Imamat 18

18:1 Dob ai marsahap ma Jahowa hubani si Musa, nini ma: 18:1 TUHAN berfirman kepada Musa:
18:2 Hatahon ma hubani halak Israel: Ahu do Jahowa Naibatanima. 18:2 “Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka: Akulah TUHAN, Allahmu.
18:3 Seng bulih bahenonnima, songon na binahen ni halak i tanoh Masir, tanoh panginsolatannima ai hinan, anjaha seng bulih bahenonnima songon na binahen ni halak i tanoh Kanaan hadasannima ai holi bahenonku, seng bulih hanima marparlahou domu hubani hasomalan ni sidea. (2 Mus. 23:24.) 18:3 Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu; juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, ke mana Aku membawa kamu; janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka.
18:4 Maningon horjahononnima do titahku anjaha ramotkononnima paraturanku anjaha marparlahou hanima ibagas ai, ai Ahu do Jahowa Naibatanima. 18:4 Kamu harus lakukan peraturan-Ku dan harus berpegang pada ketetapan-Ku dengan hidup menurut semuanya itu; Akulah TUHAN, Allahmu.
18:5 Halani ai maningon ramotkononnima do paraturanku ampa titahku. Halak na mangkorjahon ai, manggoluh do marhitei ai, Ahu do Jahowa. (Neh. 9:29; Hes. 20:11; Rom 10:5; Gal. 3:12.) 18:5 Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapan-Ku dan peraturan-Ku. Orang yang melakukannya, akan hidup karenanya; Akulah TUHAN.
18:6 Ise pe lang humbennima bulih mandohori sindohorni na sangkan laho mangkasomanisi modom, Ahu do Jahowa. 18:6 Siapa pun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya; Akulah TUHAN.
18:7 Bapamu atap inangmu seng bulih hasomananmu modom; inangmu do ia, seng bulih hasomananmu modom. 18:7 Janganlah kausingkapkan aurat isteri ayahmu, karena ia hak ayahmu; dia ibumu, jadi janganlah singkapkan auratnya.
18:8 Seng bulih hasomananmu modom jolma ni bapamu; ai na pabador bapamu do ho marhitei ai. (1 Mus. 35:22; 5 Mus. 27:20; 1 Kor. 5:1.) 18:8 Janganlah kausingkapkan aurat seorang isteri ayahmu, karena ia hak ayahmu.
18:9 Seng bulih ompoanmu botoumu, boru ni bapamu atap boru ni inangmu pe ai, tubuh i rumah atap idarat pe ai, seng bulih hasomananmu ia modom. (5 Mus. 27:22.) 18:9 Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kausingkapkan auratnya.
18:10 Seng bulih ompoanmu pahompumu, na humbani anakmu atap pe na humbani borumu, ai na pabador dirimu do ho marhitei ai. 18:10 Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kausingkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu.
18:11 Seng bulih ompoanmu boru ni jolma ni bapamu, na tubuh humbani bapamu, ai botoumu do ia, seng bulih hasomananmu ia modom. 18:11 Mengenai aurat anak perempuan dari seorang isteri ayahmu, yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kausingkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan.
18:12 Seng bulih ompoanmu namborumu, ai sisada daroh do ia ampa bapamu. 18:12 Janganlah kausingkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu.
18:13 Seng bulih ompoanmu sanina ni inangmu, ai sisada daroh do ia ampa inangmu. 18:13 Janganlah kausingkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu.
18:14 Seng bulih butakanmu podomanni sanina ni bapamu, marhitei na mandohori jolmani modom, ai inangmu do ia. 18:14 Janganlah kausingkapkan aurat isteri saudara laki-laki ayahmu, janganlah kauhampiri isterinya, karena ia isteri saudara ayahmu.
18:15 Seng bulih ompoanmu parumaenmu, ai jolma ni anakmu do ia, seng bulih hasomananmu ia modom. (1 Mus. 38:16.) 18:15 Janganlah kausingkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia isteri anakmu laki-laki, maka janganlah kausingkapkan auratnya.
18:16 Seng bulih hasomananmu modom jolma ni saninamu, ai na pabador saninamu do ho marhitei ai. (Mrk. 6:18.) 18:16 Janganlah kausingkapkan aurat isteri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki.
18:17 seng bulih ompoanmu sada naboru rap pakon boruni; anjaha seng bulih buatonmu boru ni anakni ai atap boru ni boruni ai bahen jolmamu, ai sisada daroh do hanima; habadoron banggal do ai. (5 Mus. 27:23.) 18:17 Janganlah kausingkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kauambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu; itulah perbuatan mesum.
18:18 Seng bulih buatonmu gabe jolmamu sanina ni na binuatmu, laho mangkasomanisi modom, sadokah manggoluh ope ia. 18:18 Janganlah kauambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup.
18:19 Seng bulih dohoranmu sada naboru, laho mangkasomanisi modom, sanggah roh pantang ni hiouni. (bd. 15:24; Hes. 18:6; 22:10.) 18:19 Janganlah kauhampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya.
18:20 Seng bulih hasomananmu modom jolma ni hasomanmu, gabe butak ho marhiteihonsi. (2 Sam. 11:4.) 18:20 Dan janganlah engkau bersetubuh dengan isteri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia.
18:21 Seng bulih ondoskononmu age sahalak humbani ginomparmu, laho manggalangkon ai bani Molok, ase ulang gabe butak ibahen ho goran ni Naibatamu, Ahu do Jahowa (5 Mus. 18:10; 2 Raj. 21:6; Ps. 106:37; Jer. 7:31.) 18:21 Janganlah kauserahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molokh, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu; Akulah TUHAN.
18:22 Seng bulih parjolmaonmu dalahi songon naboru, ai hagigi do ai. (1 Mus. 19:5; Rom 1:27; 1 Kor. 6:9.) 18:22 Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian.
18:23 Seng bulih ho saor hubani pinahan aha pe ai, gabe butak do ho marhitei ai. Anjaha naboru pe seng bulih bereonni dirini bani pinahan laho marsaor pakon ai; hagigi do ai. (2 Mus. 22:18; 5 Mus. 27:21.) 18:23 Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apa pun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji.
18:24 Seng bulih butakonnima dirinima marhitei haganupan ai, ai marhitei na sonai ai do ipabutak bangsa sipajuh begu-begu dirini, ai ma siusironkai i lobeinima. 18:24 Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan Kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis.
18:25 Marhitei ai gabe butak ma tanoh ai, jadi mangonai uhum ma Ahu halani hajahatonni ai, ase iutahkon tanoh ai pangisini ai. 18:25 Negeri itu telah menjadi najis dan Aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya.
18:26 Halani ai ramotkon hanima ma paraturanku ampa titahku anjaha ulang ma ihorjahon hanima age aha pe humbani hagigi ondi, pangisi ni tanoh ai pe, age halak dagang na marianan itongah-tongahnima, 18:26 Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapan-Ku dan peraturan-Ku dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu,
18:27 ai haganup hagigi ondi, domma ihorjahon pangisi ni tanoh ai hinan, ai ma na parlobei humbennima, gabe butak tanoh ai ibahen. 18:27 — karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis —
18:28 Ase ulang dihut hanima iutahkon tanoh ai, halani dihut hanima mambutaki tanoh ai, songon na dob ni-utah-kon-ni bangsa parbegu na parlobei humbennima. 18:28 supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu, apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu.
18:29 Ai barang ise na mangkorjahon sada gelah humbani hagigi ondi, maningon siapkononkon do hosahni hun tongah-tongah ni bangsani. 18:29 Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya.
18:30 Halani ai ramotkon hanima ma paraturanku, ai ma na so bulih horjahononnima humbani adat na masambor ai, ai ma na dob hinorjahon hinan i lobeinima, gabe butak hanima halani ai; Ahu do Jahowa Naibatanima. 18:30 Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap Aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu, yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu; Akulah TUHAN, Allahmu.”
<< Imamat 17 Imamat 19 >>