Imamat 17

17:1 Dob ai marsahap ma Jahowa hubani si Musa, nini ma: 17:1 TUHAN berfirman kepada Musa:
17:2 Hatahon ma hubani si Aron ampa anakni ai, ampa hubani haganup halak Israel: On do na pinarentahkon ni Jahowa: 17:2 “Berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel, dan katakan kepada mereka: Inilah firman yang diperintahkan TUHAN:
17:3 Barang ise humbani ginompar ni Israel, na manayat lombu jonggi atap biri-biri atap hambing ibagas parsaranan ai, atap idarat ni parsaranan ai pe, 17:3 Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya,
17:4 tapi seng humbani ai hu labah ni lampo-lampo partumpuan ai, laho manggalangkon ai gabe galangan bani Jahowa ilobei ni rumah ni Jahowa, maningon marsapata do ai bani halak ai; iuseihon do daroh, jadi jolma sisonai ai maningon siapkononkon do hun tongah-tongah ni bangsani. (Jes. 66:3) 17:4 tetapi tidak membawanya ke pintu Kemah Pertemuan, untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada TUHAN di depan Kemah Suci TUHAN, hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan darah, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya.
17:5 Halani ai maningon boanon ni halak Israel do galangan ni sidea, na sihol galangkonon ni sidea itongah dalan, hulobei ni Jahowa, hulobei ni lampo-lampo partumpuan ai, hubani malim ai, anjaha isayat ma ai gabe galangan pardameian bani Jahowa. 17:5 Maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka, yang biasa dipersembahkan mereka di padang, kepada TUHAN ke pintu Kemah Pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam, untuk dipersembahkan kepada TUHAN sebagai korban keselamatan.
17:6 Anjaha darohni ai ipispiskon malim ai ma ai hu anjap-anjap ni Jahowa, ilobei ni labah ni lampo-lampo partumpuan ai, anjaha tabohni ai itutung ma ai bahen uap na misbou bani Jahowa. 17:6 Imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah TUHAN di depan pintu Kemah Pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi TUHAN.
17:7 Seng bulih be galangkonon ni sidea galangan ni sidea bani begu-begu na niirikkon ni sidea marhitei na marsombah hujai. Gabe paraturan na totap ma in bani sidea marsundut-sundut. (5 Mus. 32:17.) 17:7 Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab menyembah jin-jin itu adalah zinah. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun.
17:8 Maningon hatahononmu do hubani sidea: Atap ise pe humbani ginompar ni Israel barang humbani halak dagang, na manginsolat itongah-tongah ni sidea, na manggalangkon galangan situtungon atap galangan sisayaton pe, 17:8 Dan haruslah kaukatakan kepada mereka: Setiap orang dari kaum Israel atau dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan,
17:9 na so mamboan ai hulobei ni lampo-lampo partumpuan ai, laho manggalangkon ai bani Jahowa, halak na sonai ai maningon siapkononkon do hun tongah-tongah ni bangsani. (5 Mus. 12:14.) 17:9 tetapi tidak membawanya ke pintu Kemah Pertemuan supaya dipersembahkan kepada TUHAN, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya.”
17:10 Anggo adong humbani ginompar ni Israel atap humbani halak dagang, na manginsolat itongah-tongah ni sidea, na mangankon daroh, bohingku do tujuhononku laho mangimbang halak sipangan daroh ai, anjaha siapkononku do ia hun tongah-tongah ni bangsani. (bd. 3:17.) 17:10 “Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apa pun juga Aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya.
17:11 Ai ibagas daroh ai do goluh ni daging ai, anjaha hubere do ai bennima bani anjap-anjap ai laho mambahen pardearan bani tonduynima; ai daroh ai do mambahen pardearan, marhitei goluh na ibagas ai. (Heb. 9:22.) 17:11 Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan Aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa.
17:12 Halani ai do ase huhatahon hubani halak Israel: Ise pe lang humbennima bulih mangankon daroh, sonai halak dagang na manginsolat itongah-tongahni ma seng bulih panganonni daroh. 17:12 Itulah sebabnya Aku berfirman kepada orang Israel: Seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah.
17:13 Sonai homa ganup halak Israel, age halak dagang na manginsolat itongah-tongah ni sidea, na dapotan buruan sanggah marburu atap manuk-manuk na bulih panganon, maningon iduruskon do darohni ai anjaha irungkub ai bani tanoh, 17:13 Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, yang menangkap dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya, lalu menimbunnya dengan tanah.
17:14 ai daroh ai do goluh ni sagala daging. Halani ai do ase huhatahon hubani halak Israel: Seng bulih panganonnima daroh ni atap aha pe, ai daroh ai do goluh ni sagala na mardaging; barang ise na mangankon ai, maningon siapkononku do ai. (1 Mus. 9:4.) 17:14 Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu Aku telah berfirman kepada orang Israel: Darah makhluk apa pun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk: setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan.
17:15 Anjaha barang ise na mangankon na matei-matei barang na sinoroh ni binatang, atap halak parnagori ai pe ia atap panginsolat pe, maningon butak do ia ronsi bodari; dob ai pe ase borsih ia. (bd. 11:40.) 17:15 Dan setiap orang yang makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, baik ia orang Israel asli maupun orang asing, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir.
17:16 Tapi anggo seng isusi pakeianni barang iparidi angkulani, mangonai hubani ma hajahatonni ai. 17:16 Tetapi jikalau ia tidak mencuci pakaiannya dan tidak membasuh tubuhnya, ia akan menanggung kesalahannya sendiri.”
<< Imamat 16 Imamat 18 >>