Imamat 15

15:1 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa ampa si Aron: 15:1 TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun:
15:2 Marsahap ma ho pakon halak Israel hatahon ma hubani sidea: Anggo marnunut roh bonih bani sada dalahi, gabe butak do ia marhitei partiris ni bonihni ai. (4 Mus. 5:2.) 15:2 “Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka: Apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu.
15:3 Sonon do parbutakni ai marhitei partiris ni bonihni ai; atap marnunut pe roh bonihni ai, atap na dob maronti pe ai, anggo ia butak ma. 15:3 Beginilah kenajisannya berhubung dengan lelehannya itu: bila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir, atau bila auratnya menahannya, sehingga tidak mengeluarkan lelehan, maka itulah kenajisannya.
15:4 Sagala podoman na pinodoman ni halak na tirisan bonih ai maningon butak do, anjaha sagala ugas-ugas na hinundulanni maningon butak do. 15:4 Setiap tempat tidur, yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga.
15:5 Barang ise na manjamah podomanni maningon susionni do pakeianni, anjaha paridionni dirini ibagas bah anjaha maningon butak do ia ronsi bodari. 15:5 Setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
15:6 Barang ise na hundul bani ugas na hinundulan ni halak na tirisan bonih ai, maningon susionni do pakeianni anjaha paridionni dirini ibagas bah, anjaha maningon butak do ia ronsi bodari. 15:6 Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh orang yang demikian haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
15:7 Barang ise na manjamah angkula ni halak na tirisan bonih ai, maningon susionni do pakeianni anjaha paridionni dirini ibagas bah, anjaha maningon butak do ia ronsi bodari. 15:7 Siapa yang kena kepada tubuh orang yang demikian, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
15:8 Anggo dais tijur ni halak na tirisan bonih bani sada halak na borsih, maningon susionni do pakeianni anjaha paridionni dirini ibagas bah, anjaha maningon butak do ia ronsi bodari. 15:8 Apabila orang yang demikian meludahi orang yang tahir, haruslah orang ini mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
15:9 Anjaha ganup palana na hinundulan ni halak na tirisan bonih ai maningon butak do. 15:9 Dan setiap pelana yang diduduki orang yang demikian menjadi najis.
15:10 Barang ise na manjamah na dob ongga tinibalanni, maningon butak do ronsi bodari. 15:10 Setiap orang yang kena kepada sesuatu bekas tempat orang tadi menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang mengangkatnya, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
15:11 Anjaha barang ise na jinamah ni halak na tirisan bonih, seng parlobei iburihi tanganni ibagas bah, maningon susionni do pakeianni anjaha iparidi dirini ibagas bah, anjaha maningon butak do ia ronsi bodari. 15:11 Dan setiap orang yang kena pada orang yang demikian, sedang orang ini tidak mencuci tangan dahulu dengan air, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
15:12 Parugas dapur na humbani tanoh, na jinamah ni halak tirisan bonih ai, maningon bolahkonon do; tapi parugas dapur na humbani hayu maningon burihan do ia ibagas bah. (bd. 11:39.) 15:12 Kalau orang itu kena pada belanga tanah, itu haruslah dipecahkan, dan setiap perkakas kayu haruslah dicuci dengan air.
15:13 Anggo malum ma halak na tirisan bonih ai humbani naboritni ai, maningon hiraonni do bani pitu ari bahen pangurasionni; maningon susionni do pakeianni anjaha paridionni dirini ibagas bah mardalan, dob ai pe ase borsih ia. 15:13 Apabila orang yang demikian sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung tujuh hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir, lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir.
15:14 Bani ari paualuhkon maningon buatonni do dua anduhur ginti barang dua anak ni asas, anjaha maningon roh do ia hulobei ni Jahowa, hu labah ni lampo-lampo partumpuan ai, anjaha iberehon ma ai bani malim ai. (bd. 5:7.) 15:14 Pada hari yang kedelapan ia harus mengambil dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati, dan datang ke hadapan TUHAN, ke pintu Kemah Pertemuan, dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam.
15:15 Galangkonon ni malim ai ma ai, sada gabe galangan pardousaon, na sada nari gabe galangan situtungon; ibahen malim ai ma pardearan bani ilobei ni Jahowa, halani partiris ni bonihni. 15:15 Lalu imam harus mempersembahkannya, yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan TUHAN karena lelehannya.
15:16 Anggo sabur bonih ni sada dalahi, maningon paridionni do dirini ibagas bah, anjaha maningon butak do ia ronsi bodari. (bd. 22:4.) 15:16 Apabila seorang laki-laki tertumpah maninya, ia harus membasuh seluruh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
15:17 Anjaha sagala hiou atap bobak pe na ihonai bonihni ai, maningon burihanni do ai marhitei bah, anjaha maningon butak do ia ronsi bodari. 15:17 Setiap pakaian dan setiap kulit, yang kena tumpahan mani itu, haruslah dicuci dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam.
15:18 Anggo modom sada dalahi rap pakon sada naboru anjaha sabur bonihni, haduasi sidea maningon paridionni do dirini ibagas bah anjaha maningon butak do sidea ronsi bodari. 15:18 Juga seorang perempuan, kalau seorang laki-laki tidur dengan dia dengan ada tumpahan mani, maka keduanya harus membasuh tubuhnya dengan air dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam.
15:19 Anggo roh pantang ni hiou ni sada naboru siganup bulan, maningon butak do ia ibagas pitu ari, anjaha barang ise na manjamahsi, maningon butak do ia ronsi bodari. (bd. 18:19.) 15:19 Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus tujuh hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya, menjadi najis sampai matahari terbenam.
15:20 Anjaha sagala pinodomanni sadokah na butak ai ia maningon butak do ai; anjaha sagala na hinundulanni homa maningon butak do ai. 15:20 Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis. Dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga.
15:21 Barang ise na manjamah podomanni maningon susionni do pakeianni, anjaha paridionni dirini ibagas bah, anjaha maningon butak do ia ronsi bodari. 15:21 Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
15:22 Barang ise na manjamah ugas na dob ongga hinundulanni, maningon susionni do hiouni anjaha maningon paridionni dirini ibagas bah, anjaha maningon butak do ia ronsi bodari. 15:22 Setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh diri dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
15:23 Anjaha barang ise na manjamah barang aha na tibal iatas podomanni atap bani na dob ongga hinundulanni, maningon butak do ia ronsi bodari. 15:23 Juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
15:24 Anggo modom sada dalahi rap pakonsi, gabe dais habutakonni ai bani dalahi ai, maningon butak do ia pitu ari dokahni, anjaha ganup podomanni na pinodomanni ai butak do. 15:24 Jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu, dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama tujuh hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga.
15:25 Anggo dokah roh pantang ni hiou ni sada naboru, seng pitah bani parroh ni pantang ni hiouni hinan, barang hundokah ai marimbang parroh ni pantang ni hiouni hinan, maningon butak do ia sadokah parroh ni pantang ni hiouni ai; maningon butak do ia usih songon bani panorang habutakon na somal. 15:25 Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis.
15:26 Ganup podoman, na pinodomanni sadokah parroh ni darohni ai, maningon songon podoman habutakon ni ai do ai bani; anjaha sagala na hinundulanni maningon butak do, songon sanggah panorang habutakonni ai. 15:26 Setiap tempat tidur yang ditidurinya, selama ia mengeluarkan lelehan, haruslah baginya seperti tempat tidur pada waktu cemar kainnya dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan cemar kainnya.
15:27 Barang ise na manjamah ai maningon butak do, anjaha maningon susionni do pakeianni, anjaha paridionni dirini ibagas bah, anjaha maningon butak do ia ronsi bodari. 15:27 Setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
15:28 Tapi anggo borsih ma ia humbani darohni na sai roh ai, hiraonni ma bani pitu ari dokahni, anjaha dob ai gabe borsih ma ia. 15:28 Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung tujuh hari lagi, sesudah itu barulah ia menjadi tahir.
15:29 Bani ari paualuhkon maningon buatonni ma dua anduhur ginti barang dua anak ni asas, anjaha iboan ma ai hubani malim ai, hu labah ni lampo-lampo partumpuan ai. (ay. 14.) 15:29 Pada hari yang kedelapan ia harus mengambil dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu Kemah Pertemuan.
15:30 Igalangkon malim ai ma ai, sada gabe galangan pardousaon anjaha pardearan bani ilobei ni Jahowa halani habutakon ni pantang ni houni na roh ai. 15:30 Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan TUHAN, karena lelehannya yang najis itu.
15:31 Sonai ma paluahonmu halak Israel humbani habutakon ni sidea, ase ulang matei sidea ibagas habutakon ni sidea ai, marhitei na pinabutak ni sidea iananku, na itongah-tongah ni sidea ai. 15:31 Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya, bila mereka menajiskan Kemah Suci-Ku yang ada di tengah-tengah mereka itu.”
15:32 Ai ma titah bani halak na tirisan bonih ampa bani halak na sabur bonihni, gabe butak marhiteihon ni ai; 15:32 Itulah hukum tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan lelehan atau yang tertumpah maninya yang menyebabkan dia najis,
15:33 ampa bani naboru na marnaboritkon pantang ni hiouni, ampa bani halak, dalahi atap naboru na sabur bonihni, ampa bani sada dalahi, na modom ilambung ni naboru na mabutak. 15:33 dan tentang seorang perempuan yang bercemar kain dan tentang seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengeluarkan lelehan, dan tentang laki-laki yang tidur dengan perempuan yang najis.
<< Imamat 14 Imamat 16 >>