1 Raja-raja 20

20:1 Tapi ipatumpu si Benhadad, raja Aram ma ganup balani; tolu puluh dua raja do hasomanni, sonai homa huda pakon gareta porang; jadi tangkog ma ia, ihubu ma Samaria anjaha iporang. (bd. 15:18; 16:24; 2 Raj. 6:24.) 20:1 Benhadad, raja Aram, mengumpulkan seluruh tentaranya, tiga puluh dua orang raja bersama-sama dia beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya.
20:2 Dob ai isuruh ma suruhanni marayak si Ahab raja ni Israel hu huta ai, 20:2 Kemudian ia mengirim utusan ke kota itu, kepada Ahab, raja Israel,
20:3 anjaha nini ma hubani: Sonon do hata ni si Benhadad: Perakmu pakon omasmu ahu do simadasi; parinangonmu sijengesan pakon dakdanakmu ahu do homa simadasi. 20:3 dengan pesan: “Beginilah pesan Benhadad: Emasmu dan perakmu adalah milikku, dan juga isteri-isteri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku.”
20:4 Nini raja Israel ma mambalosisi: Songon na hinatahonmu ai ma tongon tuannami anjaha rajanami, ham do simada ahu pakon ganup na adong bangku. 20:4 Raja Israel menjawab, katanya: “Seperti bicaramu itulah, ya tuanku raja. Aku ini dengan segala yang ada padaku adalah milikmu!”
20:5 Dob ai iulaki suruhan ai ma roh use, nini sidea ma: Sonon do hata ni si Benhadad: Domma husuruh namin mangkatahon bamu: Bere ma hubangku perakmu, omasmu, parinangonmu pakon dakdanakmu; 20:5 Sesudah itu utusan-utusan itu kembali dan berkata: “Beginilah pesan Benhadad: Memang aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan: Emas dan perakmu, isteri-isteri dan anak-anakmu harus kauserahkan kepadaku,
20:6 tapi patar sonon suruhonku ma juak-juakku marayak ham, ase irungkapi sidea rumahmu pakon rumah ni juak-juakmu, anjaha sagala ugas, na hinarosuhkon ni sidea, buaton anjaha boanon ni sidea ma ai. 20:6 tetapi besok kira-kira pada waktu ini, aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu, maka segala yang mereka lihat dan ingini akan mereka ambil dan mereka bawa.”
20:7 Dob ai idilo raja ni Israel ma ganup pangintuai ni nagori ai, ihatahon ma: Botoh anjaha tonggor nasiam ma, habadoronta do hape, na pinindahan ni halak on; halani isuruh do suruhanni hubangku mangindo parinangonku, dakdanakku, pirakku pakon omasku, anjaha seng hujua mamberehon ai bani. (2 Raj. 5:7.) 20:7 Lalu raja Israel memanggil semua tua-tua negeri itu dan berkata: “Camkanlah, orang ini mengikhtiarkan kecelakaan kita, sebab ia telah menyuruh orang kepadaku meminta isteri-isteriku, anak-anakku, emas dan perakku, dan aku tidak menolak memberikannya kepadanya.”
20:8 Dob ai nini ganup pangintuai ai pakon bangsa ai ma hubani: Ulang ma patangar-tangar ham ai, anjaha ulang ma hadearhon ham! 20:8 Lalu kata semua tua-tua dan segenap rakyat itu kepadanya: “Jangan dengarkan, jangan luluskan!”
20:9 Jadi nini raja ai ma hubani suruhan ni si Benhadad: Hatahon nasiam ma hubani tuannami, raja in: Haganup na pinindomu na parlobei humbani juak-juakmu, sai na bahenonku do in, tapi anggo pasal on, seng tarbalosi ahu in. Dob ai mulak ma suruhan ai padashon balos ai. 20:9 Sebab itu ia berkata kepada utusan-utusan Benhadad: “Katakanlah kepada tuanku raja: Segala yang pertama kali kausuruhkan kepada hambamu ini, aku akan melakukannya, tetapi tuntutan yang kemudian ini tidak dapat kupenuhi.” Lalu pergilah utusan-utusan itu dan menyampaikan jawab itu kepada Benhadad.
20:10 Iulaki si Benhadad ma use suruhanni mangkatahon hubani: Sai sonai ma ibahen naibata bangku, lobih ope tene, anggo sungkup do orbuk ni huta Samaria on manggoki tangan ni ganup bangsa, na mangirikkon ahu. (bd. 19:2.) 20:10 Benhadad menyuruh orang kepada Ahab dengan pesan: “Beginilah kiranya para allah menghukum aku, bahkan lebih lagi dari pada itu, jika rakyat yang mengikut aku masih dapat menjemput segenggam penuh debu puing Samaria!”
20:11 Dob ai nini raja Israel ma mambalosi: Hatahon ma bani: Halak na mangkalhal podangni, ulang ma manganjang, songon na dob patibal podangni. 20:11 Tetapi raja Israel menjawab, katanya: “Katakanlah! Orang yang baru menyandangkan pedang janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya.”
20:12 Jadi dob ibogei raja Benhadad hata ai, tudu sanggah minum anggur ia pakon rajaraja ai ibagas lampo-lamponi, nini ma hubani juak-juakni: Inggoti nasiam ma huta in! Jadi mintor iinggoti sidea ma huta ai. (ay. 16.) 20:12 Segera sesudah Benhadad mendengar perkataan itu, pada waktu ia sedang minum-minum dengan raja-raja di pondok, berkatalah ia kepada pegawai-pegawainya: “Aturlah barisanmu,” lalu mereka mengatur barisannya melawan kota itu.
20:13 Dob ai tonggor ma, roh ma sada nabi marayak si Ahab, raja ni Israel, nini ma: Sonon do hata ni Jahowa: Domma iidah ho munsuhmu na buei on? Tonggor ma, ondoskononku ma in sadari on hubagas tanganmu, ase ibotoh ho, Ahu do Jahowa. (bd. 18:4.) 20:13 Tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab, raja Israel, serta berkata: “Beginilah firman TUHAN: Sudahkah kaulihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahwasanya pada hari ini Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu, bahwa Akulah TUHAN.”
20:14 Dob ai nini si Ahab ma: Marhitei ise? Nini nabi ai ma: Sonon do hata ni Jahowa: Marhitei juak-juak ni raja-raja urung. Nini raja ai ma use: Ise na parlobei bingkat? Nini nabi ai ma: Ham do. (Panguh. 6:15; 20:18.) 20:14 Lalu bertanyalah Ahab: “Dengan bantuan siapa?” Jawabnya: “Beginilah firman TUHAN: Dengan bantuan orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah.” Tanyanya pula: “Siapakah yang akan memulai perang?” Jawabnya: “Engkau!”
20:15 Dob ai ibilang raja ai ma juak-juak ni raja-raja urung ai, duaratus tolu puluh dua halak bueini, dob ai ibilang ma homa ganup bangsa Israel, pitu ribu halak. (Panguh. 7:7.) 20:15 Kemudian ia menghitung jumlah orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu. Ada dua ratus tiga puluh dua orang banyaknya dan sesudah mereka itu ia menghitung jumlah seluruh rakyat, yakni segenap orang Israel. Ada tujuh ribu orang banyaknya.
20:16 Dob ai luar ma sidea tongah arian, sanggah na minum-minum si Benhadad i lampo-lamponi rap pakon raja-raja na tolu puluh dua halak ai, na hinarahni ai. (ay. 1; bd. 16:9.) 20:16 Lalu mereka maju menyerang pada waktu tengah hari, sementara Benhadad minum-minum sampai mabuk di pondoknya, bersama dengan ketiga puluh dua raja yang membantunya.
20:17 Dob ai luar ma parlobei juak-juak ni raja-raja urung ai. Isuruh si Benhadad ma suruhanni mangipa-ipa, jadi nini sidea ma hubani: Adong do halak na roh hun Samaria. 20:17 Ketika orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu maju menyerang lebih dahulu, maka Benhadad menyuruh orang menyelidiknya, dan mereka memberitahukan kepadanya, demikian: “Ada orang-orang maju menyerang dari Samaria.”
20:18 Nini raja ai ma: Barang na sihol mardamei sidea ase luar, barang sihol marporang, tangkapi nasiam ma sidea manggoluh. 20:18 Lalu katanya: “Entah mereka datang dengan maksud damai, entah dengan maksud perang, tangkaplah mereka hidup-hidup!”
20:19 Jadi luar ma sidea hun huta ai, ai ma juak-juak ni raja-raja urung ai pakon bala ai hun pudi ni sidea. 20:19 Sementara itu keluarlah mereka itu dari dalam kota, yakni orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah dan juga tentara yang mengikuti mereka.
20:20 Ibunuh sidea bei ma imbangni, gabe maporus ma halak Aram ai; ipardakdak halak Israel ma sidea, tapi maluah do si Benhadad na marhuda ai rap pakon deba halak siajak huda. 20:20 Lalu mereka masing-masing membunuh lawan yang dihadapinya, sehingga orang Aram itu melarikan diri dan dikejar oleh orang Israel. Tetapi Benhadad, raja Aram dapat meluputkan diri dengan naik kuda, beserta sejumlah orang berkuda.
20:21 Jadi luar ma homa raja ni Israel, anjaha iayob ma huda pakon gareta porang, anjaha buei tumang do halak Aram na rasei ibahen. 20:21 Juga raja Israel maju, lalu memusnahkan kuda dan kereta itu dan mendatangkan kekalahan yang besar kepada orang Aram.
20:22 Dob ai roh ma nabi ai marayak raja ni Israel, nini ma hubani: Laita! Marjaga ma ham, pingkir ham ma barang aha sibahenonmu, halani tahun na roh on, roh do raja ni Aram mamorang ham. (ay. 13; 2 Sam. 11:1; 2 Kron. 36:10.) 20:22 Lalu tampillah nabi itu kepada raja Israel dan berkata kepadanya: “Baiklah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kauperbuat, sebab pada pergantian tahun raja Aram akan maju menyerang engkau.”
20:23 Nini juak-juak ni raja Aram do hubani raja ai: Naibata dolog-dolog do naibata ni sidea ai, ai do ase gogohan sidea ase hita; tapi porang hita ma sidea i tahon hondot, tontu talu ma sidea ibahen hita. (ay. 25, 28; bd. 16:24.) 20:23 Pegawai-pegawai raja Aram berkata kepadanya: “Allah mereka ialah allah gunung; itulah sebabnya mereka lebih kuat dari pada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat dari pada mereka.
20:24 Halani ai sonon ma bahen ham: Paturun ham ma raja-raja ai, ganup hun jabatanni hinan, anjaha bahen ham ma puanglima gantih ni sidea; (ay. 16; bd. 22:31, 48.) 20:24 Bertindaklah begini: Pecatlah raja-raja itu masing-masing dari kedudukannya, dan angkatlah bupati-bupati menggantikan mereka.
20:25 tapi patumpu ham ma bamu bala songon balamu na dob rasei ai, sonai homa huda pakon gareta; jadi porang hita ma sidea i tanoh hondot, anjaha tongon, sai na monang do hita. Itangihon si Benhadad do hata ni sidea, anjaha ibahen ma sonai. 20:25 Lalu kerahkanlah tentara sebanyak tentara yang telah gugur dari pihakmu itu, demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu. Marilah kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat dari pada mereka.” Raja mendengarkan usul mereka, dan bertindak demikian.
20:26 Dob salpu na satahun ai, iharah si Benhadad ma halak Aram, anjaha tangkog ma ia hu Afek, laho marporang dompak Israel. (ay. 22; 2 Raj. 13:17.) 20:26 Dalam tahun yang berikutnya Benhadad memeriksa barisan orang Aram, lalu ia maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel.
20:27 Anjaha halak Israel pe iharah ma anjaha iparbohali, jadi bingkat ma sidea manjumpahkon halak Aram; marsaran ma halak Israel patontang pakon sidea songon dua hulanan hambing na etek-etek, tapi igoki halak Aram do tanoh ai. 20:27 Orang Israel pun memeriksa barisannya dan setelah dibekali mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti dua kawanan kambing, sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu.
20:28 Jadi roh ma sada halak ni Naibata marayak raja ni Israel, nini ma dompaksi: Sonon do hata ni Jahowa: Halani ihatahon halak Aram, Naibata ni dolog-dolog do Jahowa, sedo Naibata ni tanoh hondot, halani ai ondoskononku ma hubagas tanganmu halak na mabuei on, ase itanda nasiam, Ahu do Jahowa. (ay. 13:22.) 20:28 Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada raja Israel: “Beginilah firman TUHAN: Oleh karena orang Aram itu telah berkata: TUHAN ialah allah gunung dan bukan allah dataran, maka Aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu, bahwa Akulah TUHAN.”
20:29 Jadi marsaran ma sidea patontang-tontang pitu ari dokahni. Papitu arihon marsiporangan ma sidea, gabe ibunuh halak Israel ma saratus ribu halak Aram, bala pardalan nahei ibagas sadari. 20:29 Tujuh hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan. Tetapi pada hari yang ketujuh mulailah pertempuran, dan pada suatu hari orang Israel menewaskan seratus ribu orang berjalan kaki dari orang Aram itu.
20:30 Maporus ma na tading ai hu huta Afek, tapi idabuhi tembok ni huta ai ma dua puluh ribu halak humbani na tading ai. Si Benhadad pe maporus do, imasuki ma huta ai hun rumah na sada hu rumah na sada nari. (bd. 22:25.) 20:30 Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek, ke dalam kota, tetapi temboknya roboh menimpa kedua puluh tujuh ribu orang yang masih tinggal itu. Sementara itu Benhadad melarikan diri dan masuk ke kota, dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain.
20:31 Marsahap ma juak-juakni hubani: Tonggor ma, ibogei hanami do barita ni raja ni Israel, raja paridop ni uhur do sidea; palopas ham ma hanami marbaju guni pakon margotongkon tali laho luar marayak raja ni Israel andohar ipalopas ham manggoluh. (1 Mus. 37:34.) 20:31 Lalu berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya: “Ketahuilah, kami telah mendengar, bahwa raja-raja kaum Israel itu adalah raja-raja pemurah. Marilah kita menaruh kain kabung pada pinggang kita dan tali pada kepala kita, dan dengan demikian keluar menghadap raja Israel; barangkali ia akan menyelamatkan nyawamu.”
20:32 Dob ai luar ma sidea marhiou guni, anjaha margotong-gotong tali, marayak raja ni Israel, anjaha nini sidea ma: Nini juak-juakmu si Benhadad; mahua palopas ham ma ahu manggoluh. Jadi nini raja ai ma: Manggoluh ope ia? Saninangku do ia. 20:32 Lalu mereka melilitkan kain kabung pada pinggang mereka dan tali pada kepala mereka, kemudian mereka pergi menghadap raja Israel sambil berkata: “Hambamu Benhadad berkata: Kiranya tuanku membiarkan aku hidup.” Jawabnya: “Masih hidupkah dia? Dia saudaraku.”
20:33 Iahap sidea tugah-tugah na madear do ai, mintor itangkap sidea ma hatani ai: Anggimu ma tongon si Benhadad! Dob ai nini ma: Laho ma nasiam, boan nasiam ma ia hujon. Jadi luar ma si Benhadad marayak raja ai, lanjar ihatahon raja ai ma ia naik hu gareta. 20:33 Orang-orang itu menganggap hal itu sebagai tanda yang baik, maka segeralah mereka berpegang pada perkataannya itu, lalu berkata: “Memang saudaramu Benhadad!” Sesudah itu berkatalah Ahab: “Pergilah, ambil dia!” Jadi keluarlah Benhadad mendapatkan dia, lalu diajak naik ke atas kereta.
20:34 Dob ai nini si Benhadad ma hubani raja ai: Hupaulak ma bamu huta, na nirampas ni bapa ondi humbani bapanta; anjaha pajongjong ham ma bamu rumah partiga-tigaan i Damaskus, songon na binahen ni bapa i Samaria. Tapi anggo ahu, paluah ham ma ahu maronjolan bani padan on. Jadi marpadan ma sidea, dob ai ilopas ma ia laho. (bd. 22:3.) 20:34 Kata Benhadad kepadanya: “Kota-kota yang telah diambil bapaku dari pihak bapamu akan kukembalikan; engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsyik, seperti yang dibuat bapaku di Samaria.” “Dan aku sendiri,” kata Ahab, “akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian.” Lalu ia mengadakan perjanjian dengan dia dan membiarkannya pergi.
20:35 Dob ai roh ma sada halak humbani nabi-nabi ai, mangkatahon hubani hasomanni marhitei hata ni Jahowa: Mahua lonsingi ma ahu! Tapi manjua do halak ai manlonsingisi. (1 Sam. 19:20; 2 Raj. 2:3.) 20:35 Seorang dari rombongan nabi berkata kepada temannya atas perintah TUHAN: “Pukullah aku!” Tetapi orang itu menolak memukulnya.
20:36 Dob ai nini nabi ai ma hubani: Halani na so tinangihonmai sora ni Jahowa, tonggor ma, anggo laho holi ho, hun lambungku, sorohon ni singa ma ho. Jadi lahohonsi ia hun lambungni, pajumpah ma ia pakon singa, anjaha isoroh ma ia. (bd. 13:24.) 20:36 Lalu ia berkata kepadanya: “Oleh sebab engkau tidak mendengarkan suara TUHAN, ketahuilah, apabila engkau pergi dari padaku, seekor singa akan menerkam engkau.” Dan ketika orang itu pergi dari padanya, maka seekor singa bertemu dengan dia, lalu menerkam dia.
20:37 Dob ai jumpahsi ma sada halak na legan, jadi nini ma hubani: Mahua lonsingi ma ahu! Jadi ilonsingi halak ai ma ia, pala ugahan ia. 20:37 Kemudian nabi itu bertemu dengan orang lain, lalu ia berkata: “Pukullah aku!” Orang itu memukul dan melukai dia.
20:38 Dob ai laho ma nabi ai mangambat raja ai hu tongah dalan, anjaha ipalegan ma rupani marhitei na mambahen pambalut bani matani. (bd. 14:2.) 20:38 Sesudah itu nabi itu pergi dan berdiri menantikan raja di jalan, sambil menyamar dengan membubuh kain pembalut pada matanya.
20:39 Jadi sanggah mamontas raja ai, doruh-doruh ma ia hubani raja ai, nini ma: Bingkat do jabolonmu on hu parporangan; jadi tonggor ma, roh ma sada halak, iboan ma bangku sada halak na tartaban anjaha nini ma: Jaga halak on; anggo lintun ia, maningon hosahmu gantih ni hosahni, barang maningon galaronmu pirak sada talenta. (2 Raj. 6:26; 10:24.) 20:39 Pada waktu raja lewat, ia mengadukan halnya kepada raja, katanya: “Ketika hambamu ini maju ke tengah pertempuran, tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa seorang kepadaku sambil berkata: Jagalah orang ini, jika ia hilang dengan cara bagaimanapun juga, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, atau engkau harus membayar setalenta perak.
20:40 Hape sanggah na porlu tumang horja ni jabolonmu on, sompong seng ijin be ia. Dob ai nini raja ai ma hubani: Sonai ma uhum bam; songon putusanmai ma! 20:40 Ketika hambamu ini repot sana sini, orang itu menghilang.” Kemudian raja Israel itu berkata kepadanya: “Begitu jugalah hukumanmu, engkau sendiri telah menetapkannya.”
20:41 Dob ai mangolos ma ia mananggali pambalutni humbani matani, gabe itanda raja ai ma ia, ai ma sada humbani nabi-nabi ai. 20:41 Lalu segeralah ia membuka kain pembalut itu dari matanya, sehingga raja Israel mengenali dia sebagai seorang dari rombongan nabi.
20:42 Dob ai nini nabi ai ma hubani: Sonon do hata ni Jahowa: Halani na pinaluahmu ai humbani tanganmu halak ai, na sihol siapkononkai, maningon hosahmu gantih ni hosahni, anjaha bangsamu gantih ni bangsani. (ay. 39; bd. 22:34, 35; 3 Mus. 27:29; 2 Raj. 10:32.) 20:42 Kata nabi itu kepadanya: “Beginilah firman TUHAN: Oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagi-Ku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya dan rakyatmu ganti rakyatnya.”
20:43 Dob ai mulak ma raja ni Israel hu rumahni, hu Samaria, ibagas gila pakon pusok ni uhur. (bd. 21:4.) 20:43 Lalu raja Israel pergi ke istananya dengan kesal hati dan gusar, maka sampailah ia di Samaria.
<< 1 Raja-raja 19 1 Raja-raja 21 >>
Telah dikoreksi: 20:36 “signa” > “singa”