1 Raja-raja 9

9:1 Dob ipajong-jong raja Salomo rumah ni Jahowa pakon rumah bolon ai ampa haganup na legan, na pinarsintani paulionni, (ay. 19.) 9:1 Ketika Salomo selesai mendirikan rumah TUHAN dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya,
9:2 ipataridahkon Jahowa ma dirini hubani raja Salomo paduahalihon, songon na dob pinatalarni dirini bani i Gibeon. (bd. 3:5.) 9:2 maka TUHAN menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti Ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon.
9:3 Dob ai nini Jahowa ma hubani; Domma hutangihon tonggo pakon pangindoanmu, na sinombahkonmu Bangku; domma hupapansing rumah on, na pinajongjongmon, bahen ianan ni goranku ronsi sadokah ni dokahni; sai dompak jai do mata pakon uhurhu tongtong. (bd. 8:28, 29, 16; 2 Raj. 21:7; 23:27.) 9:3 Firman TUHAN kepadanya: “Telah Kudengar doa dan permohonanmu yang kausampaikan ke hadapan-Ku; Aku telah menguduskan rumah yang kaudirikan ini untuk membuat nama-Ku tinggal di situ sampai selama-lamanya, maka mata-Ku dan hati-Ku akan ada di situ sepanjang masa.
9:4 On pe, anggo marparlahou do ho i lobeihu, songon parlahou ni bapamu, si Daud, humbani gok pakon pintor ni uhurmu, ihorjahon ho romban hubani na hutitahkon bam, anjaha iramotkon ho aturanku pakon uhumhu, (bd. 3:14; 11:38.) 9:4 Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapan-Ku sama seperti Daud, ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang Kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturan-Ku,
9:5 Jadi pajonamonku ma paratas ni harajaonmu manggomgom halak Israel sadokah ni dokahni, songon na dob hubagahkon hubani bapamu si Daud, ningku: Seng anjai rotap humbam sada halak i lobeihu, na hundul bani paratas ni Israel. (bd. 8:25; Jer. 33:17.) 9:5 maka Aku akan meneguhkan takhta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya seperti yang telah Kujanjikan kepada Daud, ayahmu, dengan berkata: Keturunanmu takkan terputus dari takhta kerajaan Israel.
9:6 Tapi anggo marbalik hanima humbani na mangirikkon Ahu, ho pakon ginomparmu, anjaha seng iramotkon hanima titahku pakon aturanku, na dob hupajongjong i lobeinima, tapi laho hanima mambalosi naibata na legan anjaha marsombah hujai, (Jos. 23:16; 1 Sam. 15:11.) 9:6 Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik dari pada-Ku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapan-Ku yang telah Kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada allah lain dan sujud menyembah kepadanya,
9:7 jadi siapkononku ma Israel hun tanoh, na dob huberehon bani sidea; anjaha rumah, na dob hupapansing bani goranku, padaohonku ma in hun lobei ni bohingku; gabe umpama pakon salig-salig ma Israel itongah-tongah ni sagala bangsa. (5 Mus. 8:19, 20; 4:26; 28:37; Mat. 23:38.) 9:7 maka Aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah Kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah Kukuduskan bagi nama-Ku itu, akan Kubuang dari hadapan-Ku, maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa.
9:8 Gabe gugunan batu ma rumah on; ganup halak na mamontas hunjin gabe longang ma anjaha manrisai, nini sidea ma: Mase ma sonon ibahen Jahowa hubani tanoh on pakon hu rumah on? (5 Mus. 29:23-26; 2 Kron. 29:8; Jer. 22:8; 49:7.) 9:8 Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit, dan berkata: Apakah sebabnya TUHAN berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini?
9:9 Dob ai nini ma: Halani na tinadingkon ni sidea do Jahowa, Naibata ni sidea ai, na mangarahkon ompung ni sidea luar hun tanoh Masir, gabe marpangunsandeian sidea bani naibata na legan, marsombah sidea hujai anjaha ibalosi; halani ai do ase iparoh Jahowa ganupan on hubani sidea. 9:9 Maka orang akan berkata: Sebab mereka meninggalkan TUHAN, Allah mereka, yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir dan sebab mereka berpegang pada allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya TUHAN mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka.”
9:10 Jadi dob salpu na dua puluh tahun ai sadokah ai ma ipajongjong raja Salomo rumah na dua ai, ai ma rumah ni Jahowa pakon rumah bolon ai, (bd. 6:37, 38; 7:1.) 9:10 Setelah lewat dua puluh tahun selesailah Salomo mendirikan kedua rumah itu, yakni rumah TUHAN dan istana raja.
9:11 anjaha si Hiram, raja hun Tirus do na mamberehon hubani raja Salomo hayu ares pakon ingul ampa omas, barang sadiha nini uhurni ijia ma ibere raja Salomo hubani raja Hiram dua puluh huta i nagori Galilea. (bd. 5:1.) 9:11 Oleh karena Hiram, raja Tirus, telah membantu Salomo dengan kayu aras, kayu sanobar, dan emas, sebanyak yang dikehendakinya, maka pada waktu itu raja Salomo memberikan kepada Hiram dua puluh kota di negeri Galilea.
9:12 Dob ai bingkat ma raja Hiram hun Tirus laho manorih huta ai, na dob binere ni raja Salomo hubani, hape lang ipangan uhurni ai. 9:12 Tetapi ketika Hiram datang dari Tirus untuk melihat-lihat kota-kota yang diberikan Salomo kepadanya itu, maka semuanya kurang menyenangkan hatinya.
9:13 Jadi nini ma: Huta aha ma, na dob bineremu on bangku, saninangku? Halani ai igoran ma ai nagori Kabul ronsi sadari on. 9:13 Sebab itu ia berkata: “Macam apakah kota-kota yang telah kauberikan kepadaku ini, hai saudaraku?” Maka orang menyebutkannya tanah Kabul sampai hari ini.
9:14 Anjaha itongoskon raja Hiram ma bani raja Salomo saratus dua puluh talenta omas. 9:14 Adapun Hiram telah mengirim kepada raja seratus dua puluh talenta emas.
9:15 Sonon do ruhut ni parrodion, na tinampeihon ni raja Salomo, laho paulihon rumah ni Jahowa, rumah bolon, Milo, tembok ni Jerusalem pakon na patoguhkon Hazor, Megiddo pakon Geser. (bd. 5:27; 2 Sam. 5:9; Panguh. 4:2.) 9:15 Beginilah hal orang-orang rodi yang telah dikerahkan oleh raja Salomo. Mereka dikerahkan untuk mendirikan rumah TUHAN, dan istana raja, dan Milo, dan tembok Yerusalem, dan juga untuk memperkuat Hazor, Megido dan Gezer.
9:16 Ai tangkog do sapari Parao, raja ni Masir manaluhon Geser, lanjar isurbuy bani apuy; ibunuhi do halak Kanaan, na marianan i huta ai, ibere ma huta ai bahen parpaingkatni bani boruni, parinangon ni raja Salomo. (bd. 3:1; Jos. 10:33.) 9:16 — Sebab Firaun, raja Mesir, telah maju berperang dan merebut Gezer, lalu membakarnya dan membunuh orang-orang Kanaan yang diam di kota itu. Kemudian diberikannya kota itu sebagai hadiah kawin kepada anaknya, isteri Salomo,
9:17 Dob ai ipajongjong raja Salomo ma use huta Geser pakon Bet-Horon parbornoh. (Jes. 16:3.) 9:17 maka Salomo memperkuat Gezer –. Lagipula ada orang rodi yang dikerahkan di Bet-Horon Hilir,
9:18 Baalat pakon Tamar i halimisan na i tanoh Juda, (Jos. 19:44.) 9:18 di Baalat, di Tamar di padang gurun, yang ada di negeri Yehuda,
9:19 ambahni ai sagala huta panimpanan, na adong bani si Salomo, huta partumpuan ni gareta porang pakon huta ni bala siparhuda, pakon sagala na hinarosuhkon ni raja Salomo sipajongjongon ni i Jerusalem, i Libanon pakon bani haganup tanoh, na ginomgomanni ai. (bd. 10:26; 2 Mus. 1:11; 2 Kron. 32:28.) 9:19 dan di segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, di kota-kota tempat kereta, di kota-kota tempat orang berkuda dan di mana saja Salomo menginginkan mendirikan sesuatu di Yerusalem atau di gunung Libanon, atau di segenap negeri kekuasaannya.
9:20 Sagala halak na tading humbani halak Amori, Heti, Peresi, Hewi, pakon Jebusi, na so humbani halak Israel, 9:20 Semua orang yang masih tinggal dari orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yang tidak termasuk orang Israel,
9:21 pakon ginompar ni sidea, sima-sima ni sidea i tanoh in, na so siap hinan ibahen halak Israel, hubani sidea ma itampeihon raja Salomo horja rodi ronsi sadari on. (5 Mus. 7:2; Jos. 16:10; Esr. 2:55.) 9:21 yakni mereka yang masih tinggal di negeri itu dari keturunan bangsa-bangsa itu dan yang tidak dapat ditumpas oleh orang Israel, merekalah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi budak rodi; demikianlah mereka sampai hari ini.
9:22 Tapi anggo hubani halak Israel seng dong itampeihon raja Salomo horja rodi, gabe tentara do sidea, gabe gamot-gamot, kopala, puanglima, kopala ni bala pargareta pakon bala siparhuda. (3 Mus. 25:39.) 9:22 Tetapi orang Israel tidak ada yang dijadikan budak oleh Salomo, melainkan mereka menjadi prajurit, pegawai, pembesar, perwira, atau panglima atas pasukan kereta dan pasukan berkuda.
9:23 On ma kopala, na mambobahon horja na hinatahon ni raja Salomo: lima ratus lima puluh halak, na mangonjapkon halak simbuei ai mangkorjahon horjani bei. (bd. 5:30.) 9:23 Inilah pemimpin-pemimpin umum yang mengepalai pekerjaan Salomo: lima ratus lima puluh orang memerintah rakyat yang melakukan pekerjaan itu.
9:24 Jadi dob tangkog boru ni raja Parao hun huta ni raja Daud, masuk hu rumahni, na dob pinajongjong ni raja ai bani, mintor ipajongjong raja Salomo ma Milo. (ay. 15.) 9:24 Segera sesudah anak Firaun pindah dari kota Daud ke rumah yang telah didirikan Salomo baginya, Salomo pun mendirikan Milo.
9:25 Tolu hali ibagas satahun igalangkon raja Salomo galangan situtungon pakon galangan pardameian iatas ni anjap-anjap, na dob pinajongjongni ai bani Jahowa, anjaha manutung dahupa do homa ia ilobei ni Jahowa. Sonai ma pandobkonni bani rumah panumbahan ai. (bd. 8:64.) 9:25 Tiga kali setahun Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan di atas mezbah yang didirikannya bagi TUHAN, dan ia membakar korban api-apiannya di hadapan TUHAN. Demikianlah ia menyelesaikan rumah itu.
9:26 Isuruh raja Salomo do homa na paturei kapal i Ezion-Geber, dohor hu Elat, i topi laut ni Sigerger, i tanoh Edom. (5 Mus. 2:8.) 9:26 Raja Salomo membuat juga kapal-kapal di Ezion-Geber yang ada di dekat Elot, di tepi Laut Teberau, di tanah Edom.
9:27 Dob ai isuruh raja Hiram ma juak-juakni siparhorja i kapal, halak na somal i laut, mangkasomani juak-juak ni si Salomo; (ay. 11.) 9:27 Dengan kapal-kapal itu Hiram mengirim anak buahnya, yaitu anak-anak kapal yang tahu tentang laut, menyertai anak buah Salomo.
9:28 jadi laho ma sidea hu Opir, anjaha iboan sidea ma hunjai omas ompat ratus dua puluh talenta, ipadas sidea ma ai bani raja Salomo. (bd. 10:11, 22; 1 Mus. 10:29.) 9:28 Mereka sampai ke Ofir dan dari sana mereka mengambil empat ratus dua puluh talenta emas, yang mereka bawa kepada raja Salomo.
<< 1 Raja-raja 8 1 Raja-raja 10 >>
Telah dikoreksi 9:10 “Slomo” > “Salomo”