1 Raja-raja 8

Ambilan/Khotbah Minggu 29 Mei 2016, 1 Raja-raja 8: 22-23, 41-43: Sibasaon Lukas 7: 1-10
8:1 Dob ai ipatumpu raja Salomo ma pangintuai ni halak Israel pakon ganup pambobai ni halak Israel marsasamarga pakon marsasaompung roh hulobei ni raja Salomo i Jerusalem, laho mamboan poti parpadanan ni Jahowa tangkog hun huta ni si Daud, ai ma Sion. (4 Mus. 1:16; 2 Sam. 5:7-9.) 8:1 Pada waktu itu raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem, untuk mengangkut tabut perjanjian TUHAN dari kota Daud, yaitu Sion.
8:2 Jadi martumpu ma hulobei ni raja Salomo haganup dalahi i Israel bani pesta ai, bani bulan Etanim, ai ma bulan papituhon. (3 Mus. 23:34.) 8:2 Maka pada hari raya di bulan Etanim, yakni bulan ketujuh, berkumpullah di hadapan raja Salomo semua orang Israel.
8:3 Jadi dob martumpu haganup pangintuai ni halak Israel, iangkat malim ai ma poti ai. (4 Mus. 4:5-15.) 8:3 Setelah semua tua-tua Israel datang, maka imam-imam mengangkat tabut itu.
8:4 Dob ai iboan sidea ma tangkog poti ni Jahowa, lampo-lampo partumpuan pakon ganup parugas na mapansing, na ibagas lampo-lampo ai hinan, jadi iboan malim pakon halak Levi ai ma ai tangkog. 8:4 Mereka mengangkut tabut TUHAN dan Kemah Pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu; semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi.
8:5 Jadi jongjong ma raja Salomo rap pakon ganup tumpuan ni halak Israel, na roh martumpu hu lobeini, ilobei ni poti ai, anjaha igalangkon ma biri-biri pakon lombu, sonai ma bueini, gabe seng tarbilang barang taretong sidea. (2 Sam. 6:13.) 8:5 Tetapi raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya, berdiri bersama-sama dengan dia di depan tabut itu, dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya.
8:6 Jadi das ma iboan malim ai poti parpadanan ni Jahowa hubani iananni, hu ianan na tang mapansing, itoruh ni habong ni Herub na dua ai. 8:6 Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian TUHAN itu ke tempatnya, di ruang belakang rumah itu, di tempat maha kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub;
8:7 Ai ipaherbang Herub ai do habongni ibabou ni ianan ni poti ai, gabe rungkub ma poti ai pakon lanja-lanjani ai ibahen Herub ai. 8:7 sebab kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas.
8:8 Sonai do parganjang ni lanja-lanja ai, gabe taridah ma ujung ni lanja-lanja ai hun ianan na mapansing na ilobei ni ianan na tang mapansing ai; tapi seng taridah ai hundarat, anjaha ijai do ai das ronsi sadari on. (2 Mus. 25:13-15.) 8:8 Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus, yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar; dan di situlah tempatnya sampai hari ini.
8:9 Seng dong atap aha ibagas poti ai, sobali ni na dua batu panuratan ai, na ninahkon ni si Musa hujai sanggah i Horeb, sanggah na binahen ni Jahowa parpadanan bani halak Israel, bani na luar sidea hun tanoh Masir. (2 Mus. 25:16, 21; Heb. 9:4.) 8:9 Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan TUHAN dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir.
8:10 Jadi dob luar malim ai humbani ianan na mapansing ai, roh ma hombun manggoki rumah ni Jahowa, (3 Mus. 16:2; Jes. 6:4; Pangk. 15:8.) 8:10 Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah TUHAN,
8:11 pala seng tahan malim ai jongjong marugas halani hombun ai, ai hamuliaon ni Jahowa do manggoki rumah ni Jahowa. (2 Mus. 40:34, 35.) 8:11 sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan TUHAN memenuhi rumah TUHAN.
8:12 Nini si Salomo ma ijia: Jahowa do na mannahkon mata ni ari i langit, tapi domma ihatahon, sihol marianan do Ia ibagas na golap. (2 Mus. 20:21; 5 Mus. 4:11; 1 Tim. 6:16.) 8:12 Pada waktu itu berkatalah Salomo: “TUHAN telah menetapkan matahari di langit, tetapi Ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman.
8:13 Domma hupajongjong sada rumah Bamu, bahen iananmu, sada ianan Bamu marparatas ronsi sadokah ni dokahni. (Ps. 132:13, 14.) 8:13 Sekarang, aku telah mendirikan rumah kediaman bagi-Mu, tempat Engkau menetap selama-lamanya.”
8:14 Dob ai marhusor ma raja ai idompakkon ma ganup tumpuan ni halak Israel anjaha ipasu-pasu, anjaha jongjong bei do ganup tumpuan ni halak Israel ai. (ay. 55.) 8:14 Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri.
8:15 Nini raja ai ma: Pinuji ma Jahowa, Naibata ni halak Israel, na dob pasaudkon marhitei tanganni na binagahkonni marhitei pamanganni hubani bapa si Daud, sanggah na hinatahonni: (2 Sam. 7:6-16.) 8:15 Ia berkata: “Terpujilah TUHAN, Allah Israel, yang telah menyelesaikan dengan tangan-Nya apa yang difirmankan-Nya dengan mulut-Nya kepada Daud, ayahku, demikian:
8:16 Singgan ni ari dob huarahkon luar bangsangku halak Israel hun tanoh Masir, seng ongga hutodoh sada huta bani ganup marga ni halak Israel laho pajongjongkon sada rumah ijai; tapi domma hupilih si Daud laho manggomgomi bangsangku halak Israel. (5 Mus. 12:5, 11.) 8:16 Sejak Aku membawa umat-Ku Israel keluar dari Mesir, tidak ada kota yang Kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman nama-Ku, tetapi Aku telah memilih Daud untuk berkuasa atas umat-Ku Israel.”
8:17 Tapi domma namin isura-surahon uhur ni bapa si Daud sihol pajongjongkon sada rumah bani goran ni Jahowa, Naibata ni halak Israel. (2 Sam. 7.) 8:17 Lalu raja melanjutkan: “Ketika Daud, ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama TUHAN, Allah Israel,
8:18 Tapi nini Jahowa do hubani bapa, si Daud: Halani domma isura-surahon uhurmu sihol pajongjong sada rumah bani Goranku, dear do namin sura-sura ni uhurmai; 8:18 berfirmanlah TUHAN kepadanya: Engkau bermaksud mendirikan rumah untuk nama-Ku, dan maksudmu itu memanglah baik;
8:19 tapi seng bulih anggo ho pajongjong rumah ai, maningon anakmu na pinupusmai do pajongjong sada rumah bani Goranku. 8:19 hanya, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak, dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk nama-Ku.
8:20 Domma ipasaud Jahowa bagah-bagah na dob hinatahonni ai; ai domma ahu ipabangkit gantih ni bapa, si Daud, anjaha hundul bani paratas ni Israel, songon na pinarbagah ni Jahowa hinan, anjaha domma hupajongjong sada rumah bani goran ni Jahowa, Naibata ni Israel. 8:20 Jadi TUHAN telah menepati janji yang telah diucapkan-Nya; aku telah bangkit menggantikan Daud, ayahku, dan telah duduk di atas takhta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan TUHAN: aku telah mendirikan rumah ini untuk nama TUHAN, Allah Israel,
8:21 Anjaha domma hupajongjong ijon sada ianan bani poti in, ianan ni titah parpadanan in, na binahenni hubani ompungta, sanggah iarahkon sidea luar hun tanoh Masir. (ay. 9.) 8:21 dan telah menyediakan di sana tempat untuk tabut, yang memuat perjanjian yang telah diadakan TUHAN dengan nenek moyang kita, ketika mereka dibawa-Nya keluar dari tanah Mesir.”
8:22 Dob ai jongjong ma raja Salomo ilobei ni anjap-anjap ni Jahowa mandompakkon ganup tumpuan ni halak Israel, anjaha ipaherbang ma tanganni dompak langit. (2 Mus. 9:29; Jes. 1:15.) 8:22 Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah TUHAN di hadapan segenap jemaah Israel, ditadahkannyalah tangannya ke langit,
8:23 Nini ma: Ham Jahowa Naibata ni halak Israel! Seng dong Naibata na songon Ham i nagori atas barang i nagori tongah, na mambahen parpadanan anjaha na maridop ni uhur bani jabolonmu, na marparlahou i lobeimu humbani gok ni uhurni, (5 Mus. 7:9; Dan. 9:4.) 8:23 lalu berkata: “Ya TUHAN, Allah Israel! Tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah; Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu;
8:24 na pasaudkon hubani bapa, si Daud, hata na dob pinarbagah-bagahmu hubani jabolonmu; Ham do na mangkatahon ai, anjaha marhitei tanganmu ipasaud Ham ai sadari on. (bd. 3:6.) 8:24 Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kaufirmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini.
8:25 On pe, Ham Jahowa, Naibata ni Israel, pasaud Ham ma hubani jabolonmu si Daud, bapa ondi na dob pinarbagah-bagahmu hubani, sanggah na hinatahonmu: Seng anjai rotap humbam sada halak i lobeihu, na hundul bani paratas ni Israel, asal ma iramotkon anakmu parlahouni, marparlahou sidea i lobeihu songon ho, na dob marpalahou i lobeihu. (bd. 2:4; 6:12.) 8:25 Maka sekarang, ya TUHAN, Allah Israel, peliharalah apa yang Kaujanjikan kepada hamba-Mu Daud, ayahku, dengan berkata: Keturunanmu takkan terputus di hadapan-Ku dan tetap akan duduk di atas takhta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapan-Ku sama seperti engkau hidup di hadapan-Ku.
8:26 On pe, Ham Naibata ni Israel, pasaud Ham ma hatamu, songon na dob pinarbagahmu hubani jabolonmu si Daud, bapa ondi. (2 Sam. 7:28.) 8:26 Maka sekarang, ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah Kauucapkan kepada hamba-Mu Daud, ayahku.
8:27 Tapi tene, tor ra ma Naibata marianan iatas tanoh on? Tonggor ma, gari langit ni langitan seng tarhamkamsi Ham; samintolah ma rumah na hupajongjong on? (5 Mus. 10:14; Jes. 66:1; Lah. 7:49; 17:24.) 8:27 Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini.
8:28 Tapi sai manatap ma Ham hubani tonggo ni jabolonmu on pakon hubani elek-elekni, Ham Jahowa Naibatangku, sai tangihon Ham ma dilo-dilo pakon tonggo na tinonggohon ni jabolonmu i lobeimu sadari on; (2 Mus. 20:24; 5 Mus. 12:5, 11; Sak. 12:4.) 8:28 Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya TUHAN Allahku, dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini!
8:29 sai tonggor ma panonggormu arian pakon borngin hubani rumah on, ianan na dob hinatahonmu: Maningon ijai do marianan goranku; sai tangihon Ham ma tonggo na tinonggohon ni jabolonmu on bani ianan on. 8:29 Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang Kaukatakan: nama-Ku akan tinggal di sana; dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini.
8:30 Sai tangihon Ham ma elek-elek ni jabolonmu on pakon bangsamu halak Israel, anggo martonggo sidea bani ianan on; sai tangihon Ham ma in bani iananmu marparatas, i nagori atas; sai tangihon Ham ma, anjaha marpangulaki ma uhurmu. (ay. 39.) 8:30 Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini; bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di sorga; dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni.
8:31 Anggo mardousa sada halak bani hasomanni, pala ipabija ia halani ai, anjaha saud ia roh marbija hulobei ni anjap-anjapmu on, i rumah panumbahan on, (2 Mus. 22:6-12; 3 Mus. 5:21-24.) 8:31 Jika seseorang telah berdosa kepada temannya, lalu diwajibkan mengangkat sumpah dengan mengutuk dirinya, dan dia datang bersumpah ke depan mezbah-Mu di dalam rumah ini,
8:32 jadi tangihon Ham ma ai i nagori atas, anjaha bahen Ham ma na madear hubani jabolonmu, tapi uhum Ham ma na marsalah, marhitei mambalaskon pambahenanni bani, anjaha pintori Ham ma parpintor, marhitei na mambalaskon bani romban hubani hapintoranni. (5 Mus. 25:1; Hes. 9:10; 11:21; 16:43.) 8:32 maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan bertindak serta mengadili hamba-hamba-Mu, yakni menyatakan bersalah orang yang bersalah dengan menanggungkan perbuatannya kepada orang itu sendiri, tetapi menyatakan benar orang yang benar dengan memberi pembalasan kepadanya yang sesuai dengan kebenarannya.
8:33 Tapi anggo talu bangsamu halak Israel ibahen munsuhni halani mardousa sidea Bamu, anggo mulak sidea use Bamu anjaha isaksihon goranmu, martonggo anjaha mangelek-elek sidea use ibagas rumah panumbahan on: (3 Mus. 26:17; 5 Mus. 28:25.) 8:33 Apabila umat-Mu Israel terpukul kalah oleh musuhnya karena mereka berdosa kepada-Mu, kemudian mereka berbalik kepada-Mu dan mengakui nama-Mu, dan mereka berdoa dan memohon kepada-Mu di rumah ini,
8:34 Sai tangihon Ham ma ai i nagori atas, anjaha sasap Ham ma dousa ni bangsamu halak Israel, anjaha boan Ham ma sidea use bani tanoh na bineremu hubani ompung ni sidea. (2 Mus. 34:9.) 8:34 maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa umat-Mu Israel dan mengembalikan mereka ke tanah yang telah Kauberikan kepada nenek moyang mereka.
8:35 Anggo tartutup langit anjaha seng roh udan halani mardousa sidea Bamu, anggo martonggo sidea bani ianan on, anjaha isaksihon sidea goranmu, anjaha mulak sidea humbani dousa ni sidea, halani domma ipatunduk Ham sidea, (bd. 17:1; 3 Mus. 26:19; 5 Mus. 11:17; 28:23.) 8:35 Apabila langit tertutup, sehingga tidak ada hujan, sebab mereka berdosa kepada-Mu, lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui nama-Mu dan mereka berbalik dari dosanya, sebab Engkau telah menindas mereka,
8:36 sai tangihon Ham ma ai i nagori atas, anjaha sasap Ham ma salah ni jabolonmu halak Israel (ai Ham do siajarhon bani sidea dalanmu na dear in, na talup sidalanan ni sidea) anjaha bere Ham ma udan bani tanohmu, na dob bineremu bani bangsamu, bahen siteanon ni sidea. (1 Sam. 12:23; Ps. 32:8.) 8:36 maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hamba-Mu, umat-Mu Israel, — karena Engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti — dan Engkau kiranya memberikan hujan kepada tanah-Mu yang telah Kauberikan kepada umat-Mu menjadi milik pusaka.
8:37 Anggo masa lohei i tanoh in, sonai homa sampar, borou, antinganou, balang barang gilok-gilok; anggo ihubu munsuh sidea ibagas huta ni sidea, barang sitaronon ampa naborit na ijahanin in pe masa; (3 Mus. 26:19, 20, 25, 26; 5 Mus. 28:22, 23, 38, 52, 59-61.) 8:37 Apabila di negeri ini ada kelaparan, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang, atau belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, apabila ada tulah atau penyakit apa pun,
8:38 sagala tonggo pakon pangindoan, na binahen ni marsasahalak barang ganup bangsamu halak Israel, halani na dob mananda bei bani sambor ni hauhuronni, gabe roh sidea paherbang tanganni dompak rumah panumbahan on, 8:38 lalu seseorang atau segenap umat-Mu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini dengan menadahkan tangannya — karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri —
8:39 sai tangihon Ham ma i nagori atas, bani paratasmu in, anjaha marpangulaki ma uhurmu, bahen anjaha balaskon Ham ma bani ganup romban hubani dalanni bei, marguru hubani panandamu bani hauhuron ni ganup sidea, ai pitah Ham do na mananda hauhuron ni jolma manisia, (1 Sam. 16:7; 1 Kron. 28:9; Ps. 7:10; 139:1, 2; Jes. 18:4; Jer. 17:10; Luk. 16:15.) 8:39 maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediaman-Mu yang tetap, dan Engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya, karena engkau mengenal hatinya — sebab Engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia, —
8:40 ase marhabiaran sidea sadokah manggoluh sidea bani tanoh na bineremu bani ompung ni sidea. (5 Mus. 4:10.) 8:40 supaya mereka takut akan Engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah Kauberikan kepada nenek moyang kami.
8:41 Sonai homa age halak na legan, na so humbani bangsamu halak Israel, na roh hun tanoh na madaoh halani goranmu, (4 Mus. 15:14-16; Jes. 56:6.) 8:41 Juga apabila seorang asing, yang tidak termasuk umat-Mu Israel, datang dari negeri jauh oleh karena nama-Mu, —
8:42 ai bogeion ni sidea do goranmu na banggal in, pakon tanganmu na gogoh anjaha na gostong in; anggo roh ia anjaha martonggo ibagas rumah on, (5 Mus. 3:24; 4:34; 5:15; 7:19.) 8:42 sebab orang akan mendengar tentang nama-Mu yang besar dan tentang tangan-Mu yang kuat dan lengan-Mu yang teracung — dan ia datang berdoa di rumah ini,
8:43 sai tangihon Ham ma i nagori atas, bani paratasmu in anjaha bahen Ham ma romban hubani haganup na pinangindo ni halak na legan ai Bamu, ase ibotoh haganup bangsa na i tanoh on goranmu anjaha ihabiari Ham songon bangsamu halak Israel, anjaha ase ibotoh sidea, na marpanggoranan Bamu do rumah na hupajongjong on. (ay. 30; 39:60; Jes. 56:7.) 8:43 maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediaman-Mu yang tetap, dan Engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepada-Mu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal nama-Mu, sehingga mereka takut akan Engkau sama seperti umat-Mu Israel dan sehingga mereka tahu, bahwa nama-Mu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini.
8:44 Anggo luar bangsamu laho marporang dompak munsuh ni sidea, barang sonaha pe parsuruhmu bani sidea, anjaha roh sidea martonggo bani Jahowa hu huta na dob pinilihmu pakon hu rumah na dob hupajongjong bani goranmu, 8:44 Apabila umat-Mu keluar untuk berperang melawan musuhnya, ke arah mana pun Engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada TUHAN dengan berkiblat ke kota yang telah Kaupilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi nama-Mu,
8:45 sai tangihon Ham ma tonggo pakon pangindoan ni sidea i nagori atas, anjaha pasintong Ham ma uhum bani sidea. 8:45 maka Engkau kiranya mendengarkan di sorga doa dan permohonan mereka dan Engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka.
8:46 Anggo mardousa sidea ai, seng dong jolma na so mardousa, anjaha manringis Ham bani sidea, anjaha iondoskon Ham sidea bani munsuh, gabe tarbuang sidea hu tanoh ni munsuhni daoh barang dohor, (Pod. 20:9; Rom 3:23.) 8:46 Apabila mereka berdosa kepada-Mu — karena tidak ada manusia yang tidak berdosa — dan Engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh atau yang dekat,
8:47 dob ai ipaulak sidea uhur ni sidea hubagas i tanoh habuangan ni sidea, anjaha ipaubah sidea uhur ni sidea, anjaha martonggo sidea bamu i tanoh habuangan ni sidea ai, nini: Domma mardousa hanami, domma marsalah hanami, anjaha hajahaton do horjanami; (5 Mus. 30:1-5; Ps. 106:6; Hes. 6:9; Dan. 9:5.) 8:47 dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik, dan memohon kepada-Mu di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, dengan berkata: Kami telah berdosa, bersalah, dan berbuat fasik,
8:48 anggo mulak sidea Bamu humbani gok ni uhur ni sidea pakon humbani gok ni tonduy ni sidea i tanoh ni munsuh ni sidea, na mambuangkon sidea, anjaha martonggo sidea Bamu, dompak tanoh ni sidea, na bineremu hubani ompung ni sidea, dompak huta na pinilihmu, pakon dompak rumah, na hupauli bani goranmu, (2 Kron. 29:6; Dan. 6:10.) 8:48 apabila mereka berbalik kepada-Mu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri musuh yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepada-Mu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah Kauberikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah Kaupilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi nama-Mu,
8:49 sai tangihon Ham ma i nagori atas, bani paratasmu in, tonggo pakon pangindoan ni sidea, anjaha pasintong Ham ma uhum bani sidea, (ay. 39.) 8:49 maka Engkau kiranya mendengarkan di sorga, tempat kediaman-Mu yang tetap, kepada doa dan permohonan mereka dan Engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka.
8:50 anjaha sasap Ham ma dousa ni bangsamu, na mardousa dompak Ham, sonai homa ganup panlanggaron ni sidea, na binahen ni sidea Bamu; anjaha bahen Ham ma, ase dapotan idop ni uhur sidea ilobei ni halak namambuangkon sidea, anjaha iidopi sidea. (Esr. 9:9; Neh. 1:11; Jer. 42:12.) 8:50 Engkau kiranya mengampuni umat-Mu yang telah berdosa kepada-Mu, mengampuni segala pelanggaran yang dilakukan mereka kepada-Mu, dan kiranya Engkau membuat mereka menjadi kesayangan orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, sehingga orang-orang itu menyayangi mereka,
8:51 ai bangsamu pakon parbagiananmu do sidea, na dob niarahkonmu luar hun tanoh Masir, humbagas panlalaan bosi. (5 Mus. 4:20.) 8:51 sebab mereka itu umat-Mu dan milik kepunyaan-Mu yang telah Kaubawa keluar dari Mesir dari tengah-tengah dapur peleburan besi.
8:52 Sai tonggor ma panonggormu manatap elek-elek ni jabolonmu pakon elek-elek ni bangsamu halak Israel, sai tangihon Ham ma sidea pasal haganup na pinangindo ni sidea Bamu. (ay. 29; 5 Mus. 4:7.) 8:52 Hendaklah mata-Mu terbuka terhadap permohonan hamba-Mu dan terhadap permohonan umat-Mu Israel dan hendaklah Engkau mendengarkan mereka seberapa kali mereka berseru kepada-Mu.
8:53 Ai domma pala ipapulig Ham sidea hun tongah-tongah ni ganup bangsa na i tanoh on, bahen parbagiananmu, songon na dob pinarbagahmu marhitei juakjuakmu si Musa, sanggah na niarahkonmu ompungnami luar hun tanoh Masir, Ham Tuhan Jahowa. (3 Mus. 20:24, 26.) 8:53 Sebab Engkaulah yang memisahkan mereka bagi-Mu menjadi milik kepunyaan-Mu dari antara segala bangsa di bumi, seperti yang telah Kaufirmankan dengan perantaraan Musa, hamba-Mu, pada waktu Engkau membawa nenek moyang kami keluar dari Mesir, ya Tuhan ALLAH!”
8:54 Jadi dobkonsi itonggohon raja Salomo bani Jahowa haganup tonggo pakon pangindoan ondi, jongjong ma ia hun lobei ni anjap-anjap ni Jahowa, ai ijai do ia manrogop anjaha paherbang tanganni dompak langit; 8:54 Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada TUHAN, bangkitlah ia dari depan mezbah TUHAN setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit.
8:55 jadi jongjong ma ia, anjaha ipasu-pasu ma ganup tumpuan ni halak Israel marhitei sora na gogoh, nini ma: (ay. 14; 2 Sam. 6:18.) 8:55 Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring, katanya:
8:56 Pinuji ma Jahowa, na mambere hasonangan hubani bangsani halak Israel, romban hubani ganup na pinarbagahni ai; seng dong na labuh humbani haganup hata na madear, na dob pinarbagahni ai marhitei si Musa juak-juakni ai. (5 Mus. 12:9, 10; Jos. 21:45; 2 Raj. 10:10.) 8:56 “Terpujilah TUHAN yang memberikan tempat perhentian kepada umat-Nya Israel tepat seperti yang difirmankan-Nya; dari segala yang baik, yang telah dijanjikan-Nya dengan perantaraan Musa, hamba-Nya, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi.
8:57 Sai ihasomani Jahowa, Naibatanta in ma hita, songon na dob hinatahon ni ompungta; sai ulang ma itadingkon barang iambungkon hita; (5 Mus. 31:6, 8; Jos. 1:5.) 8:57 Kiranya TUHAN, Allah kita, menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita, janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita,
8:58 sai itarik ma uhurta hu Bani, ase marparlahou hita bani ganup dalanni, anjaha iramotkon hita tonahni, titahni pakon uhumni, na dob tinonahkonni hubani ompungta. 8:58 tetapi hendaklah dicondongkan-Nya hati kita kepada-Nya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan-Nya, dan untuk tetap mengikuti segala perintah-Nya dan ketetapan-Nya dan peraturan-Nya yang telah diperintahkan-Nya kepada nenek moyang kita.
8:59 Anjaha ganup hata pangindoan, na dob husombahkon on hubani Jahowa, sai tong ma in namin ilobei ni Jahowa arian pakon borngin, anjaha ipasintong ma uhum bani jabolonni pakon bani bangsani halak Israel, songon na talup ganup ari; (Par. 3:1, 11.) 8:59 Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan TUHAN, dekat pada TUHAN, Allah kita, siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hamba-Nya dan kepada umat-Nya Israel menurut yang perlu pada setiap hari,
8:60 ase ganup bangsa ni tanoh on mambotoh, Jahowa do Naibata, anjaha sobalisi seng dong. (ay. 43; 5 Mus. 4:35, 39; Jes. 45:21.) 8:60 supaya segala bangsa di bumi tahu, bahwa TUHANlah Allah, dan tidak ada yang lain,
8:61 Halani ai sai gok bani Naibata Jahowa in ma ganup uhurnasiam, marparlahou ma nasiam ibagas titahni, anjaha ramotkon nasiam ma ganup parentahni, songon sadari on. 8:61 dan hendaklah kamu berpaut kepada TUHAN, Allah kita, dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapan-Nya dan dengan tetap mengikuti segala perintah-Nya seperti pada hari ini.”
8:62 Dob ai igalangkon raja ai rap pakon bangsa ai ma galangan ilobei ni Jahowa. 8:62 Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan TUHAN.
8:63 Igalangkon si Salomo ma galangan pardameian hubani Jahowa, dua puluh dua ribu lombu pakon saratus dua puluh ribu biri-biri. Sonai ma pangondoskon ni si Salomo pakon ganup bangsa ai bani rumah panumbahan ai bani Jahowa. 8:63 Sebagai korban keselamatannya kepada TUHAN Salomo mempersembahkan dua puluh dua ribu ekor lembu sapi dan seratus dua puluh ribu ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentahbiskan rumah TUHAN itu.
8:64 Bani ari na sasada ai ma iuras raja ai parsitongahan ni alaman na ilobei ni rumah ni Jahowa, ai ijai do igalangkon galangan situtungon pakon galangan sipanganon pakon taboh-taboh ni galangan pardameian, halani maetektu do anjap-anjap tombaga na ilobei ni Jahowa, bahen panggalangan ni galangan situtungon, pakon galangan sipanganon pakon taboh-taboh ni galangan pardameian. (3 Mus. 1:3; 3:1, 16; 2 Kron. 4:1.) 8:64 Pada hari itu juga raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah TUHAN, sebab di situlah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian dan segala lemak korban keselamatan, sebab mezbah tembaga yang di hadapan TUHAN itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu.
8:65 Sonai ma pamestahon ni raja Salomo bani pesta ai ijia, rap pakon ganup halak Israel, sada tumpuan bolon, na roh hun Hamat nari das hu bah Masir, hu lobei ni Jahowa Naibatanta, pitu ari dokahni. (ay. 2; Jos. 13:5; 15:4.) 8:65 Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga, di hadapan TUHAN, Allah kita, selama tujuh hari, bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang besar, dari jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir.
8:66 Bani ari paualuhkon isuruh ma mulak halak simbuei ai; ipasu-psu sidea ma raja ai, lanjar mulak ma sidea hu rumah ni bei ibagas malas pakon sonang ni uhur halani haganup na madear, na binahen ni Jahowa hubani raja Daud, juak-juakni ai, pakon hubani halak Israel, bangsani ai. (Panguh. 7:8.) 8:66 Pada hari yang kedelapan disuruhnya bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan TUHAN kepada Daud, hamba-Nya, dan kepada orang Israel
<< 1 Raja-raja7 1 Raja-raja 9 >>