1 Raja-raja 18

18:1 Dob ai bani labang-labang ni ari roh ma use hata ni Jahowa hubani si Elias, ai ma patolu-tahunkon, nini ma: Laho ma ho, pataridahkon ma dirimu hubani si Ahab, ai sihol tongosonku ma udan hu tanoh in. (Luk. 4:25; Jak. 5:17, 18.) 18:1 Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman TUHAN kepada Elia dalam tahun yang ketiga: “Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab Aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi.”
18:2 Dob ai laho ma si Elias pataridahkon dirini hubani si Ahab. Tapi masa do ijia lohei maningting i Samaria. 18:2 Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria.
18:3 Dob ai idilo si Ahab ma si obaja, siramotkon rumahni. Tapi marhabiaran tumang do si Obaja mangidah Jahowa, (ay. 12.) 18:3 Sebab itu Ahab telah memanggil Obaja yang menjadi kepala istana. Obaja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan TUHAN.
18:4 ai sanggah na siniapkon ni si Isebel nabi ni Jahowa, ibuat si Obaja do saratus halak nabi, anjaha iponopkon ma sidea lima-lima puluh halak ibagas sada liang, anjaha ipasirsir do ruti pakon bah bani sidea. (bd. 16:31; 19:10; 20:13; Heb. 11:38.) 18:4 Karena pada waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi TUHAN, Obaja mengambil seratus orang nabi, lalu menyembunyikan mereka lima puluh lima puluh sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka.
18:5 Nini si Ahab ma hubani si Obaja: Siari hita ma tanoh on mangindahi bah tubuh pakon bah anak-anak andohar jumpah hita poyon-poyon, ase manggoluh huda pakon halode on, ase ulang tarpaksa siap deba humbani pinahan in. 18:5 Ahab berkata kepada Obaja: “Jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai; barangkali kita menemukan rumput, sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu.”
18:6 Jadi ibagi sidea ma tanoh ai sisiaranni; sahalak si Ahab mardalan bani dalan na sada, anjaha sahalak si Obaja mardalan bani dalan na sada nari. 18:6 Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan Obaja pergi ke arah yang lain.
18:7 Jadi sanggah itongah dalan si Obaja, tonggor ma, pajumpah ma ia pakon si Elias; dob itanda si Obaja ia manrogop ma ia, anjaha nini ma: Ham do in hape, ham tuannami Elias? 18:7 Sedang Obaja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya: “Engkaukah ini, hai tuanku Elia?”
18:8 Ibalosi ma ia: Ahu ma da. Laho ma ho, patugah ma bani tuanmu: Tonggor ma, domma ijon si Elias. 18:8 Jawab Elia kepadanya: “Benar! Pergilah, katakan kepada tuanmu: Elia ada.”
18:9 Jadi nini ma: Aha gakni dousangku, ase ondoskononmu jabolonmu on hu tangan ni si Ahab, laho mamunuh ahu? 18:9 Tetapi jawab Obaja: “Apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya?
18:10 Songon sintongni manggoluh Jahowa, Naibatamu: Seng dong bangsa barang harajaon, na so tinongos ni tuanku suruhanni hujai laho mangindahi ham; anggo ihatahon sidea: Seng ijon ia, gabe ipabija raja ai ma harajaon barang bangsa ai, paboa na so jumpah sidea ham. (bd. 17:12.) 18:10 Demi TUHAN, Allahmu, yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan, yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata: Ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah, bahwa engkau tidak ditemukan di sana.
18:11 Hape sonari ihatahon ham: Laho ma ho, patugah ma hubani tuanmu: Tonggor ma, ijon do si Elias. 18:11 Dan sekarang engkau berkata: Pergilah, katakan kepada tuanmu: Elia ada.
18:12 Lahohonsi holi ahu humbamu, ra usungon ni Tonduy ni Jahowa ma ham barang huja lang hubotoh; jadi anggo domma hupatugah hubani si Ahab, hape lang jumpahsi ham, tontu bunuhonni ma ahu, age pe sai marhabiaran do ahu jabolonmu on mangidah Jahowa humbani hadakdanakonku nari. (ay. 3.) 18:12 Mungkin terjadi, apabila aku sudah pergi dari padamu, Roh TUHAN mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku, padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan TUHAN.
18:13 Ai lang dong do na patugahkon hubani tuannami, na hubahen sanggah na binunuh ni si Isebel nabi ni Jahowa, ai ma na huponopkon ai nabi ni Jahowa, saratus halak, lima-lima puluh halak ibagas sada liang, anjaha hupasirsir bani sidea ruti pakon bah? 18:13 Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Izebel membunuh nabi-nabi TUHAN, bagaimana aku menyembunyikan seratus orang nabi-nabi TUHAN dalam gua, lima puluh lima puluh sekelompok dan mengurus makanan dan minuman mereka?
18:14 Hape sonari ihatahon ham: Laho ma ho patugah bani tuanmu: Tonggor ma, ijon do si Elias; maningon bunuhonni do ahu. 18:14 Dan sekarang, mengapa engkau ini berkata: Pergilah, katakan kepada tuanmu: Elia ada! Ia pasti akan membunuh aku.”
18:15 Dob ai nini si Elias ma: Songon sintongni manggoluh Jahowa Zebaot, anjaha ahu jongjong i lobeini, maningon patalaronku do diringku hubani sadari on. (bd. 17:1; 2 Raj. 3:14.) 18:15 Jawab Elia: “Demi TUHAN semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya.”
18:16 Dob ai laho ma si Obaja manjumpahkon si Ahab, anjaha ipatugah ma barita ai hubani; jadi laho ma si Ahab manjumpahkonsi. 18:16 Lalu pergilah Obaja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia.
18:17 Jadi dob pajumpah si Ahab pakon si Elias, nini si Ahab ma hubani: Domma ijon hape ham siagou Israel? (Ams. 7:10; Lah. 16:20.) 18:17 Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya: “Engkaukah itu, yang mencelakakan Israel?”
18:18 Nini ma mambalosi: Seng ahu na mangagou Israel, ham do pakon ginompar ni bapamu, marhitei na tinadingkon nasiam titah ni Jahowa laho mangirikkon Baal. (bd. 16:31, 32.) 18:18 Jawab Elia kepadanya: “Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah TUHAN dan engkau ini telah mengikuti para Baal.
18:19 On pe, suruh ham ma na patumpuhon ganup halak Israel marayak ahu, hu dolog Karmel rap pakon ganup nabi ni Baal, na ompat ratus lima puluh halak ai, pakon nabi ni sombahon Ashera, na ompat ratus halak ai, na mangan bani meja ni si Isebel. (bd. 16:33.) 18:19 Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang empat ratus lima puluh orang itu dan nabi-nabi Asyera yang empat ratus itu, yang mendapat makan dari meja istana Izebel.”
18:20 Dob ai isuruh si Ahab ma na maningtingkon ai hubani ganup halak Israel, anjaha ipatumpu ma homa ganup nabi ai hu dolog Karmel. 18:20 Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke gunung Karmel.
18:21 Dob ai ipadohor si Elias ma hubani ganup bangsa ai, nini ma: Sadia dokah nari sai mengkat-engkat nasiam angkup bei? Anggo Jahowa do Naibata, Ia ma irikkon nasiam; tapi anggo Baal do, ia ma irikkon nasiam.Tapi sangkababah hata pe lang ibalosi bangsa ai ia. (5 Mus. 6:4, 5; Jos. 24:15; Mat. 6:24.) 18:21 Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata: “Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau TUHAN itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia.” Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun.
18:22 Dob ai nini si Elias ma hubani bangsa ai: Sahalak ahu mando na tading nabi ni Jahowa; tapi nabi ni Baal ompat ratus lima puluh halak nari. (bd. 22:6.) 18:22 Lalu Elia berkata kepada rakyat itu: “Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi TUHAN, padahal nabi-nabi Baal itu ada empat ratus lima puluh orang banyaknya.
18:23 Bere nasiam ma bennami dua lombu jonggi, paturut ma ipilih sidea sada lombu jonggi bani sidea, itoktoki ma ai lanjar itampeihon bani soban ai, tapi ulang inahkon apuy hujai; tapi ahu ma na patorsatorsahon lombu jonggi na sada nari ai, anjaha manampeinhon ai bani soban ai, anjaha lang pe hunahkon apuy hujai. 18:23 Namun, baiklah diberikan kepada kami dua ekor lembu jantan; biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api.
18:24 Dob ai dilo nasiam ma goran ni naibatanasiam, ahu pe hudilo ma goran ni Jahowa: anjaha Naibata na marbalos marhitei apuy, ai ma Naibata na sintong. Dob ai sahata ma ganup bangsa ai mambalosi: Dear ma ai! (ay. 38; Panguh. 6:31; 1 Kron. 21:26.) 18:24 Kemudian biarlah kamu memanggil nama allahmu dan aku pun akan memanggil nama TUHAN. Maka allah yang menjawab dengan api, dialah Allah!” Seluruh rakyat menyahut, katanya: “Baiklah demikian!”
18:25 Dob ai nini si Elias ma hubani nabi ni Baal ai: Pilih nasiam ma bani nasiam sada lombu jonggi, anjaha parlobei ma nasiam patureihon ai, ai buei do nasiam; anjaha dilo nasiam ma goran ni naibatanasiam, tapi ulang nahkon nasiam apuy hujai. 18:25 Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu: “Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api.”
18:26 Ibuat sidea ma lombu jonggi, na binere bani sidea ai, ipaturei sidea ma ai, anjaha ipadilo-dilo sidea ma goran ni Baal humbani sogod nari das tongah arian, sai nini sidea do: Ham Baal, balosi hanami! Tapi seng dong sora, barang na mambalosi. Jadi marinjaki ma sidea inggot ni anjap-anjap, na pinauli ni sidea ai. 18:26 Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya: “Ya Baal, jawablah kami!” Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu.
18:27 Jadi dob tongah ari ipahiri-hiri si Elias ma sidea, nini ma: Pagogoh nasiam ma soranasiam dilo-dilo, ai naibata do ia, ra sanggah marpingkir-pingkir do ia, barang paholangkon diri barang mardalani, barang na sanggah modom do ia, ase puho ia. (Ps. 121:4; Hab. 2:19.) 18:27 Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya: “Panggillah lebih keras, bukankah dia allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian; barangkali ia tidur, dan belum terjaga.”
18:28 Dob ai ipagogoh sidea ma sora ni sidea dilo-dilo, anjaha irariki ma angkulani marhitei podang pakon tanja mardingat hasomalan ni sidea, pala sab daroh angkula ni sidea. (3 Mus. 19:28.) 18:28 Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka.
18:29 Jadi dob salpu tongah ari, gabe siaran ma sidea das bani panorang panggalangonkon bani galangan sipanganon, tapi seng dong sora barang na mambalosi barang na manangihon. (4 Mus. 28:4, 5; 1 Sam. 18:10; 2 Raj. 3:20; 4:31.) 18:29 Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian.
18:30 Dob ai nini si Elias ma hubani ganup bangsa ai: Padohor nasiam ma hubangku! Jadi ipadohor ganup bangsa ai ma hubani, anjaha ipadear si Elias ma anjap-anjap ni Jahowa, na dob majomba ai. (bd. 3:2; 19:10.) 18:30 Kata Elia kepada seluruh rakyat itu: “Datanglah dekat kepadaku!” Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah TUHAN yang telah diruntuhkan itu.
18:31 Ibuat si Elias ma sapuluh dua batu, mangihutkon bilangan ni marga ni anak ni si Jakob, haondosan ni hata ni Jahowa na ijia, sanggah na hinatahonni: Maningon si Israel do goranmu; (1 Mus. 32:29; 2 Mus. 24:4.) 18:31 Kemudian Elia mengambil dua belas batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub. — Kepada Yakub ini telah datang firman TUHAN: “Engkau akan bernama Israel.” —
18:32 ipaturei ma sada anjap-anjap bani goran ni Jahowa humbani batu ai, anjaha ihurak ma sada bondar inggot anjap-anjap ai, hira-hira dua tumba bonih bolagni. 18:32 Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama TUHAN dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat dua sukat benih.
18:33 Iatur ma soban ai, itoktoki ma lombu jonggi ai, anjaha itampeihon ma ai bani soban ai. 18:33 Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu.
18:34 Dob ai nini ma: Goki nasiam ma ompat gusi bah, anjaha useihon nasiam ma ai bani galangan situtungon ai pakon bani soban ai. Jadi ibahen ma sonai. Nini ma use: Bahen nasiam ma sonari paduahalihon; jadi ipaduahali sidea ma. Ihatahon use ma: Bahen nasiam ma sonari patoluhalihon; jadi ipatoluhali sidea ma. 18:34 Sesudah itu ia berkata: “Penuhilah empat buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu!” Kemudian katanya: “Buatlah begitu untuk kedua kalinya!” Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya: “Buatlah begitu untuk ketiga kalinya!” Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya,
18:35 Pala mardalan bah ai inggot anjap-anjap ai, bondar ai pe gok bah do. 18:35 sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu; bahkan parit itu pun penuh dengan air.
18:36 Jadi dob jumpah panorang panggalangonkon bani galangan sipanganon, ipadohor nabi Elias ma, anjaha nini ma: Ham Jahowa, Naibata ni si Abraham, si Isak pakon si Israel, sai pabotohkon Ham ma sadari on, paboa Ham do Naibata i Israel, anjaha ahu do juak-juakmu, anjaha marhitei hatamu do hubahen ganupan on. (ay. 29; bd. 13:1-2; 2 Mus. 3:6; 2 Kron. 30:6.) 18:36 Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah nabi Elia dan berkata: “Ya TUHAN, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang, bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mulah aku melakukan segala perkara ini.
18:37 Sai balosi Ham ma ahu, Ham Jahowa, balosi Ham ma ahu, ase ibotoh bangsa on, Ham do Naibata, alo Jahowa, anjaha sai pasuang Ham ma uhur ni sidea. (ay. 24; Joh. 11:42.) 18:37 Jawablah aku, ya TUHAN, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui, bahwa Engkaulah Allah, ya TUHAN, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali.”
18:38 Dob ai madabuh ma apuy ni Jahowa, anjaha bois ma ipangan galangan situtungon, soban, batu pakon tanoh ai, anjaha idilat do homa pakon bah na ibagas bondar ai. (2 Mus. 20:24; 3 Mus. 9:24; Panguh. 6:21.) 18:38 Lalu turunlah api TUHAN menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya.
18:39 Jadi dob iidah ganup bangsa ai ai, manrogop ma sidea, nini ma: Jahowa do Naibata na sintong, Jahowa do Naibata na sintong! 18:39 Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata: “TUHAN, Dialah Allah! TUHAN, Dialah Allah!”
18:40 Dob ai nini si Elias ma hubani sidea: Tangkapi nasiam ma nabi ni Baal in, ulang adong na maluah humbani sidea age sahalak! Jadi itangkapi ma sidea. Dob ai itogu si Elias ma sidea tuad hu bah Kison, lanjar itampuli ma sidea ijai. (5 Mus. 13:6; Panguh. 4:7, 13; 2 Raj. 10:25.) 18:40 Kata Elia kepada mereka: “Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput.” Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana.
18:41 Dob ai nini si Elias ma hubani si Ahab: Tangkog ma ham mangan anjaha minum, ai domma hubogei sora ni udan na doras. (bd. 17:1.) 18:41 Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab: “Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran.”
18:42 Jadi dob tangkog si Ahab laho mangan pakon minum, tangkog ma si Elias huatas ni dolog Karmel; manrogop ma ia hu tanoh, anjaha ibahen ma bohini hu holang-kolang ni towodni. (Jak. 5:18.) 18:42 Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah, dengan mukanya di antara kedua lututnya.
18:43 Dob ai nini ma hubani suruhanni: Tangkog ma ho, tatap ma dompak laut. Jadi tangkog ma ia manatap, anjaha nini ma: Seng dong age aha. Dob ai ihatahon si Elias ma use: Laho ma ho use! Jadi laho ma suruhan ai, pitu hali sonai. 18:43 Setelah itu ia berkata kepada bujangnya: “Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut.” Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata: “Tidak ada apa-apa.” Kata Elia: “Pergilah sekali lagi.” Demikianlah sampai tujuh kali.
18:44 Papitu-halihon nini ma: Tonggor ma, sada hombun na etek-etek songon tangan ni jolma manaik hun laut. Dob ai nini si Elias ma: Tangkog ma ho, hatahon ma hubani si Ahab: Pasang ma garetamu anjaha tuad ma ham, ase ulang haolatan ham ibahen udan. (Jak. 5:18.) 18:44 Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu: “Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut.” Lalu kata Elia: “Pergilah, katakan kepada Ahab: Pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan.”
18:45 Dob ai seng sadiha dokah nari mamirong ma langit ai ibahen hombun pakon haba-haba, gabe roh ma udan, doras tumang. Ipasang si Ahab ma garetani anjaha laho ma hu Jesreel. (bd. 21:1.) 18:45 Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel.
18:46 Jadi roh ma tangan ni Jahowa manogu si Elias; igonditi ma binongeini anjaha marpojong ma ia ilobei ni si Ahab das hu Jesreel. (2 Raj. 3:15.) 18:46 Tetapi kuasa TUHAN berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yizreel.
<< 1 Raja-raja 17 1 Raja-raja 19 >>
Telah dikoreksi 18:36 “sdari” > “sadari”