Imamat 13

13:1 Dob ai nini Jahowa ma hubani si Musa ampa si Aron: (5 Mus. 24:8.) 13:1 TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun:
13:2 Anggo adong bani huling-kuling ni sada halak bayoh, puru barang hurap, anjaha salih ai gabe naborit gadam bani huling-kuling ni angkulani ai, maningon boanon do ia hubani si Aron, malim ai, barang hubani sahalak humbani anakni, malim-malim ai. 13:2 “Apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau, yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada imam Harun, atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu.
13:3 Anggo domma ipareksa malim ai naborit na bani angkulani ai, anjaha domma pala mamontar ambulu bani ianan naboritan ai, anjaha holbapan na boritan ai marimbang huling-kuling na legan ai, jadi naborit gadam ma ai; anggo domma iidah malim ai sonai, patugahonni ma na dob butak do ia. (bd. 14:37.) 13:3 Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta; kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis.
13:4 Tapi age pe mamontar ai bani huling-kuling ni badanni ai, tapi seng holnohan ai marimbang huling-kuling na legan ai, anjaha ambulu na ijai ai seng marubah gabe lopak, maningon hurungkonon ni malim ai ma ia pitu ari dokahni. 13:4 Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu tujuh hari lamanya.
13:5 Papituarihon maningon pareksaon ni malim ai do ia, anjaha anggo tong do iidah naborit ai, seng pala rarat naborit ai bani huling-kuling ai, maningon hurungkonon ni malim ai do ia pitu ari nari dokahni. 13:5 Pada hari yang ketujuh haruslah imam memeriksa dia; bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia tujuh hari lagi untuk kedua kalinya.
13:6 Anggo domma iulaki malim mamareksasi padua-halihon bani ari papituhon, anjaha dapotsi lambin surut do iposiposni ai, seng lambing manrarat ai bani huling-kuling ai, jadi patugahon ni malim ai ma na borsih do ia, ai bayoh tumang do ai; tapi maningon susionni do pakeianni, jadi gabe pansing ma ia. 13:6 Kemudian pada hari yang ketujuh haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya; bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir; itu hanya bintil-bintil. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir.
13:7 Tapi anggo lambin manrarat do bayoh ai bani huling-kuling ai, dob roh ia patidak dirini bani malim ai laho mangidah atap na borsih do ia, maningon patidakonni do dirini paduahalihon bani malim ai; 13:7 Tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit, sesudah ia minta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya.
13:8 bahenon ni malim ai ma pamareksaan, anjaha anggo lambin manrarat do bayoh ai bani huling-kuling ai, jadi patugahon ni malim ai ma na butak do ia, gadam do ai. 13:8 Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis; itu penyakit kusta.
13:9 Anggo taridah tanda ni gadam bani sada jolma, maningon boanon do ia bani malim. 13:9 Apabila seseorang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam.
13:10 Pareksaon ni malim ai ma ia, anjaha anggo adong do bayoh na malopak bani huling-kuling ai, pala gabe lopak ambulu ai ibahen, anjaha tubuh daging na so madear bani bayoh ai, 13:10 Kalau menurut pemeriksaan imam pada kulitnya ada bengkak yang putih, yang mengubah bulunya menjadi putih, dan ada daging liar timbul pada bengkak itu,
13:11 gadam na parah do na bani huling-kuling ni dagingni ai, anjaha patugahon ni malim ai ma paboa na butak do ia, seng pala be ihurungkon ia, ai domma butak ia. 13:11 maka kusta idapanlah yang ada pada kulitnya. Imam harus menyatakan dia najis dengan tidak usah mengurung dia, karena orang itu memang sudah najis.
13:12 Tapi anggo sonon do pangonai ni gadam ai bani huling-kuling ai, itutup gadam ai do huling kuling ni halak na gadamon ai haganup, hun ulu das hu nahei, huja pe ikawahkon malim ai, 13:12 Jikalau kusta itu timbul di mana-mana pada kulit, sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu, dari kepala sampai kakinya, seberapa dapat dilihat oleh imam,
13:13 jadi bahenon ni malim ai ma pamareksaan, anjaha anggo haganup do angkulani ai itutup gadam ai, patugahonni ma paboa borsih do ia humbani naborit ai, ai lopak do ai haganup, ase na borsih do ia ai. 13:13 dan kalau menurut pemeriksaannya kusta itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam; ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi ia tahir.
13:14 Tapi anggo taridah do sibuk na so dear bani, na butak do ia ai. 13:14 Tetapi pada waktu ada tampak daging liar padanya, najislah ia.
13:15 Ango domma iidah malim ai sibuk na so dear ai, patugahonni ma paboa butak do ia; ai butak do sibuk na so dear ai, ai gadam do ai. 13:15 Kalau daging liar itu dilihat oleh imam, ia harus menyatakan orang itu najis, karena daging liar itu najis, dan itu penyakit kusta.
13:16 Tapi anggo tapu do sibuk na dear ai, anjaha gabe lopak use ai, maningon roh do ia bani malim ai. 13:16 Atau apabila daging liar itu susut dan berubah menjadi putih, haruslah orang itu datang kepada imam.
13:17 Pareksaon ni malim ai ma ia, anjaha anggo domma gabe lopak ipos-ipos ai, patugahon ni malim ai ma, na borsih do halak na boritan ai, ai borsih do ia tongon. 13:17 Kalau menurut pemeriksaannya penyakit itu telah berubah menjadi putih, haruslah imam menyatakan orang itu tahir; memang ia tahir.
13:18 Anggo tubuh bayoh bani huling-kuling ni sada halak, dob ai malum use, 13:18 Apabila pada kulit seseorang ada barah yang telah sembuh,
13:19 hape tubuh use bani ipos-iposni ai bayoh na lopak, atap hurap na malopak magerger, maningon patidakonni do ai bani malim ai. 13:19 tetapi di tempat barah itu timbul bengkak yang putih atau panau yang putih kemerah-merahan, haruslah orang itu minta diperiksa oleh imam.
13:20 Pareksaon ni malim ai ma ai, anjaha anggo taridah holnohan do ai humbani huling-kuling ai, anjaha domma gabe lopak ambuluni ai, jadi patugahon ni malim ai ma na butak do ia; na borit gadam do ai, na tubuh ibagas bayoh ai. 13:20 Kalau menurut pemeriksaannya panau itu kelihatan lebih dalam dari pada kulit dan bulunya telah berubah menjadi putih, maka imam harus menyatakan orang itu najis, karena penyakit kustalah yang timbul di dalam barah itu.
13:21 Tapi anggo domma ipareksa malim ai ai, anjaha jumpahsi ambulu na ijai ai seng lopak anjaha seng holnohan humbani huling-kuling na legan ai, tapi lambin surut do, jadi hurungkonon ni malim ai ma ia pitu ari dokahni; 13:21 Tetapi jikalau panau itu diperiksa oleh imam dan ternyata tidak ada bulu yang putih padanya, dan tidak lebih dalam dari pada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu tujuh hari lamanya.
13:22 anjaha anggo manrarat do ai bani huling-kuling ai, jadi patugahon ni malim ai ma na butak do ia, ai tanda ni gadam do ai. 13:22 Dan jikalau panau itu memang meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis; itu penyakit kusta.
13:23 Tapi anggo totap do hurap ai, lang lambin manrarat, ipos-ipos ni bayoh do ai; patugahon ni malim ai ma na borsih do ia. (ay. 28.) 13:23 Tetapi jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas, maka itu bekas barah, dan imam harus menyatakan orang itu tahir.
13:24 Atap anggo ugahan huling-kuling ni sada halak halani matutung, anjaha sibuk na so dear na bani na matutung ai gabe magerger malopak atap lopak, 13:24 Atau apabila pada kulit seseorang ada lecur karena api dan daging liar yang timbul pada lecur itu menjadi panau yang putih kemerah-merahan atau putih,
13:25 maningon pareksaon ni malim ma ai, anjaha anggo mubah do ambulu na ijai gabe lopak, anjaha taridah holnohan do ai marimbang huling-kuling na legan ai, jadi gadam ma ai tongon, na tubuh bani ugah na matutung ai, anjaha patugahon ni malim ai ma na butak do ia; naborit gadam do ai. 13:25 maka imam harus memeriksa panau itu; bila ternyata bulu pada panau itu berubah menjadi putih dan panau itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka yang timbul di dalam lecur itu adalah penyakit kusta, dan imam harus menyatakan orang itu najis; itu penyakit kusta.
13:26 Tapi anggo domma ipareksa malim ai ia, anjaha ia ambulu na bani ianan ai seng lopak anjaha seng holnohan ai taridah marimbang huling-kuling na legan ai, anjaha lambin surut do ai, maningon hurungkonon ni malim ai do ia pitu ari dokahni. 13:26 Tetapi jikalau menurut pemeriksaannya tidak ada pada panau itu bulu yang putih dan panau itu tidak lebih dalam dari pada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung orang itu tujuh hari lamanya.
13:27 Bani ari papituhon pareksaon ni malim ai ma ia; anggo lambin manrarat do ai bani huling-kuling ai, jadi patugahon ni malim ai ma na butak do ia; naborit gadam do ai. 13:27 Pada hari yang ketujuh imam harus memeriksa lagi dia; jikalau panau itu memang meluas pada kulit, maka haruslah imam menyatakan dia najis, itu penyakit kusta.
13:28 Tapi anggo totap do hurap ai, seng lambin manrarat bani huling-kuling ai, anjaha lambin surut do ai, ugah halani matutung ai do ai, anjaha patugahon ni malim ai ma na pansing do ia; ipos-ipos ni na hona tutung ai do hansa ai. (ay. 23.) 13:28 Tetapi jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, malahan pudar, maka itu bengkak lecur dan imam harus menyatakan dia tahir, sebab itu bekas lecur.
13:29 Anggo adong rutu bani sada dalahi atap naboru, bani uluni atap bani gumisni, 13:29 Apabila seorang laki-laki atau perempuan mendapat penyakit pada kepala atau pada janggut,
13:30 maningon pareksaon ni malim ma rutu ai, anjaha anggo holnohan do taridah ai marimbang huling-kuling na legan ai, anjaha ambulu na ijai ai magorsing anjaha ranggang-ranggang, jadi patugahon ni malim ai ma na butak do ia; ai gadam do ai, gadam bani ulu atap bani gumis. 13:30 imam harus memeriksa penyakit itu; bila itu kelihatan lebih dalam dari kulit, dan ada padanya rambut halus yang kuning, maka imam harus menyatakan orang itu najis, karena itu kudis kepala, yakni kusta kepala atau kusta janggut.
13:31 Tapi anggo domma ipareksa malim ai rutu ai, anjaha taridah seng holnohan ai humbani huling-kuling na legan ai, anjaha seng dong ambulu na birong ijai, jadi hurungon ni malim ai ma ia, halak na rutuon ai pitu ari dokahni. 13:31 Dan apabila menurut pemeriksaannya penyakit kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan tidak ada padanya rambut yang hitam, maka imam harus mengurung orang yang kena penyakit kudis itu tujuh hari lamanya.
13:32 Papituarihon pareksaon ni malim ai ma rutu ai, anggo seng manrarat rutu ai, anjaha seng dong ambulu na gorsing ibagas ai, anjaha seng holnohan rutu ai marimbang huling-kuling na legan ai, 13:32 Pada hari yang ketujuh imam harus memeriksa penyakit itu; bila ternyata kudis itu tidak meluas dan tidak ada rambut yang kuning padanya, dan kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit,
13:33 maningon suhuronni ma uluni, tapi anggo rutu ai seng bulih suhuronni; maningon hurungkonon ni malim ai ma halak na rutuon ai pitu ari nari dokahni. 13:33 maka orang itu harus bercukur, hanya tempat kudis itu tidak boleh dicukurnya. Lalu imam harus mengurung orang yang kena kudis itu untuk kedua kalinya tujuh hari lagi.
13:34 Anggo domma ipareksa malim ai rutu ai papitu-arihon, anjaha jumpahsi seng lambin manrarat rutu ai bani huling-kuling ai, anjaha seng holnohan ai marimbang huling-kuling na legan ai, jadi patugahon ni malim ai ma na borsih do ia; iburihi ma pakeianni, jadi borsih ma ia. 13:34 Kemudian pada hari yang ketujuh imam harus memeriksa lagi kudis itu; bila ternyata, kudis itu tidak meluas pada kulit, dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit, maka imam harus menyatakan orang itu tahir, dan ia harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir.
13:35 Tapi anggo manrarat do rutu ai bani huling-kuling ai, dob ipatugah malim ai na borsih do ia, 13:35 Tetapi jikalau kudis itu memang meluas pada kulit, sesudah ia dinyatakan tahir,
13:36 jadi pareksaon ni malim ai ma ia, anjaha anggo manrarat do rutu ai bani huling-kuling ai, seng pala pindahan ni malim ai be atap na gorsing do jambulanni, ai na butak do ia ai. 13:36 dan menurut pemeriksaan imam kudis itu meluas pada kulit, maka imam tidak usah lagi mencari rambut yang kuning, memang orang itu najis.
13:37 Tapi anggo totap do rutu ai iidah matani, anjaha tubuh do jambulan na birong ijai, na dob malum do rutu ai, borsih ma ia; patugahon ni malim ai ma na dob borsih ia. 13:37 Tetapi jikalau menurut penglihatan imam kudis itu masih tetap, dan ada rambut hitam tumbuh pada kudis itu, maka kudis itu sudah sembuh, dan orang itu tahir, dan imam harus menyatakan dia tahir.
13:38 Anggo hurapon huling-kuling ni sada dalahi atap naboru, lopak idahon, 13:38 Apabila pada kulit seorang laki-laki atau perempuan ada panau-panau, yakni panau-panau yang putih,
13:39 pareksaon ni malim ai ma ai, anjaha anggo seng sai lopak hurap na bani huling-kuling ni daging ai, hurap tumang do na tubuh bani huling-kuling ai, borsih ma ia. 13:39 imam harus melakukan pemeriksaan; bila ternyata pada kulitnya ada panau-panau pudar dan putih, maka hanya kuraplah yang timbul pada kulitnya dan orang itu tahir.
13:40 Anggo marurus jambulan ni sada dalahi pala palpalon, borsih do ia ai. 13:40 Apabila rambut kepala seorang laki-laki meluruh, dan ia hanya menjadi botak, ia tahir.
13:41 Anggo marurus jambulanni hampit bohini, gabe salagsagon ia, borsih do ia ai. 13:41 Jikalau rambutnya meluruh pada sebelah mukanya, dan ia menjadi botak sebelah depan, ia tahir.
13:42 Tapi anggo dong tubuh bani palpalni ai atap salagsagni ai rutu malopak magerger, gadam do na tubuh bani palpalni ai atap na bani salagsagni ai. 13:42 Tetapi apabila pada kepala yang botak itu, sebelah atas atau sebelah depan, ada penyakit yang putih kemerah-merahan, maka penyakit kustalah yang timbul pada bagian kepala yang botak itu.
13:43 Jadi pareksaon ni malim ai ma ia, anjaha anggo magerger malopak do rutu na bani palpalni atap na bani salagsagni ai, usih songon rupa ni gadam na bani huling-kuling ni daging, 13:43 Lalu imam harus memeriksa dia; bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih kemerah-merahan, dan kelihatannya seperti kusta pada kulit,
13:44 na gadamon do ia ai, ase butak do ia; patugahon ni malim ai ma na butak do ia, bani uluni ai do naborit ai. 13:44 maka orang itu sakit kusta, dan ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis, karena penyakit yang di kepalanya itu.
13:45 Halak na gadamon, na marnaborit gadam ai, maningon mamakei baju rigat-rigat do ia, jambulanni jangga-jangga, gumisni maningon tutuponni anjaha dilohononni: Na butak, na butak! 13:45 Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru: Najis! Najis!
13:46 Sadokah adong bani naborit ai butak do ia, butak do ia ai tongon, anjaha maningon punjung do ia marianan idarat ni parsaranan ai. (4 Mus. 5:3.) 13:46 Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis; memang ia najis; ia harus tinggal terasing, di luar perkemahan itulah tempat kediamannya.
13:47 Anggo adong tanda-tanda ni naborit gadam jumpah bani hiou, pakeian wol pe ai atap pakeian linnen, 13:47 Apabila pada pakaian ada tanda kusta, pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan,
13:48 atap bani parugas na tinonun atap na pinauli, humbani linnen pe ai atap humbani wol, atap bani huling-kuling atap bani parugas-parugas na pinauli humbani huling-kuling, 13:48 entah pada benang lungsin atau benang pakannya, entah pada kulit atau sesuatu barang kulit,
13:49 anggo tar maratah atap magerger do na bani hiou ai, na bani parugas-parugas na tinonun atap na pinauli ai, na bani huling-kuling ai atap na bani parugas-parugas na humbani huling-kuling ai, naborit gadam do ai, anjaha maningon patidakon do ai hubani malim ai. 13:49 — kalau tanda pada barang-barang itu sudah kemerah-merahan warnanya, maka itu kusta — hal itu harus diperiksakan kepada imam.
13:50 Pareksaon ni malim ma naborit ai, anjaha maningon simpanon do ugas-ugas na hona ai pitu ari dokahni, anjaha maningon pareksaonni ma naborit ai bani ari papituhon. 13:50 Kalau tanda itu telah diperiksa oleh imam, ia harus mengasingkan yang mempunyai tanda itu tujuh hari lamanya.
13:51 Anggo iidah bani ari papituhon lambin manrarat do naborit ai bani pakeian ai, atap bani parugas na tinonun atap na pinauli ai, atap bani huling-kuling ai, bani sagala na pinauli humbani huling-kuling tene, jadi naborit gadam na bajan do ai, butak do ai. 13:51 Pada hari yang ketujuh ia harus memeriksa tanda itu lagi; apabila tanda itu meluas pada pakaian atau benang lungsin atau benang pakan atau pada kulit, entah untuk barang apa pun kulit itu dipakai, maka itu adalah kusta yang jahat sekali, dan barang itu najis.
13:52 Maningon tutungonni do pakeian ai, atap pe parugas na tinonun atap na pinauli ai, humbani wol pe ai atap humbani linnen, atap pe haganup parugas na humbani huling-kuling ai, na dob hona naborit ai, ai naborit gadam na parah do ai; maningon tutungon do ai. 13:52 Ia harus membakar barang-barang yang mempunyai tanda itu, karena itu kusta yang jahat sekali; barang-barang itu harus dibakar habis.
13:53 Tapi anggo iidah malim ai, hape seng manrarat naborit ai bani pakeian ai, atap bani parugas na tinonun atap na pinauli ai, atap bani parugas-parugas na humbani huling-kuling ai, 13:53 Tetapi jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu tidak meluas pada barang-barang itu,
13:54 jadi suruhon ni malim ai ma na mamurihi ugas-ugas na ihonai naborit ai, anjaha papuligonni ma ai use pitu ari dokahni. 13:54 maka imam harus memerintahkan orang mencuci barang yang mempunyai tanda itu, lalu ia harus mengasingkannya tujuh hari lagi untuk kedua kalinya.
13:55 Pareksaon ni malim ai ma ugas-ugas na ihonai naborit ai dob iburihi ai. Anggo seng mubah rupani iidah, age pe seng lambin manrarat naborit ai, butak ma ai; maningon tutungonmu do ai, atap hampit pudi atap hampit lobei pe na ihonai naborit ai. 13:55 Kemudian sesudah barang itu dicuci, imam harus memeriksa tanda itu lagi; bila ternyata rupa tanda itu tidak berubah, biarpun itu tidak meluas, maka barang itu najis, dan engkau harus membakarnya habis, karena tanda itu semakin mendalam pada sebelah belakang atau sebelah muka.
13:56 Tapi anggo iidah malim ai, dob iburihi na ihonai naborit ai, lambin surut do naborit ai, maningon rigatkononni do na hona naborit ai humbani pakeian ai, atap humbani parugas na tinonun atap na pinauli ai. 13:56 Dan jikalau menurut pemeriksaan imam tanda itu menjadi pudar sesudah dicuci, maka ia harus mengoyakkannya dari barang-barang itu.
13:57 Jadi anggo tong ope taridah ai bani pakeian ai, atap bani parugas na tinonun atap na pinauli ai, atap bani ugas-ugas na humbani huling-kuling ai, gadam na manrarat do ai, maningon tutungonmu do haganup, na ihonai naborit ai. 13:57 Tetapi jikalau tanda itu tampak pula pada barang-barang itu, maka itu kusta yang sedang timbul; barang yang mempunyai tanda itu, haruslah kaubakar habis.
13:58 Tapi anggo magou do naborit ai dob hona burihan ai humbani pakeian ai, atap humbani parugas na tinonun atap na pinauli ai, atap humbani ugas-ugas huling-kuling ai, maningon ulakan do mamurihi ai, jadi borsih ma ai. 13:58 Tetapi barang-barang yang telah kaucuci, sehingga tanda itu lenyap dari padanya, haruslah dicuci untuk kedua kalinya, barulah menjadi tahir.
13:59 On ma titah pasal naborit gadam na adong bani pakeian wol atap linnen pe, atap bani parugas na tinonun atap na pinauli, atap bani ugas-ugas na pinauli humbani huling-kuling, laho manontuhon atap na borsih do ai atap na butak. 13:59 Itulah hukum tentang kusta yang ada pada pakaian bulu domba atau lenan atau pada benang lungsin atau pada benang pakan atau pada setiap barang kulit, untuk menyatakan tahir atau najisnya.”
<< Imamat 12 Imamat 14 >>