1 Raja-raja 19

Minggu 13 Agustus 2017: Khotbah 1 Raja-raha 19: 1-18; Pembacaan Roma 10: 5-15
19:1 Dob ai ipatugah si Ahab ma ganup na binahen ni si Elias pakon naha pamunuhni bani ganup nabi ai marhitei podang. (bd. 18:22, 40.) 19:1 Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang,
19:2 Dob ai isuruh si Isebel ma suruhanni marayak si Elias mangkatahon hubani: Sai sonin ma ibahen Naibata bangku, lobih ope tene, anggo seng hubahen hosahmu patar, usih songon na binahenmu hubani hosah ni ganup sidea ai. (bd. 20:10.) 19:2 maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia: “Beginilah kiranya para allah menghukum aku, bahkan lebih lagi dari pada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu.”
19:3 Jadi mabiar ma ia, gabe bingkat ma ia mardalan paluahkon hosahni. Daskonsi ia i Berseba, na i tanoh Juda, itadingkon ma juak-juakni ijai. (Jos. 19:2; 2 Raj. 7:7.) 19:3 Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya; dan setelah sampai ke Bersyeba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana.
19:4 Tapi laho ma ia hu halimisan, sadari mardalan daohni; dob das ia hujai, hundul ma ia marlinggom itoruh ni sada hayu tatada, anjaha ipangindo uhurni ma sihol matei, nini ma: Sungkup ma in Ham Jahowa, buat Ham ma hosahku, ai seng dearan paruhuranku humbani ompungku. (4 Mus. 11:15; Job 7:16; Jon. 4:3; Pil. 1:23.) 19:4 Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya: “Cukuplah itu! Sekarang, ya TUHAN, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari pada nenek moyangku.”
19:5 Dob ai ipatibal ma bani lanjar modom itoruh ni sada hayu tatada; tapi tonggor ma, roh ma sada malekat manggiutsi, anjaha nini ma hubani: Puho ma ham, mangan ma! (Lah. 12:7.) 19:5 Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya: “Bangunlah, makanlah!”
19:6 Jadi mangkawah ma ia, gabe iidah ma tibal hampit uluni sada ruti na ginoreng pakon sada gusi marisi bah. Dob mangan pakon minum ia iulaki ma use modom. 19:6 Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar, dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula.
19:7 Dob ai roh ma malekat ni Jahowa manggiutsi paduahalihon, anjaha nini ma: Puho ma ham, mangan ma, ase ulang madaohtu iahap ham sidalananmu ai. 19:7 Tetapi malaikat TUHAN datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata: “Bangunlah, makanlah! Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu.”
19:8 Dob ai puho ma ia, mangan ma ia anjaha minum, lanjar mardalan ma pinargogohan ni sipanganon ai ompat puluh ari ompat puluh borngin dokahni das hu Horeb, dolog ni Naibata. (2 Mus. 3:1; 24:18.) 19:8 Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan empat puluh hari empat puluh malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb.
19:9 Masuk ma ia ijai hubagas sada liang, lanjar marborngin ma ia ijai; dob ai tonggor ma, roh ma hata ni Jahowa hubani, nini ma: Aha do horjamu ijon, Elias? (2 Mus. 33:22; Heb. 11:38.) 19:9 Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman TUHAN datang kepadanya, demikian: “Apakah kerjamu di sini, hai Elia?”
19:10 Nini ma: Na marringis do ahu mangkopkop horja ni Jahowa, Naibata Zebaot; ai domma itadingkon halak Israel parpadananmu, domma irumbakkon sidea anjap-anjapmu, anjaha domma ibunuhi sidea nabimu marhitei podang, sahalak ahu mando na tanding; anjaha ipindahi sidea do hosahku sihol mambuat ai. (bd. 18:22; Ps. 69:10; Jes. 49:4; Rom 11:3.) 19:10 Jawabnya: “Aku bekerja segiat-giatnya bagi TUHAN, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang; hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku.”
19:11 Dob ai nini Jahowa ma: Luar ma ho, anjaha jongjong ma ho bani dolog in ilobei ni Jahowa. Tonggor ma, mamontas ma Jahowa, anjaha torbanon ni ampilaos ma dolog-dolog in, anjaha bolahonni ma dolog batu ilobei ni Jahowa, tapi seng Jahowa ope ibagas ampilaos ai; dob salpu ampilaos ai roh ma lalou, tapi seng Jahowa ope ibagas lalou ai; (2 Mus. 33:22.) 19:11 Lalu firman-Nya: “Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan TUHAN!” Maka TUHAN lalu! Angin besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului TUHAN. Tetapi tidak ada TUHAN dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada TUHAN dalam gempa itu.
19:12 dob salpu lalou ai roh ma apuy, tapi seng Jahowa ope ibagas apuy ai; dob salpu apuy ai roh ma logou na anget-anget. (2 Mus. 34:6; Job 4:16.) 19:12 Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada TUHAN dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basa.
19:13 Dob ibogei si Elias ai, irungkub ma bohini bani mantelni; luar ma ia lanjar jongjong i babah ni liang ai. Dob ai tonggor ma, roh ma sada sora mangkatahon hubani: Aha do horjamu ijon, Elias? (ay. 9; 2 Mus. 3:6.) 19:13 Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi ke luar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi: “Apakah kerjamu di sini, hai Elia?”
19:14 Nini ma: Na marringis do ahu mangkopkop horja ni Jahowa, Naibata Zebaot; ai domma itadingkon halak Israel parpadananmu, domma irumbakkon sidea anjap-anjapmu, anjaha domma ibunuhi sidea nabimu marhitei podang, sahalak ahu mando na tading; anjaha ipindahi sidea do hosahku sihol mambuat ai. (ay. 10; Ps. 69:10.) 19:14 Jawabnya: “Aku bekerja segiat-giatnya bagi TUHAN, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang; hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku.”
19:15 Tapi nini Jahowa ma hubani: Mulak ma ho humbani dalanmu hinan hu halimisan Damaskus. Daskonsi ho, minaki ma si Hasael gabe raja manggomgom Aram; (2 Raj. 8:13, 15.) 19:15 Firman TUHAN kepadanya: “Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram.
19:16 minaki ma pakon si Jehu, anak ni si Nimsi gabe raja manggomgom Israel; minaki ma homa si Elisa, anak ni si Safat, hun Abel-Mehola, gabe nabi manggantih ho. (ay. 19; bd. 4:12; 2 Raj. 9:2, 3.) 19:16 Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kauurapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat, dari Abel-Mehola, harus kauurapi menjadi nabi menggantikan engkau.
19:17 Jadi barang ise na maluah humbani podang ni si Hasael, bunuhon ni si Jehu ma ai, anjaha barang ise na maluah humbani podang ni si Jehu, bunuhon ni si Elisa ma ai. (2 Raj. 8:29; 10:32; 13:3, 7; 2 Kron. 22:7-9; Hos. 6:5.) 19:17 Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu; dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa.
19:18 Ambah ni ai tading ope hubahen i Israel pitu ribu halak, na so manowod, marsombah hu Baal anjaha na seng ongga manummahsi.(Sep. 3:12; Rom 11:4; Ps. 2:12; Hos. 13:2.) 19:18 Tetapi Aku akan meninggalkan tujuh ribu orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia.”
19:19 Dob ai bingkat ma si Elias hunjai, gabe jumpahsi ma si Elisa, anak ni si Safat, tudu sanggah maninggala ia rap pakon sapuluh dua pasang lombu i lobeini, ia do manjolom pasangan na pasapuluh-duahon. Mamontas ma si Elias hun lambungni lanjar isabeihon ma mantelni ai hubani. (2 Raj. 1:8; 2:13.) 19:19 Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan dua belas pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang kedua belas. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya.
19:20 Mintor itadingkon si Elisa ma lombu ai, anjaha marlintun ma ia mangirikkon si Elias, anjaha nini ma: Mahua lopas ham ma ahu lobei manummah bapa pakon inang, ase huirikkon ham! Dob ai nini si Elias ma hubani: Laho ma, tapi mulak da; ingat na hubahen ai bam! (1 Mus. 31:28; Luk. 9:61.) 19:20 Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya: “Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau.” Jawabnya kepadanya: “Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu.”
19:21 Dob ai laho ma ia, ibuat ma lombu na sapasang ai anjaha isayat ma ai, lanjar pasangan ni lombu ai do ibahen malompah gulei ai; ibere ma gulei ai panganon ni halak na ijai ai. Dob ai bingkat ma ia mangirikkon si Elias gabe juak-juakni. (1 Sam. 6:1; 2 Sam. 24:22.) 19:21 Lalu berbaliklah ia dari pada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api; ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya.
<< 1 Raja-raja 18 1 Raja-raja 20 >>