetapi pada tahun yang keempat haruslah segala buahnya menjadi persembahan kudus sebagai puji-pujian bagi TUHAN.
19:25 Tapi palimatahunkon bulih ma panganonnima buahni ai, ase lambin tambah buahni bennima. Ahu do Jahowa Naibatanima. 19:25 Barulah pada tahun yang kelima kamu boleh memakan buahnya, supaya hasilnya ditambah bagimu; Akulah TUHAN, Allahmu.
19:26 Seng bulih panganonnima atap aha pe na dob marsaor pakon daroh. Seng bulih horjahononnima partondungon atap panjahaion. (bd. 3:17.) 19:26 Janganlah kamu makan sesuatu yang darahnya masih ada. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan.
19:27 Seng bulih suhuronnima ulunima lepong inggot, anjaha seng bulih ritiponnima ujung ni gumisnima. (bd. 21:5, 6; 5 Mus. 14:1.) 19:27 Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu.
19:28 Seng bulih raokannima angkulanima halani mateian, atap ibahen hanima tanda-tanda bani badannima; Ahu do Jahowa. 19:28 Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu; Akulah TUHAN.
19:29 Seng bulih butakanmu borumu marhitei na mangojursi gabe boru jalang, ase ulang gok parriah-riahon tanoh in, anjaha gabe gok hajahaton tanoh in. 19:29 Janganlah engkau merusak kesucian anakmu perempuan dengan menjadikan dia perempuan sundal, supaya negeri itu jangan melakukan persundalan, sehingga negeri itu penuh dengan perbuatan mesum.
19:30 Maningon ramotkononnima do ari Sabathu, anjaha marhabiaran hanima bani iananku na mapasing in; Ahu do Jahowa. 19:30 Kamu harus memelihara hari-hari sabat-Ku dan menghormati tempat kudus-Ku; Akulah TUHAN.
19:31 Seng bulih dompakkononnima dirinima hubani paniaran barang hubani halak sipartondung, seng bulih sungkunonnima sidea, gabe butak holi hanima marhalanihon ni sidea; Ahu do Jahowa, Naibatanima. (bd. 20:6; 5 Mus. 18:10, 11; 1 Sam. 28:7.) 19:31 Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal; janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka; Akulah TUHAN, Allahmu.
19:32 Maningon jongjong do ho ilobei ni halak na ubanon, anjaha maningon pasangaponmu do halak na matua, anjaha maningon habiaranmu do Naibata; Ahu do Jahowa. 19:32 Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan Allahmu; Akulah TUHAN.
19:33 Anggo manginsolat sada halak dagang ilambungnima, i tanohnima, seng bulih odoh-odohonnima ia. (2 Mus. 22:20.) 19:33 Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia.
19:34 Songon sada halak parnagori in itongah-tongahnima, maningon sonai do age halak panginsolat itongah-tongahnima; maningon haholonganmu do ia songon dirimu, ai halak dagang do age hanima hinan i tanoh Masir; Ahu Jahowa Naibatanima. 19:34 Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu, kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir; Akulah TUHAN, Allahmu.
19:35 Seng bulih geduk pandalankonnima bani panguhumion, bani ukuran sibar-sibar, timbangan atap suhat-suhat pe. (5 Mus. 25:13-16; Pod. 11:1; 16:11; 20:10.) 19:35 Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, mengenai ukuran, timbangan dan sukatan.
19:36 Maningon timbangan na sintong, batu timbangan na sintong, efa na sintong ampa hin na sintong do pakeionnima; Ahu do Jahowa, Naibatanima, na mambobai hanima luar hun tanoh Masir. 19:36 Neraca yang betul, batu timbangan yang betul, efa yang betul dan hin yang betul haruslah kamu pakai; Akulah TUHAN, Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir.
19:37 Halani ai ramotkon hanima ma ganup parentahku ampa paraturanku anjaha horjahon hanima ma domu hujai, Ahu do Jahowa. (bd. 18:30.) 19:37 Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapan-Ku dan segala peraturan-Ku serta melakukan semuanya itu; Akulah TUHAN.”
<< Imamat 18 Imamat 20 >>